Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn barnskötare beställningar ekonomi engelska flyttning franska hav hotell illustration jurymedlemmar kvinnor kyla leksaker påsk pris (belöning) religioner sjukdomar soldater sömn språk svenska tävlingar telegram tidningspress utställningar väderlek vind

Cannes 16 april 1891
Hôtel Paradis
Älskade Mamma
Jag har haft illa att vara allt sedan
telegrammet om telegrafvexeln afsändes
då jag ej fått något svar, har jag
naturligtvis tänkt mig att pengarna
emot min förmodan varit slut och
att Mamma och tant Gadd fått löpa
och bråka för min skull. Eller
också har telegrammet kommit
fram i alldeles obegipligt. Så här
lydde det: Partons Cannes, Paradis
Envoyez argent par dépéche – Emeller-
tid ha vi ej lidit den minsta nöd –
ehuru jag trots upprepade bref ej
varit menniska att så pengar –
från Paris, genom Beer, som sålt
"i skogen" – vi ha lefvat här på
hotellet och haft det utmärkt bra.
Jag märker på min familj och
på mig sjelf att klimatet i Cannes
är tusen gånger bättre för oss än det
i Ospedaletti. Den der egendomliga
Sciroccovinden och hafvets eviga stönande
utan hafslukt och utan friskhet, gjor-
de en alldeles galen till slut.
Vi ha alla sofvit som stockar
och börja nu först bli menniskor igen.

Ospedaletti är bra för sjuka men
förskräckligt för friska . Man blir
så trött, och obehagligt trött af
klimatet der – endast genom
enorm viljeansträngning kunde jag
förmå mig att arbeta 1 regelbun-
det der – och med arbete går allt.
Här blefvo vi naturligtvis mycket
väl emottagna af Mme Borget Amic
och Stetten, som bor hos dem och sedan
(i går) på Santa Maria. Redan
i förr går gjorde jag långa promenader
med Amic och Stetten – i dag skulle
vi ha farit till Grasse om ej vädret
varit så osäkert. – Som Ellan såg ganska
medtagen ut, och som jag visste att
kritiken på Santa Maria skulle vara
strängt efter fru Etters omåttliga prisande
af Ellans skönhet, trainerade jag Ellan
ordentligt i går – hon skulle sofva
och hvila sig innan vi gick dit – och
hon lyckades verkligen få litet friskare
färg genom denna regim Så köpte
vi en billig halmhatt som klädde
henne ypperligt, och så bar det af.
Sofi Wolkoff en fru Manzey sutto bara
och sågo på henne, kritiskt tyckte
jag – men deras kritik utföll dock
gynsamt. – I dag voro de alla här

på visit kl. 2 – Lilly har varit här
hela dagen och ätit frukost med oss. –
De bjöds oss genast
på middag
men vi skylde
på andra bjudningar (detta är sant)
och antogo en frukostbjudning först
för nästa Söndag. I afton äta vi
hos Mme Borget. Som Ellan sade,
för att komma från Mme Borget till
Santa Maria (som vi gjorde i går) får
man göra en enorm effort, att
stämma sig sjelf från dur till moll.
Det är något så förfärligt glädjelöst
öfver deras lif på Santa Maria –
inga intressen som hålla dem uppe
intet hopp – de äro ändå att beklaga i
all deras rikedom. Dertill kommer
det stora, obehaget af dof osämja
inom familjen – d. v. s. fruktan och
fasan för Mischa V. – Lily sade i dag
att de emellertid litet morskat upp sig
nu gentemot honom. Han vill nöd-
vändigt fara bort i nästan vecka
men hans fru vill det ej – han
skyller på att han vill göra sina
devotions de pâques i Paris – der
det finns en större rysk kyrka med
fullständigare påskceremonier än
i Nizza eller här. Det är igen af
det der ryska som en vanlig europé
alls ej kan förstå. – Nog är det hårdt
att Kristi religion, den enkla och inner-

liga, skall tolkas så. Men det är
nu chic att vara orthodox till ytter-
lighet, och jag är ej den som tänker
hindra Mischa Wolkoff att vara det
han sade just ingenting till Ellan,
af den enkla anledning att han
i allmänhet aldrig har något att
säga. Han är en korf. På all
beskrifning hade Ellan trott att Sofie Manzey
skulle vara elegantare, men hon fann
henne mycket vänlig och sympathisk
Då de råkades hade de båda två en
stor fruktan förut – men den qvinliga
instinkten, visade sig, mindre säker denna
gång, tror jag, ty de funno hvarandra
mera sympathiska än de hade väntat.
Mima, som nu är uppe, och alls ej
förandrad fastän hon haltar litet – var
strålande af glädje öfver vår visit.
Lily talade ut les trop plein de son
coeur i dag – mest gingo hennes vredes
skålar ut öfver Mischa Wolkoff, som
varit deras tyrann och oläsligt nu under
hela vintern. – Naturligtvis äro de
mycket utom sig öfver Storfurstinnans
hastiga död och Storfurstens giftermål.
Jag såg denna grefvinna Merenberg
hos Mlle Ruth Mercier för en vecka
sedan. Hon är mycket vacker och
ser särdeles pigg och liflig ut.
– Mammas bref fick jag i går afton
Jag har visserligen ej sett tidningar-

na hemifrån och ej heller fått bref
från någon af jurymedlemmarna – men
Mammas bref och Mammas vrede
bekräftade
stadfäster min fruktan att något dumt
och galet var på färde. – Äro de
rent af galna? Sedan verlden står
tror jag aldrig att priset blifvit
gifvit i en täflan åt de täflande
som visat sig sämst – Man bru-
kar ge ett accesut åt den näst
bästa, men att ge det åt de två
sämre, det är oläsligt stående faktum.
när de nu skrifva tänker jag svara
med att såg måste ha missuppfattat
meningen och skall försöka drifva saken
in absurdum genom att begära för-
klaringar. – Detta gjorde att jag fick
en sådan afsmak för tanken att
för alltid slå mig ner i Hfors – så
roligt det än vore att vara der
med Er – men också bara med Er! Och
Jag hade gått och tänkt bara på detta
stora steg – Ellan ville flytta alla
våra saker hem i sommar och vår
mening var att slå upp våra bopålar
hemma och för alltid lemna Paris.
Men all denna Ahrenbergianism
jag tvekar nu mycket. Hvarför
äro de sedan några år så der konseqvent
svinaktiga? Det började vid 89 års utställning

och jag börjar allt mera finna att
jag är onödig derhemma. Jag
fäller ej modet ändå ty jag kan
arbeta, och skall arbeta för att föda
de mina – sak samma hvar – alltid
fins det väl någon vrå af verlden
der jag kan vara. att jag alltid med
förtjusning kommer hem till Mamma,
det vet Mamma ju. Kunde jag bo
derhemma och bara få vara med Er,
så ginge det nog.
Etters och Manzeys tycka pojken är enorm –
han är också två gånger så stor som
deras lilla Kohatschka, fastän denna
har mera verldsmannasätt än vår
tjocka blonda palt. Den pojken, vår,
är mig till bra stor glädje nu när
han är frisk och rosig och rolig igen.
Han talar Svenska med många engelska
ord i – inte är det något fulländadt
akademiskt språk, och inga särdeles
komplicerade ideer heller, men jag för-
står honom så bra. Han har nu börjat
sluta att rita Soldater äro
nu
hans allt
annat uppslukande intresse – och han
sitter timtal och leker med sina trä-
soldater, sedan har först med stor
omsorg brutit armar och bössor och
fötter af dem allesamman. –
– Hvad den der Ahrenbergska ritningen

af Watteau kostymen måtte ha
varit bra! Sådant der degouterar
mig så obeskrifligt – Grützmacher –
skall väl vara Grützner är en obehaglig
Münchhenmålare som målar det
som tyskarne kalla Zopfstyl – falskt
och otäckt – men något så när rigtiga
kostymer tror jag han ändå ritar
Watteau!? Med mustascher?!
hans magra figur är mycket väl
känd från en teckning från den tiden.
Han var sjuklig och dog vid
37 års ålder. Han var född
på 1600-talet och hans
glansperiod inföll under
Régencen. – Fru Linders
smaragdgröna lyx degou-
terar mig om möjligt än-
nu mera. Hufvud-
saken är att B. tog
sig bra ut.
Hvilka af jury-
männen har reser-
verat sig? Har
hela denna historia
stått att läsa i tidnin-
garna? –
Huru länge vi stanna
här vet jag ej. Först
måste jag ha pengar
och det får jag nog
om jag bara har tåla-
mod. – I Paris har

det varit gräsligt kallt dessa sista
tider 2 och 3 grader med slask och
regn. – Här är det herrligt och
jag skulle stanna här länge och
måla här om det ej vore så dyrt.
En illustration till Figaro Illustré har
jag igen att göra, och skall göra den
i morgon. Engelskan far i mor-
gon till Nizza för att ta sina saker
och fru Etter kommer hit för att
helsa på oss.
Madame Borget spår mig mycken
succès på Salongen. Måtte hon vara
Sannspådd.
farväl och helsa alla hos oss.
Måtte Gud låta Er vara friska fort-
farande och måtte ni snart få
vår och vackert väder När far ni
till Haiko?
Skicka fröken Brunous adress och
säg henne, om någon skrifver till
henne, att vi skola försöka att
vara få aimabla som möjligt
i Paris, när vi engång komma
dit, den 1sta Maj antagligen.
Mammas egen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har haft illa att vara allt sedan telegrammet om telegrafvexeln afsändes då jag ej fått något svar, har jag naturligtvis tänkt mig att pengarna emot min förmodan varit slut och att Mamma och tant Gadd fått löpa och bråka för min skull. Eller också har telegrammet kommit fram i alldeles obegipligt. Så här lydde det: Partons Cannes, Paradis Envoyez argent par dépéche – Emellertid ha vi ej lidit den minsta nöd – ehuru jag trots upprepade bref ej varit menniska att så pengar – från Paris, genom Beer, som sålt "i skogen" – vi ha lefvat här på hotellet och haft det utmärkt bra.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Jag märker på min familj och på mig sjelf att klimatet i Cannes är tusen gånger bättre för oss än det i Ospedaletti. Den der egendomliga Sciroccovinden och hafvets eviga stönande utan hafslukt och utan friskhet, gjorde en alldeles galen till slut. Vi ha alla sofvit som stockar och börja nu först bli menniskor igen. Ospedaletti är bra för sjuka men förskräckligt för friska . Man blir så trött, och obehagligt trött af klimatet der – endast genom enorm viljeansträngning kunde jag förmå mig att arbeta 1 regelbundet der – och med arbete går allt.

  Ospedaletti Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Här blefvo vi naturligtvis mycket väl emottagna af Mme Borget Amic och Stetten, som bor hos dem och sedan (i går) på Santa Maria. Redan i förr går gjorde jag långa promenader med Amic och Stetten – i dag skulle vi ha farit till Grasse om ej vädret varit så osäkert. –

  Santa Maria Grasse Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Henri Amic Emilia (Emilie) von Etter Carl von Stetten Ellan de la Chapelle Borget
 • Som Ellan såg ganska medtagen ut, och som jag visste att kritiken på Santa Maria skulle vara strängt efter fru Etters omåttliga prisande af Ellans skönhet, trainerade jag Ellan ordentligt i går – hon skulle sofva och hvila sig innan vi gick dit – och hon lyckades verkligen få litet friskare färg genom denna regim Så köpte vi en billig halmhatt som klädde henne ypperligt, och så bar det af. Sofi Wolkoff en fru Manzey sutto bara och sågo på henne, kritiskt tyckte jag – men deras kritik utföll dock gynsamt. – I dag voro de alla härpå visit kl. 2 – Lilly har varit här hela dagen och ätit frukost med oss. – De bjöds oss genast på middag men vi skylde på andra bjudningar (detta är sant) och antogo en frukostbjudning först för nästa Söndag.

  Santa Maria Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Ellan de la Chapelle
 • I afton äta vi hos Mme Borget. Som Ellan sade, för att komma från Mme Borget till Santa Maria (som vi gjorde i går) får man göra en enorm effort, att stämma sig sjelf från dur till moll. Det är något så förfärligt glädjelöst öfver deras lif på Santa Maria – inga intressen som hålla dem uppe intet hopp – de äro ändå att beklaga i all deras rikedom. Dertill kommer det stora, obehaget af dof osämja inom familjen – d. v. s. fruktan och fasan för Mischa V. – Lily sade i dag att de emellertid litet morskat upp sig nu gentemot honom. Han vill nödvändigt fara bort i nästan vecka men hans fru vill det ej – han skyller på att han vill göra sina devotions de pâques i Paris – der det finns en större rysk kyrka med fullständigare påskceremonier än i Nizza eller här. Det är igen af det der ryska som en vanlig europé alls ej kan förstå. – Nog är det hårdt att Kristi religion, den enkla och innerliga, skall tolkas så. Men det är nu chic att vara orthodox till ytterlighet, och jag är ej den som tänker hindra Mischa Wolkoff att vara det han sade just ingenting till Ellan, af den enkla anledning att han i allmänhet aldrig har något att säga. Han är en korf.

  Santa Maria Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Michail Sergejevitj Volkov Ellan de la Chapelle Borget
 • På all beskrifning hade Ellan trott att Sofie Manzey skulle vara elegantare, men hon fann henne mycket vänlig och sympathisk Då de råkades hade de båda två en stor fruktan förut – men den qvinliga instinkten, visade sig, mindre säker denna gång, tror jag, ty de funno hvarandra mera sympathiska än de hade väntat.

  Sophie Manzey Ellan de la Chapelle
 • Mima, som nu är uppe, och alls ej förandrad fastän hon haltar litet – var strålande af glädje öfver vår visit. Lily talade ut les trop plein de son coeur i dag – mest gingo hennes vredes skålar ut öfver Mischa Wolkoff, som varit deras tyrann och oläsligt nu under hela vintern. –

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Emilia Lerche Michail Sergejevitj Volkov Ellan de la Chapelle
 • Naturligtvis äro de mycket utom sig öfver Storfurstinnans hastiga död och Storfurstens giftermål. Jag såg denna grefvinna Merenberg hos Mlle Ruth Mercier för en vecka sedan. Hon är mycket vacker och ser särdeles pigg och liflig ut.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Michail Michailovitj Olga Feodorovna Sofia Nikolajevna
 • – Mammas bref fick jag i går afton Jag har visserligen ej sett tidningarna hemifrån och ej heller fått bref från någon af jurymedlemmarna – men Mammas bref och Mammas vrede bekräftade stadfäster min fruktan att något dumt och galet var på färde. – Äro de rent af galna? Sedan verlden står tror jag aldrig att priset blifvit gifvit i en täflan åt de täflande som visat sig sämst – Man brukar ge ett accesut åt den näst bästa, men att ge det åt de två sämre, det är oläsligt stående faktum. när de nu skrifva tänker jag svara med att såg måste ha missuppfattat meningen och skall försöka drifva saken in absurdum genom att begära förklaringar. –

  Alexandra Edelfelt
 • Detta gjorde att jag fick en sådan afsmak för tanken att för alltid slå mig ner i Hfors – så roligt det än vore att vara der med Er – men också bara med Er! Och Jag hade gått och tänkt bara på detta stora steg – Ellan ville flytta alla våra saker hem i sommar och vår mening var att slå upp våra bopålar hemma och för alltid lemna Paris. Men all denna Ahrenbergianism jag tvekar nu mycket. Hvarför äro de sedan några år så der konseqvent svinaktiga? Det började vid 89 års utställning och jag börjar allt mera finna att jag är onödig derhemma. Jag fäller ej modet ändå ty jag kan arbeta, och skall arbeta för att föda de mina – sak samma hvar – alltid fins det väl någon vrå af verlden der jag kan vara. att jag alltid med förtjusning kommer hem till Mamma, det vet Mamma ju. Kunde jag bo derhemma och bara få vara med Er, så ginge det nog.

  Helsingfors Paris Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg Ellan de la Chapelle
 • Etters och Manzeys tycka pojken är enorm – han är också två gånger så stor som deras lilla Kohatschka, fastän denna har mera verldsmannasätt än vår tjocka blonda palt. Den pojken, vår, är mig till bra stor glädje nu när han är frisk och rosig och rolig igen. Han talar Svenska med många engelska ord i – inte är det något fulländadt akademiskt språk, och inga särdeles komplicerade ideer heller, men jag förstår honom så bra. Han har nu börjat sluta att rita Soldater äro nu hans allt annat uppslukande intresse – och han sitter timtal och leker med sina träsoldater, sedan har först med stor omsorg brutit armar och bössor och fötter af dem allesamman. –

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Erik Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Volkov
 • – Hvad den der Ahrenbergska ritningen af Watteau kostymen måtte ha varit bra! Sådant der degouterar mig så obeskrifligt – Grützmacher – skall väl vara Grützner är en obehaglig Münchhenmålare som målar det som tyskarne kalla Zopfstyl – falskt och otäckt – men något så när rigtiga kostymer tror jag han ändå ritar Watteau!? Med mustascher?! hans magra figur är mycket väl känd från en teckning från den tiden. Han var sjuklig och dog vid 37 års ålder. Han var född på 1600-talet och hans glansperiod inföll under Régencen. – Fru Linders smaragdgröna lyx degouterar mig om möjligt ännu mera. Hufvudsaken är att B. tog sig bra ut.

  Berta Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg Antoine Watteau Helène Linder (osäker koppling) Eduard von Grützner
 • Huru länge vi stanna här vet jag ej. Först måste jag ha pengar och det får jag nog om jag bara har tålamod. –

 • I Paris har det varit gräsligt kallt dessa sista tider 2 och 3 grader med slask och regn. – Här är det herrligt och jag skulle stanna här länge och måla här om det ej vore så dyrt.

  Paris
 • En illustration till Figaro Illustré har jag igen att göra, och skall göra den i morgon.

 • Engelskan far i morgon till Nizza för att ta sina saker och fru Etter kommer hit för att helsa på oss.

  Nice Emilie von Etter N.N.
 • farväl och helsa alla hos oss. Måtte Gud låta Er vara friska fortfarande och måtte ni snart få vår och vackert väder När far ni till Haiko?

  Haiko
 • Skicka fröken Brunous adress och säg henne, om någon skrifver till henne, att vi skola försöka att vara få aimabla som möjligt i Paris, när vi engång komma dit, den 1sta Maj antagligen.

  Paris Karin Brunou Ellan de la Chapelle