Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

affärsmän amerikaner ateljéer båkar brev grannar hyresbostäder italienare konstnärer kvinnor marinmåleri mattor modeller (yrken) musik porträtt sällskapsliv soldater teater utställningar väderlek

Paris de 16 Januari 1899.
Älskade Mamma
Redan i förrgår fick jag Mammas kära bref.
Jag kände, innan jag fått det, att jag sakna-
de något, att jag icke var rigtigt vid lynner
att arbeta eller första mig något. Nu är det bättre.
Ännu en gång tack, tusen tack för hela den tid
jag var hemma, jag kände mig så lycklig der
och lofvad att komma så ofta jag kan. Jag känner
nu mera än någonsin att "den rot är der den
vägga står".
I går var jag hos Gérôme – han tyckte icke om
min skizz, der han hade åtskilligt att anmärka
och der kompositionen ännu talte många förändliga
Ämnet vore godt om blott hufvudgruppen, qvin-
nan och gubben finge större betydelse som grupp
bltraktad. Han bad mig egna någon vecka åt herrp
sitioner, och visa honom skizzerna, innan jag skulle begyn
taflan – men, sade jag, jag får ej taflan färdig till
arets salong – Quest-ce que ça fait, vous exposerez
une bonne chose l'annes prochaine – Il n'est jamais
trop tar pour bein faire – Du reste, il ne faut pas
Cavailler pour les expositions, il faut travailler pour
faire se que l'on sent, et parceque vous aimez l'art.

Jag tviflar ej på att han har rätt, men det
nedslog mig i alla fall litet. Jag fick en lysande
upprättelse uti den förtjusning Gérôme uttalade
öfver mina studier – om Elchsson sade han att
det var "admirablement bien pant" och var
rigtigt i extas framför den lilla marinen med
gråkar bak. – Han sade att jag så ofta som
möjligt bör resa hem, måla finska saker, och
sla dem bra för att sålunda kunna göra något
originelt och dugtigt.
Jag har i dag försökt att teckna nya skizzer
Gérôme tyckte egentligen mera om de utkast
der qvinnan tillar upp för att fråga om soldatern
närma sig. Han tyckte att de båda figurerna till
venster uttryckte för litet. – I dag har jag råkat
få en temmeligen god modell till qvinnan, en
itakinska om 30 år. – Jag skulle just på efter-
middagen går med Gth välsignade matta till
Koechlins, då Mannerheim öfverraskade mig
Hans iskafsfiske affär hade fört honom hit från
Petersburg, der han sade sig ha haft framgång
med sina funderningar
I går träffade jag Walter Runeberg – sig lik.
van Den grupp han nu håller på med
Baschus och Amor är ovilkorligen det bästa
jag sett af honom; det är roligt att han
ännu
mant
sog ta
nog ha
Has
och
amer
här,
till r
Sman
grefvin
hela
de
K
Ells

en det
ysamt
ttalade
att
med
mig
har
hesser
nast
soldatern
till
råkat
tter
till
ingång
lik.
ästa
att
ännu gör framsteg, Bissen har ateller tillsam-
mans med honom. Unga kanna Briren, som jag
såg som växande i Rom är nu 16 år, och torde
nog bli en hjertklamma för Mangen.
Hos Bastien Lepage har jag varit både i går
och 1 förrgår – sitt och beundrat. Payen, alla
amerikanarne o. a från närmaste grannskapet
har jag sett, ty jag har, så när som på färden
till Gérôme ej varit utom qvarteret.
I morgon måste jag föra fru Linders spetsar,
grefvinnan Adlerbergs paket (orimligt långt, genom
hela Paris till Norra bangården, den hennes sotter-
dotterbor och GChs matta. Händelsevis så-
hade jag Koechlin på gatan; han har varit
i Petersburg i affärer, men hade ej tid att
komma till Helsingfors eller Åbo. Hugo
Schultén ningas der ifrigt. – Wille Wallgren
är sig lik. De andra finnarne säga att han
gjort framster, men som skulptörerna alltid
slå sönder hvad de gjort så har jag ej kunnat
med egna ögon öfvertygat mig derom. –
Cederström har pinat och bedt mig att
hyra en atelier i hans hus. Men nu vill
olyckan att den till 1000 frcs är uthyrd för några
dagar sedan, och endast en till 1500 frcs finnes.
Denna är visserligen utmärkt vacker och stor
men der finnes heller ingen alkor eller skildt
rum – således han den alls ej komma ifråga

Jag hoppas allt fortfarande att jag skall få
hyra ett rum här öfver gården. –
vädret har blifvit betydligt blidare på de 4 dagar
jag varit här. I går var det solsken och flere grader
varmt.
Följande morgon. Jag har i dag haft modell får
skizzen. En italienska som icke blir så illa, och en
bornunga som skrikit och fört ett förskräckligt oljud.
Måtte nu Holmgren kunna bestyra om taflor
nas transport – Jag är ytterst orolig, ty jag känner
de finska handtverkarnes slarf och har specielt
hördt om Holmgren att han är döde dryg och
långsam. Kunde de nötena begripa att det är
frågan om saker med flere tusen marks värde
Månne den Mannerheimska taflan vara afsänd
Huru skall jag få veta det? Är den stora taflan
expedierad. Ja, allt hvad man ej gör sjelf, det
blir aldrig bra gjord – Undantag gifvas, som t. ex.
allt hvad min person och mitt bohag beträffar, der
vet jag att allt blir bättre skött om Mamma har
sin hand med i spelet. Ack om jag hade någon, som
kunde ge mig förnuftiga råd och se efter att jag icke
är alltför slarfvig! – I går afton voro vi, B och
jag och Mannerheim för att få biljetter till Varietés, der
en ny succès" är i gång, men huset var längesedan ut-
såldt.
Nu far jag till Koechlins, fru Linderskömmerska och
Mme Fontenellet. – Jag har klistent till mina fönster
spikat bourrelots omkring dörrarna och hoppas nu
få varmare. – Tusen varma helsningar till alla
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev, innan han fick det har han inte varit på humör att arbeta eller företa sig något; han tackar för tiden hemma, han känner mer än någonsin att "din rot är der din vagga står".

  Alexandra Edelfelt
 • Jean-Léon Gérôme tycker inte om Edelfelts skiss; ämnet var bra, bara huvudgruppen, kvinnan och gubben, fick större betydelse som grupp; Gérômre rådde Edelfelt att ägna någon vecka åt kompositionen och visa skisserna innan han började på tavlan; då Edelfelt anmärkte att han inte får tavlan färdig till årets salong sade Gérôme att han då kan ställa ut ett gott verk följande år; man får inte arbeta för utställningarna, man ska arbeta för att göra det man känner och för att man älskar konsten.

  Jean-Léon Gérôme
 • Jean-Léon Gérôme var förtjust i Edelfelts studier av Eriksson och den lilla marinen med Gråhara båk: Gérôme uppmanade Edelfelt att ofta resa hem, måla finska saker och måla dem bra för att kunna göra något originellt och dugligt.

  Gråhara Jean-Léon Gérôme Eriksson
 • Idag har Edelfelt fortsatt att teckna nya skisser; Jean-Léon Gérôme tyckte mera om de utkast där kvinnan tittar upp för att speja om soldaterna närmar sig; Edelfelt har fått en tämligen god modell till kvinnan, en italienska på 30 år.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt skulle gå med Gustaf Philip Armfelts matta till Koechlins, då Carl Mannerheim överraskade honom; Mannerheims ishavsfiskeaffär hade fört honom hit från Petersburg.

  Sankt Petersburg Alfred Koechlin Carl Mannerheim Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • Föregående dag träffade Edelfelt Walter Runeberg; Walter håller på med Bacchus och Amor, som är det bästa Edelfelt sett av honom; Walter delar ateljé med Wilhelm Bissen.

  Walter Runeberg Vilhelm Bissen Amor Bacchus
 • Unga Hanna Bissen, som Edelfelt såg i Rom, är nu 16 år, och torde bli en hjärteklämma för många.

  Rom Johanna Bissen
 • Edelfelt har varit hos Jules Bastien Lepage två gånger, sett och beundrat.

  Jules Bastien-Lepage
 • Förutom färden till Jean-Léon Gérôme har Edelfelt inte varit utanför kvarteret; han har sett Ennemond Payen och alla amerikaner i grannskapet.

  Jean-Léon Gérôme Ennemond Payen
 • Följande dag måste Edelfelt föra fru Helène Linders spetsar, grevinnan Amalie Adlerbergs paket till dotterdottern [egentligen dottersonens fru?] på andra sidan Paris vid Norra Bangården), samt Gustaf Philip Armfelts matta.

  Paris Gare du Nord Gustaf Philip Armfelt Helène Linder Amalie Adlerberg Adrienne de Fontenilliat
 • Edelfelt mötte Alfred Koechlin på gatan; Koechlin hade varit i Petersburg i affärer, men hade inte tid att komma till Helsingfors eller Åbo.

  Helsingfors Sankt Petersburg Åbo Alfred Koechlin
 • Hugo Schultén umgås ivrigt hos Koechlins.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Hugo af Schultén
 • Wille Wallgren är sig lik; de andra finnarna säger att han gjort framsteg, Edelfelt har inte kunnat övertygas om detta med egna ögon.

  Ville Vallgren
 • Gustaf Cederström har försökt övertyga Edelfelt att hyra ateljé i hans hus; det finns endast en ateljé för 1 500 francs kvar att hyra, utan alkov eller skilt rum, vilket gör det opraktiskt och dyrt.

  Gustaf Cederström
 • Vädret har blivit blidare; föregående dag var det solsken och flera grader varmt.

 • Brevet fortsatt följande morgon.

 • Edelfelt har haft modell för skissen, en italienska och en barnunge som skrikit och fört ett förskräckligt oljud.

 • Edelfelt hoppas Holmgren klarar av att ordna transporten av tavlorna; Edelfelt känner till de finska hantverkarnas slarv och har hört att Holmgren är dryg och långsam.

  Holmgren
 • Är den stora tavlan expedierad?; allt man inte gör själv, blir aldrig bra gjort, med undantag av Alexandra Edelfelts omsorg för Edelfelts person och bohag.

  Alexandra Edelfelt
 • Carl Mannerheim, Gunnar Berndtson och Edelfelt försökte få biljetter till Variétés nya succé, men det var utsålt.

  Théâtre des Variétés Gunnar Berndtson Carl Mannerheim
 • Nu åker Edelfelt till Koechlins, fru Linders sömmerska och Madame Fonteneillat.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Helène Linder Adrienne de Fontenilliat
 • Edelfelt har tätat fönster och dörrar och hoppas få det varmare i ateljén.