Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar arkitektur besök beställningar brev inredningar kommittéer kyrkor resor sällskapsliv transportmedel

ête de
Åboden 21 Oktober 1899
Älskade Mamma!
Nage et Macheur! Jag
hade just expedierat brefvet
till Mamma, då jag
fick veta att Konstantin
ännu ytterligare blifvit fördröjd i Helsingfors och
en hel dag dertill. Således hade jag tryggt
kunnat tillbringa hela gårdagen hemma.
Mamma kan ungefär tänka sig med
hvilka känslor jag såg emot den långa ling
tid, som jag var dömd att tillbringa här!
slade jag blott hunnit, tror jag att jag skulle
ha kommit tillbaka till Helsingfors, öfvergift
hela Stockholmsfärden och tagit den vida
säkrare vägen öfver Petersburg. Emellertid
fick jag ta skeden i vackra hand, och då
Rittig kom, för jag med honom till kyrkan
der vi af hemtade Jacquis. Vi åto frukost
hos Rettig och jag försökte, så godt jag
kunde att svälja min harm. Nu hade
jag ypperlig tid att gå till Arvedson,

damkyrkan och C. Armfelt.
(Dagen derpå, onsdag) – Jag vet ännu
ej huruvida Constaulin är kommer, men
packar dock, med ett visst välbehag in mina
saker och snör igen kappsäcken. Efter frukost
voro vi länge i kyrkan, der Ahrenberg
orerade för Creutz Armfelt och Ritte,
alla medlemmar i komitén för kyrko-
arbetena. Creutz frågade mig om jag
(såsom redan förut blifvit sagdt ville måla
en historiemålning i Stalhandskiska
köset och hvad jag skulle ta derför.
Detta är ytterst skärt att bestämma
1° är kapellet mörkare än vänligt genom
de färgade fönstren 22 år distansen för
att se taflan mycket liten, så jag verklig
gen ej vet huru man skulle måla för
att taflan skulle ta sig ut. Det är
frågan om att fylla ett en hvalfrisk
med målning, ofvanför kistan. Jag
t

e

p

O
n
2
gen
de
es

efer
elle
o
efuser
Atla
Alls
me
bad grefve Creutz skicka mig måtten
på nischens storlek och lofvade sedan
någon gång göra upp ett kostnadsförslags
Ännu ha de ej pengar, men skulle,
om de kunde hoppas på att få vägga
målad af någon inhemska artist
genast skrida till den arkitektoniska
restaureringen. Rittig bjöd oss på
middag och C. Armfelt på supé. Ahren
berg skräflade, men jag kände mig
dock på intet sätt ansvårig derför, då
jag ej introducerad honom på något
vis. Rettig tyckes dock anse A. vara en
geni, och hans orarande i kyrkan tycktes
också ha ett godt inflytande på de 3 herrarna
Naturligtvis citerade han i hvars tredje
ord scena, Pisa, Pastum, Apropolises. v. –
Hos C. Armfelt voro alla Creutzens
Gösta Armfelt och sedan Bettig och vi. Jag
tyckte dock der gick still till. Dessa Creuter

och Armfeltar äro så bekanta, att ens framman
de nästan anser sig öfverflödig. Fröknarna
Creutz äro som Mamma vet, föga tillmötesgåen
Gubben Arvidsson bestyr
de.
om taflan, då den i sinom tid komma
hit. – Nu på morgonen skall jag gå
till Creutzens och sedan hoppas jag vi resa.
Den som vore i Paris! Men det är allt
ett godt stycke väg det! Jag har fått
en viss förskräckelse för Åbo allt till
följd af de aundöckliga höst sejourerna
som jag måste göra här. – Domkyr-
kan kunde bli bra, men der återstår
så vändligen mycket att göra. Heidelen har
prydt Cack. Mansatterskor såsom en enklare
folks, tambur, ingången till ett schweitzen
eller dylikt rysligt, rysligt. Deremot är
det tavastska körat ett mästerverk, det
mest kompletta jag sett i vårt land, tack
vare Schweitskoff och Wrighet som gjort det
Och nu farväl – tusen helsningar från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Rage et malheur! [ilska och olycka!]; Edelfelt hade just expedierat brevet till Alexandra Edelfelt då han fick veta att Konstantin blivit fördröjd en hel dag i Helsingfors.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Om Edelfelt hunnit hade han kommit tillbaka till Helsingfors, övergett Stockholmsfärden och tagit den säkrare vägen över Petersburg.

  Helsingfors Sankt Petersburg Stockholm
 • Då Fredric Rettig kom, for de till kyrkan för att hämta Jaques Ahrenberg; Edelfelt försökte svälja sin harm över förseningen då de åt frukost hos Rettig.

  Åbo domkyrka Johan Jacob Ahrenberg Fredric Rettig
 • Edelfelt hade tid att gå till Arvidsson, domkyrkan och Carl Armfelt.

  Åbo domkyrka Arvidsson Carl Armfelt
 • Brevet fortsatt dagen därpå, onsdag.

 • Edelfelt vet ännu inte om ångbåten Constantin kommer, men han har packat sina saker.

 • Efter frukosten var de länge i kyrkan; Jacob Ahrenberg orerade, gjorde utläggningar, för Carl Creutz, Fredric Rettig och Carl Armfelt, alla medlemmar i kommittén för kyrkoarbetena.

  Åbo domkyrka Johan Jacob Ahrenberg Carl Creutz Fredric Rettig Carl Armfelt
 • Carl Creutz frågade Edelfelt om han ville måla en historiemålning i Stålhandskeska kapellet och vilket priset i så fall skulle vara; Edelfelt har svårt att göra en uppskattning: 1. de färgade fönstren gör kapellet mörkt, 2. distansen för att se tavlan är kort; uppgiften består i att fylla en valvnisch ovanför kistan med målning; Edelfelt bad greve Creutz skicka honom måtten på nischens storlek och lovade sedan göra upp ett kostnadsförslag.

  Carl Creutz Torsten Stålhandske
 • Fredric Rettig bjöd på middag och Carl Armfelt på supé.

  Fredric Rettig Carl Armfelt
 • Jacob Ahrenberg skrävlade, men Fredric Rettig tycktes anse honom ett geni; Ahrenbergs orerande i kyrkan tycktes också ha ett gott inflytande på de tre herrarna; naturligtvis citerade han flitigt Siena, Pisa, Pæstum och Akropolis.

  Siena Pisa Åbo domkyrka Akropolis Pæstum Johan Jacob Ahrenberg Carl Creutz Fredric Rettig Carl Armfelt
 • Hos Carl Armfelt var alla Creutzens, Gösta Armfelt och Fredric Rettig; Edelfelt tyckte det gick stelt till; familjerna Creutz och Armfelt är så bekanta att utomstående känner sig överflödiga; fröknarna Creutz är, som Alexandra Edelfelt vet inte så tillmötesgående.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt Carl Creutz Hortense Creutz Anna Cronhielm af Hakunge Fredric Rettig Carl Armfelt Ellen Creutz Alma Creutz Alice Creutz
 • Gubben Arvidsson bestyr om tavlan, då den sinom tid kommer.

  Arvidsson
 • På morgonen skall Edelfelt gå till Creutzens och hoppas sedan att han kan resa; han önskar att han var i Paris; de oundvikliga höstsejourerna i Åbo har gjort att Edelfelt fått en viss förskräckelse för staden.

  Paris Åbo Carl Creutz
 • Domkyrkan kunde bli bra, men det återstår oändligt mycket att göra; Carl Johan von Heideken har prytt Catharina Månsdotters kor som en "enklare folks" tambur, ingången till ett schweitzeri eller dylikt rysligt.

  Åbo domkyrka Carl Johan von Heideken Karin Månsdotter
 • Det Tavastska koret är ett mästerverk, tack vare Wladimir Schwertskoff och Magnus von Wright.

  Wladimir Swertschkoff Magnus von Wright Magnus II Tavast