Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arbetarföreningar årets fester Årstider brev dagstidningar danstillställningar depression ekonomi födelsedagar första maj franskhet frukost konst konstkritik kvinnor melankoli midsommar modeller (yrken) nordbor revolutioner sällskapsliv samhällsklasser skulder skulptörer statyer studenter svenskar tjänstefolk utställningar väderlek vår

Paris d. 19 maj 1893
Älskade Mamma
Jag fruktar rigtigt att ha stört Mamma
trefnad genom mina dumma bref. Tack
emellertid för hvarje uppmuntrande ord Mam-
ma skrifvit till mig; jag känner mig hvar
gång så kry och modig då jag läst de
kan brefven – Vexeln från Hackman
qvitteras härmedelst tacksamt. Jag har
kanske depenserat mera penningar än
jag beräknat derföre att jag velat be-
tala modellerna regelbundet – der af den
kris jag genomgått. Nu är det emellertid
slut med eländet – om också icke för alltför
länge, ty 100 frcs skall jag genast betala åt
Walter Runeberg. Jag var annars i dag
bjuden på frukost till honom. Maten var
så ymnig att jag omöjligt ej kunde äta
någon middag, fastän jag på e. m. vandrat
rätt mycket på salongen. Walter har
nu ändrat skizzen till fadrens staty
hufvudsakligast efter det som Berndtson
och jag sagt, – och den har verkligen
vunnit ofantligt. En liten förlängning
af hela figuren, naken litet rafare, vecka
i kläderna mera deciderade – allt småsaker

som dock verka mycket på det hela.
Blefve skizzen sådan den nu är, väl
utförd så skulle statyn alls ej bli oäfven
Runebergs resa till Finland i sommar och
det är mycket troligt att vi komma att
råkas der. – Fru Runeberg ursäktade sig
för att maten ej var som den borde (den var
dock mycket god) emedan hon hade upprör
i köksdepartementet – Således piga tredsthet också
här! Lise hade näml. i går varit tillsammans
med Thaulows piga, och denna har rekommer
om sig att inplanta revolutionera idéer i alla
de andra skandinaviska pigorna – derföre ville
tila i dag ej göra någonting. De nordiska
jungfrurna, som äro rätt många till antalet
bruka då och då gå och roa sig på den
skandinaviska handtverkarföreningen, der det
dansas och der de Ella sig mycket.
Salongen föreföll mig i dag intressantare än
första och andra gången jag var der – det
är skada att min tafla skall ta sig
så matt ut: voro det mera kraft och
perspektiv i den, så är jag säker om att
den med heder kunde försvara sin plats.
det Mannerheimska hufvudet är ej heller
så bra som jag trodde – det är något ihåligt
monotont i färgen som jag skall försöka
arbeta mig bort ifrån. – Men vid
sidan af ett hundratal goda taflor på
salongen, finnes der ju flere tusental

eländiga dukar. Många af dessa äro så
skickligt gjorda, att jag troligen aldrig kommer
till denna yrkerfärdighet, och dock skulle
jag ej ha velat signera dem. – Det är
något banalt, simpelt, osjelfständigt uti
den delen af den franska konsten, en
simpelhet som saker dölja sig under ett
luger af poudre de riz. Och dessa evigt
samma ämnen, dessa plagrater som är
efter år gå igenom salongen, och som troligen
komma att stå der till verldens ändå!
Mamma får kanske klaren till min
ranomgående mollstämning under våren
om Mamma tänker på det skandalösa
väder vi ha haft – ej en enda ordentlig
vårdag. Alla menniskor ha med ängslig
oro frågat sig: skall det väl regna lika argt
ännu i morgon? Och det har regnat blåset
och varit kallt både morgondagen och dagen
derpå och alla dagar. – I dag har det
ändtligen varit litet varmare, fastän det skurade
rätt grundligt i morgse. – Albert Wolff, den
stränge kritikern i Figaro har ännu ej kommit
till min tafla, ty han går efter salarnes num-
merföljd. Jag väntar mig, att om han säger så
got derom, det så blir endera några skarpar
försmådliga ord, eller också ett godt råd att
härnäst måla landskapet efter naturen.
Mme Jacquinots soirée har blifvit uppskju
till till torsdagen, och jag hoppas den få lifva
Mr Thirion d'Avançon, och sålunda få en

försmak af det "soir" kommer att säga. –
Till Jager har jag skrifvit angående Carl
II och den saken är således klar. Kalle Wetter
hoff påstår att det alls icke är för rent
att utställa taflan intell den 15 Juni emedan
Stockholmarne, enligt hans utsago, ännu ej lem-
na staden innan midsommar. Munchener
expositionen har blifvit uppskjuten till d. 20
Juli och som taflorna expedieras fram och
tillbaka kostnadsfritt, har jag något tänkt
på att skicka det den, eftersom jag fått en
personlig inbjudning från komitén
Hvad jag alls ej kan få i mitt hufvud är att
vi nu redan äro inne i den senare hälften
af maj – studenternas majfest kan jag, med
det här plaskregnet för ögonen ej begripa.
Om sommarn blir regnig blir det ej något
målande af på Haga i sommar – Ack hvad
det vore roligt att få Carl 14 såld till hvad pers
som helst – jag skulle då få den stora lyckan att
träffa Mamma i Stockholm! – Jag är en rigtigt
ede
strunt, som vid det här taget ej har så
godt om pengar att jag kunde vara Mamma
till ett verkligt stör, och att jag ej kan ställa
det rigtigt trefligt för Mamma.
Till Anni skall jag skrifva – Jag hoppas
brefvet inträffar på hennes födelsedag den
28. Bertha skall heller ej bli utan bref.
Och nu god natt, älskade Mamma, min
bästa vän och min tröst, min glädje
tusen helsningar
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fruktar att han stört Alexandra Edelfelts trevnad med sitt gnällande; han tackar för hennes uppmuntran.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tackar för växeln från Hackman.

  Johan Friedrich Hackman (osäker koppling)
 • Edelfelt vill betala modellerna regelbundet och därför kanske gjort av med mera pengar än beräknat; Edelfelt skall genast betala tillbaka 100 francs åt Walter Runeberg.

  Walter Runeberg
 • Edelfelt var bjuden på frukost hos Runebergs; Walter Runeberg har ändrat skissen till faderns staty efter Gunnar Berndtsons och Edelfelts anmärkningar; hela figuren har förlängts, nacken är rakare och vecken i kläderna är mera deciderade [bestämda]; om skissen utförs väl kan statyn bli bra; Runebergs skall till Finland i sommar.

  Finland Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Fru Lina Runeberg ursäktade för maten, i och med att hon hade uppror i köksdepartementet; Runebergs piga Lisa ville inte göra någonting, efter att ha varit tillsammans med Thaulows piga, som har renommé [rykte] om sig att inplantera revolutionära idéer i de andra skandinaviska pigorna; de nordiska jungfrurna brukar ibland gå på dans och roa sig på den skandinaviska hantverkarföreningen.

  Lina Runeberg Ingeborg Gad Walter Runeberg Frits Thaulow Lisa
 • Salongen föreföll intressantare i dag än tidigare; det är skada att Edelfelts tavla skall ta sig så matt ut; det Mannerheimska huvudet är inte heller så bra som han trodde, det är något ihåligt monotont i färgen.

  Carl Mannerheim
 • Vid sidan av ett hundratal goda tavlor finns det tusentals eländig dukar; många är skickligt gjorda, men det finns något banalt, simpelt och osjälvständigt i den delen av den franska konsten; samma ämnen förekommer år efter år.

 • Alexandra Edelfelt får kanske anledningen till Edelfelts genomgående mollstämning under våren om hon tänker på det skandalösa väder de har haft, inte en enda ordentlig vårdag.

  Alexandra Edelfelt
 • Figaros stränga kritiker Albert Wolff har ännu inte kommenterat Edelfelts tavla; Edelfelt tror att Wolff endera säger några skarpa försmädliga ord, eller ger som råd att härnäst måla landskapet efter naturen, om denne överhuvudtaget säger något om tavlan.

  Albert Wolff
 • Madame Jacquinots soaré har skjutits upp till torsdagen; Edelfelt hoppas där träffa Thirion d’Avançon och få en försmak av vad Le Soir kommer att säga om hans tavla.

  Jacquinot Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt har skrivit om Carl IX till Johannes Jæger; Kalle Wetterhoff påstår att det inte är för sent att ställa ut tavlan fram till den 15 juni, eftersom stockholmarna inte lämnar staden innan midsommar; expositionen i München har skjutits upp till den 20 juli; tavlorna expedieras kostnadsfritt fram och tillbaka; Edelfelt funderar på att ställa ut, i synnerhet som han fått en personlig inbjudan från kommittén.

  Stockholm München Karl IX Johannes Jæger Karl Wetterhoff
 • Edelfelt kan inte fatta att det redan är senare hälften av maj; studenternas majfest kan han i detta plaskregn inte begripa; om sommaren blir regnig blir det inget målande på Haga.

  Haga
 • Det vore roligt att få Carl IX såld till vilket pris som helst; Alexandra Edelfelt skulle då ha råd att träffa Edelfelt i Stockholm.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Karl IX
 • Edelfelt skall skriva till Anni Edelfelt och hoppas brevet kommer fram på hennes födelsedag den 25; Bertha Edelfelt skall inte heller bli utan brev; han önskar Alexandra Edelfelt god natt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt