Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer attentat beställningar brev bröllop ekonomi Gud hyresbostäder kejsare modeller (yrken) mord mordförsök nordbor norrmän politik revolutioner ryssar svenskar telegram utställningar

Paris 20 april 189
Älskade Mamma
Samma dag jag sist skref, kom tele-
grän om allentaket mot Kejsaren, och
tidningarna publicera fortfarande de
hemska politiska morden i Ryssland
under den hotande inbriken: la Ré-
volution en russie". Hvad framtiden bär
i sitt sköte kan man ej ana, men stora
ting förberedas i vårt grannland. Måtte
Gud skydda Finland. Jag kan dock
ej begripa annat att vi skulle komma
temmeligen helskinnade från saken och
några stora omkvälfningar skulle kom-
ma à bane i Kejsarriket.
Ännu har jag ej fått något svar från
Petersburg angående taflorna. Under
nuvarande politiska förhållanden är

det väl också föga troligt att folk
skulle tänka på att köpa måleri.
Emellertid ser jag med nyfikenhet och
ängslan efter bref hos conciergen.
Den Cedercreutzska taflan är nu
så godt som färdig. Fastän det
först var frågan om en skizz till 200
mk, hade ju friherrinnan att jag
kunde begära mera – Jag har depense-
rat pengar på taflan till kostymer
och modeller och kall omöjligen ej
ge den för mindre än 400 hvilket
ändå är billigt i jemförelse t.ex.
med den Heimbergerska taflan. Jag
skall skrifva till Mille och begära
några hundra mark på förhand –
Det är olidligt att gå i utläggning
för ramar, modeller o.d. – och det
han
dettar
en gång
tokun
Jag g
Några
henne
vor,
sorn de
Den l
som
betrat
den så
mina
som
jag ej
kan e
Place
om
bra
och s

att folk
i.
et och
gen.
nu
l Ede
jag
depense-
tynner
ått

än
sluggnen
och det
kan ju i det hela tagit göra köpare
detsamma när han betalar, då taflan
en gång är så godt som färdiga kons
Forsmans citoyenne beträffar håller
jag med Mamma om att icke göra
några stora förändringar. Jag placerar
henne inne i ett rum, vid ett skrif-
bord, men ungefär i samma ställning
som den förra. –
Den Cedercreutzska lilla scenen blir,
som jag tror, rätt bra hvad uttrycken
beträffar – och sjelf är jag också nöjd med
den i detta afseende.
Mina taflor äro antagna på Salongen
som ju var att förmöda. Dock vet
jag ej huru de blifvit antagna, och
kan derföre ej alla huru de bli
placerade. Det vore ett spektakel
om snöstycket ändå toge sig
bra ut, brott dem med alledem –
och det vore ej omöjligt. Bersoner,

na borde vara ganska bra, tror jag.
Men vänta vänta i nästa år –
då kommer jag med Gustaf III och
något annat med, och jag skall
då ha min salong bättre förberedd
än i år. – Jag har hört att det
finnes en atelier att hyra till 1000
frcs vid Rue Laval. Jag skulle då
visserligen komma upp i Montmartre, med
in i den skandinaviska cligier, men om
det är bra för måleriet så tar jag mitt parti.
Jag kan dessutom ej annat förstå än att
man kan göra sig temmeligen outhängif
af dessa svenskar o. norrmän.
I morgon skicka vi, Lode, Berndtson
och jag ett telegram till Mr och
Mus Theodore de Frenckell – och vi hoppas
att det kommer fram i tid.
Nu säger jag Mamma farväl för
denna gång – älskade Mamma, som
Jag saknar så ofta
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har nåtts av telegrammen om attentatet mot kejsaren; tidningarna publicerar nyheter om de politiska morden i Ryssland under den hotande rubriken: "la Révolution en Russie" [revolutionen i Ryssland]; Edelfelt hoppas Gud skyddar Finland om några stora omvälvningar sker i kejsarriket.

  Finland Ryssland Alexander II
 • Ännu har Edelfelt inte fått något svar från Petersburg om tavlorna.

  Sankt Petersburg
 • Den Cedercreutzska tavlan är så gott som färdig; friherrinnan sade att Edelfelt kunde begära mera, även om det till en början var fråga om en skiss för 200 mark; på grund av utgifterna för kostymer och modeller kan han omöjligt begära mindre än 400 mark, och det är billigt i jämförelse med den Heimbürgerska tavlan; Edelfelt skall skriva till Mille (Emil) Cedercreutz och begära några hundra mark på förhand; det är olidligt att lägga ut för ramar och modeller, och det borde inte för köparen vara någon skillnad när han betalar, då tavlan ändå är så gott som färdig.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Emil Cedercreutz Carl Heimbürger Axel Cedercreutz
 • Edelfelt håller med Alexandra Edelfelt om att inte göra några stora förändringar på Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinna]; han tänker placera henne i ett rum vid ett skrivbord i ungefär samma ställning som den förra.

  Alexandra Edelfelt Wilhelm Forsman
 • Den Cedercreutska lilla scenen blir rätt bra vad uttrycken beträffar.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Edelfelts tavlor är antagna till Salongen, men han vet inte hur de blivit antagna och kan därför inte ana hur de blir placerade; det vore ett spektakel om snöstycket ändå tog sig bra ut; personerna borde vara ganska bra.

 • Nästa år skall han komma med Gustaf III och något annat till Salongen, och vara bättre förberedd.

  Gustav III
 • Det finns en ateljé att hyra vid Rue Laval, i Montmartre, mitt i den skandinaviska klicken; man måste kunna göra sig oavhängig av dessa svenskar och norrmän, trots att man bor där.

  Montmartre
 • Torsten Lode, Gunnar Berndtson och Edelfelt kommer följande dag att sända ett telegram till Monsieur och Madame Theodor de Frenckell; de hoppas det kommer fram i tid; Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Theodor von Frenckell Torsten Lode Fanny Ehrnrooth