Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester brev ekonomi födelsedagar framgång framtid Gud karriär nationalkaraktär nyår nyårsgåvor personlighet temperatur väderlek

Nyårsnatter 1879-1880, kl. 1
på morgonen.
18.
Älskade Mamma
De första raderna på 1880 vill jag
skrifva till Mamma. Måtte detta är
bli lyckligt för oss alla, och måtte
Gud i sin här gifva oss helsa, fram-
gång och fred. – Hvem vet om icke
11880 för mycket godt med sig. Mamma
är nu egarinna af Haiko, och detta är ju
redan mycket. En piedia-terie, så vacker,
Så behaglig, så i alls efter Mammas smak,
har ju länge varit Mammas önsknings
mel. Hvad mig beträffar, så skall
väl framgången ej i evighet låta vän-
ta på sig. Hoppet har jag qvar, och
ännu gifves det ögonblick, då jag tycker
mig stack nog att famna en verld.
Om jag blott kan hålla själen ung och
spänstig så vet jag att det kan lyckas
sak samma får medaljer på Salongen.
Min sista trumf är ännu ej utspelt
och det är ett högt kort – vi skola

hoppas att jag med den, trots alla
vedervärdigheter ändå tar vinsten och
sisten. Visst är jag gammal borden.
men ännu ej någon Methusalem, och
jag måtte väl höra till dessa trogs
nordiska naturer som utvukta sig
sent.
I afton har jag varit med Acker
mann vrede, och en svensk, Berggren
Det hade varit annat att sitta i
Helsingfors, hos Mamma eller Brand,
hvar sig än mår vara, och omfamna
Eder, mina käraste jag hade så när
sagt de ende jag håller af. –
Huru går det med Milles resa
hit. Jag måste friskas upp af
mina finska vänner, af några
som kunna påminna mig om hemma
om att jag är Atte Edelfelt att jag
är Mammas son och att jag gått ut
i lifvet med alla möjliga vilkor
för att lyckas – att jag ännu ej
gjort något dugtigt är mitt fel.

atta
och
oickar
och
se
cher
egren.
Brandt
mna
när
umet
Jag har allting fått och ingenting
gifvit igen. Men det är icke allas
lätt att göra något genomgripande,
att verka stort – Lyckan njutet i mi
nuten, och som jag räknat många,
många sådana hänförelsens lycksaliga
ögonblick, klagar jag ej öfver min
lätt.
Under detta år, 1880 fyller jag 26
är; jag är således en gammal hund,
bon à marier. Ännu blir 14 och Bertha
11 år. De äro lyckliga de, likasom
Mamma är lycklig, ty Mamma är all-
tid ung. – Visserligen gestaltar sig
lifvet temmeligen bra för mig
ekonomiskt hänseende – ty jag ser
nu, att om jag vill arbeta, kan jag
förtjena bra. Det behöfs nog också
Mamma har hittils haft en lång
räkel till son som jemnt och natt
kunnat dra sig fram – hvarken bättre
eller sämre än första bäste badbe-
tjent.
Vädret är mildt – jag tror vi ha
7 à 8 graders värme. Jag njuter i

långa drag af denna lycka, och
förlåter, för värmens skull, gerna både
smuts våta och duggregn. Det är
annat ändå att kunna sitta och skrifva
så har utan eld, än det grymma
vädret för några dagar sedan
den första januari är en sedan
dets dag. Jag ryser då jag tänker
på alla de fala, tiggande nu.
nor jag skall få se, likasom jag
antar att femfrans styckenas
danse macabre kommer att förste
ett sorgligt skådespel.
Nu god natt, och godt nytt år.
Då jag nu en stund pratat med
Mamma, förefaller det mig
som om jag varit midt ibland
Eder. Denna tanke gör min
hjerta godt, och jag går lugn och
glad till hvila. Jag vet att det
ändå finns en vrå af verlden der
man med kärlek tänker på
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt vill skriva de första raderna på 1880 till Alexandra Edelfelt; måtte året bli lyckligt och Gud ge hälsa, framgång och frid.

  Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt är nu ägare till Haiko; en "pied-à-terre" [en jordlott] har ju länge varit hennes önskemål.

  Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • För Edelfelts del kan framgångarna inte låta vänta på sig i evighet; Edelfelt är redan gammal, men ännu ingen Methusalem, och han borde höra till dessa tröga nordiska naturer som utvecklar sig sent.

  Methusalem
 • I afton har Edelfelt varit med Karl Uchermann, Casper Wrede och en svensk Berggren; han hade hellre varit hemma, hos Alexandra Edelfelt eller Brandtens.

  Alexandra Edelfelt Fanny Brandt Gustaf Brandt Casper Wrede af Elimä Berggren Karl Uchermann
 • Edelfelt undrar hur det går med Mille (Emil) Cedercreutz resa; Edelfelt behöver bli påmind av sina vänner om att han är Atte Edelfelt, Alexandra Edelfelts son och att han gått ut i livet med med alla möjliga villkor för att lyckas; det är hans eget fel att han ännu inte gjort något dugligt.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Edelfelt fyller 26 år under 1880, och är således gammal, bon à marier [giftasvuxen]; Anni blir 14 år, Bertha 11 år och Alexandra Edelfelt är alltid ung.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I ekonomiskt hänseende ser livet bra ut; om Edelfelt vill arbeta kan han förtjäna bra; dittills har Alexandra Edelfelt haft en lång räkel till son, som nätt och jämnt tagit sig fram.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt njuter av det milda vädret.

 • Den första januari är en lidandets dag; Edelfelt ryser vid tanken på alla tiggande nunor [ansikten] och antar att "femfrancsstyckenas danse macabre" kommer att förete ett sorgligt skådespel.

 • Edelfelt önskar god natt och gott nytt år; då han en stund fått prata med Alexandra Edelfelt kan han lugn och glad gå till vila, förvissad om att man i en vrå av världen tänker med kärlek på honom.

  Alexandra Edelfelt