Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer bröllop dagstidningar engelsmän framtid franska franskhet jul julklappar karaktärsdrag kläder konstnärer kritik kvinnor middag modeller (yrken) musik personlighet rekommendationer resor ryska ryskhet sällskapsliv sångare soaréer språk städer utseende väderlek Villa Edelfelt

måndag d. 29 nov 80.
Älskade Mamma,
Mammas bref kom i går ungefär samti
digt med Berndtson som stannat i Peter
mig ända till utslädare torsdag d. v. s. i 10
dagar och som lefvat lusteliga med Etters
och Manzeys. Allt hans tal om deras utom-
dentliga vänlighet dementerade på det kraftiga
Mammas farhågor om någonslags smolk
i mjölken. Det måtte vara händelsen som
gjort att fru Etter ej skrifvit. Hon är för
resten alls ej snarstucken eller sjåpig, och
Då ingen rimlig anledning finnes att med
ens upphöra med en så liflig korrespondens.
så måste man naturligtvis tillskrifva tyska
den några mellankomna hinder af under
nad betydelse. Berndtson tyckes ha blifvit
alldeles utmärkt väl emottagen, har
roat sig mycket och förlängde sin sejour
i Nevastaden för att få vara tillsammans
med fröken Sophie. Utmärkt roligt var det
att höra att han, B. känt sig så hemma
der, att de varit allt annat än poseure,
ock att de talat så vänligt om mig. M. W.
är numera vara betraktad som en slags
buse den der man bör undvika och ifall
detta ej är möjligt, lida. – B. sade att fru
Jacobson var den vackraste, behagligaste
i familjen, d. v. s. lika snäll och god som fru

Etter, men vackrare, och med mera grand
aer. Jag kan nu alls ej förstå Konnys
prat om hennes omenskliga dryghetgens-
emot de finnar som voro på bröllopet.
Hvad den omtalade elegansen beträffar,
tyckte Berndtson att den Petersburgska
ståten aldrig i lifvet kunde jemföras
med Paris. Hvarken inrednings toiletter
hästar eller ekipager tala att ställa
vid sedan af hvad man här ser. Dock
sade han att gamla fru Jacobson hade
det utmärkt fint hemma hos sig.
men att ingen af de våningar han
sett, kunde jemföras med t. ex. Koechlins
Gérômes eller andra som vi sett här i Paris.
Att de verkligen ville vara vänliga emot
hhonom och gerna sågo honom fram
går deraf att han var bjuden på mid-
dag alla 10 dagarne, allt inom familjen.
Utmärkt väl åts der, enligt hans utsago,
lika mycket franska talas som i Finland på
Haiko, och obekantskapen med ryskan
syntes honom ej vara någon namnbar
olägenhet. Carl Armfelt lär allt ännu
göra de grymmaste fel i franskan, men
förhållandet mellan honom och hans
alla afseenden öfverlägsna fru skulle dock
vara godt och kamratsligt – möjligt är
äfven att Berndtson ej märkt allt så
noga. – Fröken, Paul och fru Manzey vara
allt jemnt ha talat om Paris, såsom

å
it
sock
som
granspunkten i resan, hvilket naturligtvis
är roligt för mig att höra, gjort de
mest lysande beskrifningar öfver min
atelier och allt hvad vi sett tills om
mans. Fröken lär ha beklagat sig öfver
mig och sagt att jag vore ostadig. Hittils
här jag godt klagat varit det framtiden
får utvisa om jag blir annorlunda.
Emellertid ha alla hans berättelser så
animerat mig, att jag nästan vore färdig
att på fläcker resa till Petersburg, så
mycket mera som R. Copin, min goda
vän och yrkerbroder om lördag får det
för att under tre månader måla por-
trätt. Han är ful, hoppansig, men utmärkt
väl uppfostrad, intelligent och talarigfull.
Något ours" d.v.s motsatsen till hvad
man i allmänhet förstår med en äkta på-
risare, och dock är Collin Pariserbarn och
hans får municipalråd här. Jag skall
ge honom ett kort till Paul Etters, Carl
Armfelt, Jacobi och Beggroff, hvilka
tvenne senare borde känna honom genom
hans utmärkta porträtt på salongen.
Collin var hors concours vid 20 år, nu
är har 29. Jag träffade honom härom
aftonen på en stor soirée som gafs
af en målare Giron. Trots resenisera
vid denna tillställning (flere sångkrafter
från Operan, en måsta unga musikalik
artister o.s.v.) blef den dock tråkig genom
ett fruntimren, mest fruar sågo så
jemmerligen högtidliga ut och alls ej

tycktes fanna hvarandra. När 1 sande
och jag kunde stjäla oss ut med Gervex
och Collin voro vi mycket nöjda, och
vi fortsatte soiréen i en café vid boule.
I Michel. –
För närvarade bråkar jag med tvenne aqua
eller, som beklagligtvis ej bli så bra som
väntat. Dels har jag förlorat vanan
jag
dels ha vädret varit så demmigt och mu-
lit och dagen så usel att jag ej sett hvad
jag gjort. – De Hackmanska pengarna
kunna ju användas till Villan åtminsto
ne 500 mark deraf. Har Mamma fått dem så
Mamma för 100 mk köpa julklapper
ber jag
åt flickorna, tant Gadd och sig sjelf. Om
jag ändå hade några mått har så skulle
skaffa flickorna vinter eller vår koppas
jag s
af engelsk mitt, jag är så förtjust i en-
gelska kläder. Numera har jag ändtligen
öfvergifvit mitt skräddare, fastän jag ännu
är skyldig honom pengar, och beställt en
redingste med lyxor och vårt hos en engelsk
skräddare vid Sboulevarden. Jag hoppas jag
en gång skall få skick och fason på min tjocka
bondkropp. – Mr Pasteur har varit här och
läst upp sin artikel som om någon tid skall
komma i le Moniteur. Den var ytterst smickra
de, och jag kunde naturligtvis ej göra anna
än tacka tiga och samtycka, och då och då
för skäms skull protestera mot smickra
Han talar om min tenne
de utlålanden.
élégante et toute diplomatique, digne d'un club-
man de Piccadilly" – i sinom tid får Mamma
läsa artikeln hvars inbrik är "Les ateliern
Och nu
des jeunes – II – Edelfelt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev kom samtidigt som Gunnar Berndtson som 10 dagar levt med Etters och Manzeys i Petersburg; Berndtsons tal om deras utomordentliga vänlighet dementerar Mammas farhågor om smolk i mjölken då fru Emilie Etter inte har hört av sig; Berndtson blev väl emottagen och förlängde sin vistelse i Nevastaden för att få vara tillsammans med fröken Sophie Manzey; Mischa Wolkoff lär numera betraktas som en buse; Berndtson sade att fru Jacobson var den vackraste och behagligaste i familjen, lika snäll som fru Etter, men vackrare; Edelfelt kan inte förstå Konny Zilliacus prat om hennes dryghet mot de finnar som var på bröllopet.

  Sankt Petersburg Neva Alexandra Edelfelt Emilia Venjaminovna Jacobson Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Gunnar Berndtson Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov Konrad Zilliacus
 • Gunnar Berndtson tyckte att den petersburgska ståten aldrig kunde jämföras med Paris, varken vad gällde inredning, toiletter, hästar eller ekipag; gamla fru Emilia Jacobson hade det fint hemma hos sig med ingen av de våningar han sett kunde jämföras med till exempel Alfred Koechlins eller Jean-Léon Gérômes i Paris.

  Paris Sankt Petersburg Emilia Venjaminovna Jacobson Gunnar Berndtson Jean-Léon Gérôme Alfred Koechlin
 • Gunnar Berndtson togs väl emot, vilket märktes av att han var bjuden på middag inom familjen alla 10 dagarna; det talades lika mycket franska som i Finland på Haiko, och hans obekantskap med ryskan syntes inte vara någon nämnbar olägenhet; Carl Armfelt lär ännu göra grymma fel i franskan, men förhållandet till hans överlägsna fru skulle ändå vara gott och kamratligt; möjligen lade inte Berndtson märke till allt så noga.

  Finland Haiko Nadine Armfelt Carl Alexander Armfelt Gunnar Berndtson
 • Fröken Sophie Manzey, Paul von Etter och fru Alexandra Manzey lär ha talat om Paris som glanspunkten på deras resa; de gjorde lysande beskrivningar av Edelfelts ateljé och allt de sett tillsammans; fröken lär ha beklagat sig över Edelfelt och sagt att han är ostadig; hittills har han varit det, framtiden får utvisa om han blir annorlunda.

  Paris Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter
 • Gunnar Berndtsons berättelser har livat upp Edelfelt till den grad att han vore färdig att genast resa till Petersburg; detta så mycket mera som hans goda vän och yrkesbroder Raphaël Collin på lördag åker dit för att under tre månader måla porträtt; Collin är ful och koppärrig men väl uppfostrad, intelligent och talangfull; han är något "ours" [björn], vilket är motsatsen till vad man i allmänhet förstår med en äkta parisare; Collin är ändå pariserbarn och hans far är municipalråd; Edelfelt ska ge honom kort till Paul Etter, Carl Armfelt, Valery Jacobi och Alexander Beggroff; Collin var hors concours [utom tävlan] vid 22 år, nu är han 29.

  Sankt Petersburg Carl Alexander Armfelt Alexander Beggroff Gunnar Berndtson Raphaël Collin Paul von Etter Valery Jacobi Nicolas Pierre Collin
 • Edelfelt träffade Raphaël Collin härom kvällen på en soaré hos målaren Charles Giron; trots flere sångkrafter från Operan och en massa unga musikaliska artister blev tillställningen tråkig i och med att fruntimren, mest fruar, såg så högtidliga ut och tycktes inte alls känna varandra; Edelfelt var nöjd då han, Charles Baude, Henri Gervex och Rafaël Collin tog sig därifrån och fortsatte kvällen på ett kafé vid boulevard St Michel.

  Parisoperan Charles Baude Raphaël Collin Henri Gervex Charles Giron
 • Edelfelt har besvär med två akvareller; han har förlorat vanan och dessutom har vädret varit så mulet och dagern så usel att han inte sett vad han gjort.

 • De Hackmanska pengarna kan användas till Villan, åtminstone 500 mark; Alexandra Edelfelt ombeds för 100 mark köpa julklappar åt flickorna, tant Adèle Gadd och sig själv; om Edelfelt hade flickornas mått skulle han skaffa dem vinter- eller vårkappor i engelskt snitt.

  Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Wilhelm Hackman
 • Edelfelt har övergett sin skräddare, fastän han ännu är skyldig honom pengar; han har gjort beställningar hos en engelsk skräddare vid bulevarden; Edelfelt hoppas få skick och fason på sin tjocka bondkropp.

 • Monsieur Jean-Baptiste Pasteur har varit hos Edelfelt och läst upp sin artikel som ska komma i le Moniteur universel; artikeln är ytterst smickrande och har rubriken "Les ateliers des jeunes – III – Edelfelt"; Pasteur skriver att Edelfelt har en elegant och diplomatisk hållning, värdig en klubbman från Piccadilly; han ska skicka artikeln till Alexandra Edelfelt.

  Piccadilly Alexandra Edelfelt Jean Baptiste Pasteur
 • *Modellen kommer och Edelfelt ska trots det egyptiska mörket skrida till verket.