Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel årets fester ateljéer beställningar dagstidningar dekorationsmålare diplomater drottningar ekonomi fattiga fester föreningar förmögenhet fransmän handelskamrar hotell illustration inredningar jul julklappar kaos karaktärsdrag konst kritik kuskar middag ministrar modeller (yrken) orkestrar ornamentik personlighet porträtt processioner restauranger romer sällskapsliv samhällsklasser skulptörer spanjorer studenter temperatur tjurfäktningar transportmedel utställningar väderlek välgörenhet värmeanordningar veckotidningar Villa Edelfelt vinter

Paris d. 15 dec 1829
Älskade Mamma
Ändtligen får jag tid och tillfälle att skrifva.
Tack för brefvet med Buttis porträtt. Hon ser
så tänkande ut som en premiesminister, men
i det hela taget är kortet ej dåligt. Och Annie
här får jag henne? – Här är vädret det
stående kapitlet. Vi ha, sedan jag sist skref,
haft 15, 20, 24 – en natt ändå till 28°
under noll. Mamma inser huru detta känna
här. På senaste tiden, sedan jag börjat första
mig på kaloriferen, har jag kunna drifv
upp värmen till 4 15, och har sålunda
haft det mycket bra. I allmänhet kan
jag ej klagar öfver vädret. Min tjocka vill
terpaletå, skinnson o. galoscher, allt minnen
från Finland, ha hållit mig varm. Värre
är det med Parisarne och isynnerhet fattigt
folk här. Köden bland dem är stor och
den allmänna välgörenheten har fullt upp
att göra. All omnibusförbindelse har varit
afbruten tillföljd af de oerhörda snomassorna
och man får endera vandra till fots eller
Också låta bli att resa omkring i staden.

Ruskarne voro nästan lika svåra som
under verldsutställningen, oförskämda och
dyra. De höggo till ungefär hvad de ville
– Min enda utfärd har varit till Kippo-
dromen, en afton då dekorationerna
till Muriiafesten förevisades. Som jag
tror mig redan ha nämnt är sjelfva
festen uppskjuten till d. 18. – M. Mari
gaf mig ett anträdeskort till denna
förberedande uppvisning. – Enligt min
tro blir festen så länge och väl för-
beredd den än är, ej rigtigt lyckad.
1° emedan en carhus, så stor och
elegant den än är, alltid har nå-
got barackartadt i sig. 2° emedan
värmen blir mycket olika fördelad –
varmt att på annan der en mas
så kaloriferer äro placerade och
kallt uppe i logerna. 3° emedan
Murera numera ej intresserar någon
menniska. Detta sistnämnda har man
försökt hjelpa genom att på samma
gång inrätta ett lotteri på 4 miljo
ner francs för de fattiga i Paris –

bry
Fa Société du commerce har gått i för-
skott med 1 miljon som Paris fattiga
genast fått. – La charité publique har
gjort underverk. Le Petit Journal har
gjort en insamling för att intöra
alla de i Mont-de Peite insätta
täcken och madrasserna, och redan 4000
sådana ha under gårdagen kunnat ut-
delas gratis åt egarne. Rotschild
har för detta ändamål gifvit den
lilla nätta summan af hundra femtio
tusen frcs. – På den omtalade gener
repitesionen i kappodromen vara
alla verldens spanjorer, börjande med
I sakella af Bourbon och Marquis de
Molins, ministern. Isakella kunde
trots sina anor, lika gerna vara fisk
månglerska eller portvakt. En
spansk estudiantina, torreadörer
tjurfäktning har af de franska mynder
leterna blifvit förbjuden, men en
procession af torreadorer kommer att
uppträda). Gitanos, som dansa m. m.
men allt sådant der är mer eller

mindre hvad man sett förut. –
De sista dagarne har jag varit
sysselsatt med en teckning till l'Illustre
tion: En herre som fryser de la Parisien
en 187). Den kommer troligen i nästa
hummer.
Här ha varit en massa menniskor
och sett min tafla. Bastien Lepage
tyckte om den, och sade till en början
att den var hundra gånger bättre
än klubbekriget. Han tyckte jag
skulle teckna om några händer
fördrifva några hårdheter och har
och der söka göra tonen mindre
så: "des riens à faire. – Hos
Koechlin har jag varit ytterligare
men ej träffat honom hemma.
Skulle nu så vara att jag af en eller
annan orsak ej får börja med por-
trättet, så tar jag ihop med Heimburger
tafla. Till Gatolins har jag gjort några
skizzer.
Den arme Kasper" är kommer,
och jag vet ej rigtigt hur det skall

gå att få honom placerad. Den
märkvärdiga menniskan har ej
tagit någon enda dekorationsmålning
utkast eller ornamentsteckning med
sig – icke kan han begära att folk
skall anta honom som betalad är
betare blott på hans 2 med hafva,
temmeligen dåliga målningar, en
nature måste och en jägare. I morgon
skall St Ange ta honom med sig
till en af Paris förnämsta dekora –
torer. Men nu kommer det värsta
Carper kan just ej alls franska. –
Huru, huru skall det gå. Lallig
och litet lefvande det tyckes han
dessutom vara, för resten mycket
beskedlig. Jag tog saken praktiska
och lät honom stå modell de två
första dagarne. På e. m. förde jag
honom litet omkring, visade
honom de restaurationer han borde
besöka för att få snygg och billig före-
o.s.v. – Berndtson har skickat
till mig Gort. Philips och Hertzbergs

berättelser. Ja, att det finnes menni-
skor som skrifver sådant, det kan
jag nog första, men att någon
läser det – det är märkvärdigare.
Stertzberg är ändå obegripligt
fadda
Julen står för dörren. Dessa dagar
har jag varit upptagen och det
har varit, som sagdt var, så diaber
liskt kallt, att jag ej kommit mig
till att går och se efter julklappan
åt Mamma o. flickorna. Det kan
ju hända, att de småsaker jag skicka
genom detta dröjsmål, komma
för just för att hinna fram till
julafton, men i alla händelser
komma de fram under helgen.
Min atelier ser tusen gånger
trefligare ut nu, och jag får
det rigtigt varmt här. Det
är således egentligen trappan
som allt ännu förargar mig.
Mitt rum på hotellet är relativt
varmt och bra. De kallaste

henne
kan
are"
dagar
dias
i mig
na
skulle
ty
eller
här
ete
aftnarne har jag dessutom låtit
elda der.
nu ett ord om verandan på Haiko.
tala med Ahrenberg eller någon
annan arkitekt. – eller vill Mamm
att jag skall skrifva. Jag är öfver-
tygad om att denna förstnämnde
skulle göra ett förslag emot utbylla
af en skizz. Då detta nu engång
göres, bör det göras bra. Likaså
böra vi ej glömma att ha en till-
byggnad af atelier i sigte. Emellertid
brådskar ju detta ej – vi ha tid
på oss anda till Maj. Ahrenberg
kunde ju göra ett fullständigt förstag
som redan småningom skulle genast
föras under annas lopp.
Till Etters skall jag skicka kort.
som Mamma proponerade.
Till följd af kölden och snön brydde
jag mig ej om att gå till Mme
Jacquinot i går afton, fastän
Jag var bjudit på middag. Jag är
förskräckligt ensam, och det är
ej roligt. Sargent är i Spanien

och jag saknar honom mycket.
skulptörerna Gautherin och Lenoir
tyckte mycket om min tafla. G.
vill göra ett utbyta med mig, han
vill ha tills hufvud och gör mig en
byst i stället. – I alla fall känner
jag mig helt lugn för Salongen och
mycket bättre till mods än i fjol.
Dessutom märker jag, ju längre jag
lefver, att mycket i konsten är
"plague" – man springer efter det
då man är mycket ung och mycket
enthusiastisk, men inser vid en mogna
re ålder att det ej lönar mödan att
förtvifla om man också ej får fått
i allt det guld som glimmar.
Ämnet i min tafla, uttrycken o.s.v.
tycka alla om fransmännen stöta
sig vid Mobros pipa, emedan man
vid ett dylikt tillfälle ej söker här.
h
Tajsa, sitta fin. Mobros hufvud
och Lindströms vest tycka de mest
om. Bastien tyckte mycket om Lind-
ström. – Och nu farväl – Jag hoppas
det skall bli varmare då jag
skrifver härnäst – Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet med Butti (Berta) Edelfelts porträtt; hon ser tänkande ut, som en premiärminister; han frågar när han får Anni Edelfelts porträtt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det har varit ända ner till minus 28 grader en natt; Alexandra Edelfelt inser hur detta känns; Edelfelt har börjat förstå sig på kaloriferen [eldstaden] och kunnat driva upp värmen till +15 grader; Edelfelt kan inte klaga på vädret, hans vinterpaletå, skinnmössa och galoscher från Finland har hållit honom varm; värre är det för parisarna, i synnerhet fattigt folk; välgörenheten har fullt upp; omnibusförbindelserna har varit avbrutna; kuskarna är nästan lika oförskämda och dyra som under världsutställningen.

  Finland Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts enda utfärd har varit till Hippodromen då dekorationerna för Murciafesten förevisades; själva festen är uppskjuten till den 18 december; Monsieur Lucien Marc gav honom inträderskort till den förberedande uppvisningen; Edelfelt tror inte festen blir lyckad på grund av att platsen har något barackartat över sig, värmen är ojämnt fördelad och Murcia inte längre intresserar någon; det sista har man försökt avhjälpa med att samtidigt inrätta ett lotteri på 4 miljoner francs för de fattiga i Paris; La Société du commerce [~handelskammaren] har gått i förskott med 1 miljon francs.

  Paris Longchamps Murcia Lucien Marc
 • La charité publique [allmänna välgörenheten] har gjort underverk; Le Petit Journal har gjort en insamling för att lösa ut alla täcken och madrasser som har satts in på Mont-de-Piété [välgörenhetspantbank]; 4 000 sådana har redan kunnat delas ut gratis åt ägarna; Alphonse de Rothschild har donerat 150 000 francs för detta ändamål.

  Alphonse de Rothschild
 • På generalrepetitionen i Hippodromen var alla världens spanjorer, börjandes med Isabella av Bourbon och Marquis de Molins, ministern; där kommer att vara en spansk estudiantina [studentorkester], toreadorer (myndigheterna har förbjudit tjurfäktning men procession av torreadorer kommer att uppträda) och gitanos [zigenare] som uppträder.

  Longchamps Isabella II Mariano de Molíns
 • Edelfelt har varit sysselsatt med en teckning till l'Illustration: En herre som fryser eller le Parisien en 1879 (parisaren år 1879); den kommer troligen i nästa nummer.

 • En massa människor har sett Edelfelts tavla; Jules Bastien Lepage tyckte den var mycket bättre än Klubbekriget; han tyckte Edelfelt skulle teckna om några händer, fördriva några hårdheter och på en del ställen göra tonen mindre rå, vilket är des reins à faire [småsaker att göra].

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt har besökt Alfred Koechlin, som inte var hemma.

  Alfred Koechlin
 • Om Edelfelt inte kan börja med porträttet tar han itu med Heimbürgers tavla.

  Carl Heimbürger
 • Edelfelt har gjort några skisser till Axel Gadolins tavla.

  Axel Gadolin
 • Den "arme Kasper" Wrede har anlänt; Edelfelt vet inte hur han ska få Casper placerad då denne inte tagit med sig några dekorationsmålningsutkast eller ornamentsteckningar, bara två tämligen dåliga målningar; Poilleux St Ange skall ta honom till en av Paris förnämsta dekoratörer; Casper kan nästan ingen franska, är lallig och lite levande död, men beskedlig; Edelfelt lät honom stå modell de första dagarna och visade honom de restauranger denne borde besöka för att få snygg och billig föda.

  Paris Casper Wrede af Elimä Poilleux Saint-Ange
 • Gunnar Berndtson har skickat Gösta Philip Armfelts och Rafael Hertzbergs berättelser; Edelfelt förstår att det finns människor som skriver sådant, det som är märkvärdigt är att någon läser det.

  Gunnar Berndtson Gustaf Philip Armfelt Rafael Hertzberg
 • Julen står för dörren; det har varit så kallt att Edelfelt inte ännu ordnat julklapparna åt Alexandra Edelfelt och flickorna; möjligen hinner de därför inte fram till julafton.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts ateljé ser nu mycket trevligare ut och han får det riktigt varmt där; hans rum på hotellet är relativt varmt och bra.

 • Jacob Ahrenberg kunde göra ett förslag till veranda på Haiko, och en tillbyggnad av ateljé i utbyte mot en skiss av Edelfelt; Edelfelt kan skriva till denne om inte Alexandra Edelfelt vill tala med denne.

  Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg
 • Edelfelt skall skicka kort till Etters enligt Alexandra Edelfelts förslag.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • På grund av kölden och snön brydde Edelfelt sig inte om att gå till Madame Jacquinots på middag.

  Jacquinot
 • Edelfelt är förskräckligt ensam; John Singer Sargent är i Spanien och Edelfelt saknar honom.

  Spanien John Singer Sargent
 • Skulptörerna Jean Gautherin och Alfred Lenoir tyckte om Edelfelts tavla; Gauthier vill ha Fius huvud i utbyte mot en byst.

  Jean Gautherin Alfred Lenoir Sofia Salenius
 • Edelfelt känner sig lugn inför Salongen och bättre till mods än föregående år.

 • Mycket i konsten är "blague" [skämt], som man springer efter då man är ung och entusiastisk; vid en mognare ålder inser man att det inte lönar sig att förtvivla över att inte få fatt i allt guld som glimmar.

 • Alla tycker om ämnet och uttrycken i Edelfelts tavla; fransmännen stöter sig vid Mobros pipa, i och med att man här inte röker vid dylika tillfällen; de tycker mest om Tajtas huvud, lilla Fiu, Mobros huvud och Lindströms väst; Jules Bastien tyckte mycket om Lindström.

  Jules Bastien-Lepage Gustaf Brandt Fredrika Snygg Sofia Salenius Lindström Mobro