Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer besök beställningar brev diplom ekonomi frukost hederstecken illustration inredningar klockor konsthandel kvinnor litteratur medaljer orientalism post resor sagor sällskapsliv skönlitteratur utmärkelsetecken utställningar

24 nov 80
Älskade Mamma,
Det är en hel evighet sedan jag skref sist,
jag skulle för ingen del vilja förlora
den goda vanan att skrifva ofta
eftersom jag sjelf har den största fördeles
deraf, i det jag då får oftan bref.
Från Paul Etter hade jag en lång skrifver
se daterar Berlin d. 18, deraf framgår,
att de beklagligt nog ej fått mina
bref i Venedig. Endera har posten för-
sammat sig eller också passerade de
förr genom Venedig än hvad som
från början var meningen. Alltnog
de måtte ha fått ett egendomligt begripp
om min artighet, som ej svarat på fru
Manzeys ytters vänliga bref. Jag har
redan skrifvit till Paris i Petersburg och
utvecklat förhållandet. Hvad som var
ledsammast var att de genom brefvets
försuskande gingo måste om att göra
Tayents bekantskap. Han, som så i
grund och bättre känner Venedig skulle
för dem ha varit en betydligt bättre
guide än Badeller och de vänliga citer
nerna.
I förrgår på aftonen var gå hos Runeberg
och i går hade jag bjudit dem på frukost

hit. Bland Rs gäster häromaftonen
voro fröken Engblom, Ahlstedt med
fru, samt en ung Lundberg som till
bagaren. Ack hvad de sågo märkvärdiga
ut allesamman. Fröken Engblen är
grym med sin karlaktiga gång och
nitt afklippta hvitgula här. Fredrik
som är här för att köpa upp medicinska
instrument, har hyggat sig betydligt, tack
vara giftermålet. De voro mycket nöjda
med frukosten i går. Fru Runeberg höll
långa loftal öfver min atelier, Walter
skojade öfver mina orientaliska prakt.
Han skulle, som jag, ha varit hos
Bengamin Constant i går afton. Se
det var praktfullt. Det är sannt att
C. sedan är en berömd målare, och
att han i all sin tid målat endast
orienten. Hans atelier, om aftonen
rikt upplyst af gas som genom reflig
speglar kastar ljuset just på de föremål
som ta sig bäst ut är så att man
tror sig förflyttad till tusen och en natt.
Der funnos draperier, helt guld och
silfverstickade med falska stinar, perlemor
inläggningar, excelerade bronslampor
ju allt hvad en osterländsk fantari
kan upptänka. Jag var egentligen

de
id
to
s

stonen

liga
är
allt
sjukt
os
.
et att
och
dust
tonen
jefter
i föremål
man
att.
lemor
att
utligen
der för att tala om den spanska
resan. Han tyckes vara mycket
lifvad att få mig med sig, men svå
righeten är att han skulle vilja
resa redan d. 15 januari för att
i Sevilla fullborda en påbörjar tafla.
Ehuru han, med sin öfverdådiga
färgprakt egentligen går åt ett helt
annat han än jag, så tror jag dock
att jag skulle lära oändligt mycket
af att ha honom till ressällskap.
En konsthandlare, som egentligen
utfunderat att vi skulle resa tillsam-
mans, bråkar för att jag skulle måla
något dernere. Får se huru det går
Direktören för l'Art har beställt
af mig en aqvarell, som skall vara
färdig om en vecka – hvad skall jag
måla? I l'Art ha de sedan för
öfrigt att tillställa en liten exposit
Bastien Lepage, Dagnan, Gervex några
landskapsmålare och undertecknad
äro inbjudne. Det hela skulle sedan
möjligtvis skickas till London. Men
olyckan är att jag ej har 6 taflor
att utställa, ju icke ens en enda
för närvarande. Direktören tropone.
hade mig då, att exponera de 2 taflor
som finnas hos Koechlin, samt en massa
skizzer och teckningar. Om en stund

skall jag ej ditupp för att få besked.
gar tog jag ut medaljen och dipto-
met från ministeriet. Mamma skulle
ha sitt huru sekreterarne bockade då
jag gick ut med min guldslant. Den
är ganska tung och namnet är i upp-
höjdt arbete. Det blir således graveradt
en skild slamp för hvarje medalj, hvit
det gör dem värdefullare. På åtsidanen
relief efter Poussen.
Ett eller af safflan
med mitt namn i
guld, så det hela ser
ganska prydligt ut.
I
Nu har jag åtmin
34 20 N. de 1886

större någonting att
1
RITETERNE
lägga i Paris, utom
EORILLE BE
klockan. Medaljen
CANSSE.
lär vara värd 500 frcs.
t o.d.
Den Berndtson som
Jag är öfvertygad om
aldrig kommer
han företar sig att anlända just då
I dag ha Madame
mo
jag har modell.
Pasteur och Mlle Chevalier samt ett fruntin
mer hvars namn jag ej hörde, varit här.
och stört mig ej arbetet en god stund.
Nu farväl. Jag skall icke göra mig skyl
ig till en så lång systnad härnäst.
Helsa hjertligt flickorna och Tante Gadd
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är en evighet sedan Edelfelt skrev sist; han vill inte förlora den goda vanan att skriva ofta.

 • Edelfelt har fått en lång skrivelse från Paul von Etter daterad Berlin den 18; de har inte fått Edelfelts brev i Venedig; de måste ha fått en egendomlig uppfattning om Edelfelts artiget, då de inte fått svar på fru Alexandra Manzeys vänliga brev; han har skrivit till Paul i Petersburg och förklarat; det var ledsamt att de därmed gick miste om att göra John Singer Sargents bekantskap, som är en bättre guide än Bædeker [reseguide] och de vanliga ciceronerna i Venedig.

  Sankt Petersburg Berlin Venedig Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Alexandrine Manzey Konstantin Nikolajevitj Manzey John Singer Sargent
 • I förrgår var Edelfelt hos Runebergs; i går bjöd han dem på frukost hos sig.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Bland gästerna hos Runeberg fanns fröken Alma Engblom, Fredrik Ahlstedt med fru, samt en ung Sundberg, son till bagaren; fröken Engblom är grym med sin karlaktiga gång och sitt avklippta vitgula hår; Fredrik har hyggit sig betydligt [blivit mera vårdad] sedan giftermålet; han är i staden för att köpa medicinska instrument.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Fredrik Ahlstedt Alma Engblom Nina Ahlstedt Sundberg Sundberg
 • På frukosten höll fru Lina Runeberg lovtal över Edelfelts ateljé; Walter Runeberg skojade om Edelfelts orientaliska prakt.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Walter Runeberg borde som Edelfelt ha varit hos Jean-Joseph Benjamin Constant föregående kväll; Benjamin Constant är redan berömd målare och har bara målat orienten; hans ateljé är inredd så att man tror sig förflyttad till tusen och en natt och hittar allt vad en österländsk fantasi kan komma på.

  Jean-Joseph Benjamin-Constant Walter Runeberg
 • Edelfelt var hos Jean-Joseph Benjamin Constant för att tala om den spanska resan; svårigheten är att Benjamin Constant vill resa redan den 15 januari för att i Sevilla göra färdigt en tavla som han påbörjat; hans överdådiga färgprakt går åt ett helt annat håll än Edelfelts måleri; Edelfelt tror ändå att han skulle lära sig mycket av att ha honom till ressällskap; en konsthandlare är på Edelfelt för att denne ska måla något därnere.

  Sevilla Jean-Joseph Benjamin-Constant Roland Knoedler (osäker koppling)
 • Direktören för l’Art har beställt en akvarell, som Edelfelt ska ha färdig om en vecka; i l’Art planerar man arrangera en liten exposition; inbjudna är: Jules Bastien, Pascal Dagnan, Henri Gervex, några landskapsmålare och Edelfelt; möjligen skickas utställningen sedan vidare till London; Edelfelt har inga tavlor att ställa ut; direktören föreslog att Edelfelt ställer ut de två tavlor som finns hos Alfred Koechlin, samt skisser och teckningar.

  London Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Henri Gervex Alfred Koechlin Émile Cardon
 • Illustration: Salongsmedaljen. Förgående dag hämtade Edelfelt ut medaljen och diplomet på ministeriet; Alexandra Edelfelt skulle ha sett hur sekreteraren bockade då han gick ut; medaljen är tung och namnet är i upphöjt arbete; på andra siden finns en relief efter Nicolas Poussin; medaljen ligger i ett etui av saffion med Edelfelts namn i guld; nu har han något att lägga i pant förutom klockan; medaljen lär vara värd 500 francs.

  Alexandra Edelfelt Nicolas Poussin
 • Gunnar Berndtson har ännu inte anlänt.

  Gunnar Berndtson
 • Idag har Mademoiselle Claire Chevalier, Madame Jeanne Pasteur och ett till fruntimmer varit på visit en god stund och stört Edelfelt i hans arbete.

  Claire Chevalier Jeanne Pasteur
 • Edelfelt ska inte göra sig skyldig till en sådan lång tystnad igen; han hälsar till flickorna och tante Adèle Gadd.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt