Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

beställningar brev bröllop dagstidningar ekonomi jurymedlemmar karaktärsdrag kvinnor personlighet porträtt sjukdom (tillstånd) teater tidskrifter utställningar

Paris d. 15 febr. 1882
Älskade Mamma,
Jag har den rysligaste migraine
som naturligtvis går öfver de de
224 timmarne äro illandalupna
d.v.s. i afton – ursäkta derföre
ett kort och slarfvigt bref. Jag
kan knapt stå. Emellertid är
jag på godt humör, ty Ks
porträtt är nu färdigt, med undan
tog af fonden, som jag gör efter
bröllopet och efter hans afresa. –
Bonnat var deruppe i dag och
förklarade färgen utmärkt, likhe-
ten slående, men klandskade ett
och annat i teckningar, som jag
likväl hoppas kunna andra. –
Quelle ville couleur" utropade han
gång på gång. Då han ställt K.
i positen och sjelf noga gått
igenom det hela, matt och brå-
kat, sann han att konstrukter

nen ej var så galen som han
först trodde, och tog tillbalet
hvad han sagt om teckningen.
Han gratulerade mig till porträttet.
Ks äro mycket nöjda – det ser
alls ej galet ut då jag ställer
det nu i salongen mellan
Bonnats och Henners arbeten.
Jag åt frukost hos dem i dag
med migraine i venstra ögat
så att jag var litet verrig.
Om onsdag bröllop med lunck
det jag också är bjuden. De
har hela tiden varit rigtigt vän
liga mot mig. K. bad mig till
slutet af veckan bestämma
mitt pris. Bonnat har för fram
fått 6000 – månne jag då kom
na begära mer än 3000. Jag ser
rädgård med andra.
Hvarföre skickar ej Sanmark
pengar. Det är så förargligt
att ej kunna vara säker
på m
vende
g. hand
Koech
mitt
lig. –
detsam
jemt
och d
till m
få a
be
je ne
vous
rien
ej får
att de
det
Jag h
– portr
för e
et. Ti
l Etter

a
baks
ningen.
porträttet.
fet ser
ställer
Han
heten.
i dag
humb
De
tigt mig
mig till
mma
för fram
de till
Jag skall
smark
ärsligt
eker
på någonsing annat här i
uenden än det som man håller
i handen, känner på och tar i.
Koechlin har varit här och sett
min tafla, som han fann ypper-
lig. – Måtte jurymannen finner
detsamma. – Han anställer allt
jems jemförelser mellan mig
och den blifvande magen –
till min fördel. – Naturligtvis ej
så att fastmon hör på
Oh s'il était de votre force,
je ne serais pas inquiet – vous
vous êtes Lauve, vous n'avez plus
rien i craindre". Jag har ännu
ej fått se den utkorade – men
att döma af hans måleri måste
det vara en säflig natur.
Jag har arbete öfver ögon och tror
– porträttet, taflan, Gadolins, en
för längesedan lofvad illuseration
åt Sonioners Montkly, en de till
l'Illustration – när, när skall

jag få allt detta färdigt. I går
var jag med om något mycket
intressant. M. Mari gaf mig
ett kort till Perrin för att vara
med om repetition på theatre
français till Sardons nya pjes
Daniel Rochat. Inga andra
i salen än th. français dekorater
målare, direktören Perrin,
Sardon, Eseudier (illustratör) och
jag. – Alla andra kördes ut.
Pjesen blir, genom sin helt politiska
religiösa anstrykning bestämdt
un succes de Scandale – i måndag pre
mière det jag får inträde genom M.
Mare. – Och så var jag i kulisser.
och såg alla dessa storheter på nära håller
Pardon och Perrin voro båda ytterst artiga
förklarade dekorationerna och stälde till att
jag fick en god plats för att teckna.
när mitt hufvud väcker mindre skall
Ack hvad jag
ej fortsätta –
längtar efter bref från Mamma. Ellan
et comp, som bo i mitt närmaste
grannskap, ser jag ofta. Ack om hos
nu farväl
hade litet mera själ

Atte
systrarne
helsa

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll