Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev fastlagen finländare föreningar Gud karnevaler konsthandel konstnärer konstnärskap konstutställningar museer personlighet politik revolutioner senatorer studenter tidskrifter utställningar väderlek världsutställningar

Måndag 18 febr. 1901
Älskade Mamma,
Hvad jag är glad öfver Mammas
kära bref af den 14, som jag fick
just nu. Ledsamt att ni skall
ha det så kallt och att Mamma
känner af det i fötterna igen. Här
är ett hundväder, snö, blåst, 1 och
2 grader under noll – ett väder som
fullkomligt förstör karnavalen
men som, Gud ske lof, icke be-
kommit mig illa tillsvidare
Jo, det är skönt om R. Runeberg skall
bli Senator! Öhrnberg spådde det
hela sommaren! Tudeer och Spåre
få en kamrat i fri ortografi, fri
från allt slags tvång och logik. Han
är gräsligt okunnig i allting
som folk vanligtvis tala om, men
har en aplomb boeuf, hvilket
ju är visdomens begynnelse. Får
se om han skall ta sin trogna Kilpinen,
Jag har bedt Söderström & Co göra den första afbetalningen på originalena
(helas!) till Ellan mot kvitto af henne.

Mr Quilpiné, knodd från industri-
magasinet, och Rs högra hand här
till referenderiesekreterare. –
Studentoroligheterna och de 8 skjutna
hörde jag om af Baude, som igen
hört det på la lique des Droits de
l'homme. Men tidningarna här knysta
ej ett ord. Har ni läst om åtgär-
derna i Capkalonin? – Och detta är
det fria England, som nu imiterar
alla Bobrikoffar och Gurkor i öster
Jag skickar ett utklipp. Hvart ta
vi vägen om detta allt fortgår! Är
icke menskligheten nu förryckt så
vet jag icke hvad vanlig dårhus-
mässighet är.
Från Krohn hade jag ett långt och varmt
bref i dag. Han vill ha alla fänr. Ståls
teckningar till Köpenhamn för att der
i Kunstindustri museum arrangera en
utställning af dem i april.
Han skrifver bl.a. Jeg talte i Kunst-
föreningen for en talrig Tilhörerkreds
om finsk Kunst og er Dig hjertlig tak-

nemmelig för Din gode hjelp (jag hade skrifvit
en längre promemoria, anekdoter m.m) Jeg
skrifv Skriver i disse Dager en Artikel
derom till Tidskriftet "Kunst" og skal nok
Sende Dig den. Forovrigt længes jeg
meget after at tale med Dig om Eders
Kunst. Jeg bliver mere och mere be-
geistret for Gallén. Jeg synes at hans –
desværre nu ödelagte – fresker i den
finske Pavillon hore til det allerbedste
som är gjordt i Norden. Det er ikke det
ringeste söde, fruntimmersegtige vid hans
kunst, han er en Mand, djærv og
med en vældig sands for Form. – Eders
Udstilling har vækt megen og fortjent Op-
mærksomhet. – Om Asp säger han:
Du ved at Asp har lavet en Reklamer
udstilling og har püttet endel gode
Borgere Blaa i Øinene. Han er en
fræk Hund, der har snuset til alt
muligt, kan lidt af alting, men dog ikke
nok til at være kunstner. –
Efter långt tal om fänr. Ståls Sägner säger
han: Jeg har saameget at tala med Dig
om, ogsaa om Dig selv og Din Kunst.
Jeg har tænkt meget derover i denne
tid. Naar du blot vil lade være

med at lade Dig paavirke af Gallén. Du
skall ikke stilisere, det ær slet ikke Din
Natur och det gælder dog først og sist at
være sig selv i Kunst. Du skal glæde
Dig over Lysets virkningar i Farven, det
skal Du fordybe dig i Saameget som Du
formaar. Det ær Din Domæne. Derfor
er Jeg nu ikke videre glad over at Du
skal mala paa universitetet. Du kan
naturligvis gjøre det meget godt – men
det er dog ikke det som er Din sjæls Lyst.
Jeg vilde saa gjerne have at Du skulde
koncentrere Dig om de Opgaver, som rigtig
laae for Dig, fordybe Dig vel deri och udføre
dem med al den Finhed som Du formaar,
uden at give Slip paa Helheden. – Du
ved, hvormeget Din Kunst legger mig paa
hjerte. ..... – Ja det är ju långa
citat men jag tänker det kan intresse-
ra Mamma. Till Ellan skall jag skrifva
snart. Ännu i dag har jag skrifningar
för paviljongen och Senatorn Robert
Ivanovitsch ger intet lifstecken, så jag
för handla på egenhand. – Tusen miljoner
helsningar. Gud låte Er få vara friska och
raska. Gerna skulle jag vilja vara hemma
nu i detta rusk. Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hvad jag är glad öfver Mammas kära bref af den 14, som jag fick just nu. Ledsamt att ni skall ha det så kallt och att Mamma känner af det i fötterna igen. Här är ett hundväder, snö, blåst, 1 och 2 grader under noll – ett väder som fullkomligt förstör karnavalen men som, Gud ske lof, icke bekommit mig illa tillsvidare

  Alexandra Edelfelt
 • Jo, det är skönt om R. Runeberg skall bli Senator! Öhrnberg spådde det hela sommaren! Tudeer och Spåre få en kamrat i fri ortografi, fri från allt slags tvång och logik. Han är gräsligt okunnig i allting som folk vanligtvis tala om, men har en aplomb boeuf, hvilket ju är visdomens begynnelse. Får se om han skall ta sin trogna Kilpinen, Mr Quilpiné, knodd från industrimagasinet, och Rs högra hand här till referenderiesekreterare.

  Robert Runeberg Valfrid Spåre Sten Carl Tudeer Edvard Öhrnberg Kilpinen
 • Studentoroligheterna och de 8 skjutna hörde jag om af Baude, som igen hört det på la lique des Droits de l'homme. Men tidningarna här knysta ej ett ord.

  Charles Baude
 • Har ni läst om åtgärderna i Capkalonin? – Och detta är det fria England, som nu imiterar alla Bobrikoffar och Gurkor i öster Jag skickar ett utklipp. Hvart ta vi vägen om detta allt fortgår! Är icke menskligheten nu förryckt så vet jag icke hvad vanlig dårhusmässighet är.

  England Kapkolonin Nikolaj Bobrikov
 • Från Krohn hade jag ett långt och varmt bref i dag. Han vill ha alla fänr. Ståls teckningar till Köpenhamn för att der i Kunstindustri museum arrangera en utställning af dem i april. Han skrifver bl.a. Jeg talte i Kunstföreningen for en talrig Tilhörerkreds om finsk Kunst og er Dig hjertlig taknemmelig för Din gode hjelp (jag hade skrifvit en längre promemoria, anekdoter m.m) Jeg Skriver i disse Dager en Artikel derom till Tidskriftet "Kunst" og skal nok Sende Dig den. Forovrigt længes jeg meget after at tale med Dig om Eders Kunst. Jeg bliver mere och mere begeistret for Gallén. Jeg synes at hans – desværre nu ödelagte – fresker i den finske Pavillon hore til det allerbedste som är gjordt i Norden. Det er ikke det ringeste söde, fruntimmersegtige vid hans kunst, han er en Mand, djærv og med en vældig sands for Form. – Eders Udstilling har vækt megen og fortjent Opmærksomhet. – Om Asp säger han: Du ved at Asp har lavet en Reklamerudstilling og har püttet endel gode Borgere Blaa i Øinene. Han er en fræk Hund, der har snuset til alt muligt, kan lidt af alting, men dog ikke nok til at være kunstner. – Efter långt tal om fänr. Ståls Sägner säger han: Jeg har saameget at tala med Dig om, ogsaa om Dig selv og Din Kunst. Jeg har tænkt meget derover i denne tid. Naar du blot vil lade være med at lade Dig paavirke af Gallén. Du skall ikke stilisere, det ær slet ikke Din Natur och det gælder dog først og sist at være sig selv i Kunst. Du skal glæde Dig over Lysets virkningar i Farven, det skal Du fordybe dig i Saameget som Du formaar. Det ær Din Domæne. Derfor er Jeg nu ikke videre glad over at Du skal mala paa universitetet. Du kan naturligvis gjøre det meget godt – men det er dog ikke det som er Din sjæls Lyst. Jeg vilde saa gjerne have at Du skulde koncentrere Dig om de Opgaver, som rigtig laae for Dig, fordybe Dig vel deri och udføredem med al den Finhed som Du formaar,uden at give Slip paa Helheden. – Du ved, hvormeget Din Kunst legger mig paa hjerte. ..... – Ja det är ju långa citat men jag tänker det kan intressera Mamma.

  Köpenhamn Norden Kunstindustrimuseet Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Axel Gallén Stål Sigurd Asp
 • Till Ellan skall jag skrifva snart.

  Ellan de la Chapelle
 • Ännu i dag har jag skrifningar för paviljongen och Senatorn Robert Ivanovitsch ger intet lifstecken, så jag för handla på egenhand.

  Robert Runeberg
 • Tusen miljoner helsningar. Gud låte Er få vara friska och raska. Gerna skulle jag vilja vara hemma nu i detta rusk. Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Jag har bedt Söderström & Co göra den första afbetalningen på originalena (helas!) till Ellan mot kvitto af henne.

  Lennart Söderström Ellan de la Chapelle Werner Söderström