Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

Mamma och Ellen fråga mig hvad
jag tänker om Ellans skriftskolegång.
Det är verkligen bra svårt att gifva
råd i ett dylikt fall, ty säkert är
den som har ett framt barnasinne
mottagligt för Christendomens stora
herrliga kära, för Guds nöd, lika väl
kan begå den heliga akten i dag
som i morgon. Jag är derföre öfver-
tygad om att Ellens själ är lika
mogen nu som efter ett är att bereda
till den första nattvarde gången, men
hennes helsa kunde kanske lida
af de ansträngningar som själsar-
betet under en skriftskola kunna
förorsaka, ty vi veta ju alla att man
äfven har rätt mycket att läsa under
en sådan period. Dessutom är det
mig svårt att säga något bestämdt i
denna sak, då jag ej kunnat följa
med Ellens andliga utveckling under
den sista året, då hon otvifvel-
aktigt dock blifvit bra mycket mera
fullvuxen" än förut. Jag har tänkt
mycket härpå, men ej kommit till något

bestämdt resultat. Huru göra Ellens
jamnåriga och bekanta? Man bör visser
ligen ej rätta sig efter dem utan hellre
följa sin inre fällelse, men jag tycker
dock det vore roligt att höra – jag anse
öfverhufvudtagat 1 år förr eller senar
vara en bisak, då vi egentligen
böra vara nära Gud hela lifvet igenom
huru ofta har jag glömt detta på ett
nesligt sätt), då vi hvarje dag
borde lefva i samma vissa förtröstan
samma glädje öfver Evangelikt, som då
vi första gången trädd till altacksam
sen. – Dock upprepar jag hvad jag
sagt förut, att Ellen ej må an-
stränga sig, och skriftskolan är för ett
känsligt sinne ansträngande.
Farväl nu för denna gång, älskade
goda Mammas helsa Ellen Anni och Butti
och alla andra från
Atte.
Kl. står 12. Jag är trött och ut-
skrifven, ty jag har i afton besvar
rat ett tyckt bref, förlåt derföre slags
Pauline A. har jag ej sett sedan
Jag sist skrefvet

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser