Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel barn diplomater drycker författare hotell kungligheter politik politiker prinsar prinsessor sjukdomar telegram tidskrifter utställningar

Älskade Mamma, Kjøbenhavn 26/4
94
Det var då rigtigt roligt att få en så riklig
post i dag. Ett långt och trefligt bref från
Mamma, ett kortade och ändå trefligt bref från
Ellan och ett det kortaste, men illustreradt
från Kiki. Det är rigtigt roligt att se
att ni alla mår bra. Här är det så
mycket difteri bland barn, och jag kan
icke undgå ätt ibland tänka på huru
förfärligt det vore om min lilla son
skulle få något sådant otyg..
Jag antar att Tante Leuhusen har
skrifvit om vårt oförmodade möte i
går afton. Jag hade kommit hem all-
deles utröttat af den forcerade målningen
hos Moltkes, Krohns hade dragit sig tillbaka till
privatlifvet, och jag satt sjelf i salen i en
länstol bläddrande i en gammal årgång af Punch
då Tante Leuhusen träder in, följd af en mera
tjock än lång svensk herre, som jag antog vara
sonen Edvard. Hon är sig bra lik, och tycktes
glad att ha lyckats träffa mig efter åtskilliga vandringar
fram och tillbaka omkring Österbro och i Rosen-
vænget. Hon hade varit i Malmö och helsat
på den stackars Pauline och hade nu fått
underrättelsen om att Edvard var i antågan-
de – hade derför kommit hit på en dag.
Sedan de gjort bekantskap med Krohns,
frågat mycket om Er alla och om Mamma
mest, följder jag med dem till hotellet och bjöd
dem så på thé och ett glas Champagne i d'Angleterre,
der vi sutto och pratade till kl. 1/2 11. Jag gaf Tante Leu-
Fråga Ellan hvad det var för ett bref Revell telegraferade om – jag har ännu ej fått något!

husen litografin af min altartafla, och var
ledsen öfver att icke kunna visa henne
Mammas porträtt som var uppe hos Moltkes
i galleriet, der jag ha de ställt upp det bred-
vid de gamla holländarne. mig sjelf till
näpst och varnagel – (A propos – Mamma
har helt och hållet vunnit gumman Estrups
hjerta, hon talar bara om hur "yndig" Mamma
måste vara. Hon är för resten rolig, gumman, mera
humoristisk än hennes döttrar) – Tante Leuhusen
tycktes vara mycket nöjd med den minnes
värda färden till Finland i fjol – hon kunde
icke nog prisa Mamma och flickorna, hvilka
hvar i sin stad och i olika genrer voro idealiska.
Vi talade naturligtvis mycket om gamla tider
i Jönköping, med Mobeck (som nu är i Australien)
Jag erfor då bl. a. att den friherrinnan Ramel
som jag träffat här är lilla Hildur Ekström
som jag sett som barn i Jönköping. Hon är
Kokis vän, pratar mycket och ser bra ut
men är icke något ljus efter Kokis förmenande.
Det är ledsamt att Edvard Leuhusen alls
ej har modrens alltid så vackra ögon – han
ser intet vidare bra ut, black och tjock
Jag hoppas, som sagdt, att Tante Leuhusen redan
skrifvit om detta kära möte
I går var Krohn uppe hos Moltkes och besåg
porträtterna. Han fann dem bättre än jag
hade utmålat dem. Jag har näml haft
några skof af förtviflan öfver hennes
porträtt, som hvarken jag eller hennes man
är nöjd med – Estrup som suttit der en liten stund
alla dagar, har varit mera uppmuntrande.
Jag vill nu ha det färdigt, om jag också
stannar (på nedresan till Tyskland) en eller två

dagar på Bregentved, ty att der, i nytt ljus börja
bråka med ansigtet vore ju vansinne. Hon är
svår att måla. Dragen äro ej illa, och uttrycket
är vänligt, slåtligt växt är hon, men der är
något besynnerligt, icke vackert i hufvudets
proportioner – den utstående pannan, bredden
vid ögonen – som gör mig alldeles förryckt.
Grefven har nu redan rest till landet. I morgon
afton reser hon, således i morgon måste det
bli färdigt. Måtte jag icke påta ihjäl den
lilla likhet jag redan har.
2 gånger har jag varit hos prinsessan Marie
men har sagt henne upprigtigt att jag först
sedan grefvinnan Moltke var färdig kunde
rigtigt bli menniska och målare igen. första
gången voro hennes 3 pojkar (hon har 4) inne
och väsnade gräsligt. Den yngsta, prins Erik
slog sönder en lampa, de andra målade ned
sig gräsligt med några af mina pasteller.
Hon är sjelf alldeles förtjusande, tycker jag
så naturligt så mensklig och intelligent. att
jag alltjemnt glömmer att säga vore altesse
utan bara går på med vous och Madame –
det gör eller ingenting – Hon har talat
så förvånande upprigtigt med mig om
allt möjligt – också om den sista diplomat-
historien. "Oh, les journaux et les journalistes
cette peste! – sade hon. Vi talade bland annat
om familjetycke och hon visade på ett sèvres
bord hon hade med porträtter ända från Henrik IV
Nog är det lustigt att tänka att hon i rätt ned-
stigande led härstammar från honom och Marie
Medicis. – flitig och ifrig är hon – läser,
målare, skulpterar, stiger upp kl. 6 om morgnar-
ne. – f. n. är hon (likasom Anni begeistrad
för Kirkegaard och talar mycket om honom –
klok och alls ej verldsdamsaktigt. – Men stilig
är hon – hennes långa hals och långa smala fötter

den ljusa tupén som står upp i vädret, de
slapiga ljusblå ögonen, den krokiga näsan
det är stil. – En del af aristokratin tycker ej
om henne, emedan hon mot dem (men bara mot
dem) visar sig kall och högdragen. "IIs me
glacent avec leur questions de rang et de
quartiers de noblesse, moi qui n'aime que la
liberté et l'indipendance" – om lördag blir nästa
séance och då skall jag besluta mig huru jag gör
henne – och så får det gå "med il" och icke
bli påtande – ty hon måste göras med raskhet
och inspiration. Nu är det bara det eländet
att hertigen af Chartres, hennes far kommer hit
om tisdag, 1sta maj och blir här 3 dagar, under
hvilken tid det väl ej blir målning af.
Salongen på Champ de mars öppnades i förrgår, 24
april, således 14 dagar tidigare än annars. Jag är
bra ledsen att ej ha fått vara med. (Sedan
17 år har jag utställt i Paris och sett alla salonger)
men både Pasteur och Krohn ha sagt att jag
icke bör låta tillfället att måla prinsessan Marie
gå mig ur händerna, – båda försäkrar att jag får både
heder och nöje af det. – Hon ligger så briljant för
dig, netop, säger Krohn. – Hon vill också se Mam-
mas porträtt och jag skall ta det med mig ditupp i öfver
morgon.
Jag önskar Er mycken glädje af ståten vid Statyns
invigning. Skrif och berätta – I det hela är jag rätt
nöjd med att altartaflan ej blir utstäld
i Stockholm
– emedan jag
skulle ha suttit i dödlig oro. Publiken der är ändå ej
så förståndig att jag skulle ha någonslags nytta af dess
dom. Det vore således bara en artighet mot National-
Museum – men med kostnader och med risk.
Annie skulle nog vara välkommen här, och med Johann
Krohn, som är en entusiastisk pedagog skulle hon kunna
tala i det oändliga. – Godnatt, älskade Mamma –
helsa Ellan och de henne del af brefvet – jag skrifver
tur om till Alexandersg. och Brunnsparken, – tiden går
så förfärligt med den långa vägen hem. – Helsa tusen
gånger alla alla från Mammas egen
Atte.
Alla hos Krohns, stora och små helsa.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det var då rigtigt roligt att få en så riklig post i dag. Ett långt och trefligt bref från Mamma, ett kortade och ändå trefligt bref från Ellan och ett det kortaste, men illustreradt från Kiki. Det är rigtigt roligt att se att ni alla mår bra. Här är det så mycket difteri bland barn, och jag kan icke undgå ätt ibland tänka på huru förfärligt det vore om min lilla son skulle få något sådant otyg..

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag antar att Tante Leuhusen har skrifvit om vårt oförmodade möte i går afton. Jag hade kommit hem alldeles utröttat af den forcerade målningen hos Moltkes, Krohns hade dragit sig tillbaka till privatlifvet, och jag satt sjelf i salen i en länstol bläddrande i en gammal årgång af Punch då Tante Leuhusen träder in, följd af en mera tjock än lång svensk herre, som jag antog vara sonen Edvard. Hon är sig bra lik, och tycktes glad att ha lyckats träffa mig efter åtskilliga vandringar fram och tillbaka omkring Österbro och i Rosenvænget. Hon hade varit i Malmö och helsat på den stackars Pauline och hade nu fått underrättelsen om att Edvard var i antågande – hade derför kommit hit på en dag. Sedan de gjort bekantskap med Krohns, frågat mycket om Er alla och om Mamma mest, följder jag med dem till hotellet och bjöd dem så på thé och ett glas Champagne i d'Angleterre, der vi sutto och pratade till kl. 1/2 11. Jag gaf Tante Leuhusen litografin af min altartafla, och var ledsen öfver att icke kunna visa henne Mammas porträtt som var uppe hos Moltkes i galleriet, der jag ha de ställt upp det bredvid de gamla holländarne. mig sjelf till näpst och varnagel –

  Malmö Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Adelaide Leuhusen Emilie Krohn Magda Moltke-Bregentved Pauline Ahlberg Frederik Christian Moltke-Bregentved Edvard Leuhusen
 • (A propos – Mamma har helt och hållet vunnit gumman Estrups hjerta, hon talar bara om hur "yndig" Mamma måste vara. Hon är för resten rolig, gumman, mera humoristisk än hennes döttrar) –

  Magda Moltke-Bregentved Regitze Charlotte Conradine Arminie Estrup
 • Tante Leuhusen tycktes vara mycket nöjd med den minnes värda färden till Finland i fjol – hon kunde icke nog prisa Mamma och flickorna, hvilka hvar i sin stad och i olika genrer voro idealiska. Vi talade naturligtvis mycket om gamla tider i Jönköping, med Mobeck (som nu är i Australien) Jag erfor då bl. a. att den friherrinnan Ramel som jag träffat här är lilla Hildur Ekström som jag sett som barn i Jönköping. Hon är Kokis vän, pratar mycket och ser bra ut men är icke något ljus efter Kokis förmenande. Det är ledsamt att Edvard Leuhusen alls ej har modrens alltid så vackra ögon – han ser intet vidare bra ut, black och tjock Jag hoppas, som sagdt, att Tante Leuhusen redan skrifvit om detta kära möte

  Finland Jönköping Australien Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexandra Edelfelt Nikolaj von Etter Eljert Edvard Mobeck Edvard Leuhusen Hildur Elisabeth Ekström
 • I går var Krohn uppe hos Moltkes och besåg porträtterna. Han fann dem bättre än jag hade utmålat dem. Jag har näml haft några skof af förtviflan öfver hennes porträtt, som hvarken jag eller hennes man är nöjd med – Estrup som suttit der en liten stund alla dagar, har varit mera uppmuntrande. Jag vill nu ha det färdigt, om jag också stannar (på nedresan till Tyskland) en eller två dagar på Bregentved, ty att der, i nytt ljus börja bråka med ansigtet vore ju vansinne. Hon är svår att måla. Dragen äro ej illa, och uttrycket är vänligt, slåtligt växt är hon, men der är något besynnerligt, icke vackert i hufvudets proportioner – den utstående pannan, bredden vid ögonen – som gör mig alldeles förryckt. Grefven har nu redan rest till landet. I morgon afton reser hon, således i morgon måste det bli färdigt. Måtte jag icke påta ihjäl den lilla likhet jag redan har.

  Tyskland Bregentved Pietro Krohn Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved Jacob Brønnum Scavenius Estrup
 • 2 gånger har jag varit hos prinsessan Marie men har sagt henne upprigtigt att jag först sedan grefvinnan Moltke var färdig kunde rigtigt bli menniska och målare igen. första gången voro hennes 3 pojkar (hon har 4) inne och väsnade gräsligt. Den yngsta, prins Erik slog sönder en lampa, de andra målade ned sig gräsligt med några af mina pasteller. Hon är sjelf alldeles förtjusande, tycker jag så naturligt så mensklig och intelligent. att jag alltjemnt glömmer att säga vore altesse utan bara går på med vous och Madame – det gör eller ingenting – Hon har talat så förvånande upprigtigt med mig om allt möjligt – också om den sista diplomathistorien. "Oh, les journaux et les journalistes cette peste! – sade hon. Vi talade bland annat om familjetycke och hon visade på ett sèvres bord hon hade med porträtter ända från Henrik IV Nog är det lustigt att tänka att hon i rätt nedstigande led härstammar från honom och Marie Medicis. – flitig och ifrig är hon – läser, målare, skulpterar, stiger upp kl. 6 om morgnarne. – f. n. är hon (likasom Anni begeistrad för Kirkegaard och talar mycket om honom – klok och alls ej verldsdamsaktigt. – Men stilig är hon – hennes långa hals och långa smala fötter den ljusa tupén som står upp i vädret, de slapiga ljusblå ögonen, den krokiga näsan det är stil. – En del af aristokratin tycker ej om henne, emedan hon mot dem (men bara mot dem) visar sig kall och högdragen. "IIs me glacent avec leur questions de rang et de quartiers de noblesse, moi qui n'aime que la liberté et l'indipendance" – om lördag blir nästa séance och då skall jag besluta mig huru jag gör henne – och så får det gå "med il" och icke bli påtande – ty hon måste göras med raskhet och inspiration. Nu är det bara det eländet att hertigen af Chartres, hennes far kommer hit om tisdag, 1sta maj och blir här 3 dagar, under hvilken tid det väl ej blir målning af.

  Marie Alexandra Edelfelt Maria av Medici Henrik IV Aage Axel Erik Robert Sören Kirkegaard
 • Salongen på Champ de mars öppnades i förrgår, 24 april, således 14 dagar tidigare än annars. Jag är bra ledsen att ej ha fått vara med. (Sedan 17 år har jag utställt i Paris och sett alla salonger) men både Pasteur och Krohn ha sagt att jag icke bör låta tillfället att måla prinsessan Marie gå mig ur händerna, – båda försäkrar att jag får både heder och nöje af det. – Hon ligger så briljant för dig, netop, säger Krohn. – Hon vill också se Mammas porträtt och jag skall ta det med mig ditupp i öfver morgon.

  Paris Champ de Mars Pietro Krohn Marie Jean Baptiste Pasteur
 • Jag önskar Er mycken glädje af ståten vid Statyns invigning. Skrif och berätta –

 • I det hela är jag rätt nöjd med att altartaflan ej blir utstäld i Stockholm – emedan jag skulle ha suttit i dödlig oro. Publiken der är ändå ej så förståndig att jag skulle ha någonslags nytta af dess dom. Det vore således bara en artighet mot National-Museum – men med kostnader och med risk.

  Stockholm Nationalmuseum
 • Annie skulle nog vara välkommen här, och med Johann Krohn, som är en entusiastisk pedagog skulle hon kunna tala i det oändliga. –

  Alexandra Edelfelt Johan Krohn
 • Godnatt, älskade Mamma – helsa Ellan och de henne del af brefvet – jag skrifver tur om till Alexandersg. och Brunnsparken, – tiden går så förfärligt med den långa vägen hem. – Helsa tusen gånger alla alla

  Brunnsparken Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Fråga Ellan hvad det var för ett bref Revell telegraferade om – jag har ännu ej fått något!

  Ellan de la Chapelle Revell