Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap amerikaner årets fester beställningar brev drycker ekonomi fennomani fester finska förlovning jul julklappar kaffe konkurs konstnärer korrespondenter kvinnor nyår porträtt sjömän temperatur tidskrifter transportmedel väderlek välgörenhet veckotidningar

Paris d. 8 Januari 1880
Älskade Mamma.
Tack för brefvet. Helsingfors tyckes vara
stilla och tyst nu under pil och nyårstid. Kanske
är det nu annorlunda än förr, då just den
här tiden var den mest rikaste på nöjen.
I morgon skall jag till Koechlin. Duken är
bestäld. Han och frun vilja ej ha en pen-
dan till Bonnats porträtt, emedan jag då
skulle få lof att göra honom stående, hvit-
det ej är lätt och bestämdt ej skulle bli
bren. Porträttet blir litet mindre, händer
na komma dock med. Kl. ½ 9 skall jag vara
der om morgnarne. Det blir svårt att komma
i gång så tidigt. Först stiga upp, så dricka
kaffe (här i ateliern) – så ta trommaren
som på 20 minuter minst för att komma
till Arc de Triomphe. – Runeberg har
varit här och sett taflan. Han påstår
att han af denna bild fick samma in-
tryck som då han i Hamburg träffa
de en sjöman, som kom och frågte. Känner
int herrez mej, ja à Isackas pojken från
Kroksnas. Vattnet har jag målat på
och tror verkligen att det blifvit

bättre, mera glänsande och transka
rent. I allmänhet behagar både
änine och utförande. Amerikanarens
kommissionär var här och ville att
jag senare, då Koechlins porträtt var län-
gre framskridet, skulle göra honom en
reduktion af taflan – fjerdedelen
stor, och utan likkista!
Under de sista tiderna har jag träffar
Mannerheim då och då. Han är ytterst
nedstämd öfver sin ekonomiska min och
har verkligen haft otur i sina
senaste spekulationer och företag
Han bedömes mycket strängt af de fleste,
jag vet det, men man bör alltid se
saken från två sidor, och då man hör honom
tala för sig och sin sak, förstår man mycket
som förefaller oförklarligt, egoistiskt och elakt
för mängden
Efter den blida som rådde under nyårs
tiden har nu åter följt köld. Dock icke
så strängt som förr – men thermometern
visar dock köldgrader.
Jag är öfvertygad om att det är adels
Ehrnrooth som skrifver alla korrespon-
denser härifrån. Det der dumma om mig
Och

lok
Lan
e
man
att

het
elak
gars
A Icke
etern
är Adèle
espon-
om ni
ees
an
och det täcka könet på Musera festen
hörstammar bestämdt från hennes rika
fantasi och lediga penna. Det är att
då fräckt att så der gå åstad och
skrifva om en fest der man ej varit,
rappa till och ljuga. Inga andra fin-
när än Antell och Gripenberg voro der,
och ingendera af dessa två kännes
vid artikeln. – Ändtligen har jag
fått underrättelse om att Hertig Carl
kommit till Sverige. Taflan är oskadd, med
ramen är till en del förstörd. Jag har der-
före gifvit ordres om att ramen borda
omförgyllas i Stockholm. Huruvida det blir
jag eller konstföreningen som skall vid-
kännas utgifterna för denna resten.
rering vet jag ej, men jag tycker att
de gerna kunde betala detta då jag
haft så många depenser för taflan-
Har Mamma sett min teckning i N. S. T.
första nymmer? Den är ganska bra skuren.
Jag är således medarbetare i tidningar i
Stockholm Paris och New-York. Mari träffade
jag i går. Han var ytterst artig och bad
mig snart igen komma ihog tidningen,
lofvade en bättre gravyr nästa gång,
samt sade att han vore lycklig om
kunde ge honom teckning hvaranom
Jag
månad helst, om min tid ej tillåter mig
att teckna aftare. Han lofvade snart

komma på visit till mig, isynnerhet
för att se taflan, som han hört talas om.
Lulles förlofning! Jo det är en
skön historia. Det borde vara temmeliga
flott att gifta sig med en som man
så der smått drifvit med, och det skrifligt
till på köpet. Att hon rik, beskedlig eller
vacker? Kanske det blir nog så bra, fastän
jag ej förstår huru detta parti går ihop
med Lulles stora ärelystnad. Får se när
jag skall komma så långt.
tacka Anni mycket, mycket för hennes
snälla bref. Jag skall med det första svara
derpå. – Julklapparne komma i sinom tid.
A propos förlofningar, så blir den Vasenius.
Tudeer-Palmenska familjen någonting allde-
les ypperligt. Finlande framtid kan komma
att rigga i deras händer. Fennomanen och
lärdomen, det moraliska värdet och tråkig
heten triumfera.
Nu farväl för denna gång. Härnäst
skall jag skicka en skick af den Kotschu-
beyska taflan. Det blir svårt att hinna
med allt – Koechlin, reproduktionen af
taflan – och sedan, efter d. 20 mars kommer
Heimburger, ifall jag ej får telegram efter
mig till Petersburg. – Tusen helsningar
från
kamma
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Helsingfors tycks vara stilla och tyst under jul och nyårstiden; förr var den tiden rikast på nöjen.

  Helsingfors
 • Följande dag ska Edelfelt till Alfred Koechlin och börja på porträttet; herr och fru Koechlin vill inte ha en pendant [ett par] till Léon Bonnats porträtt; Edelfelt ska vara där halv 9 på morgnarna; det blir svårt att komma igång så tidigt, först stiga upp, dricka kaffe i ateljén, ta tramway'en som behöver 20 minuter för att komma till Arc de triomphe.

  Triumfbågen Alfred Koechlin Léon Bonnat Emma Koechlin-Schwartz
 • Walter Runeberg har sett Edelfelts tavla och fick samma intryck som då han i Hamburg träffade en sjöman som kom fram och frågade: Känner int' herrn mej, ja' ä Isackas pojkin från Kroksnäs.

  Hamburg Kroksnäs Walter Runeberg Isak
 • Edelfelt har målat om vattnet, som blivit mera glänsande och transparent.

 • Amerikanens kommissionär ville att Edelfelt, då Alfred Koechlins porträtt hade framskridit, skulle göra en replik av tavlan, men 1/4 så stor och utan likkista.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt har då och då träffat Carl Mannerheim, som är ytterst nedstämd över sin ekonomiska ruin; han bedöms strängt av de flesta; då man hör Mannerheim tala för sig och sin sak förstår man mycket som förefaller oförklarligt, egoistiskt och elakt för mängden.

  Carl Mannerheim
 • Efter blidan under nyårstiden har det på nytt följt köldgrader.

 • Edelfelt är övertygad om att det är Adèle Ehrnrooth som skriver alla korrespondenser från Paris; de dumma skriverierna om Edelfelt och det täcka könet [kvinnorna] på Murciafesten är bestämt produkter av hennes fantasi och lediga penna; det är fäckt att skriva om en fest där hon inte varit; inga andra finnar än Herman Frithiof Antell och Alexis Gripenberg var där och ingendera känns vid artikeln.

  Paris Murcia Adelaïde Ehrnrooth Alexis Gripenberg Herman Frithiof Antell
 • Hertig Carl har kommit till Sverige; tavlan är oskadd men ramen behöver omförgyllas i Stockholm; Edelfelt vet inte om det är han eller Konstföreningen som står för kostnaderna, men hoppas att Konstföreningen tar dem på sig.

  Sverige Stockholm Karl IX
 • Edelfelt undrar om Alexandra Edelfelt sett hans teckning i första numret av N.I.T. [Ny Illustrerad Tidning]; han är nu medarbetare i tidningar i Stockholm, Paris och New York; Edelfelt har träffat Lucien Marc, som vill att Edelfelt ger honom en teckning varannan månad; Marc kommer snart på visit för att se tavlan.

  Paris Stockholm New York Alexandra Edelfelt Lucien Marc
 • Lulle Serlachius förlovning är en skön historia; att gifta sig med en som man drivit med; kanske det blir bra, fastän Edelfelt inte föstår hur detta parti går ihop med Lulles ärelystnad; får se när Edelfelt kommer så långt.

  Julian Serlachius
 • Edelfelt tackar för Anni Edelfelts brev; julklapparna kommer i sinom tid.

  Alexandra Edelfelt
 • À propos förlovningar, blir den Vasenius-Tudeer-Palménska familjen "någonting alldeles ypperligt"; Finlands framtid kan komma att ligga i deras händer; där triumferar fennomani, lärdom, det moraliska värdet och tråkigheten.

  Finland Ernst Gustaf Palmén Oskar Emil Tudeer Johanna Emilia Palmén Valfrid Vasenius
 • Edelfelt ska skicka en skiss av den Kotschubeyska tavlan.

  Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Det blir svårt att hinna med allt: Alfred Koechlin, reproduktionen av tavlan, och efter den 20 mars kommer Heimbürger, ifall Edelfelt inte får telegram efter sig till Petersburg.

  Sankt Petersburg Carl Heimbürger Alfred Koechlin