Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

dagstidningar gratulationer Gud hederstecken konkurs konstkritik kritik medaljer nordbor telegram tidskrifter utmärkelsetecken utställningar vänskap världsutställningar visitkort

Paris d. 3 juni 1800.
Älskade Mamma
Jag hoppas att Mamma fick mitt
telegram i går afton, och att
detsamma ej väckte upp Eder
midt i natten. Mamma kan
lätt tänka sig huru öfverlycklig jag
var, då jag i går e.m. kl. 15
alla aftontidningar såg mitt
namn bland de medaljerade.
Ingen annan utländing än jag
har fått medalj. Becker och Berndt.
som som voro med mig, bjödos genast
på middag. I dag på morgonen har
jag fått en hit uppsjö af kort och
lyckönskningar. Mme Koechlin,
hos hvilken jag var på visit i går,
och som togs mediljen för en
afgjord sak, menade att jag nu
vore arrivé" och lance dans le
monde parisien. Dotre fortune est faite,
sade hon. Måtte hon ha tatat
sannt. På de senaste dagarne

har jag fått glädje mig åt
mycket smickrande lofvad i a
france" "le Siècle, la revue der deras
mondes" etc. – En grann kritik från
le soir medföljer. Temmeligen
obekanta personer ha lemnat
sina kort hos mig i dag, alla
med, som det tyckes, upprigtigt me
hade lyckönskningar. – Nog är
det roligt ändå, att de verkli-
gen sett på hvad jag gjort och att
de småningom börja fästa mitt
namn i minnet
"La france" hade uppställt mig som
kandidat för en 2dra klassens medalj –
Jag tycker att detta ovilkorligen skulle
ha varit för mycket, och är mycket
nöjd med min.
medaljen, som högtidligen utgis
i Augusti (jag låter ta ut den ge-
nom någon annan eger 400 frcs
A
ho
i
dr
het
Mar
ful
i gå
med
mer
Jag
för
blott
shet
jem
med
v

åt
i ça
des der
ät
me
verkli-
och att
mitt
mig som
i medalj.
en skulle
mycket
ir stylo
den ej
frcs
i guldvarde – således något att
mettre au clou" om man kom-
mer i knipa.
Jag är kanske banslig då jag
fröjdar mig åt att jag ännu är
blott 25 år (en fröjd som snart tar
slut, o. ve!) och att jag således
jemförelsevis ung kommit
med på arenan. Nu skola
vi hoppas att jag med Guds
hjelp, och rigtigt dugtigt, man-
ligt arbete skall kunna fort-
sätta och gå långt. Jag har
ännu ej gjort någonting komplett
nögt hvarmed jag skulle vara
temmeligen nöjd, men jag måste
också säga att det vanligtviss
varit energen som fattats – isynn
ut i längden.
Mamma ser att min vän Dagnan
fått söta medaljen. Bastien, som

hoppades på la medaille d'honneur
fick den ej – och borde vara temmeligen
propen.
Jag tror att man i Finland ej rigtigt
kan uppskatta medaljens värde
utan likställer den med de artig
hets bevis som komma i fråga vid
verldsutställningarne, medaljer i Peters
burg, på smör utställningar o.d. eller
vid expositionen i Helsingfors –
Jag vill icke störa den glada stäm-
ningen med att tala om huru för
färligt ledsamt jag tycker det är med
Mannerheim, och huru långt tryckan
de hans nedslående, hopplösa sällskap
nerkar – jag har haft mina svara
stunder för hans skull, det försäkrar
och min vänskap för honom
jag
af
börjar stundom blekna betydligt.
Ännu har jag ej träffat skanding
erne, får se huru de ta saken –
Jag har dock, mig veterligen, ingen
fiende, och har jag afundsmän, så
är det bien målare moi –
Och nu goda, älskade, snälla väl-
lignade Mamma farväl för denna
Atte.
gan

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelt fått telegrammet om att han räknas upp bland de medaljerade; ingen annan utlänning än Edelfelt har fått medalj; Adolf von Becker och Gunnar Berndtson bjöds genast på middag.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gunnar Berndtson
 • Kort och lyckönskningar har börjat komma in; Madame Emma Koechlin som tog medaljen som avgjord sade att Edelfelt nu var "arrivé" och "lancé dans le monde parisien" [etablerad i de parisiska kretsarna]; hon sade att hans lycka var gjord.

  Emma Koechlin-Schwartz
 • De senaste dagarna har Edelfelt fått smickrande lovord i la France, le Siècle och la Revue des deux mondes; han sänder en grann kritik från Le Soir.

 • Tämligen obekanta personer har lämnat sina kort med uppriktigt menade lyckönskningar hos Edelfelt.

 • La France hade ställt upp Edelfelt som kandidat för en 2 klassens medalj.

 • Medaljen delas ut i augusti, Edelfelt låter någon annan hämta ut den; den är värd 400 francs i guldvärde.

 • Edelfelt fröjdar sig åt att han ännu är bara 25 år och som jämförelsevis ung kommit med på arenan; han hoppas med Guds hjälp och manligt arbete fortsätta och gå långt; vanligtvis har det varit energin som fattats honom.

 • Som Alexandra Edelfelt kan se tog Pascal Dagnan 1 klassens medalj.

  Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret
 • Jules Bastien hoppades på medaille d’honneur [hedersmedalj], men fick den inte.

  Jules Bastien-Lepage
 • Edelfelt tror inte att man i Finland förstår medaljens värde, utan likställer den med de artighetsbevis som kommer i fråga vid världsutställningarna, medaljer i Petersburg, på småutställningar eller vid expositionen [konst- och industriutställningen] i Helsingfors.

  Helsingfors Finland Sankt Petersburg
 • Det är ledsamt med Carl Mannerheim, vars nedstämda och hopplösa sällskap är tungt att bära; Edelfelts vänskap för honom börjar blekna.

  Carl Mannerheim
 • Edelfelt har ännu inte träffat skandinaverna och vet inte hur de tar nyheten om hans medalj; Edelfelt vet inte av några fiender; har han avundsmän är det "bien malgré moi" [inte på grund av honom].

 • *Hemma får de gärna dricka Edelfelts skål; han dricker av hjärtat deras och framtidens skål.