Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar brev bröllop döden dramatiker ekonomi fotografier karaktärsdrag kvinnor pensionat personlighet sällskapsliv sångerskor skandaler teater telegram upptäcktsresande utseende utställningskataloger väderlek vår Villa Edelfelt

Paris d. 17 febr. 1880
Älskade Mamma
Tusen tack för brefvet. Sanmark skickade
pengar, så att när jag nu får af Koechlin,
så har jag mera än jag behöfver och skall då
genast skicka 500 till verandan. Jag har icke
rigtigt reda på vädersträcket, så att jag der-
får alls ej kan tänka mig hvar och huru
en atelier skulle kunna byggas till. Fönstret
denna måste vetta åt norr. –
Koechlin är nu så godt som färdig. Om
torsdag, d.v.s i öfvermorgon har jag en
sista séance, då jag skall försöka rätta
de fel som Bonnat annäckt. I morgon
är bröllopet. – Gustaf Philips plötsliga
död gick mig svart till hjertat. Jag kan ännu
ej vänja mig vid tanken att han är borta.
Jag skref ögonblickligen till Koechlin derom.
för att ej denna sorgliga underrättelse skulle
komma till honom just på bröllopsdagen, ifall möjlig
en Armfelt i Åbo skulle skrifva. – Jag har
också det sorgliga uppdraget att tala om döds
fallet för hans systerson vrede. – Gustaf
Philip var ändå en så hjertans beskedlig
menniska – nu slipper han då att tråla
och blir likaså qvitt det tråkiga Helsingfors,
skulder och bekymmer på ålderdomen
Jag var i går afton på en famos première,
på theater français. Det blef naturligtvis skall

dal, hvisslingar och tunnet – så att
de två sista akterna gingo nästan helt
och hållet förlorade för publiken d. v. s. den
del deraf som ej manifesterade. – Det är
egendomligt – Patte är här (nästan omöjligt
att få biljetter, om man ej har tid att stå
20 timmar. Kö) men man talar mycket
mindre om henne än om Sardon och hans
pjes. Också har S. vågat det djerfva
att föra samtidens mest brännande och
alltför höga frågar in på scenen. – Då
det är omöjligt att replikera en pjes
vill de åsigter der förfäktas, så har
publiken ju inga andra utvägar att
att applådera och hvissla, hvilka
båda flitigt användes. – Jag kom ut
med Bastien, Baude och en massa
herrar, som jag ej kände – bland denna
hos var också Paul Deroulède, en
lång, blond löjtnantstigur, svensk-fransk
förskräckligt liflig och som talar så svenskar
de fest att man knappt kan följa med
Alla nära belagna kaféer voro fulla
af folk efter spektaklet, och jag kom
ver först kl. 12 på natten. Det var ro-
ligt att se och höra de diskuterande.
öfverallt, ändå ut på gatan, taltes
blott
Wier
så i
som
veta
Jag

hvar
Ellan
att
ill Br
också
som


en m
ej
ha
hon
hon
om
närm
med
sagt
skulle
men
var
vak

att
helt
d.v.s. den
Det är
omöjligt
t stå
mycket
och hans
et djerfva
ade och
– då
en pjes
När
går att
vilka
rn åt
narra
denna
ell
k. fransk,
svenster
följa med
fulla
ig kom
var ro-
rande
talter
blott om pjesen. – Talte jag om att
Weir skickade mig ett telegram
så heroglyfiskt som möjligt, men
som jag dock tydde såsom detta han
veta paiset på min Haiko tafla, som
jag beskrifvit i bref, jemte väckan än
få fotografin af den. – Ack
hvad Mamma har rätt hvad
Ellan beträffar – Jag tror för resten
att Mamma icke allenast har
en fin menniskokännedom utan
också en fin instinktlik talt, en "flair
som redan på förhand om icke vet
så dock känner i luften hurudan
en menniska är. Jag tror att hon
har något rigtigt stort hjerta, om
ej
hon alls har något. Åtminstone gör
hon allt sitt till för att synas så föga
om som möjligt. De bo nu i min
närmaste närhet, men att ej nöjda
med pensionen – det som jag hade
sagt på förhand. – Jag ville ju att de
skulle komma till Mme Jacquinot
men de anse det för dyrt. Dock
var jag deruppe med Ellan,
hvars kronhet varit allmän appro-

bation. Nordenskiöld är här
i rappet. Ack jag olyckliga menni-
ska, som lofvat teckna en mat-
sedel till festmiddagen; huru
jag skall hinna med detta begri-
per jag ej. – I morgon bröllopet,
i öfvermorgon seance hos Koechlins
och en fredag har jag lofvat vara
färdig med en teckning till Scribuer
Monthly. – Haiko taflan kom-
mer in i le Cataloque illustré
en salon, också ett medel att göra
den känd. Jag måste med det snal-
bästa låta fotografera den, fastän
ännu några retoucher återstå att
göra. – Vädret har nu blifvit
varmt, men regnigt. Det är dock
något vårlikt i luften, som gör
det herrligt att endas. –
I går på theatre français, hade jag
en bland de bästa platserna Mr Maris.
första radens balkong – jag har aldrig su-
tit så gentilt i mitt lif
mycket, mycket skulle jag ännu ha
att säga, men tiden kastar – à bienter
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet.

 • Carl Gustaf Sanmark har skickat pengar; då Edelfelt får betalt av Alfred Koechlin har han mer än han behöver och ska genast skicka 500 till verandan.

  Villa Edelfelt Alfred Koechlin Carl Gustaf Sanmark
 • Edelfelt har inte reda på väderstrecken och vet därför inte var och hur en ateljé ska byggas till; fönstret i ateljén måste vätta åt norr.

  Villa Edelfelt
 • Alfred Koechlins porträtt är nästan färdigt; på torsdagen har han en sista seans; då ska han rätta till de fel som Léon Bonnat anmärkte på.

  Alfred Koechlin Léon Bonnat
 • Följande dag är bröllopet.

  Florence Koechlin Charles Mezzara
 • Gustaf Philip Armfelts plötsliga död gick Edelfelt djupt i hjärtat; han meddelade genast Alfred Koechlin, så att de sorgliga nyheterna inte skulle komma på bröllopsdagen ifall Armfelts i Åbo skulle skriva; Edelfelt gav dödsbudet även till Gustaf Philips systerson Casper Wrede; Gustaf Philip var hjärtans beskedlig, han blir nu kvitt det tråkiga Helsingfors, skulder och bekymmer på ålderdomen.

  Helsingfors Åbo Alfred Koechlin Casper Wrede af Elimä Gustaf Philip Armfelt Gustava Armfelt Carl Armfelt
 • Föregående kväll var Edelfelt på premiär på theatre français; det blev skandal, visslingar och tumult; Adelina Patti är i staden och det är nästan omöjligt att få biljetter; ändå pratar man mycket mindre om henne än Victorien Sardou och hans pjäs; Sardou har vågat föra samtidens mest brännande och höga frågor in på scenen; då publiken inte har möjlighet att gå in i samtal med en pjäs, återstår inget annat än att applådera och vissla.

  Théâtre-Français Victorien Sardou Adelina Patti
 • Edelfelt kom ut från teatern med Jules Bastien och Charles Baude; bland en massa okända herrar fanns också Paul Deroulède, en lång, blond löjtnantsfigur, svensk-fransk, som talade svindlande snabbt; alla kaféer var fulla med folk och ända ut på gatan talades bara om pjäsen.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Victorien Sardou Paul Déroulède
 • Edelfelt har fått ett "hieroglyfiskt" telegram av Julian Alden Weir, som vill veta priset på Haikotavlan och önskar ett fotografi av den.

  Haiko Julian Alden Weir
 • Alexandra Edelfelt har bra människokännedom och en instinktlik takt som känner i luften hur en människa är; hon har rätt om Ellan de la Chapelle; Edelfelt tror att Ellan inte har något riktigt stort hjärta, hon gör åtminstone allt för att inte framstå som öm.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Ellan de la Chapelle med sitt sällskap bor i Edelfelts närhet, men är inte nöjda med pensionen; Edelfelt ville att de skulle bo hos Madame Jacquinot, men de anser det för dyrt.

  Jacquinot Ellan de la Chapelle Constance Lepsen Elisabeth Lepsen
 • Edelfelt har varit hos Madame Jacquinot med Ellan de la Chapelle; hennes skönhet vann allmän "approbation" [godkännande].

  Jacquinot Ellan de la Chapelle
 • Adolf Erik Nordenskiöld anländer snart och Edelfelt har lovat teckna matsedel till festmiddagen; han begriper inte hur han ska hinna med detta.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • I morgon är det bröllop, i övermorgon seans hos Alfred Koechlin; på fredag har Edelfelt lovat vara färdig med en teckningen till Scribner's Monthly.

  Alfred Koechlin
 • Haikotavlan kommer in i le Catalogue illustré du Salon, ett medel för att göra den känd; Edelfelt måste med det snaraste låta fotografera tavlan, fastän några retoucher ännu återstår.

 • Vädret är varmt men regnigt; det är något vårlikt i luften som gör det härligt att andas.

 • Föregående dag på theatre français satt Edelfelt på Monsieur Lucien Marcs plats på första radens balkong; aldrig har Edelfelt suttit så gentilt [stiligt] i sitt liv.

  Théâtre-Français Lucien Marc