Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ateljéer badanläggningar brev döden förnuft fotografier frukost Gud inredningar jubileer karaktärsdrag kejsare kemister kläder konsthandel kristendom kungar kvinnor läkare män muser religion (fenomen) resor sinnessjukdomar sjukdom (tillstånd) teater utseende väderlek

lördag. Okt 1800
Älskade Mamma,
Brefvet var kanske litet strängt.
Huru kan Mamma tro att jag
skulle fatta en ingången förbin
delse, isynnerhet af detta slog
såsom annat än en fullkomlig
hederssak. Det öfverseende jag
talat om, begär jag ej heller för
de fel jag begått eller kommer att
begå, ty de förtjena stroff, och
jag vill ej undandra mig de
möjliga konsequenserna af fel-
steg, nej, jag talar om att
Mamma förstår mig så väl,
förstår mina egenheter äfven då
de kunna synas som skroflig –
heter för andra, att Mamma så
väl uppfattar hvarje tanke följd
och hvarje grubbleri hos mig, och
att detta, om jag så får säga inre
själslif är ett nödvändigt vilkor
för att förstå mina ord och
handlingar. Men då det gäller
ett löfte, en förbindelse, då vore det
ju en uselhet, en saghet utan
like att på förhand reklamera

öfverseende, ett slags välmenande
och medlidsamt öfverseende som
för ett nervöst fruntimmer.
Men jag tror, att om jag gifter mig
engång, jag då skall ställa min
utvalda så högt att jag sjelf
alltid måste känna mig dålig
i jemförelse med henne. Det skall
då bli mig en pligt att i allt
det stora som det lilla, söka höja
mig, försona det jag brutit, bli
bättre dag för dag. –
Underrättelserna om Emil upp-
rörde mig djupt. Gud har kanske
hört hans bön och låter honom
återkomma till det stora ljuset,
till förståndets ljus igen. – Teolo-
gien häcklar ofta vårt förstånd,
men hvad finnes på jorden som
mera direkt utgår från Gud
som mera påminner om den
anade glansen hos honom, det
stora ljuset. Och detta förstånd
skulle han ha gett oss för att vi

ed
ej skulle begagna det, för att vi tyst
skulle lägga det å sido och endast
vända våra blickar åt uppenbarelsen.
Jag önskar innerligt att Emil måt
te gå igenom den förfärliga krisen
Det vore mera än vi hade rätt
att hoppas – men herrans vågar
äro underliga.
Paul Creutz död var jag förfärligt
sorglig. Huru är det möjligt att
alla verldens Adlerbergar, Kejsare
och kungar kunna hindra en far
att göra en några timmars jern-
vägsresa för att skynda till sin
sons dödsbädd. Det är ju ej krig
i landet och Åbo stad sväfvar
ej i fara – ja t.o.m. om allt
detta vore, skulle jag ge kriget
och Åbo stad goddag och följa den
enklaste och naturligaste pligtens
bud. En af de sista aftnarne jag
var i Hfors, var jag tillsamman
med P. Creutz. Jag tror att han
var mycket af hållen af dem som
kände honom närmare.
Jag har åter börjat arbeta, och

finner mig särdeles vederqvickt
deraf. Ateliern är verkligen
treflig nu, och tar sig ut.
Jag har konstverk (andras B, mina
egna äro klent representerade) öfverallt
t.o.m. i samburen som är alldeles
öfverklistrar med fotografier. På
dörrarna skall jag måla i pompan
stil 2 genier, musikens och
måleriets. den senare vandran
de på ett ornament af torne
icke just för att detta varit min
erfarenhet af konsten, Gud vare
lof! Effekten, då man sitter
inne i ateliern och blickar in
i salongen, är makalös. det
matta guldskimiet, det dampade
ljuset en liten arabisk lampa
som skymtar fram, ger någonting
mystiskt och förtjusande i färgen,
som jag skall skynda mig att
begagna i någon tafla. För
resten tror jag mig kunna finna
många motid till småtaflor här.
Icke ett ord från Mantzeys.
Jag antar att de komma en
af dagarne, och jag gläder mig

upprigtigt deråt, isynnerhet som
vädret, som varit förfärligt under
den senaste veckan, milöfvar
att bli vackert. Måtte de stanna
rigtigt länge! Jag skall göra
allt mitt till för att göra vistel
ren här, så behaglig som möjligt.
Resan till Spanien skulle väl
ändå knappast ha blifvit en
möjlighet. De 21 baden som
Buistroff rekommenderas måste
jag först tagas i Biarritz, och jag
har räknat ut att de först i dag
. I februari har jag
tagit slut.
tänkt dra inderut. Det vore
utmärkt roligt att få göra en
förnuftig resa i sällskap med
Manzeys d.v.s. en resa der man
hade tid på sig. – Jag skall till
Boruvna nästa sommar, det
är säkert. Det kan hända att
jag får resa till Alhambra med
Benjamin Constant, som skall
stanna der en tid i vinter och
vår. Blir det ingenting af
med porträtten i Petersburg

så blir det troligen i an-
dalusien jag kommer att till-
bringa våren.
Tänk så förargligt; jag hade lofvat
Manzeys min fotografi. Först
väntade jag få nya kläder och
när jag ändtligen fick dem.
fick jag tillika en finne på
näsan så att jag ej kunnat
gå under hela denna vecka
till någon fotograf.
konsthandlarne ha börjat komma.
De ha så många goda råd vis à vis
salongen – dumheter som jag
naturligtvis ej rättar mig efter
Ack om jag kunde få en
treflig dejenner i gång här i
ateliern då Manzeys kom-
ma. Så ledsamt att Sargent
skall vara i Italien.
Jag skicka med ett artigt och
smickrande bref från en ung
litteratör, M. Pasteur, son till
den stora chemisten. Alla men-

a
kr
ar
aa
an-

i lofvar
först
och
niskor fråga om jag blifvit mycket
firar i Finland. På Haiko-jo,
men i Hfors togs min succes för-
tviflade kallt. Wetterhoffs kritich
hade der vunnit mycket mera
genklang än Pariser lofordet
Hvad det skall bli förtjusande
roligt att åter lefva sommar-
dit några dagar. Och Theatre
rançais sedan. Den stora två-
hundraårsfesten har gått af
tapeln och verldens första scen
skall nu ge en serie festri-
pressentationer, likasom enkom
för Manzeys
Hos Mme Chevalen var jag
häromdagen. De ha i samma
hus unga Standertskjöld-Nor-
denstam, med barn (3) och blommar
från omtalades såsom ett un-
derverk af stelhet och lojhet,
men sades vara mycket vacker
Det är så längesedan jag sett
hennes, att jag ej rigtigt ena
lar mig hennes utseende
Golfvet i ateliern är nu
bonadt och det blir således

möjligt att hålla damfritt
och snyggt.
återkommer ännu till
Mammas bref. Tack för det
emellertid. Sedère mais juste!
Är det möjligt att jag skulle
vara en så inbiten egoist, att
la grande passion de ma vie"
vore – jag sjelf. Det vore sorgligt.
Men jag skall försöka att
arbeta mig ifrån denna
sjelfviskhet. Men också om
jag är så egenkär, så tror jag att
jag ändå delat med mig litet
åt Mamma – jag vågar nästan
påstå det. Dessutom vill jag hela
verlden väl, och om jag ej gör
mera för andra, är det mera
samklöshet än brist på god
vilja. – Helsa tusen
gånger småsystrarna, fante
Gadds och Morbror
från
Atter

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Brevet var kanske strängt, Alexandra Edelfelt ska inte tro att Edelfelt ser en förbindelse av detta slag som annat än en fullkomlig hederssak; det överseende han talade om begär han inte för de fel han begått eller kommer att begå; det han talar om är att Mamma förstår honom så väl och uppfattar varje tankeföljd och grubbleri; då det gäller ett löfte, en förbindelse, vore det uselt och fegt att på förhand reklamera överseende; om Edelfelt gifter sig någon gång kommer han att ställa sin utvalda så högt att han alltid måste känna sig dålig i jämförelse med henne; det blir för honom en plikt att höja sig, försona det han brutit och bli bättre dag för dag.

  Alexandra Edelfelt Sophie Manzey
 • Underrättelserna om Emil Walleen upprörde Edelfelt djupt; Gud har kanske hört hans bön och låter honom återkomma till förståndets ljus igen; teologin häcklar ofta vårt förstånd, men vad finns det som mera direkt utgår från Gud och påminner om den anade glansen hos Honom?; Edelfelt förstår inte varför vi inte skulle använda det förstånd vi fått och i stället vända våra blickar mot uppenbarelsen; han önskar Emil går igenom den förfärliga krisen; det är mera än de har rätt att hoppas, men Herrens vägar är underliga.

  Emil Walleen
 • Det är förfärligt sorgligt med Paul Creutz död; Edelfelt undrar hur det är möjligt att alla världens Adlerbergar, kejsare och kungar kan hindra en far att skynda till sin sons dödsbädd; det är inte ens krig i landet och Åbo stad svävar inte i fara; Edelfelt tillbringade en av sina sista kvällar i Helsingfors tillsammans med P. Creutz.

  Helsingfors Åbo Nikolaj Adlerberg Carl Creutz Paul Eugen Creutz
 • Edelfelt har börjat arbeta igen; ateljén är trevlig; han har andras konstverk överallt, tamburen är överklistrad med fotografier; på dörrarna ska han i Pompejanerstil måla musikens och måleriets genier [muser]; effekten är makalös då man sitter i ateljén och blickar in i salongen; det matta guldskimret, det dämpade ljuset och en liten arabisk lampa ger något mystiskt och förtjusande i färgen som han ska använda i någon tavla; han tror sig hitta många motiv till små tavlor där.

  Pompeji
 • Edelfelt har inte hört ett ord av Manzeys; de kommer antagligen snart, vilket gläder Edelfelt; det lovas vackert väder; han hoppas de stannar riktigt länge.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey
 • Resan till Spanien skulle knappast ha blivit möjlig; de 21 baden som Nikolaj Buistroff rekommenderat måste först tas i Biarritz och Edelfelt har räknat ut att de tagit slut först i dag; han har tänkt dra söderut i februari; det vore roligt att göra en resa där man hade tid på sig med Manzeys; han vill till Boruvna nästa sommar; han kan få resa till Alhambra med Jean-Joseph Benjamin Constant; om det inte blir någonting av porträtten i Petersburg kommer han troligen att tillbringa våren i Andalusien.

  Sankt Petersburg Alhambra Spanien Biarritz Borovno Andalusien Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Ivanovitj Bystrov Jean-Joseph Benjamin-Constant Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey
 • Edelfelt hade lovat Manzeys sitt fotografi; först väntade han på nya kläder; sedan fick han en finne på näsan så att han inte under hela veckan kunnat gå till någon fotograf.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey
 • Konsthandlarna har börjat komma med råd inför Salongen; Edelfelt rättar sig inte efter dem.

 • Edelfelt önskar han kan ordna en trevlig dejeuner [frukost/lunch] i sin ateljé då Manzeys kommer; det är ledsamt att John Singer Sargent är i Italien.

  Italien Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey John Singer Sargent
 • Edelfelt sänder ett artigt och smickrande brev från en ung litteratör, Monsieur Jean Baptiste Pasteur, son till den store kemisten.

  Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur
 • Alla frågar om Edelfelt blivit mycket firad i Finland; på Haiko jo, men i Helsingfors hade Karl Wetterhoffs kritik vunnit mera genklang än pariserlovordet.

  Helsingfors Finland Paris Haiko Karl Wetterhoff
 • Den stora tvåhundraårsfesten på Theâtre français har gått av stapeln; världens första scen ska ge en serie festrepresentationer [festföreställningar], liksom enkom för Manzeys.

  Théâtre-Français Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey
 • Häromdagen var Edelfelt hos Madame Chevalier; de bor i samma hus som unga Standertskjöld-Nordenstam, med barn (3) och blomma; frun sägs vara stel och loj, men mycket vacker; det är så länge sedan Edelfelt sett henne att han inte kommer ihåg hur hon ser ut.

  Johanna Standertskjöld-Nordenstam Mauritz Standertskjöld-Nordenstam Gustaf Standertskjöld-Nordenstam Dagmar Standertskjöld-Nordenstam Herman Standertskjöld-Nordenstam Chevalier
 • Golvet i ateljén är nu bonat och kan hållas dammfritt och snyggt.

 • Edelfelt ska återkomma till Alexandra Edelfelts brev, som var "sévère mais juste!" [strängt men rättvist!]; är det möjligt att Edelfelt är sådan egoist att den största passionen i hans liv är honom själv; han ska försöka arbeta sig bort från denna själviskhet; han hälsar till småsystrarna, tante Adèle Gadd och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt