Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arbetare ateljéer beskickningar brev diplomater ekonomi frukost inredningar konstföreningar middag musik resor stipendier tonsättare tyg varuhus

Måndag d. 10 okt 1880
Älskade Mamma
Jag är alldeles ursinnig för att jag
ännu ej kommit i ordning. Alla oturer
som en menniska han ha har jag fått
vid kännas. Målaren har ej kommit, det
nötet, och har narrat mig en vecka,
tid med fogra löften. Jag har varit
hos 4 embetsmålare, men alltid blifvit
lika illa lurad. Till säga på olyckan
är den, som skulle komma i dag
dödfull. Hans kära hälft gret och
samrade sig men ateliern blef ej
mera målad för det. Proprietaire
Mme Bertaud, som tyckers ta liflig
del i min olycka, gick derföre i morgse
med mig till en plankstrykare, som
genom smicker öfvertalade att
komma 1 dag kl. 1. Nu strax innan
termen d. 15 akt. Fljas och målas neml.
hela Paris. Arbetaren förtjena pengar
och supa, supa otroligt. Blir det ej

gjordt i dag så är det slut med
mitt inrage, eller också får jag los
att nöja mig med den choebladfar-
gade döda ton som nu finnes
– Telegrammet om det ko
vingska stipendiet öfverraskade mig
i sanning. Jag hade hellre önska
på taflan såld och att Berndtson
fått stipendiet, men är i alla
fall glad att kunna göra den
efterlängtade resan till Spanien.
Etters och Manzeys ha ej svarat på
mitt bref. Jag kan derföre ej veta
om de tänka göra en tur till Spanien
och huru länge de Anni stanna der-
nere i Biarritz. Det är kanske kl.
kare att vänta dem här, arrange-
så ateliern och då få tillbringa några
veckor med dem i ostörd ro. I februr
Ati skulle jag då resa söderut. Dock
kan detta ju andras många gånger
ännu. Den nervösa oro som jag
befunnt mig i sedan jag sist skref,

er

mig
anska
san
tell.
5 på
veta
Spanien
i der-
kll.
hängs
– Några
feerens
I dag
i Paris
tre
har gjort att jag föga tänkt på
den lilla vackra fröken. Jag gläder
mig mycket åt deras återkomst
men är så orolig att ateliern ej
skall vara i ordning till dess de kom
ma, att jag ofta docknar mist i
natten med hållsvett och angist.
för resten går jag och duktar hos
brocantare från morgon till
qväll. Jag tvekar huruvida jag
skall köpa ett skåp eller en liten
gotisk möbel båda vackra stilfulla
200 frcs hvardera. Resten börjar
bli i ordning och det hela kommer
att bli ganska trefligt, blott
den olycksaliga plankstrykare
ville komma. – I morgon skall
jag gå till Bon Marché och köpa
tyget. Det gläda mig ofantligt
att Mamma får det vackert
i den nya våningen. Mamma
skall få se huru trefligt der blir
med tiden mattor, då icke då ni
gon vacker möbel och så blir det
ett rigtigt litet konska mitt om

några år. – I går var jag bjuden
på frukost till Seilern och på
middag till Baude. Den förre
spelade oafbrutet i 4 timmar efter
dejeunern. Jag tror att han spelade
alla Chopins nocturner. Baude
hade samlat ett total glada artiska
till middag och der var naturligt
vis alls ej ängsligt. Men allt det
der gå ej upp mot Haiko.
Då jag fick underrättelsen om
Walter Ru-
stipendiet bjöd jag
neberg och Ahlstedt som rådade
vara hos honom, på en fin
frukost. Walter var glad öfver
att konstföreningen fart sitt
förstånd igen. sade han. Ledsamt
är att Berndtson ej fick de 3000
mken, han hade behöft dem
så bra. Då jag nu ser hur dyrt
det är att få möbler och kurgerade
beklagar jag den stackan som
har allt det der i fatet för
sig, och såsom jag tror, litet

kapital att tillgå. Kommer
nu underrättelse från Petersburg
om en beställning på högre
ort, så får naturligtvis sti
pendiet vänta. – Emellertid
vore det bra roligt att veta
ungefär en frcs i veckor på för
hand om jag skall få äran att
måla den höga frun. – Min goda
vän Collin reser smut till Pburg
för att måla några porträtt, några
sångerskor tror jag. Det är en
i allo valuppfostrad man, samt
salentfull och alldeles utan
pretension. Jag skall derföre
be Paul Etter söka upp honom
i P.burg.
Den lilla taflan som vi
trodde vara förlorad, hade lika
som gipserna aldrig blifvit af-
land. Gubben Chabod är gam-
mål och hade blandat bort ett
enkel sak. Gipserna äro nu här,
och jag vet knappast om jag
skall bra mig om att skicka

dem så mycket med
Mamma ju redan har distinons
Taflan är afsänd till Böning
för att vidare fortskaffas till
Mamma. Om några veckor för
Mamma således vara så
god och bestyra om dess utta-
gande från tutten.
Nu måste jag ut och tala med
målaren. Jag är den derad att
bibehålla tonen på mina vägger
Om han ej nu kommer. Jag blir
alldeles ur humör att bo så
hus i denna oordning
mera nästa gång. Tusen helsning
gar till alla. Träffas Berndtson
så jag honom att han bör skynder
jag en han vill träffa Manzeys
här i Paris.
Mamma
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är ursinnig över att han ännu inte kommit i ordning; han har haft otur med målare som inte dyker upp eller är dödfulla; proprietairen [ägarinnan] Madame Bertaud tar livligt del i Edelfelts olycka och tog med honom till en plankstrykare, som lovade att komma klockan 1; innan termen den 15 oktober fejas och målas hela Paris och arbetarna förtjänar pengar och super otroligt; det är slut med Edelfelts courage [mod] om det inte blir gjort i dag, eller också får han lov att nöja sig med den chokladfärgade döda ton som nu finns.

  Paris Hélène Bertaux
 • Edelfelt överraskades av det Hovingska stipendiet; han hade hellre önskat få tavlan såld och att Gunnar Berndtson fått stipendiet; han är i varje fall glad att kunna göra resan till Spanien.

  Spanien Gunnar Berndtson Victor Hoving
 • Etters och Manzeys har inte svarat på Edelfelts brev; han vet inte om de tänker göra en tur till Spanien och hur länge de tänker stanna i Biarritz; det är troligen klokare att vänta här och arrangera ateljén och då tillbringa några veckor med dem i ostörd ro; i februari skulle Edelfelt resa söderut, men det hinner ändras många gånger ännu; den senaste tidens nervösa oro har gjort att Edelfelt inte tänkt så mycket på den lilla vackra fröken; han gläder sig åt deras återkomst, men är orolig att ateljén inte ska vara i ordning.

  Spanien Biarritz Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey
 • Edelfelt går och dallar hos brocantörer; han tvekar mellan att köpa ett skåp eller en liten gotisk möbel som båda är vackert stilfulla och kostar 200 francs; resten börjar bli i ordning och det blir trevligt om bara plankstrykaren kommer.

 • Följande dag ska Edelfelt gå till Bon Marché och köpa tyget; det gläder honom att Alexandra Edelfelt får det vackert i den nya våningen.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Föregående dag var Edelfelt bjuden på frukost till Seilern och på middag till Charles Baude; Seilern spelade alla Frédéric Chopins nocturner i fyra timmar.

  Frédéric Chopin Charles Baude von Seilern
 • Charles Baude hade samlat ett tiotal artister till middag, men samvaron gick inte upp mot Haiko.

  Haiko Charles Baude
 • Edelfelt bjöd Walter Runeberg och Fredrik Ahlstedt på frukost då han fick underrättelsen om stipendiet; Walter var glad över att konstföreningen återfått sitt förstånd.

  Walter Runeberg Fredrik Ahlstedt
 • Det är ledsamt att Gunnar Berndtson inte fick stipendiet på 3 000 mark; då Edelfelt ser hur dyrt det är att få möbler och husgeråd beklagar han den stackaren som har så lite kapital att tillgå.

  Gunnar Berndtson
 • Om det kommer underrättelser från Petersburg om en beställning på högre ort, får stipendiet vänta; det vore bra att veta ungefär fyra veckor på förhand om Edelfelt får äran att måla den höga frun [storfurstinnan Dagmar].

  Sankt Petersburg Maria Fjodorovna
 • Den lilla tavlan och gipserna som de trodde var förlorade har aldrig blivit avsända och fanns hos "gubben" Chabod; det lönar sig knappast att sända gipserna; tavlan har Edelfelt sänt till Böning och om några veckor får Alexandra Edelfelt ordna så att den hämtas från tullen.

  Alexandra Edelfelt Chabod Böning
 • Nu ska Edelfelt tala med målaren; han är deciderad att behålla tonen på väggarna om målaren inte nu kommer; Edelfelt blir ur humör att bo i denna oordning.

 • Edelfelt hälsar alla och sänder hälsning till Gunnar Berndtson att denne ska skynda sig om han vill träffa Manzeys i Paris.

  Paris Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Gunnar Berndtson Alexandrine Manzey