Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer besök bostäder döden ekonomi finländare förlovning hotell indianer militärer (personer) parker sällskapsliv sommarvillor städning teater temperatur väderlek vänner Villa Edelfelt

Paris d. 27 nov. 29
Älskade Mamma
Det har blifvit så mycket skrifvit i Haiko
saken, att jag icke fått sakernas kronolo-
giska ordning rigtigt klar för mig. I bref.
vet till Steijerns adress sade Mamma
uttryckligen, att köpet af Villan var
gjordt af Mamma o. tante Gadd, nu dere-
mot tyckes det som om deraf skulle ha blifvit
intet. Upprigtigt sagdt, tror jag att Gamla
Haiko kan bli fullkomligt lika trefligt –
reparationer måste väl göra der, men det
skulle väl ha varit nödvändigt öfver
på villan. I framtiden skall jag bygga
en atelier ofvanpå, och då kunna vi
ju också tänka på en fullständig repara
tion. Af den medföljande planen ser jag
att ena hälften eller åtminstone söder.
ströms sal med rum o kök kunde hyras ut, eller
också de 4 andra rummen med kök. Det borde
ju derföre kunna bli en rigtigt affär.
Hvad naturskönligten beträffar, så finnes
jag Mammas skrupler alldeles onödiga

ty efter hvad jag minnes, så är Gamle
Haiko alldeles utmärkt vackert. Det är
i alla afseenden att föredraga framför
t. ex. Simolins villa. Dessutom är ju
parken på några stegs afstånd, Hermans
ej långt borta o. s. v.
Huru ni än gör, så liter jag på att
det blir klokt gjordt. –
Jag har ännu ej kommit in i arbete
takten här, emedan jag ej fått ateliern
ordning. Målaren kan ej komma förrän
i nästa måndag. Han tar 100 francs för
att måla väggarne, bona golfvet och tvätta
fönstren. – Jag har ännu ej varit i
Sparres atelier, som är belägen förfärligt
långt borta vid andan af Avenue Cliche
Jag vet ej heller huruvida det vore
skäl att måla der och bo här, ty
att flytta till andra ändan af verlden
för en månad är väl knappast välbetänk
I afton skall jag till Runeberg. Många
af mina bekanta äro borta. Bastien
Lepage, Rixens, Sargent (i Spanien (o. s. v.
Ingen annan landsman har jag träffat
än Atte Schultén den yngsta af magistrar.

le
af
Luchsdorff har rest. Alexis Gripenberg
har varit och sökt mig, men ej lemnat
sin adres. – Har Mamma hört talas om
att fr. Stigelius målarinnan, är förlof-
vad med sin lärare Cesar de Cock. Icke
ser han på yttre skönhet åtminstone.
De ha varit hos Runebergs på visit
och hon lär se mycket lycklig ut.
Från Weir har jag haft bref. Hans bror,
löjtnant och militär författare, har
varit på ett expedition mot indianerna
i Wistern, och af dem blifvit dödad
och liket sårgadt. Hela brefvet talar om
denna upprörande händelse.
Här är dugtigt kallt f.n. Jag har
det varmt här i Berndtsons atelier
men jag har dock mycket funderat på
att ta rum på hôtel för att få det hyggligt
en enda gång i mitt lif. För 50 frcs kan
jag få ett rum – ett ordentligt möble-
radt sofrum. På hotellet har bredvid
finnes också min till 30 frcs, men dessa
äro ej att rekommendera. Om jag
finge tag i något garni för 40 frcs
så vore det kanske det bästa

Nu skall jag passa på den lilla
stund af dager som ännu är
qvar för att gå till Cederström.
Till Koechlin går jag i öfvermorgon
Hos Mme Bourgain har jag varit
på visit. Hon är alls ännu alldeles
förkrossat efter mannens död. Deras
ekonomiska ställning är också nu
en helt annan. Han sätt med inkomsten
på 30,000 frcs, men som de lefde högt och
voro mycket gästfria, så gick det som det
kom. Hon har nu en liten våning för
sig och sina söner i trappor upp. Bour-
garna, sonen har gjort framsteg och säll
några taflor i Lyon.
Nu får jag lof att gå. Helsa alla
stora och små hjertligt från mig.
Man säger att vintern skall bli kall
Ack hvad jag afundas eder Edra
varma rum. Lyckligtvis säger
dock famisten att min nya kalosi-
fer är mycket god. I morgon har
jag lust att går på theatern
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det har skrivits så mycket i Haikosaken att Edelfelt inte har den kronologiska ordningen klar för sig; i brevet till Fredrik Vult von Steijerns adress sade Alexandra Edelfelt att köpet av Villan var gjord av Mamma och tante Adèle Gadd; det verkar inte ha blivit något av detta.

  Haiko Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Fredrik Vult von Steijern
 • Gamla Haiko kan bli lika trevlig, efter reparationer; Edelfelt vill i framtiden bygga en ateljé ovanpå; Söderströms sal och rum kan hyras ut; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig över naturskönheten; Gamla Haiko är att föredra framför Simolins villa; parken är på några stegs avstånd och Hermansö är inte långt borta.

  Haiko Villa Edelfelt Hermansö Alexandra Edelfelt Gustaf Leopold Söderström (osäker koppling) Leonard Simolin (osäker koppling)
 • Edelfelt har ännu inte kommit in i arbetstakten eftersom han inte fått ateljén i ordning och målaren kan inte komma förrän följande måndag; denne tar 100 francs för att måla väggarna, bona golvet och tvätta fönstren.

 • Edelfelt har ännu inte varit i Axel Sparres ateljé, som ligger långt borta i änden av Avenue de Clichy.

  Axel Sparre
 • På kvällen ska Edelfelt till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Många bekanta är borta, Jules Bastien Lepage, Jean-André Rixens och John Singer Sargent i Spanien.

  Spanien Jules Bastien-Lepage John Singer Sargent Jean-André Rixens
 • Av landsmännen har Edelfelt bara träffat Atte Schultén, den yngsta av magistrarna.

  August af Schultén
 • Gustaf Sucksdorff har rest.

  Gustaf Sucksdorff
 • Alexis Gripenberg har sökt Edelfelt.

  Alexis Gripenberg
 • Vet Alexandra Edelfelt om att målarinnan fröken Julia Stigzelius är förlovad med sin lärare César de Cock?; denne ser inte åt yttre skönhet åtminstone; de har varit på visit hos Runebergs.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg Julia Stigzelius-de Cock César de Cock
 • Edelfelt har fått brev från Julian Alden Weir; hans bror, löjtnant och militärförfattare, har dödats av indianer på en expedition i Western.

  Western / Vilda västern Julian Alden Weir William Bayard Weir
 • Det är kallt för närvarande; Edelfelt har det varmt i Gunnar Berndtsons ateljé, men funderar på att ta ett rum på hotell.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt ska besöka Gustaf Cederström.

  Gustaf Cederström
 • I övermorgon går Edelfelt till Alfred Koechlin.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt har besökt Madame Bourgain, som fortfarande är förkrossad över mannens död; deras ekonomiska ställning har blivit sämre; hon bor nu i en liten våning med sina söner tre trappor upp; sonen Gustave Bourgain har gjort framsteg och sålt några tavlor i Lyon.

  Lyon Gustave Bourgain Bourgain Bourgain Bourgain
 • Vintern sägs bli kall; Edelfelt avundas de varma rummen hemma; följande dag har han lust att gå på teater.