Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ångbåtar böcker dimma dramatik drycker författare historia kläder kristendom kyla lyrik mat olyckor resande resor restauranger sällskapsliv storm tidningspress väderlek

Djursholm 1 Juli 92
Älskade Mamma,
Tusen Tack för Mammas och flickornas
bref. Ack, jag är så glad öfver
att Mamma nu får någonslags godt-
görelse för den långa väntnings- och
ensamhetsperioden, genom flickornas
som jag hoppas, ännu lifliga skildrin-
gar från Stockholmsresan. I dag har
det varit en besvärlig dag för mig.
Gubben Nordenfalk har varit ute
hos Rydbergs – och de två herrar-
na äro rätt tunga båda två, trots
deras intelligens, intressen och hög-
stämda lefnadsvisdom. Nordenfalk
är en mycket stor beundrare af
Rydberg och hans synnerligt goda

vän – det är uteslutande denna
vänskap jag har att tacka för
porträttet, som uteslutande
efter hvad jag nu erfarit
var
baron Nordenfalks uppfinning.
Så underligt att tänka sig att
N. är fru Reuterskölds far. Han
är så enkel och borta från denna
verldens flärd, djup och litet
tung (som Rydberg, för resten) – mycket
klok och human och varmt
intresserad för svensk konst –
han är för resten Konstakademins
præses. – Jag var ledsen öfver
att han skulle se porträttet just
nu, då det bara är upptecknadt
på duken – Han gjorde några
anmärkningar om accessoirerna,
som han tyckte vara väl mycket

i ögonen fallande (Skrifbordet, böckerna-
na och fönstret). Gubbarne höllo
tal för hvarandra under middag-
gen, Ryberg höll ett tal för mig
och mina systrar och min fru
derefter höll Nordenfalk ett
för konstnärens moder, hvilket
härmed anmäles för den som
vederbör. Fru Rydberg var mycket
tacksam för flickornas helsning.
– Rydberg är så förvånad öfver
min lärdom – ett godt mun-
läder och minne för hvad jag
läst i tidningar och på bok-
permar – Om han i sitt djupt
visste hur oändligt litet jag
vet! Emellertid är det rätt
roligt att få honom in på

den första kristna tiden, och
öfvergången från klassiciteten
till Kristendomen, allt saker som
jag ej har reda på. Jag har
läst mycket af hans skrifter
nu under dessa aftnar – ja
det är ädelt och högstämdt
men jag vet ej ändå hvad det
är som fattas – jag tror det
rent konstnärliga det omedel-
bart hjertenypande – jag blir
ej varm af hans skrifter.
Han är mycket god och
naiv till sin natur, men är
mycket blyg och saknar full-
komligt esprit – det är ju
sannt att espriten alls ej
är af samma slägt som
geniet – men jag får ej heller

något intryck af geni hos
honom. Kanske är jag bara
så omenskligt flack och ytlig
Hans person som hans diktning
är alls ej pittoresk. Jag läser
med förvåning en panegyrik
öfver R. i Svensk tidskrift af
en herre som heter Wetter-lund-
ström eller – stedt. Det är som
om man läst om Goethe.
Är jag då så granslöst oemot-
taglig för djupt tänkande?
Jo åtminstone då tänkandet
har lyrisk form – då vet jag
att bara Goethe och Shakespeare
låta mig glömma system och
verldsåskådningar och dogmer,
poesin är för mig så mycket
att den tarfligaste lilla

sanning, om, den bär poesins
drag är förmer än den djupaste
tankegång som kånkar på
en tung metrisk form. Om
konst talar han gerna, men
ofta som den blinda om färgen.
Att i dag höra honom entusi-
astiskt tala om Gustaf den
tredje var som att se cham
pagne serverad i tjocka, grå
lermuggar. Måtte bara por-
trättet bli – bra – jag bäfvar
vid tanken på att jag kanske
icke är så fullt entusiastisk
för min sak som jag borde
och skulle vara. Hvad Pasteur
ändå var annorlunda – det
var glöden under den sträfva
ytan som då betog mig och

som ännu gör att jag alltid lik-
som känner mig klokare, mera
genomskådande med den gubben.
– Till Snoilskys har jag ännu
ej kunnat framföra flickornas
helsningar – de ha varit i Stock-
holm i dag. Jag håller med dem
om att grefvinnan är mycket
rolig – hon har esprit i dess
allra klaraste form, och hur
mycket som helst – en veux-tu,
en voilà! Snoilsky vinner också
mycket då man känner honom
mera – då går den första stelheten
bort och då blir han mycket
mera njutbar. Jag glömmer heller
aldrig med honom att jag har
honom att tacka för några af
de vackraste saker jag hört
i min tid. I går afton försökte

jag måla en studie på herrskapet
Bergers (Ellin Palmes) mark det
knep rätt dugtigt i fingrarne, så
kallt var det under denna senaste
vecka har vädret varit klart, men
blåsigt och kallt. En sådan sommar! –
fullt så galet som hos Er har det
ändå ej varit här. En verklig tur
var det att flickorna ej reste midsommar
afton – det var ju en massa ångbåts-
accidenter då till följd af dimman.
Bra glad vore jag om det här ar-
betet vore lyckligt slutfördt. Jag
har det utmärkt bra här på allt
sätt – vänliga menniskor både här på
restauranten och öfver allt omkring mig,
mat dricka, kläder och husrum allt
utmärkt. God natt helsa och tacka
flickorna för att de kommo – helsa
Tante Gadd och Etters också från
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen Tack för Mammas och flickornas bref. Ack, jag är så glad öfver att Mamma nu får någonslags godtgörelse för den långa väntnings- och ensamhetsperioden, genom flickornas som jag hoppas, ännu lifliga skildringar från Stockholmsresan.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I dag har det varit en besvärlig dag för mig. Gubben Nordenfalk har varit ute hos Rydbergs – och de två herrarna äro rätt tunga båda två, trots deras intelligens, intressen och högstämda lefnadsvisdom. Nordenfalk är en mycket stor beundrare af Rydberg och hans synnerligt goda vän – det är uteslutande denna vänskap jag har att tacka för porträttet, som uteslutande efter hvad jag nu erfarit var baron Nordenfalks uppfinning. Så underligt att tänka sig att N. är fru Reuterskölds far. Han är så enkel och borta från denna verldens flärd, djup och litet tung (som Rydberg, för resten) – mycket klok och human och varmt intresserad för svensk konst – han är för resten Konstakademins præses. – Jag var ledsen öfver att han skulle se porträttet just nu, då det bara är upptecknadt på duken – Han gjorde några anmärkningar om accessoirerna, som han tyckte vara väl mycket i ögonen fallande (Skrifbordet, böckernana och fönstret). Gubbarne höllo tal för hvarandra under middaggen, Ryberg höll ett tal för mig och mina systrar och min fru derefter höll Nordenfalk ett för konstnärens moder, hvilket härmed anmäles för den som vederbör.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Lovisa Reuterskiöld Alexandra Edelfelt Viktor Rydberg Susen Emilia Rydberg Johan Nordenfalk
 • Fru Rydberg var mycket tacksam för flickornas helsning.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Susen Emilia Rydberg
 • – Rydberg är så förvånad öfver min lärdom – ett godt munläder och minne för hvad jag läst i tidningar och på bok-permar – Om han i sitt djupt visste hur oändligt litet jag vet! Emellertid är det rätt roligt att få honom in på den första kristna tiden, och öfvergången från klassiciteten till Kristendomen, allt saker som jag ej har reda på.

  Viktor Rydberg
 • Jag har läst mycket af hans skrifter nu under dessa aftnar – ja det är ädelt och högstämdt men jag vet ej ändå hvad det är som fattas – jag tror det rent konstnärliga det omedelbart hjertenypande – jag blir ej varm af hans skrifter. Han är mycket god och naiv till sin natur, men är mycket blyg och saknar fullkomligt esprit – det är ju sannt att espriten alls ej är af samma slägt som geniet – men jag får ej heller något intryck af geni hos honom. Kanske är jag bara så omenskligt flack och ytlig Hans person som hans diktning är alls ej pittoresk. Jag läser med förvåning en panegyrik öfver R. i Svensk tidskrift af en herre som heter Wetter-lund-ström eller – stedt. Det är som om man läst om Goethe. Är jag då så granslöst oemottaglig för djupt tänkande? Jo åtminstone då tänkandet har lyrisk form – då vet jag att bara Goethe och Shakespeare låta mig glömma system och verldsåskådningar och dogmer, poesin är för mig så mycket att den tarfligaste lillasanning, om, den bär poesins drag är förmer än den djupaste tankegång som kånkar på en tung metrisk form. Om konst talar han gerna, men ofta som den blinda om färgen. Att i dag höra honom entusiastiskt tala om Gustaf den tredje var som att se champagne serverad i tjocka, grå lermuggar.

  Gustav III Viktor Rydberg William Shakespeare Johann Wolfgang von Goethe
 • Måtte bara porträttet bli – bra – jag bäfvar vid tanken på att jag kanske icke är så fullt entusiastisk för min sak som jag borde och skulle vara. Hvad Pasteur ändå var annorlunda – det var glöden under den sträfva ytan som då betog mig och som ännu gör att jag alltid liksom känner mig klokare, mera genomskådande med den gubben.

  Louis Pasteur Viktor Rydberg
 • – Till Snoilskys har jag ännu ej kunnat framföra flickornas helsningar – de ha varit i Stockholm i dag. Jag håller med dem om att grefvinnan är mycket rolig – hon har esprit i dess allra klaraste form, och hur mycket som helst – en veux-tu, en voilà! Snoilsky vinner också mycket då man känner honom mera – då går den första stelheten bort och då blir han mycket mera njutbar. Jag glömmer heller aldrig med honom att jag har honom att tacka för några af de vackraste saker jag hört i min tid.

  Carl Snoilsky Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ebba Snoilsky
 • I går afton försökte jag måla en studie på herrskapet Bergers (Ellin Palmes) mark det knep rätt dugtigt i fingrarne, så kallt var det under denna senaste vecka har vädret varit klart, men blåsigt och kallt. En sådan sommar! – fullt så galet som hos Er har det ändå ej varit här. En verklig tur var det att flickorna ej reste midsommar afton – det var ju en massa ångbåtsaccidenter då till följd af dimman.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Elin Augusta Palme Berger
 • Bra glad vore jag om det här arbetet vore lyckligt slutfördt.

  Viktor Rydberg
 • Jag har det utmärkt bra här på allt sätt – vänliga menniskor både här på restauranten och öfver allt omkring mig, mat dricka, kläder och husrum allt utmärkt.

 • God natt helsa och tacka flickorna för att de kommo – helsa Tante Gadd och Etters också

  Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter