Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

blommor dramatik dramatiker ekonomi författare franska herrgårdar italienska kanoter kravaller landsbygd lyrik medeltiden norska översättare översättningar (verk) parker sällskapsliv sjukdomar skådespelare språk träd trädgårdar utställningar väderlek

Paris 16 Juli 91
Älskade Mamma
Tack, tack, tack för Mammas många
bref men isynnerhet för detta sista
som kom lik en välbehöflig balsam
på mitt sjuka humör. Jag har nämligen
skaffat mig ute hos Amic i Chântilly
en snufva som är en bland de värre
i den vägen. Det var för resten
den enda behållningen af landsutflykten,
ty om hvila och landtligt dolce far
niente blef ej fråga. Der voro nämligen
massor af folk af båda könen, och
derför sällskapsobligationer. Dagnan
som också kommit dit ut för att söka
absolut lugn var lika förargad som
jag , och ej återvände i går tröttare
än då vi lemnat Paris, Amic är
den vänligaste menniska i verlden,
men han saknar observations förmåga
totalt – (det är ledsamt för en som vill
envisas med dramatisk diktning. Och
han kan derför ej förstå att Dagnan
är fullkomligt likgiltig för Mlle Felicia

Mallet, en mycket originell skådespeler-
ska som också var derute – men skåde-
spelerska helt och hållet och derför
temmeligen onjutbar i privatlifvet.
Dessa menniskor måste alltid ha
dessa bråder som vanställa verlden
och kallas scenen för att ta sig ut och
för att trifvas sjelfva. Som oläsligt
på Amics naivitet bör betecknas
att han, såsom stor beundrare af Ibsen,
tänker ta sig för att utan att kunna
ett ord norska öfversätta, med tillhjelp
af en dansk journalist, Kjerlighedens
Komedie. det mest oöfversättliga
af Ibsens saker. Jag ser på förhand
att huru denna Amicska öfversättning
kommer att se ut. Med hans naiva
förakt för den naturliga stylen i diktio-
nen (han tycker bara och teater –
haranger à la Dumas, Augier oa) kom-
mer Kjerlighedens komedie att bli
den banalaste smörja på jorden Han
tänker sjelf resa och besöka Ibsen,
på väg till Bayreuth, der han skall

höra Parcifal. – Det är modernt
nu att vara "tolstoisant" eller
Ibsenist här, och det värsta är
att de flesta af fanatikerna äro
just sådana som naturen ställt
långt ifrån den slaviska och den
norska profeten på andens gebit.
Just Amic – Optimist, ytlig, omöjlig
att förstå något icke franskt. En
liten bäck som hoppar jemnsides
med den breda floden George Sand –
(hans ideal), och som naturligtvis
blir efter. Han läste en pjes för
oss igen, lika "à coté" som allt
hvad han skrifver.
Der är utmärkt vackert på
les Bouleaux och väl arrangeradt
Han har i år gjort en trädgård
i medeltidsstil Engelskt esthetisk
med racka gångar löfhvalf och
gräslindor af klängväxter, och inga
andra blommor än hvita liljor
och röda vallmo. När Madame Dagnan
som hade tandvärk och derför dra-

perat en lång hvit sjal öfver hufvudet,
promenerade derute, fick man genast
visionen af en Madonna af Fran-
ceses Fracin eller någon annan
preraphaelit.
Jag kan ej hjelpa att jag dugtigt
saknar Ellan och pojken isynner-
het nu då jag af förkylningen är
förhindrad att arbeta. Här är
qvalmigt utan att vara hett och
jag börjar längta bort med besked.
Mme Grancher som jag fått vänta
på i två repriser, först 14 dar
för påssjukans skull och så
dag för att hennes syster kom-
mit från Havana, – kan i bästa
fall bli färdig på 10 dar, d.v.s. till
den 28, och då är månaden slut
Jag vet verkligen ej huru jag skall
göra med de Snoilskyska teckningar-
na! – Det hade varit ett rysligt
spektakel om flickorna hade gett sig
af till Hangö för att träffa Ellan,
då hon först en vecka efteråt kom-
dit. Hon borde vara der som i mor-

gon fredag. Hon stannade från
fredagen till Onsdagen i Köpenhamn
och flyttade om lördagen ut till
Krohns. Jag fick just ett bref från
Krohn deri han berättar att
de öfvertalat henne att komma
dit ut till dem i Rosenvænget.
De tyckas vara mycket förtjusta
i min son.
Chambure reste i går, sedan han
förklarat sig mycket nöjd med det
porträtt af honom som jag gjort
hastigt och lustigt. Jag har inga
andra närmare vänner här än
Dagnan och Courtois, de bo långt
borta och äro mycket upptagna
Dagnan reser den 28de Vallery-
Radot har sjelf rest till sin mor
i Bourgogne och familjen är ute
med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –
– Det var ju förskräckliga öden
Sparren och Gallén haft. Det är
Galléns specialitet att riskera sitt
lif för för till föga båtnad för mensklig-

heten – i gatkravaller, till lands
och vatten. Gudvare lof att de
kommo med lifvet derifrån, dåliga
kanotmän som de troligen äro
båda två. Gallén hvilar sig.
Efter hvilka ansträngningar, jag
undrar just? Det är en af
farorna vid hemmaboendet,
och icke den minsta. Det är
märkvärdigt hvad många menniskor
hvila sig derhemma – isynnerhet de
som arbeta på andens gebit.
Någon öfversvallande produktion
hör man aldrig talas om.
hans (Galléns) taflor se gråsvarta
ut här och verka alls ej på
håll Han borde bråka dugtigt för
att få bort dessa fel.
Nu när Salongen är slut, kan
jag konstatera att mina taflor
öfverhufvud taget haft succès,
ock att de klokaste och de
känsligaste af publiken förstått

min Magdalena. Jag skickar den
och de andra till München –
aqvarellerna hem, till Willmanstrand,
Jag tror sig skulle kunna bli
en bra målare ännu om jag
finge arbeta litet mera i fred,
litet mindre beroende af
pengar för ögonblicket. Jag
går bestämdt framåt nu
som bäst, och jag är glad
deröfver ty det bevisar att
jag icke är och förblir "un
jeune homme d'un bien beau
passé" som Heine sade om
Musset. Tvärtom tror jag att jag
är ett sant outveckladt barn
och jag är alldeles häpen öfver
den gränslösa dumheten i min
smak och mitt omdöme för 15 och
10 år Sedan. –
Det vore bra dumt om Hagel-
stam nu skulle resa till Anna K.

och rifva upp de halfläkta såren
igen. Jag tror att hon bara
behöfver distraktion för att
om icke glömma så åtminstone
med jemnmod undvara sin Jarl.
– Farväl, älskade Mamma – glad
skall den dagen bli då jag med
någonlunda heder kan resa häri-
från d. v. s. mina taflor färdiga
och några af de mest skrikande
skulderna betalade.
Helsa Etters och alla på Haiko
hjertligt. två Silfver ur har jag
åt fru Etter, enligt ordres.
Gud vare med Er alla, måtte
Ni få vara friska och raska
och ha det vackert och godt
på Haiko. Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack, tack, tack för Mammas många bref men isynnerhet för detta sista som kom lik en välbehöflig balsam på mitt sjuka humör. Jag har nämligen skaffat mig ute hos Amic i Chântilly en snufva som är en bland de värre i den vägen. Det var för resten den enda behållningen af landsutflykten, ty om hvila och landtligt dolce far niente blef ej fråga. Der voro nämligen massor af folk af båda könen, och derför sällskapsobligationer. Dagnan som också kommit dit ut för att söka absolut lugn var lika förargad som jag , och ej återvände i går tröttare än då vi lemnat Paris, Amic är den vänligaste menniska i verlden, men han saknar observations förmåga totalt – (det är ledsamt för en som vill envisas med dramatisk diktning. Och han kan derför ej förstå att Dagnan är fullkomligt likgiltig för Mlle Felicia Mallet, en mycket originell skådespelerska som också var derute – men skådespelerska helt och hållet och derför temmeligen onjutbar i privatlifvet. Dessa menniskor måste alltid ha dessa bråder som vanställa verlden och kallas scenen för att ta sig ut och för att trifvas sjelfva.

  Chantilly Alexandra Edelfelt Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Félicia Mallet
 • Som oläsligt på Amics naivitet bör betecknas att han, såsom stor beundrare af Ibsen, tänker ta sig för att utan att kunna ett ord norska öfversätta, med tillhjelp af en dansk journalist, Kjerlighedens Komedie. det mest oöfversättliga af Ibsens saker. Jag ser på förhand att huru denna Amicska öfversättning kommer att se ut. Med hans naiva förakt för den naturliga stylen i diktionen (han tycker bara och teater – haranger à la Dumas, Augier oa) kommer Kjerlighedens komedie att bli den banalaste smörja på jorden Han tänker sjelf resa och besöka Ibsen, på väg till Bayreuth, der han skall höra Parcifal. –

  Bayreuth Henri Amic Émile Augier Henrik Ibsen Alexandre Dumas Parsifal N.N.
 • Det är modernt nu att vara "tolstoisant" eller Ibsenist här, och det värsta är att de flesta af fanatikerna äro just sådana som naturen ställt långt ifrån den slaviska och den norska profeten på andens gebit. Just Amic – Optimist, ytlig, omöjlig att förstå något icke franskt. En liten bäck som hoppar jemnsides med den breda floden George Sand – (hans ideal), och som naturligtvis blir efter. Han läste en pjes för oss igen, lika "à coté" som allt hvad han skrifver.

  Lev Tolstoj Henri Amic Henrik Ibsen George Sand
 • Der är utmärkt vackert på les Bouleaux och väl arrangeradt Han har i år gjort en trädgård i medeltidsstil Engelskt esthetisk med racka gångar löfhvalf och gräslindor af klängväxter, och inga andra blommor än hvita liljor och röda vallmo. När Madame Dagnan som hade tandvärk och derför draperat en lång hvit sjal öfver hufvudet, promenerade derute, fick man genast visionen af en Madonna af Franceses Fracin eller någon annan preraphaelit.

  Bouleaux Anne-Marie Dagnan-Bouveret Francis Fracin
 • Jag kan ej hjelpa att jag dugtigt saknar Ellan och pojken isynnerhet nu då jag af förkylningen är förhindrad att arbeta. Här är qvalmigt utan att vara hett och jag börjar längta bort med besked. Mme Grancher som jag fått vänta på i två repriser, först 14 dar för påssjukans skull och så dag för att hennes syster kommit från Havana, – kan i bästa fall bli färdig på 10 dar, d.v.s. till den 28, och då är månaden slut Jag vet verkligen ej huru jag skall göra med de Snoilskyska teckningarna! –

  Havanna Carl Snoilsky Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Grancher N.N.
 • Det hade varit ett rysligt spektakel om flickorna hade gett sig af till Hangö för att träffa Ellan, då hon först en vecka efteråt kom- dit. Hon borde vara der som i morgon fredag. Hon stannade från fredagen till Onsdagen i Köpenhamn och flyttade om lördagen ut till Krohns. Jag fick just ett bref från Krohn deri han berättar att de öfvertalat henne att komma dit ut till dem i Rosenvænget. De tyckas vara mycket förtjusta i min son.

  Köpenhamn Rosenvaenget Pietro Krohn Berta Edelfelt Emilie Krohn Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –

  Bourgogne Villeneuve-l'Étang Emile de Chambure Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Louis Pasteur René Vallery-Radot Marie-Louise Vallery-Radot Louis Vallery-Radot Camille Vallery-Radot Vallery-Radot
 • – Det var ju förskräckliga öden Sparren och Gallén haft. Det är Galléns specialitet att riskera sitt lif för för till föga båtnad för menskligheten – i gatkravaller, till lands och vatten. Gudvare lof att de kommo med lifvet derifrån, dåliga kanotmän som de troligen äro båda två. Gallén hvilar sig. Efter hvilka ansträngningar, jag undrar just? Det är en af farorna vid hemmaboendet, och icke den minsta. Det är märkvärdigt hvad många menniskor hvila sig derhemma – isynnerhet de som arbeta på andens gebit. Någon öfversvallande produktion hör man aldrig talas om. hans (Galléns) taflor se gråsvarta ut här och verka alls ej på håll Han borde bråka dugtigt för att få bort dessa fel.

  Axel Gallén Louis Sparre
 • Nu när Salongen är slut, kan jag konstatera att mina taflor öfverhufvud taget haft succès, ock att de klokaste och de känsligaste af publiken förstått min Magdalena. Jag skickar den och de andra till München – aqvarellerna hem, till Willmanstrand, Jag tror sig skulle kunna bli en bra målare ännu om jag finge arbeta litet mera i fred, litet mindre beroende af pengar för ögonblicket. Jag går bestämdt framåt nu som bäst, och jag är glad deröfver ty det bevisar att jag icke är och förblir "un jeune homme d'un bien beau passé" som Heine sade om Musset. Tvärtom tror jag att jag är ett sant outveckladt barn och jag är alldeles häpen öfver den gränslösa dumheten i min smak och mitt omdöme för 15 och 10 år Sedan. –

  München Villmanstrand Heinrich Heine Alfred de Musset
 • Det vore bra dumt om Hagelstam nu skulle resa till Anna K. och rifva upp de halfläkta såren igen. Jag tror att hon bara behöfver distraktion för att om icke glömma så åtminstone med jemnmod undvara sin Jarl. –

  Anna Ehrnrooth Jarl Hagelstam
 • Farväl, älskade Mamma – glad skall den dagen bli då jag med någonlunda heder kan resa härifrån d. v. s. mina taflor färdiga och några af de mest skrikande skulderna betalade.

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa Etters och alla på Haiko hjertligt. två Silfver ur har jag åt fru Etter, enligt ordres.

  Haiko Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter
 • Gud vare med Er alla, måtte Ni få vara friska och raska och ha det vackert och godt på Haiko.

  Haiko