Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar dagstidningar depression ekonomi finländare fotografier frukost hälsa ideal karaktärsdrag konsthandel konstkritik konstnärer kritik kvinnor melankoli personlighet porträtt rika sällskapsliv sommar teater temperatur tidskrifter utställningar väderlek vår veckotidningar vetenskapsmän

Paris d. 17 maj 1899
Älskade Mamma
Det gör mig verkligen ändt att min
taflas försändning till Stockholm skall för-
skaffa Mamma så mycket hufvudbry.
En del förvinner väl genast då Mamma
redan af mina föregående bref erfarit, att
Axelette i tid blifvit ombedd att med
det första afsända taflan från Petersburg
Till jager skall jag skrifva, ty det är ju
ej värdt att telegrafera, likaså har jag
tänkt uppvakta Bos med en epistel. Ack
om Åbo stad ville köpa taflan till 5000
mk. Det vore en ypperligt sak för mig
Jag har rigtigt svårt att förstå att våren
redan är så framskriden, och att vi redan
äro inne i den senare delen af maj – Det
vinterlika, kalla, regniga klimat vi här lida
af gör att man omöjligen kan tro sig så när
här är det nämligen kallare
midsommar.
än hemma – det ser jag af de metereologiska
underrättelssoni tidningarna
Många tidningar, och flere af de mest spriddag
ha talat om min taflan bland "la fleur du
salon tableaux a voir – La france, le petit
Journal, le Glabe och le Soleil.. Inga ordentligt
kritiker ha ännu varit synliga. Då jag sist
var på Salongen, tyckte jag också litet bättre
om taflan än första gången. Ja, vore

landskapet gjordt efter naturen, så kunde
taflan vara rigtigt bra. Trots allt det
som folk säger, tror jag mig ändå ha gjort
ett framsteg den i fjol – icke hvad resulta
set beträffar, men i afseende å ententionen
l'illustration kommer kanske att införa bå
da taflorna – Braun i Che har förbehållit sig
rättigheten att fotografera dem. –
Jag håller allt ännu på med den der taflan
för konsthandlaren, men som den blir större
och bättre än jag först tänkte, måste jag få
mera betalt för den. – Till Koechlin skall jag
så endera dagen för att få höra hvad hans
tänker göra med porträttet.
Mamma tycker sig märka ett klandervänd
Först efter ära eller penningar i pring bref. –
tro hellre att det är ett verkligt behof
att engång komma litet närmare det mål
det jag sträfvar, till den skymt af inre tillfru
ställelse som man måste förhemma då
man gjort något som i någon mon svarat mot
det man velat göra. Penningar och ära
äro ej att förakta – och jag tror nästan att om
Vår herre ville förlåta mig dessa fördelar, jag
icke skulle göra alltför dåligt brisk af dem.
för resten – vare det underligt om jag
tärstade efter penningar nu då jag i tre
veckor gått och förgäfves väntat på de sista
tre hundra markerna från Cedercreutzes – min
min allt annat än trefligt. Rikt folk

kunde
det
la gjort
esultat
evis en
fors be
llet sig
en taflan
tterst
Sa
kall jag
var han
vari
bref
måt
re Leulen.
än
rat mot
ära
dra
kunna ej begripa huru några mindre marks
sedlar i en fattig fans portemonnaie kunna
måla lifvet rosenrödt och huru frånvaron
af dessa kunna bringa honom att se allt
dystra färger.
har det
Min konsthandlare kommer ej – jag
re lust att skrifva till honom. Jag har näm
Elere ganska lämpliga småskizzer, som han
kunde köpa utom taflan
Tänk att jag under hela vintern ej en enda
gång varit på théâtre français! Såväl
Ray Blas som några andra pjeser på modet
måste jag väl ändå se. – Max Schulten
reder om några dagar, och vi åto i går
en afskedsmiddag med honom. – Det är så
roligt att ha att göra med en så redig och klok
och hygglig karl. – Vore alla finnar och alla
vetenskapsman som – han, så vore det ingen
C. G. Estlander har skrifvit ett tröstan
nör.
de bref till mig, der han säger sig icke
mera vilja plåga mig med Hovings porträtt
summan af det, våniga brefvet är : kall
dig till idealet. Det är ej för så skulle
men är professor i esthetchen. Skulle han ha
sagt – håll dig till Gud, till den mor, till
arbetet – ser kan de ha tröst. – men idealis
hvad är idealet, hvar är idealet, hvar
– i Fischers esthetik.?! Jag tror att
hvar
idealet, då det ej iklädes bestämda,
naturliga former, eller uttalar sig som ett
bestämdt mål, en bestämd sträfvan ej gör
någon menniska glad. Det är ett af dessa
slogord som man nu ridit på i famtid är
och som man griper till då man ej har annat
att säga.

I onsdag är det sällskapsspektaketet
Mme Jacquinot. Jag jorde in henne och några
af de skandinaviska damer som lär der bo
de, men Pauline hade ej tid eller lust. Hennes
arbete (som i sommar eller hört skall
tryckas) absorder är henne fullkomligt, och
hon ser nu skrålare ut än förr. Skulle
Mamma i sommar komma till Stockholm
så fråga Mamma träffa henne der.
– Berndtson fick ej början af veckan flere
anbud på sin tafla, men sedan har det
ej kort vidare derom. Ack hvad jag önskar
att han finge litet mera real framgång och
tillt mera finningar – detta lånande för-
stor hans lynne som redan har en gåt porträtt
bitterhet. Han skulle verkligen förtjena än
mycket bättre lott. –
Bastien Lepage är ovilkorligen salongen
hjelte – han talas om såsom "le chef
de la jeune école Française – figare talar
om Bastien, Jules Breton och Laurens i samma
artikel o. s. v. – Hans gamla morfar 184 år
veteran från Waterlos) är här och fröjdar sig
åt Bastiens succès.
B. hade sagt om mig till Gautherin här om dagar
Je l'aime beaucoup, mais ce qui m'ennui, c'est
qu'il ne tire pas avez de parti de son talent,
Te à trop d'habilité et pas assez de sincérite
Han har rätt.
Nu skall jag ut och dejeunera – Nu hvad det
är kallt – Helsa Juni och Butti och gossarne hjertligt
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det gör Edelfelt ont att hans tavelförsändning till Stockholm ger Alexandra Edelfelt så mycket huvudbry; Axel Antell har i tid blivit ombedd att sända tavlan från Petersburg; Edelfelt skall skriva till Johannes Jæger, det lönar sig inte att sända telegram; han skall också uppvakta Bos Schauman med en epistel.

  Sankt Petersburg Stockholm Alexandra Edelfelt Axel Antell Berndt Otto Schauman Johannes Jæger
 • Tänk om Åbo stad ville köpa tavlan för 5 000 mark.

  Åbo
 • Edelfelt har svårt att förstå att våren är så långt framskriden och det snart är midsommar då det är så vinterlikt väder; det är kallare än hemma.

 • La France, Le Petit Journal, Le Globe, Le Soleil talar om Edelfelts tavla bland "le fleur du salon" [Salongens blomma] och "tableuaux a voir" [tavlor som måste ses]; inga ordentliga kritiker har ännu kommit; Edelfelt tyckte lite bättre om tavlan senast han var på Salongen.

 • L'Illustration kommer kanske att införa båda tavlorna; Braun & Cie har förbehållit sig rätten att fotografera dem.

  Gaston Braun
 • Edelfelt håller ännu på med tavlan för konsthandlaren; den blir större och bättre än Edelfelt först tänkte sig och han måste få mera betalt för den.

 • Edelfelt skall gå till Alfred Koechlin för att höra vad denne tänker göra med porträttet.

  Alfred Koechlin
 • Alexandra Edelfelt tycks i Edelfelts brev märka en klandervärd strävan efter pengar och ära; Edelfelt ser det hellre som ett behov av att komma närmare de mål och ideal som han eftersträvar; pengar och ära är inte att förakta; i tre veckor har han förgäves väntat på tre hundra mark från Cedercreutz; rikt folk begriper inte hur några hundra mark kan måla livet rosenrött och hur frånvaron av dem får honom att se allt i dystra färger.

  Alexandra Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Edelfelt har skrivit till konsthandlaren; han har flera lämpliga småskisser att sälja förutom tavlan.

 • Inte en enda gång har Edelfelt varit på théatre français i vinter; han borde åtminstone se Ruy Blas och några andra pjäser på modet.

  Théâtre-Français Ruy Blas
 • Max Schultén reser och man har hållit av avskedsmiddag; han är redig och klok; om alla finnar och vetenskapsmän var som han skulle det inte gå någon nöd.

  Maximus af Schultén
 • Carl Gustaf Estlander har skrifvit ett tröstande brev, där han säger sig inte längre vilja plåga Edelfelt med Victor Hovings porträtt; kontentan av brevet är att Edelfelt skall hålla sig till idealet; Edelfelt skulle ha fått tröst om Estlander skrivit att han skulle hålla sig till Gud, mor eller arbetet, men inte idealet; var är idealet – i Friedrich Theodor Fischers estetik?; Edelfelt tror inte att idealet gör någon människa glad, såvida det inte tar en bestämd naturlig form, eller uttalas som ett bestämt mål eller strävan.

  Carl Gustaf Estlander Victor Hoving Friedrich Theodor Vischer
 • På onsdag är det sällskapsspektakel hos Madame Jacquinot; Edelfelt förde in henne och några av de skandinaviska damer som bor hos henne på Salongen på le jour du vernissage [vernissagedagen]; Pauline Ahlberg hade inte tid eller lust.

  Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Pauline Ahlberg är fullkomligt absorberad av sitt arbete som trycks snart; hon ser skralare ut än förr; om Alexandra Edelfelt kommer till Stockholm i sommar skulle hon få träffa henne där.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Gunnar Berndtson fick i början av veckan flera anbud på sin tavla, men sedan har det varit tyst; Edelfelt önskar att Berndtson skulle få lite mer framgång: lån och penningbekymmer förstör hans lynne, han har redan en god portion bitterhet.

  Gunnar Berndtson
 • Jules Bastien Lepage är Salongens hjälte, "ledare för den ung franska skolan"; Figaro talar om Bastien, Jules Breton och Jean Paul Laurens i samma artikel; hans morfar (84 år, veteran för Waterloo) är i staden och fröjdar sig åt Bastiens succé; till Jean Gautherin sade Bastien att han tycker mycket om Edelfelt, men att han stör sig på att denne inte använder sin talang tillräckligt, Edelfelt har för mycket färdighet och inte tillräckligt med äkthet; Edelfelt tycker Bastien har rätt.

  Waterloo Jules Bastien-Lepage Jean Paul Laurens Jules Breton Jean Gautherin Lepage
 • Edelfelt skall och dejeunera [äta frukost/lunch]; det är kallt; han hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt