Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer dagstidningar danskar finländare förryskningspolitik fransmän Gud hederstecken konstnärer medaljer nationalkaraktär politik porslin ryssar sällskapsliv utmärkelsetecken vänner världsutställningar

2 juli 1900
Älskade Mamma,
Jag är alldeles för bedröfvad öfver
de förfärliga underrättelserna hemifrån
för att kunna vara vältalig. Det är
ohyggligt, orättvist och oklokt – och framti-
den ser ju nu så ogenomträngligt mörk
ut som aldrig förr. och dock måste vi
hoppas och arbeta. Just nu fick jag
en artikel om finska paviljongen som
är det mest lofprisande och förstående
man kan tänka sig, just nu har jag
med glans fått igenom alla mina
finska kandidater och i dag har jag
fått anmodan om att göra en lista
på hederslegionskandidater för finnarne och
fått tillsägelse att sätta upp så många
som möjligt – "vous même en tête" sade
M. Molinier –. Nej, oss stryper man inte,
så länge vi ha så mycket lifskraft som
vi bevisat oss ha genom denna utställning.
Fransmännen deltaga i vårt öde och finna
alla mesurerna grymma och framförallt
okloka – men det är en sådan vent de folie
en sådan åskvädersstämning öfverallt i verlden att

man efter naturens ordning har rätt
att vänta sig en détente
Det ser för resten illa ut i Kina nu –
och ett väldigt krig kan inte gerna und-
vikas. –
Ack om jag finge veta huruvida Ni verkli-
gen får lof att resa in till Helsing-
fors! Jag är så rädd för att Mamma
skall "ta sig" så mycket af allt detta
här att Mamma blir sjuk. Försök
nu att vara lugn – i alla lifvets
skiften är ju lugn nödvändigt. Arbets-
kraft, viljekraft motståndskraft, allt
förslappas af oro och ängslan. Måtte
Gud bevara Eder och gifva Er det lugn,
gifva oss alla det lugn som ett godt
samvete gifver. Ty vi ha ett godt sam-
vete i detta afseende.
Krohn talade med mig länge om allt
detta – rådde mig att vistas längre tid
af året i Paris och måla så mycket
som möjligt. Att
säga
upp ateliern ansåg
han för "vanvid" och menade att
Jag skulle "gaa til grunde" om jag slog
mig ned hemma med alla de "rystelser"

hvarje dag har att bjuda på. – Lyckligtvis
har Runeberg inställt soiréen i finska
paviljongen, beramad till i afton.
För att återkomma till gladare ämnen
så har jag, som sagdt, fått 1sta medalj
åt Gallén och Järnefelt. 2dra åt Westerholm
Halonen, Gebhard och Enckell (med af-
seende fästadt på målningarna i Paviljongen)
3de åt Blomstedt, fru Soldan, fr. Thesleff
fru Danielson, Ahlstedt, Wlasoff och
Rissanen – I morgon hoppas jag få mention
åt Simberg, Hanna Frosterus, Engberg och –
Toppelius. Åt Lindholm fick jag ej en
2dra medalj – de jemförde näml. strax
hans vatten med Westerholms och funno
det föga vått, lika som klipporna äro af
kork hos honom.
I går åto vi middag med Krohn, Mario,
Arnold Krogh (det kgl: danske porcellaine)
och Mannerheim. Ehuru jag var bjuden
på Marinministerns bal för de svenska
kadetterna och prins Wilhelm gick jag ej
dit – det var så qvalmigt och jag var
trött, och jag hörde i dag att der varit
en gräslig trängsel och ett öde med
vestiairen, som nästan öfverallt på dessa

ministerbaler. – från Ellan och Kicki
har jag ingenting hört på några dagar.
Jag skall nu göra 8de häftet af fänr.
Stål färdigt – på 14 dagar, och så börjar
jag tänka på hemresa.
Underligt med dessa ryssars trajande
och karavanlif. Här har jag funnit att
bestämdhet är det enda med dem –
allvarlig, öfverlägsen bestämdhet. Deras
lydiga natur faller till föga för allt som liknar
auktoritet – hvarför då ej låna auktoritetens
lugna herrskarton. –
Gud låte Er få vara lugna och friska –
ty mycken sorg och oro gör en menniska
sjuk. Hvad det blir mycket att tala
om då jag kommer! – Säg B. att Mme
Ménard hvarje gång talar om henne med
stor vänskap. Sophie Perrot kom hit i
går efter frukosten, som jag bjudit henne på
med Krohnarna, emedan hon fått budet
så sent.
Helsa alla och håll Er raska trots allt
Än kommer dag, än är ej allt förbi! –
Mammas Atte. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag är alldeles för bedröfvad öfver de förfärliga underrättelserna hemifrån för att kunna vara vältalig. Det är ohyggligt, orättvist och oklokt – och framtiden ser ju nu så ogenomträngligt mörk ut som aldrig förr.

 • och dock måste vi hoppas och arbeta. Just nu fick jag en artikel om finska paviljongen som är det mest lofprisande och förstående man kan tänka sig, just nu har jag med glans fått igenom alla mina finska kandidater och i dag har jag fått anmodan om att göra en lista på hederslegionskandidater för finnarne och fått tillsägelse att sätta upp så många som möjligt – "vous même en tête" sade M. Molinier –.

  Émile Molinier
 • Nej, oss stryper man inte, så länge vi ha så mycket lifskraft som vi bevisat oss ha genom denna utställning. Fransmännen deltaga i vårt öde och finna alla mesurerna grymma och framförallt okloka – men det är en sådan vent de folie en sådan åskvädersstämning öfverallt i verlden att man efter naturens ordning har rätt att vänta sig en détente

 • Det ser för resten illa ut i Kina nu – och ett väldigt krig kan inte gerna undvikas

  Kina
 • Ack om jag finge veta huruvida Ni verkligen får lof att resa in till Helsingfors! Jag är så rädd för att Mamma skall "ta sig" så mycket af allt detta här att Mamma blir sjuk. Försök nu att vara lugn – i alla lifvets skiften är ju lugn nödvändigt. Arbetskraft, viljekraft motståndskraft, allt förslappas af oro och ängslan. Måtte Gud bevara Eder och gifva Er det lugn, gifva oss alla det lugn som ett godt samvete gifver. Ty vi ha ett godt samvete i detta afseende.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Krohn talade med mig länge om allt detta – rådde mig att vistas längre tid af året i Paris och måla så mycket som möjligt. Att säga upp ateliern ansåg han för "vanvid" och menade att Jag skulle "gaa til grunde" om jag slog mig ned hemma med alla de "rystelser" hvarje dag har att bjuda på.

  Paris Pietro Krohn
 • Lyckligtvis har Runeberg inställt soiréen i finska paviljongen, beramad till i afton.

  Robert Runeberg
 • För att återkomma till gladare ämnen så har jag, som sagdt, fått 1sta medalj åt Gallén och Järnefelt. 2dra åt Westerholm Halonen, Gebhard och Enckell (med afseende fästadt på målningarna i Paviljongen) 3de åt Blomstedt, fru Soldan, fr. Thesleff fru Danielson, Ahlstedt, Wlasoff och Rissanen – I morgon hoppas jag få mentionåt Simberg, Hanna Frosterus, Engberg och – Toppelius. Åt Lindholm fick jag ej en 2dra medalj – de jemförde näml. strax hans vatten med Westerholms och funno det föga vått, lika som klipporna äro af kork hos honom.

  Axel Gallén Eero Järnefelt Berndt Lindholm Victor Westerholm Fredrik Ahlstedt Woldemar Toppelius Venny Soldan Hanna Frosterus Väinö Blomstedt Magnus Enckell Ellen Thesleff Albert Gebhard Gabriel Engberg Pekka Halonen Juho Rissanen Elin Danielson-Gambogi Sergej Wlasoff Hugo Simberg
 • I går åto vi middag med Krohn, Mario, Arnold Krogh (det kgl: danske porcellaine) och Mannerheim.

  Pietro Krohn Mario Krohn Arnold Krog Carl Mannerheim
 • Ehuru jag var bjuden på Marinministerns bal för de svenska kadetterna och prins Wilhelm gick jag ej dit – det var så qvalmigt och jag var trött, och jag hörde i dag att der varit en gräslig trängsel och ett öde med vestiairen, som nästan öfverallt på dessa ministerbaler.

  Jean-Marie de Lanessan Wilhelm
 • från Ellan och Kicki har jag ingenting hört på några dagar.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag skall nu göra 8de häftet af fänr. Stål färdigt – på 14 dagar, och så börjar jag tänka på hemresa.

  Stål
 • Underligt med dessa ryssars trajande och karavanlif. Här har jag funnit att bestämdhet är det enda med dem – allvarlig, öfverlägsen bestämdhet. Deras lydiga natur faller till föga för allt som liknar auktoritet – hvarför då ej låna auktoritetens lugna herrskarton.

 • Gud låte Er få vara lugna och friska – ty mycken sorg och oro gör en menniska sjuk. Hvad det blir mycket att tala om då jag kommer!

 • Säg B. är Mme Ménard hvarje gång talar om henne med stor vänskap.

  Berta Edelfelt Aline Ménard-Dorian
 • Sophie Perrot kom hit i går efter frukosten, som jag bjudit henne på med Krohnarna, emedan hon fått budet så sent.

  Pietro Krohn Mario Krohn Sophie Perrot
 • Helsa alla och håll Er raska trots allt Än kommer dag, än är ej allt förbi! – Mammas Atte. –

  Alexandra Edelfelt