Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel besök beställningar dans danstillställningar diplomater ekonomi etikett Gud inredningar jurister kläder konstkritik konstnärer kritik kvinnor litteratur middag monarki porträtt republik (statsskick) resor rika sällskapsliv skådespelare tavlor utställningar

i
d. 28 mars 1879
Älskade Mamma
De ha fort bort taflorna. Jag
känner mig helt begrafningsstämd,
men erfar tillika en känsla af för-
nöjelse öfver att vara hela denna histo-
ria qvitt. Under de sista dagarna
har jag egentligen ej gjort annat än
suttit och stirrat som en fåne på min
tafla, och tagit emot de talrika
besök af nyfikna, som höra till
de regelbundet återkommande förar-
gelserna under dessa sista dagar före
inlemnandet. Det hufvudsakliga af
alla dessa menniskors omdömen har
varit att mindre ampelt beröm än
det jag fick i fjol, och Gud skall veta
att menniskorna ändå i allmänhet
både smickra och ljuga. – Taflan var
kanske en dumhet från början. Den
låg icke rigtigt för mig, och den
hade kunnat försvaras endast såsom
ett godt natur studiern, en omedelbar
impression. Då nu omständigheterna

3derjemte äfven satt sig emot detta.
strista söljande af naturen, står af taflan
egentligen intet annat qvar än att
fs misslyckade försök – på ett origtig väg.
Man har emellertid rådt mig skicka
upp den till Salongen, emedan den kanske
der skulle ta sig bättre ut och ha
succès för det nya och originell i
sjelfva anordningen. – Olyckligtvis
kunde Laurens ej komma hitupp
i onsdags – han hade ej tid dertill; jag
hade då fått ett säkert omdöme.
Utom målare ha har varit fruntimmer
som jag ej kunde hitförde af några bekanta
Flixens, en äldre elev af Gérôme, kom en
dag med en mycket fin och hygglig herre,
grefve de Fontaine de Resbey, som sade
sig mycket ha beundrat mik Carl XV.
Det kunde ju hända, att hela den
na ljusgrå hvita massa, snör (som
för resten blifvit mycket bättre kommer
att verka som en behaglig färgton
på Salongen – men nu lär det finnas
snöstycken till öfverflöd, och såsom det
säges mycket goda sådana.

Underhaltigt, dåligt är mitt måleri
denna tafla icke – jag tror tvärtom att
det i sjelfva utförandet är lika bra
som Carl – men ämnet och kompositio
nen äro ej så intressanta, genomtänkta och
genom arbetade. – Nästa gång skall

det bli bättre, det af
skall genast börja på med den
Pedercrutska taflan – Den der litoge
anser jag mig kunna göra litet annor-
lunda den har gången. Jag tycker hon
är så barnsligt patitisk ber hon står
och knyter hafven. Någonting som
vore lika gripande min mera samt,
skulle behöfvas.
kritikerna i Petersburg äro ju i det
hela tagit gynnande. Att Iseeff
skrifvit till Axelsutell efter min
adress förefaller mig så mycket
mera est som jag gifvit den både
åt honom sjelf och stellen. Ack
om den högt uppsätta damen ville
köpa Carl 15 – Hvad kopian af Blance
vidkommer, så skulle jag, om det vore
ett vilkor för köpet af Carl 12 gerna
gå in derpå, fastän jag är säker på
att misslyckas. Det är ohyggligt svårt
att kopiera sig sjelf isynnerhet då man
såsom jag under så senare åren satt
mycket bytt om maner och sätt att
måla.
Jag vill försöka dommar med Gust.
att och Bellman, hvilken tafla 7,
tror mig kunna göra temmeligen bra.
Detta borde då mera vara i mitt skap-
hen
ut
paris
knäpa
utgre
behag
lefve
fatta

aden
litons
annor
hon
stora
som
samt
det
leef
alla
het
bart
lif
ville
hler
vore
ng
svart
lå mig
att
att
i Gust
Ra.
a.
Blynne, efter hvad menniskorna säga.
Sedan kommer på hösten en mindre tafla
åt Heimburger – hvartill jag ännu
ej funnit något motiv –
afton är jag bjuden på middag
till Reuterskölds, och der blir jag
kanske litet gladare än jag nu är.
I söndag skall jag på middag till Herr
skapet Lachaise, föräldrar till den
der studenten som jag ofta talat om
Sachaise skall om några veckor genom
gå sin slutexamen vid Ecole de
droit och skall derefter företaga en
resa jorden rundt. Hans föräldrar
äro flere gånger miljonärer och kunna
derföre gerna kosta på sina son en sådan
liten tropp. De voro här för några dagar
sedan och rorade min tafla mycket.
Bastien har nu slutat sett por-
trätt af Sarah Bernhardt. Det är
särdeles genialiskt och talentfullt men
bizarrt i högsta grad – likasom originalet
Vet Mamma hvad hon kallas redan
hennes bok les nouvenirs d'une chaise, hon
ut – mère Lachaise hvilket såsom
pendant till Nere Lachaise är qvickt men
dråpande. Hon har blifvit på totalt
utgrinad för boken, att hon bestämdt
behöfver på ett eller annat sätt återupp
lifvas i publikens minne för att ej hem-
falla åt glömskan och ridiculen. Bastiens

i porträtt kommer att göra en oer-
hörd furor, och detta skall bestämdt
höja Sarahs aktier. Det är i half
naturligt storlek – ett mästerverk i färg
hvita på hvitt. Hon sitter i profil och
betraktar en liten förgyld statyett af
Orfeus – Det är till otrolighet likt
och derjemte föryngradt – fonden är
hvit pluche.
Sedan jag skref detta har jag
är väl
mig en tur – den första gå
jag sofvit utan drömma om taflan.
Följande morgon. I går afton var jag
på middag hos Reuterskiölds. Utom Ceder-
ström och jag voro der endast en ung grefve
Wachtmeister och danske legations sekre
teraren grefve Kund af Knudsborg. Ceder-
ström muntrade hela sällskapet med sina
kolossala lögner eller rättare sagdt öfverdrift
Reuterskiölds lefva, å dragande kall
och embetets vägnar med i den stora
verlden, och det är rätt roligt att höra
talas om alla dessa baler och mottagningar
dessa duchesser och marquiser, hvarom man
här i våra stilla nejder har så liten aning. –
Och så form och etckellfal, begrina af
Mme Grevy, hvaremot Mme den och den

har utomordentligt takt – om Mme Gallife
och Pourtalis m. fl. Reuterskiölds äro
för mycket hos – och etikett menniskor för
att icke alltid litet hacka på republiken.
En svenska en fröken Hamilton skall nyliga
mål marquis
ja
blifvit förlofvad med en
de Sabran, som har 200,000 frcs ränta om
året, hvilket dock ej anser vara så mycket här
– Cederström ville med allt gevalt att jag
skulle låna en hvit kalldet af Reuterskiöld
och komma med till Munkacsy, på bal –
han skulle nog svara för att det gick än
o. s. v. men jag hesiderade ej utan sade hvad
lät vara att der vore flere hundra
ej
personer, så skulle jag ändå känna mig
helt illa tillmöde att veta mig vara objuding
Cederström gick derföre ensam, förklarande mig
vara en "Jeg usling, ett af de svagare uttrycket
i hans mun. Munkacsy för kanske den
ståtligaste train af alla målare i Paris.
Hans nya hotell är inredt med alldeles
öfverdådig lyx. Utom att han förtjenar mycket
på sitt måleri fick han 2 miljoner med sin
fru, grefvinnan de la Marché, som är särdeles
rand af att ta emot och göra les honneurs. –
Nu vet jag för närvarande ej hvad
jag skall ta mig till – jag har ännu ej
skaffat mig kostymer till den Ceder-
creutziska taflan – Vädret är ruskigt och
tanken på den blifvande salongen stämmer
mitt sinne sorgligt. Tusen helsningar
ifrån
till alla
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • De har fört bort tavlorna och Edelfelt känner sig begravningsstämd; de senaste dagarna har han tagit emot talrika besök av nyfikna, som inte gett lika ampelt beröm som föregående år, och Gud skall veta att människorna ändå i allmänhet både smickrar och ljuger; tavlan var kanske en dumhet från början; den hade kunnat försvaras som ett gott naturstudium, men då han inte strikt kunnat följa naturen återstår inget kvar av tavlan; man har ändå rått honom att sända tavlan till Salongen, den kanske tar sig bättre ut där och det originella i själva anordningen kan göra succé.

 • Jean Paul Laurens hade inte tid att komma upp till Edelfelt i onsdags.

  Jean Paul Laurens
 • Förutom målare har Edelfelts bekanta fört "fruntimmer" som han inte känner till hans ateljé; Jean-Léon Gérômes elev Jean-André Rixens kom på besök med en greve de Fontaine de Rezbeq, som mycket har beundrat Edelfelts Carl IX.

  Jean-Léon Gérôme Karl IX Jean-André Rixens de Fontaine de Resbeq
 • Det kan hända att snön (som blivit mycket bättre) är en behaglig färgton på Salongen, men det lär finnas snöstycken i överflöd.

 • Måleriet i Edelfelts tavla är inte dåligt; utförandet är lika bra som Carl IX; det är ämnet och kompositionen som inte är intressanta, genomtänkta och genomarbetade.

  Karl IX
 • Edelfelt skall genast börja på med den Cedercreutzka tavlan; Citoyennen [Medborgarinnan] anser han sig kunna göra lite annorlunda; hon är så barnsligt patetisk där hon står och knyter näven; det skulle behövas något lika gripande men mera sant.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Edelfelt har fått gynnande kritik i Petersburg; det verkar underligt att Pjotr Iseeff skrivit till Axel Antell för att få Edelfelts adress, då Edelfelt gett adressen till både Iseeff och Carl Adolf Hellen.

  Sankt Petersburg Axel Antell Pjotr Feodorovitj Isejev Carl Adolf Hellén
 • Tänk om den högt uppsatta damen ville köpa Carl IX; om en kopia av Blanca är villkor för köpet av Carl IX går Edelfelt med på det, även om han är säker på att misslyckas; det är svårt att kopiera sig själv, i synnerhet då han bytt maner och sätt att måla.

  Karl IX Blanka
 • På sommaren vill Edelfelt försöka med Gustav III och Carl Michael Bellman; det borde vara mera i Edelfelts skaplynne, om man får tro vad folk säger.

  Carl Michael Bellman Gustav III
 • På hösten kommer en mindre tavla åt Heimbürger; Edelfelt har ännu inte kommit på något motiv.

  Carl Heimbürger
 • Edelfelt är på kvällen bjuden på middag hos Reuterskiölds; på söndag skall han på middag till herrskapet Lachaise, föräldrar till studenten som Edelfelt ofta talat om.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Eugène Lachaise Surchon Surchon
 • Eugène Lachaise genomgår snart slutexamen vid Ecolde de droit och skall därefter företa en resa runt jorden; hans föräldrar är miljonärer och har därför råd att sända honom på resa; de var hos Edelfelt för några dagar sedan och rosade hans tavla.

  École de droit Eugène Lachaise Surchon Surchon
 • Jules Bastien har avslutat sitt porträtt av Sarah Bernhardt; det är genialiskt och talangfullt men bisarrt, liksom originalet.

  Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt
 • Vet Alexandra Edelfelt att Sarah Bernhardt efter sin bok "les souvenirs d'une chaise" kallas Mère Lachaise, som en pendant till [gravgården] Père Lachaise, det är kvickt men dräpande; boken har fått mördande kritik och hon behöver återupplivas i publikens minne för att inte hemfalla åt glömskan och ridiculen [förlöjligande].

  Père-Lachaise Alexandra Edelfelt Sarah Bernhardt
 • Jules Bastiens porträtt kommer att orsaka furor [stormande bifall] och höja Sarah Bernhardts aktier; det är ett mästerverk i färg, vitt på vitt; hon sitter i profil och betraktar en förgylld statyett av Orfeus; det är otroligt likt och föryngrat.

  Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt Orfeus
 • Edelfelt har tagit en lur; det är första gången på en vecka som han sovit utan att drömma om tavlan.

 • Brevet fortsatt följande morgon.

 • Föregående kväll var Edelfelt på middag hos Reuterskiölds; där var också Gustaf Cederström, greve Hans Wachtmeister och danske legationsseketeraren greve Knud af Knudsberg; Cederström underhöll sällskapet med sina överdrifter.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Hans Wachtmeister Gustaf Cederström Knud af Knudsborg
 • Reuterskiölds lever i den stora världen; det var roligt att höra om baler och mottagningar, duchesser och marquiser; därtill fick de höra om form- och etikettfel begågna av Madame Coralie Grévy och om de mera taktfulla Madame Florence Gallifet och Madame Mélanie Pourtalès; Reuterskiölds är för mycket hov- och etikettmänniskor för att inte hacka lite på republiken.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Florence de Gallifet Coralie Grévy Mélanie de Pourtalès
 • En svensk fröken Hamilton har nyligen blivit förlovad med en gammal markis de Sabran som har 200 000 francs ränta om året.

  Hamilton de Sabran
 • Gustaf Cederström ville med allt gewalt [våld] att Edelfelt skulle låna en vit halsduk av Lennart Reuterskiöld och följa med honom på bal hos Mihály Munkácsy; Edelfelt ville inte gå på en bal dit han inte var bjuden och tackade bestämt nej.

  Mihály Munkácsy Lennart Reuterskiöld Gustaf Cederström
 • Mihály Munkaczys för kanske det ståtligaste livet av alla konstnärer i Paris; hans nya hotell är inredd med överdådig lyx; förutom att han tjänar mycket på sitt måleri fick han 2 miljoner med sin fru, grevinnan de la Marche.

  Paris Mihály Munkácsy Cécile Munkácsy
 • Edelfelt har ännu inte skaffat kostymer till den Cedercreutzka tavlan; vädret är ruskigt och tanken på Salongen gör hans sinne sorgligt.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz