Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap aristokrati besök beställningar bibliofili böcker brev dagstidningar ekonomi fransmän gravyrer Gud illustration inredningar karaktärsdrag konsthandel konstkritik kritik litteratur middag modeller (yrken) personlighet porträtt redaktörer sällskapsliv sinnessjukdomar sjukdom (tillstånd) skönlitteratur tavlor telegram utställningar vänner

Paris d. 11 maj 180
Älskade Mamma,
Tusen tack för brefvet. För att
Mamma ej skall taga alltför
allvarsamt den tungsinthet
som möjligen kommer att uttala
sig i dessa rader, vill jag på
förhand säga, att jag är på ett
särdeles dåligt humör, som slutade
dermed att jag i dag på aftonen
med palukknifven strök ut hela
qvinnofiguren från min tafla, 3
dagars arbete och 30 francs i mo-
dellpengar kastade genom fönstret,
sådana missöden kan hända.
Jag är ej, tro mig, fånigare
än andra, och det finnes verkli-
gen dagar då det ej i går, trots
den bästa vilja i verlden.
I öfvermorgon kommer några
konsthandlare het, och jag ville
gerna tills den ha taflan i presen
sakelt skick. I morgon har jag
modell hela dagen (olyckligtvis
kan jag ingenting dugtigt göra

med den jag här) och jag tän-
ker nu gå och lägga mig för att
i morgon tidigt stå upp, gå
litet ta en kall öfversköljning o.s.v.
ant för att bereda mig att ta
igen det jag förlorat. – Mamma
vet att jag håller på med en gene
från 1600 talet, en page, 18 år som
gör sin kur för ett 30 års kokett. –
några hofherrar, mognanta och
småleende i bakgrunden. De båda
hufvudfigurerna äro placerade
– Efter mig
i en Consternisch.
raser i eftermiddags (förberedt
af två dagars misslyckad mål,
ning, ytterligare stimuleradt af
några mäster (Antell, Lundström,
Runebergs m. fl. var jag som ifrån
mig, gick ut längs hela bon-
levarden, uppåt observatorium,
der jag händelsevis träffade sar-
gant, med hvilken jag åt middag
– I morgon hoppas jag ändtligen
kunna göra något dugtigt.
in
At
Vid
vid
este
henn
från
aldrig

än
a
e
te
lu
tält
för att
t
ål
ifrån
ball-
ellt
ar
uides
Aliel
M. Bulla, amerikanarnes agent
var här i dag och var mycket
nöjd med taflan, isynnerhet
mig pågens figur. Jag har
börjat med en liten reprodung
af Salongstaflan. – Denna
har fortfarande succès. I det
hela taget gör den en bättre
verkan på Salongen än porträttet
tvärt emot min förmodan. Koechlin
Konterfej ser visserligen ganska
bra ut, men liknar till i oro väcka
de grad alla andra porträttet
Melanders mellansort. – För
taflan får jag alla dagar kom
plimenter, och då jag sjelf ser
att den tar sig så pass bra
ut, regretterar jag att den ej
är ännu bättre eller rättare sagdt
att jag ej gaf mig litet mera tid
vid första kompositionen och
vid landskapets utförande. Emel
lertid anser alla att jag genom
denna tafla gjort ett stort steg
framåt, och att jag i allmänhet
aldrig gjort något så bra, hvilket

på det högsta gläder mig.
En massa tidningar, le Pays,
la Republique, Gaulois m.fl. har
talat om Haikotaflan med toford.
Häromaftonen fick jag ett bref
från Payen med innesluten
bjudning på middag af en Mr
de Portalis, stor amator af tecknin
gar, som sade sig af min tafla
ha sitt att jag var en peintre
remarquable" och gerna ville göra
min bekantskap. – Denna
middag har särdeles intressant
Pertalis är ungkarl, rik, omkr
40 år och framför allt biblio-
pail. inbjudne voro Payen,
Gautherin, Dagnan och jag samt
en gammal baron de Savignes
och en comte d'agiez. Portalis
låter flere moderna mästare illu
stresa sina böcker (unika exem-
plar). Så t.ex. har Dagnan gjort
en serie små mästerverk till
Manom Lescant, hvilka komma
att bindas in i en rar Elrevier-
upplaga, Bastien tecknar till

något annat o.s.v.
Värden var ytterst aimabel
stämningen lifvad – man talte
ej om annat än konst och liten
ratur, och efter af middagen fordju
pade mina sig i den rika sam-
lingen af handteckningar och
ej
gravyrer. Det var något
forna tidens trankrike i allt detta.
Dessa genomartiga, intelligente,
aristokratiska herrar som alls
ej tycktes försmå bordets nöjen.
och som lika mycket beundrade
värdens makalösa men som
hans samlingar och hans intressen
saknade stängpiskor och knäband
boxor – det skulle ha harrat bättre
i stycket. M. de Partalis har varit
särdeles lierad med henri Regnaute
som också målat hans porträtt.
vara sig af artighet eller af
att han verkligen tyckte på,
Portalis talade mycket och
vanligt, om min tafla, som
prisas för sin originalitet och
sin sommarstämning. Dagnans
teckningar till manon Lescant

äro verkliga små mäster stycken
Jag kunde icke nog beundra.
dem. – Numera är det ej
någonting så obetydligt att vara
finne, sen Nordenskiöld farit
fram. Man har tagit reda på
landet der denna store man är
född, och det tyckes mig som
den geografiska och politiska
kunskapen om vårt kära forter-
gjort kolossala framsteg
land
på de sista månaderna
Dagnans tafla anses i all-
mänhet vara den bästa på
salongen, och jag kan ej nog
beundra den. De blir nogen
af vår tids störste konstnärer.
Derjemte är han mycket mera
jemn och kamratslig än Bastien
som i bland förlorar sin forna
vänlighet, bortblandad som han
är af succès och smickrande men-
niskor.
När Mammas beslut angående
mabeltygerna från Bon Marché
kommer, skall jag bestyra om
saken, så godt jag förmår. –
numera är jag både orolig
Är
tt
är
Nils
den
des

flicke
får e
pro
hans

stycken
i

ter.
er
ag
en

mera
asttee
forna
han
E men
ående
che
om
olig
och förargad öfver "les Censes expo
rition i Petersburg. De notena
svara ej ens. Jag kan aldrig tän
tra mig att de tre bref jag skrifvit
till Schone skulle har förkommit,
Om taflan nu kommer, så gå
den det så sent att salongen h
mot sitt slut, och såväl Goupil
som andra, hellre vända sina
blickar mot årets produkter att
mot det som gjorde uppseende
fjol. Jag kunde visserligen
göra Mannerheim en tjenst
då jag gick in på saken, men
mera förargelser än nytta
och färdel har jag haft af denna
s. K. briljanta affär.
Rysligt ledsamt är det ju med
Carl Ehrnrooths sinnesrubbning.
att en sådan massa olyckor
skulle inträffa så snart efter
den ödesdagra giftermålshistorien
det kunde man ju dock ej ana
Berndtson har arbetat ganska
flikigt dessa tiden. Får se om han
får något såldt. Jag råkar naturligt
vis ofta i gurgel med honom fört
hans nyktra, kalla sätt att kasta

iskallt vatten på min enthusiasm
men det är ändå ej så ill ment, tre
jag. Vi gå ändå alltid två skilda
vågar. Jag lefver alltid i fantarin,
och han tycker, kanske med rätta
att jag är en galning, – men jag skulle
känna mig bra olycklig den dag
då jag ej finge lof att tro på något
amrat, att hoppas och glada mig
åt annat än det som kan matta
matiskt bevisas.
Ahrenberg och Bos ha skickat mig
ett telegram der de be att jag skall
skicka något af mitt öfverflöd till
deras exposition – men jag har
ingenting f.n. – d.v.s ateliern är
full af saker som dels äro bortlöfv
de, dess bestämda för andra ändå
mal. – Om konstföreningen ville
ta min snötafla för hvad ramen
duken och färgerna äro värda vore
jag nöjd. Jag har en förgyllare
räkning att betala, och tycker
det vara hårdt att junga ut
hundradetal mark när man än
har en stor tafla på lager.
och nu god natt, älskade Mam
ma, Gud välsigne er nu och allt
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • För att Alexandra Edelfelt inte ska ta för allvarsamt på tungsintheten i brevet säger Edelfelt på förhand att han är på dåligt humör; han har strukit ut hela kvinnofiguren på sin tavla; tre dagars arbete och modellpengar är kastad ut genom fönstret.

  Alexandra Edelfelt
 • I övermorgon kommer några konsthandlare; Edelfelt vill till dess ha tavlan i presentabelt skick.

 • Följande dag har Edelfelt modell (olyckligtvis kan han inte göra något dugligt med den han har); han tänker gå och lägga sig för att tidigt stiga upp på morgonen, gå lite, ta en kall översköljning för att bereda sig att ta igen det han förlorat.

 • Som Alexandra Edelfelt vet håller Edelfelt på med en genretavla från 1600-talet; en 16-årig page gör sin kur för en 30-årig kokett; några hovherrar står moquanta [hånfulla] och småleende i bakgrunden; de båda huvudfigurerna är placerade i en fönsternisch.

  Alexandra Edelfelt
 • Eftermiddagens raseri hade byggts upp av två dagars misslyckad målning, ytterligare stimulerat av visiter av Herman Frithiof Antell, Carl Lundström och Runebergs; Edelfelt gick ut, längs bulevarden uppåt Observatorium, där han träffade på John Singer Sargent, med vilken han åt middag.

  Parisobservatorium Lina Runeberg Walter Runeberg John Singer Sargent Herman Frithiof Antell Carl Lundström
 • Monsieur Joseph Bulla, amerikanernas agent, var här i dag och var nöjd med tavlan, i synnerhet med pagens figur.

  Joseph Bulla
 • Edelfelt har börjat med en liten reproduktion av Salongstavlan.

 • Tavlan gör bättre verkan än porträttet på Salongen; Alfred Koechlins konterfej [porträtt] ser bra ut, men liknar alla andra porträtt av "Melanders mellansort" [uttr. ~medelmåttig]; Edelfelt får varje dag komplimanger för tavlan; då han ser hur bra den tar sig ut ångrar han att inte gav sig mera tid vid den första kompositionen och vid utförandet av landskapet; alla tycker att han tagit ett stort steg framåt, och att han tidigare inte gjort något så bra.

  Alfred Koechlin
 • Tidningarna Le Pays, la Republique och Gaulois har lovordat Haikotavlan.

  Haiko
 • Häromaftonen fick Edelfelt ett brev från Ennemond Payen, med en inbjudan till middag hos en Monsieur Roger de Portalis, en stor amatör av teckningar; Portalis hade sett Edelfelts tavla och ville göra hans bekantskap.

  Ennemond Payen Roger de Portalis
 • Middagen var intressant; Roger Portalis är ungkarl, rik, omkring 40 år och bibliofil; inbjudna var Edelfelt, Ennemond Payen, Jean Gautherin, Pascal Dagnan, en gammal baron de Savigney och en comte d’Agiez.

  Pascal Dagnan-Bouveret Ennemond Payen Roger de Portalis Jean Gautherin de Savigny d' Agiez
 • Roger Portalis låter moderna mästare illustrera sina böcker; Pascale Dagnan har gjort en serie små mästerverk till Manon Lescaut, som kommer att bindas in i en rar Elzevier-upplaga [anrikt holländskt bokförlag]; Jules Bastien tecknar till något annat.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Roger de Portalis Manon Lescaut
 • Värden var aimable [älskvärd]; man talade bara om konst och litteratur; efter middagen fördjupade man sig i den rika samlingen av handteckningar och gravyrer; det var något av forna tiders Frankrike över dessa genomartiga, intelligenta aristokratiska herrar, som lika mycket beundrade värdens makalösa meny som hans samlingar.

  Frankrike Roger de Portalis
 • Monsieur Roger de Portalis har varit lierad med Henri Regnault, som också målat hans porträtt.

  Roger de Portalis Henri Regnault
 • Roger Portalis talade mycket vänligt om Edelfelts tavla, som prisas för sin originalitet och sin sommarstämning.

  Roger de Portalis
 • Pascal Dagnans teckningar till Manon Lescaut är verkliga små mästerstycken.

  Pascal Dagnan-Bouveret Manon Lescaut
 • Efter Adolf Erik Nordenskiölds besök har vetskapen om Finland ökat mycket.

  Finland Adolf Erik Nordenskiöld
 • Pascal Dagnans tavla anses bäst på Salongen; Dagnan är mera jämn och kamratlig än Jules Bastien, som ibland förlorar sin vänlighet, bortblandad av framgång och smickrande människor.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Då Alexandra Edelfelt bestämt sig angående möbeltygerna från Bon Marché, ska Edelfelt sköta om saken.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är orolig och förargad över "les Cerises" utställning i Petersburg; de nötena svarar inte, fastän Edelfelt skrivit tre brev till Schöne; om tavlan kommer, anländer den så sent att Adolphe Goupil och andra vänder blickarna mot årets tavlor än mot det som väckte uppseende på Salongen föregående år; Edelfelt gjorde Carl Mannerheim en tjänst då han gick med på att ta tillbaka tavlan, men Edelfelt har haft mera förargelse än nytta och fördel av denna "briljanta affär".

  Sankt Petersburg Adolphe Goupil Carl Mannerheim Schöne
 • Det är ledsamt med Carl Ehrnrooths sinnesrubbning; man kunde inte anat att så många olyckor skulle inträffa efter den ödesdigra giftermålshistorien.

  Carl Ehrnrooth (osäker koppling)
 • Gunnar Berndtson har arbetat flitigt; Edelfelt råkar ofta i gurgel [gräl] med Berndtson, för hans nyktra, kalla sätt att kasta iskallt vatten på Edelfelts entusiasm; Edelfelt lever i fantasin och skulle bli olycklig om han inte fick lov att tro, hoppas och gläda sig åt annat än det som kan bevisas matematiskt.

  Gunnar Berndtson
 • Jacob Ahrenberg och Bos Schauman har skickat telegram, där de ber Edelfelt skicka något av hans överflöd till konstföreningens exposition [utställning]; ateljén är full, men allt är bortlovat eller bestämt för andra ändamål; Edelfelt vore nöjd om de tog hans snötavla för vad ramen, duken och färgerna är värda.

  Johan Jacob Ahrenberg Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt har en förgyllarräkning att betala; han tycker det är hårt att betala hundratals mark då han ännu har en stor tavla på lager.

 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och Guds välsignelse.

  Alexandra Edelfelt