Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar bokhandlar brev dagstidningar djävulen ekonomi författare framtid franska Gud hederstecken judar kläder konkurs konsthandel konstkritik konstnärskap medaljer museer porträtt post redaktörer resor språk studenter svenska tyskar utmärkelsetecken vänner

Paris d. 11 juni 1800
Älskade Mamma
Jag är ledsen, rigtigt ledsen öfver
att i går ha skrifvit det dumma och otålig
brefvet. I dag på morgonen fick jag Mam
nas af d. 7. – Märkvärdigt att det
kom först nu. Kiseleffs till Berndtson
kom för 4 dagar sedan, och ännu äldre
har der finska korrespondansen kom-
mit med till hunda på morgonen, alltid
Jag tänker att Mammas glädje
1.
kl.
öfver medaljen blir ännu större efter mina
bref, der Mamma ser att jag är den
sade utländingen i år. Tidningarne,
som jag hoppas Mamma fått, äro
ju ganska enstammiga i sina loford,
Voltaire, la france och Liberté anse mig
ha varit förtjent af en 2 klassens me
dalj. Gérôme skall äfven ha sagt dit.
samma – angående Koechlins porträtt
taflan är han ej förtjust i Det är emeller
tid taflan, den hederliga Haiko taflan
som nu, den enda i de 4 utländska
salarne, bar inskriften "medaille"
kunde vi tro det, när Mari bar den tunga
duken upp och ned, har till sätt och poserade
solskenet, och Mme Etter med sinte kom
och såg på hur arbetet skrud framåt.
Med försäljningen af taflan går det
ej. två anbud har jag haft, – d.v.s

förfrågningar, men det har ej blifvit
något deraf. Konsthandlarne – som
annars varit ytterst artiga, och som
lofva ta af mig småtaflor i mängd
(både för New-York och London) vilja
heller höra talas om likfärden
För resten har jag på detta sista år
hufvudsakligast genom les Cerises och
taflorna i år) blifvit mycket bekant
Jag behöfver i någon konstbutik, bok-
kandel eller dylikt blott lemna mitt
namn o. adress för att få höra "tous
mes compliments, Monsieur" – Koechlins
ha också pousserat mig (je ferais
reellement mieux d'écrire en français,
e façon d'eviter, une fois pour toutes,
ce baragouin épandantable, dont
je viens de donner un echantillon
superbe – sans cele je parterai bien-
höt comme Gegerfelt qui disast:
han går med millefränger som trai-
herar i pockerna" etc.
far arbetar f.n. på Cluny, der jag
lägger sista handen vid Sl'éduration
d'un prince". Om 10 dagar är denna
tafla färdig. Derefter skall jag måla
åt Tooth i London ett läsande frun
timmer för 1000 frcs (litet, som Ellens por-
tro
som
de
hv
de
Jes

le
eller
por-

trätt. Reproductioner af Haiko taflan
som visserligen är påbörjad, men som
dock skulle ta af mig 3 veckor, får
vänta till September. Jag tar kanske
duken med mig till Finland och slut-
för den der. – I går skref jag om
Albert Wolffs beställning. Från denna
storman i tidningsväsendet fick jag
häromdagen en kallelser att in
finna mig i hans bortad – der han
efter en massa komplimenter bad mig
måla sig en mindre billig tafla eller
skizz från finska skärgården. "Mais
surtout, rester bien dans la gamme
de cette Annie. – Est-ce que votre succès
de vous à pas quère des rois qui
tirent la barbe aux sadavres? Rester
donc moderne, c'est là votre vrai tempe
rament, et laissez la peinture de massa
rade är "ceux qui ne savent pas en faire
d'autre. – Detta sade han, och mång
andra siga mig – kistoriemåleriet se der
ert rätta temperament. Bäst är att
ej höra på någon, utan måla precis
hvad man vill och för tillfället kan
ner sig lifvad för. – Denna Wolff är
kölner jude, kom som helt ung till Paris
der han slutligen blef alexander Dumas
sekreterare, och är nu en bland Paris

bästa pennor. Han skrifver bättre
franska än de flesta, och talar med
är ganska märkbar tysk accent. – Att
han fram för att är en listig, qvick
lycks skan, derom är jag fullkomligt
öfvertygad – förfärligt ful är han, men
har ett charmant tafvelgallera der
det alls ej blir aufvet att få en tafla.
Notisen om min medalj i dag
bladet förargade mig. Det är första
gången denna utmärkelse vederfares
den unge artisten". – Je crois ficktre
hin! Det är första gången någon
finne får medalj, det är första gången
någon finne talas om som konstnär
det är första gången ett finskt motio gör
i Paris
allmännan uppseende. – Men
Dagbladet der värre och värre. Så ser
vilt, hvittplaster aktigt, dumt och
illa skrifvet, att min fosterländska
hjerta blöder. – Rochefort, det nötet
som dock är qvick, började en artikel
om centre gauche, "On devient assassin
on näst centre gauche. – Man
föds också till Dagbladist – se på Herr
berg och Bremer och såg om af en
huld natur ej utkorat dem till dem
ädla värf?
under allt detta har jag haft ett
elände med Mannerheim. Jag vill

ej tala illa om honom då alla andra
gör det, och det är rätt att lägga s
blefvet.
på börda – men nog har jag himmer
ligen trött på honom. Ingen karaktä
ingen fast vilja. – Montgomery ville
att han redan långt för detta skulle
resa hem, och jag har bedt, tiggt om
detsamma, och gått på med att då
man tagit fall i båten måste man so
honom i land, och undergifvet lida
följderna af egna dårskaper. Dessuto
är det alldeles ohyggligt att ha en
förtviflad menniska som ej vill ge afton
för ödet, der ut och dag in sedan sex
månader. – Ibland har det bråkat
loss för mig och i haftigheten har jag sagt
härde ord, – som dock ej hindrat
honom att komma tillbaka. Han
stora begåfning börjar också krympa
ihop i mina ögon. Jag vet nu hur
ytterligt begrämad den är. Dessutom
betyder begåfning, då den ej utvecklad
genom ordentligt, manligt arbete,
rakt af ingenting. Han M. der, likasom
Wetterhoff ett offer för den romantiska
riktningen – föraktet för les bourgeois.
lättjen och medvetandet om egen snille
allt detta
äro gemensamma. –
är naturligtvis oss emellan

ty jag vill aldrig för främmande
menniskor gå åt en person som jag
hållet af, ehuru jag sedan kommit
på andra tankar. M. är som om
han stannat i sin utveckling vid
20 år, och han har allt ännu,
sina åsigter och sina funderin-
qvar
går från den tid då han var ung
student, sysslade litet med literatur
och dramatik, läste musset och Heine
o.s.v. – Ett tidehvarf som flytt!
Angående min sommarier
till Finland vet Mamma att jag
ej kan komma härifrån före den 15
juli, och tänker i början af Septem
ber åter bege mig hit. Vill Gud,
så förtjenar jag bra med pengar nästa
är, och så kommer Mamma hit
nästa maj, hvarefter vi tillsammans
kunna resa hem – är detta ej
ett ganska trefligt framtidsperspektiv.
Montgomning underrättade mig igår
om att Mischa blifvit student,
och vi voro båda ytt mycket gjoda
deröfver. Gratulera honom hjertligt
Mamma har ändå bra mycket
godt på sitt samvete – är det tungt att
bara derpå, goda, välsignade Mamma?
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är ledsen över att föregående dag ha skrivit ett dumt och otåligt brev; på morgonen fick han Alexandra Edelfelts brev från den 3.6; det har dröjt märkvärdigt länge på vägen; Kiseleffs brev till Gunnar Berndtson kom fyra dagar tidigare.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Feodor Kiseleff (osäker koppling)
 • Alexandra Edelfelts glädje över medaljen blir säkert större då hon får veta att Edelfelt är den enda utlänningen som fått medalj i år.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hoppas Alexandra Edelfelt fått tidningarna; de är enstämmiga i sina lovord; Voltaire, la France och Liberté anser att han varit förtjänt av en 2 klassens medalj; Jean-Léon Gérôme ska ha sagt det samma om Alfred Koechlins porträtt; tavlan var Gérôme inte förtjust i.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Alfred Koechlin
 • "Den hederliga Haikotaflan" är den enda i de 4 utländska salarna som har inskriften "medaille"; Edelfelt frågar sig om de kunnat tro detta då Mari bar den tunga duken upp och ner, när Fiu satt och poserade och Madame Emelie von Etter med svit kom och såg på hur arbetet framskred.

  Haiko Emilie von Etter Mari / Marie Sofia Salenius
 • Det går inte med försäljningen av tavlan; Edelfelt har haft två förfrågningar som inte lett till något; konsthandlarna vill inte höra talas om Likfärden, även om de annars varit artiga och lovat ta småtavlor i mängd, både för New-York och London.

  London New York
 • Edelfelt har främst tack vare les Cerises och årets tavlor blivit känd; han behöver i en konstbutik eller bokhandel bara lämna sitt namn och adress för att få höra "Tous mes compliments, monsieur" [Mina gratulationer, herrn].

 • Koechlins har också pousserat [drivit fram] Edelfelt; Edelfelt gör bäst i att skriva på franska för att undvika denna rotvälska; snart pratar han som Wilhelm von Gegerfelt som sade: "han går med millefranger som trainerar i pocherna" [han går med tusenlappar som bränner i fickorna].

  Alfred Koechlin Wilhelm von Gegerfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt arbetar på Cluny med "l’éducation d’un prince", som blir färdig om 10 dagar.

  Musée de Cluny
 • Edelfelt ska åt Arthur Tooth i London måla ett läsande fruntimmer för 1000 francs; det blir litet som Ellen Edelfelts porträtt.

  London Ellen Edelfelt Arthur Tooth
 • Reproduktionen av Haikotavlan tar ännu tre veckor att göra färdig; den får vänta till september; kanske tar Edelfelt med duken till Finland.

  Finland Haiko
 • I gårdagens brev skrev Edelfelt om Albert Wolffs beställning; denne storman inom tidningsväsendet kallade Edelfelt till sin bostad och bad honom måla en mindre billig tavla eller skiss från finska skärgården; Wolff uppmanade Edelfelt att hålla sig till la gamine [tösen] från detta år; han hoppas att Edelfelts framgång botat denne från kungar som drar i skägget på lik; Wolff uppmanade Edelfelt att hålla sig till moderna ämnen och låta de som inte kan annat ägna sig åt maskeradmålning.

  Albert Wolff Sofia Salenius
 • Till skillnad från Albert Wolff säger många att historiemåleriet är Edelfelts rätta temperament; Edelfelt gör bäst i att inte lyssna på någon, utan måla vad man vill.

  Albert Wolff
 • Albert Wolff är jude från Köln; han kom som ung till Paris; han blev Alexandre Dumas sekreterare och är en av Paris bästa pennor; han skriver bättre franska än de flesta, och talar med tysk accent; han är ful men har ett charmant tavelgalleri där det inte alls blir oävet att få en tavla.

  Paris Köln Alexandre Dumas Albert Wolff
 • Edelfelt är förgargad över formuleringen i Helsingfors Dagblads notis om hans medalj; det stod "Det är första gången denna utmärkelse vederfares den unge artisten", då det överhuvudtaget är första gången en finne får medalj och omtalas som konstnär i Paris; Henri Rochfort, det nötet som ändå är kvick började en artikel om centervänster: "On DEVIENT assasiné, on NAÎT centre gauche" [Man BLIR mördad, man FÖDS centervänster]; Edelfelt anser att man också föds till Dagbladet; se bara på Rafael Hertzberg och Karl Viktor Bremer och säg om en "huld natur ej utkorat dem till deras ädla värf?".

  Paris Karl Viktor Bremer Rafael Hertzberg Henri Rochefort
 • Det har varit ett elände med Carl Mannerheim och hans situation; Edelfelt vill inte tala illa om honom, men han har blivit trött på honom; Mannerheim har ingen karaktär, ingen fast vilja; Montgomery och Edelfelt har rått honom att resa hem och lida följderna av egna dårskaper; då man tagit fan i båten måste man ro honom i land; ibland har Edelfelt tappat tålamodet och sagt hårda ord, vilket inte hindrat Mannerheim från att komma tillbaka; begåvning betyder ingenting då den inte utvecklas genom ordentligt, manligt arbete; Mannerheim är liksom Karl Wetterhoff offer för den romantiska riktningen, i föraktet för det borgerliga, lättjan och medvetandet om eget snille; Edelfelt säger detta i förtroende; Mannerheim är som om han stannat i sin utveckling vid 20 år; han har kvar åsikter och funderingar från då han var student, sysslade med litteratur och dramatik, läste Alfred de Musset och Heinrich Heine.

  Heinrich Heine Carl Mannerheim Robert Montgomery (osäker koppling) Alfred de Musset Karl Wetterhoff
 • Som Alexandra Edelfelt vet kan Edelfelt inte komma till Finland före den 15 juli; han planerar åka tillbaka i början av september.

  Finland Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hoppas vid Gud förtjäna bra med pengar, så att Alexandra Edelfelt kan komma dit följande maj, för att sedan resa hem tillsammans; han tycker det är ett trevligt framtidsperspektiv.

  Alexandra Edelfelt
 • Montgomery underrättade om att Mischa Walleen blivit student.

  Robert Montgomery (osäker koppling) Mikael Walleen
 • Alexandra Edelfelt har mycket gott på sitt samvete.

  Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt undrar om Alexandra Edelfelt vill ha guipuren [gipyrspets] och handskarna skickade eller när Edelfelt kommer hem.

  Alexandra Edelfelt