Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

borgerlighet brev dagstidningar ekonomi förnuft franska känslor kläder konst konstnärer kvinnor musik porträttmåleri sånger sjukdom (tillstånd) språk studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet visor

Antwerpen d 2 Februari 14.
Älskade Mamma.
Det är förargligt att måsta börja med den snöpliga
satsen. Denna gång får Mamma ej något långt bref o.s.v. –
Tusen tack emellertid för Mammas bref, och förlåt mig att
Jag upprepar de ofvannämnda orden. I dag, sista dagen
före konkursen ha vi haft lof, och dock har jag
haft så mycket att göra, att jag först nu, kl. 11 på afton
ken får tid att besvara Mammas kära bref. Primo
har jag ritat ett helt skelett hos Adams från 9-3,
Sécundo hopsmetat en komposition med 10 figurer
och molid från Neros förföljelse mot de Christna, teckna
läst perspektiv och quarto sprungit genom halfva
Antwerpen för att skaffa mig ett ritbråde för
konkursen i perspektiv. – Mammas bref verkade
ofantligt uppmuntrande på mig som under den
sista tiden verkligen gått och hängt läpp öfver mina
klena framsteg i måleri. I går talade jag med Claus
och Adams, och bad dem upprigtigt säga mig mina
fel vid målningen och sättet att af hjelpa dem. De
menade båda att jag bråkar för mycket med att söka
skilda toner och nyanser, och att jag borde måla tjerfvar,
enklare, och sålunda få mera harmoni i mina saker
Adams menade att smutsigheten i mina ljuspartier
kommer af att jag använder alldeles för små penslar,
och roddar hela färgskalan på en punkt der han ej
säga mera än en fängton. Båda menade dock

att de senaste studierna jag målat här vore
ofantligt mycket bättre än det jag målat derhem
med undantag af Tajtas porträtt som de anse passabelt
då deremot t.ex. juden anses hård och oartistisk i alla
högsta grad. Under senast förflutna vecka har jag
nästan alla aftnar arbetet hos Adams, dels med
anatomin dels med kostymläran. I den förstämnda
kunskapsgienen är han min lärare d. v. s. visar mig
huru jag bör läsa och rita, och hvad jag isynnerhet bör
ge akt uppå. – Han eger ett godt anatomiskt billig
thek, utmärkta skizzer och mycken ifarenhet. Under
ett helt år, då han låg med sjuk för har han studerat
anatomi och tagit lektioner för en framstående London
läkare. – Hans far har gjort allt för honom för
att ha lätthet på konstens bana, naturen mycket,
och fliten dito, med ett ord, han har mycket för
sig att bli en berömd målare. Beaufaux lärer
också ha sagt vid något tillfälle, att han trodde
det Adams skulle bli europeiskt ryktbar en dag
Qui vivra verra! – Särdeles hygglig är han. En under
bar blandning af gammal herre och barn. Såsom rent
barmlig anser jag hans "skakander, för concoursen.
möjligtvis kärleder sig detta deraf, att han sträfva
att få guldmedaljen, och vet sig ha svåra medtäflare
i Peeters och Claus. – Får han priset, så komma
hans far, mor och vackra syster hit för att öfvervara
Akademins arsdag, och jag får då tillfälle att göra
bekantskap med denna unga, vackra miss, hvars
åt grafi jag ofta beundrad. – Att jag af denna en

ledning önskar honom utmärkelsen är klart. –
Roligt är det under aftnarne då vi äro tillsam-
mmans att på mellanstunderna mellan ritning och brik
höra honom spela. Han kan alla verldens operor, polkor
valser marcher o. d utantell, och har nu ökat sitt
förråd med Fredmans epistlar, "längtan. Se på de
sjömans gossar, så riska som de gått m. fl. visor, som jag
sjungit för honom. – Jag kan ej förstå huru der
målare skall vara konstruerad, som ej älskar musik.
Musiken och målarekonsten, vår tids stälthet, ha
så ofantligt många beröringspunkter. Det är känslar
som talar i dem båda, icke förståndet, och det beror
på formens skönhet att göra denna känsla njutbar
för andra. – Här ute försvinnerhelt och hållet
den finska uppfattning af en målare d. v. s. en supig
lätting, hänvisad till allmän barmhertighet och narrars
hjelpsamhet. – Här är ej målaren en onyttig varelse
i samhållet, han står här, vid skaldens och litter
törens sida och bildar en nödvändig tänk i sam-
hållet. – Och detta har han rätt till, såvida han
har ädla vyer, och arbetar alvarsamt. – Men också
har här lefvat och verkat en Rubens, som jemte
det han var tidens största konstnärssnille, var en
utmärkt stiplomat, och stod på höjden af sin
tids bildning. Man kan dock vara sannt ar-
tistiska, utan att ha hål på armbagarne och slå
dank. – Jag vet ej, hvarföre en matta med anlag
och arbetskraft, som strafvar till ett högt mål, ej skall
vara värdig samma aktning som hvilken kälkborgar

som helst, om har är sin titeln af hon har
råd. – Mamma är en af de få som rätt förstår
hvad jag menar, och derföre skulle visst ej vilja ypp
mina tankar om en massa hederligt folks åsigter
hos oss för andra än just för Mamma. – Emellertid
finnes det här, i Tyskland och i Frankrike också
hederligt folk, som tänker rakt motsatsen mot det
som hederligt folk tänker hos oss. – Men bättre tiden
komma väl också i detta afseende. Vårt land skall
väl engång växa ur den naiva oskuldsperiod, då man
kunnat kalla Ekman Finlands Titian, och höfver Finlande
Rafaël, såsom Åbo underrättelser, enligt Walther Rune-
bergs utsago engång så snillrikt uttryckt sig. –
Jag tänker ännu stundom på Nervanders dumma
yttrande, att kunskaper förhindra en målares inspin
ration. Stackars Rubens, MichelAngel och Rafael,
hvilken olycka att Ni lärt Eder läsa och skrifver ni
m.d., ty i annat fall skullen i ha varit tre fallet så
storar – –
Adams är mycket åregirig och mycket
energisk, Claus likaså, och dylika exempel sporra
mig. – Allt Cæsar allt nihit ville jag gerna hafva
som devis, ifall detta ej vore att fresta ödet, som
kanska då skulle göra en till det senare.
I morgon "gekt's los" med concoursen i perspektio
som räcker i 8 dagar. – Historie och esthetik ville
jag så gerna draga mig ifrån, emedan jag har mycket
bråk och ingen nytta af dessa täflingar. – Primo
känner jag det som blifvit har föreläst sedan
3dje klassen i skolan, secundo kan jag ej franska

tillräckligt för att skrifva ett godt ämne, och att
komma fram med ett med tjocka språkfel är
att göra sig löjlig. Skall jag emellertid göra försöket
så förlorar jag en dyrbar tid på att läsa någon
fransk skolbok så jordt som utantill, åtminstone
3 à 4 dagar, hvilka bättre skulle kunna annan
das på anatomin. Som jag hvarken sträfvar efter
Guldmedaljen eller akademins stipendier, som ger
endast åt Belgier, så är jag ej heller förbunden
att deltaga i täflingen i dessa partis. Om jag finge
skrifva svenska. Då skulle jag göra det med lust
och glädje. – Skrif hvad Mamma tycker. Jag för
min del menar att hufvudsaken för mig är anatomi
målning, teckning, komposition och kostymlära, icke
sannt? Flere af utländingarne tänka göra så att
de kraba från vissa ämnen, Adams dock icke, som
taflan om priset. Konkussen i historie är den 13
Februari, och Mamma hinner ännu skrifva hvad

Ledsamt, mycket leds-
Mamma tycker. –
samt var det att höra, det tante Gadd är
sjuk. – Jag hoppas dock som Mamma att det
må bli bättre och att denna plåga må jag
om likasom den svåra ögonsjukdomen för något
år sedan. – Mamma, som alla dagar träffas tante
Gadd, helsar nog henne mycket från mig, derom
är jag öfvertygad. – Till Becker och Lindholm har
jag skrifvit i afton – att Reinhold gladt sig åt
matt bref, fröjdare mig. – Till Lulle och Lauren
har jag nu ändtligen skrifvit. Af några rader

skrifna i marginalen till "vikingen" som helst skickat
mig tyckes det som om hans familj skulle resa från
Cöln direkt till Paris, och således ej passera brussel.
I alla fall hoppas jag få träffa herrskapet A i Paris
har förlossningens stulld står här i A. – Kanske intresserar
det Mamma att se ordningen för Concoursen; de här i
Perspective 3 au 11 Fevrie. Ristoire 13 – Costumes 19 (emellan dessa
båda inträffar Carnavalen 3 dagar) expression 21 Esthélique 24
Anatomi (myologie 26, squelette 28) Composition 3 mars
Peinture & Dissin 5-16 mars (1ste section) 17-27 (3 section).
devantalet är näml. så stort att teckning och målning måste
försigga i två flockar, annars skulle vi ej få se modellen för
mängden af stafflier. – – De 6 bästa i hvarje branche
blifva nämnda med heder. Den som har de flesta hedersen
i de vigtigare sakerna får guldmedaljen, de 10 bästa torserna
exponeras och de 6 bästa kompositioner utföras i
kol i stort format med modeller och skaperier som åkade
men består. Älskade Mamma, helsa tusen gånger
systrarna och vänner och bekanta och skrif äter
nast till Mammas egen trötta, sömniga dumma
Att
P. S. – Min ljusa paltå får jag hem från tvätten
i morgon. Den kostar 4 frcs men lärer, enl. Madame
Baptiste vara så fin som en ny. – Mina stöflar (d.v.s.
e med tjocka sulor äro nu mer eller mindre "perdu" –
Alla slita mycket stöflar här, tack vare le väta gatorna
De Pape t. ex. har redan slitet ut två par sedan kosten.
För 15 frcs kan jag få mig nya. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har haft så mycket att göra före concoursen [tävlingen] att han först kl. 11 på kvällen hinner skriva till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Sista dagen före konkursen [tävlingen] har han primo [för det första] ritat ett skelett hos Sidney Adams; secundo [för det andra] "hopsmetat" en komposition om Neros förföljelser av de kristna; tertio [för det tredje] läst perspektiv; quarto [för det fjärde] sprungit genom halva Antwerpen för att skaffa sig ett ritbräde.

  Antwerpen Sidney Adams Nero
 • Alexandra Edelfelts brev uppmuntrade Edelfelt, som "hängt läpp" över de klena framstegen i måleri; han har frågat Sidney Adams och Émile Claus om råd; de menade att han satte för stor möda på att söka skilda toner och nyanser, i stället borde han måla djärvare och enklare; av de tavlor han målat hemma anses Tajtas (Fredrika Snyggs) porträtt bra, medan juden är hård och oartistisk.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Sidney Adams Émile Claus
 • Nästan alla kvällar har Edelfelt arbetat med anatomi och kostymlära hos Sidney Adams, som i det förra ämnet har varit hans lärare; Polydore Beaufax menar att Adams kommer att bli europeiskt ryktbar en dag, "Qui vivra verra!" [Den som lever får se!]; Adams tävlar om guldmedaljen med Peeters och Émile Claus; om Adams får priset kommer hans vackra syster med resten av familjen och närvarar vid utdelningen på konstakademiens årsdag.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Adams Adams Adams
 • När Edelfelt och Sidney Adams tar paus spelar Adams; denne har nu lärts sig ”Längtan” ur Fredmans epistlar, samt ”Se på de sjömansgossar så raska som de gå” m.fl. visor, som Edelfelt sjungit för honom.

  Sidney Adams Johan Fredrik Fredman
 • Konst och musik har många beröringspunkter; det är känslan som talar i dem båda och inte förnuftet.

 • Målaren står högt i kurs i Antwerpen, till skillnad från därhemma; möjligen är det tack vare Peter Paul Rubens; Edelfelt kan inte se varför en artist med anlag och arbetskraft inte skulle vara värdig samma aktning som vilken annan "kälkborgare" som helst.

  Antwerpen Peter Paul Rubens
 • I Belgien, Tyskland och Frankrike finns det även hederligt folk som tänker raka motsatsen mot det som hederligt folk tänker därhemma; även Finland skall väl i något skede växa ur "den naiva oskuldsperiod" då man kunnat kalla Robert Wilhelm Ekman Finlands Titian och Erik Johan Löfgren Finlands Rafael, vilket det enligt Walter Runeberg har stått i Åbo Underrättelser; Edelfelt tänker också på Emil Nervanders "dumma" yttrande om att kunskap hindrar en målares inspiration; stackars Peter Paul Rubens, Michelangelo och Rafael i så fall.

  Frankrike Finland Tyskland Belgien Erik Johan Löfgren Michelangelo Rafael Peter Paul Rubens Walter Runeberg Tizian Robert Wilhelm Ekman Emil Nervander
 • Sidney Adams och Émile Claus är äregiriga; Edelfelt ville gärna ha som måtto ”Aut Caesar aut nihil” [Antingen Ceasar eller ingenting].

  Sidney Adams Émile Claus
 • Följande dag "geht's los" [bär det av] med concoursen [tävlingen] i perspektiv; Edelfelt funderar på att stå över tävlingarna i historia och estetik, i och med att de skulle medföra mycket besvär och ingen nytta; främst är det franskan som avhåller honom från att delta; konstakademiens stipender går bara till belgare och han strävar inte efter guldmedaljen, så han är inte förbunden att delta i alla tävlingens delmoment; flera utlänningar, med undantag för Sidney Adams som tävlar om priset, tänker "kraba" [skolka] från vissa ämnen; vad anser Alexandra Edelfelt?

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Sidney Adams
 • Tante Adèle Gadd är sjuk; Edelfelt räknar med att Alexandra Edelfelt framför hans hälsningar.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Edelfelt har skrivit till Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han är glad att Bernhard Reinhold glatt sig åt brevet.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Bernhard Reinhold
 • Edelfelt har äntligen skrivit till Lulle (Julian) Serlachius och Karl Alexander Laurell.

  Julian Serlachius Karl Alexander Laurell
 • Axel Antell har skickat Vikingen, med några hälsningsrader i marginalen om sin familjs resa; det verkar som om herrskapet Antell reser direkt till Paris från Cöln, och passerar således inte Brüssel; i stället hoppas han träffa dem i Paris när han kommer bort från Antwerpen.

  Paris Köln Antwerpen Bryssel Axel Antell Samuel Antell
 • Alexandra Edelfelt är säkert intresserad av Concoursens [tävlingens] schema; perspektiv 3–11 februari, historia den 13 och kostymlära den 19 (däremellan infaller karnevalen 3 dagar), expression [uttryck] den 21, estetik den 24, anatomi (myologi den 26, skelett den 28), komposition den 3 mars, målning och teckning görs på grund av det stora elevantalet i två grupper 5–16 mars och 17–27 mars; de sex bästa i varje delmoment får ett hedersomnämnande.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna, vänner och bekanta.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt får följande dag tillbaka den ljusa paletån från tvätten; det kostar honom 4 franc, men Madame Baptiste säger att den ser ut som ny; hans stövlar har slitits ut av de våta gatorna så han behöver köpa nya; Léon de Pape har redan slitit ut två par sedan hösten.

  Baptiste Léon de Pape