Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester brev dagstidningar danstillställningar fotografier frukost Gud inredningar jul korrespondenter mattor middag orientalism översättning (informationsrelaterat skapande) redaktörer sällskapsliv solfjädrar Villa Edelfelt

fredag d. All. 1880.
Älskade Mamma,
har just nu lagt sista handen vid
Pophies solfjäder och hela det artistiska
grannskapet, arcopagen Courtois, Delort
Beer etc. ha funnit den mycket bra, och
det hela tåget är jag också ganska
d
nöjd. Jag har också arbetet rätt dugtigt
på densamma. Skada blott att jag
måste låta montera den. Detta kommer
ovilkorligen att skada målningen, men det
skulle kanske se för anspråksfullt ut
att skicka sidnar såsom det är, för att
sättas i glas och ram. – Tack för det
sista brefvet med tidningsnklippet.
har haft precis samma dubier om
korrespondiktens bonne foie som Mamma
det är en som heter fanson, en så figur
som engång kom har upp efter en vift
och fann allting fatt så stiligt. Jag blef
mycket sotjust öfverraskad då jag såg
vid han gjort en korresponden af
sett besök. Utom dessa tvetydiga sväng-
gar och den egendomliga, lättfärdiga lokal
färgen kan jag ej förlåta honom att
ha gått och skrifvit om min tillämnade
resa till Moskva, som jag utan att ana
offentlighet för denna sak, talade om för
honom i sammanhäng med resan

till Spanien. Mr Pasteurs artikel
har ännu ej kommit ut, men så man
den det gör, skall jag skicka tillräckligt

många exemplar. Jag tror nästan
Jag ber Mamma öfversätta den för
dagbladet och insända den jemte origi
nålet, ty annars kunna vi få sådana
grufliga dumheter som gossen med
det forntida utseendet" och "den förfärliga
gubben",
något bref från
Ännu har jag ej få
Paul. Mina fotografera d. v. s. bref-
korter fick jag i går, men är alls ej
nöjd. Jag vet ej har jag kommit
a
att ta sådana fältherreställning
pretentiösa och löjliga i högsta grad.
Jag ser mig således tvungen att en
I går och sitta om, hvilket
af dagar
är en torkyr af värsta slag. Jag känner
den mest syndiga lust att vrida halsen
af fotografen då han kommer och
brukar med ställningen, med sitt
halljerna, och sina stenbankar och fonden.
felen står för dörren och detta
får troligen bli min sista julhelsnin
Helsdagarne blir här en massa midda
går, skandinaviska, och som jag tror
ej särdeles trefliga. Runebergs ser
i Petern för en enkel sådan i Palais
Royal för dagen, Sibbern och en massa
aff
hon
kor
gådde
äl

de
ho

s
de
eller
så snart
räckligt
a för
ti origi
sådana
M
lig
elsen
fönska
detta
ulhelsning
a hundra.
tre
står
ålars
massa
affärsman för en mera storartad
hos Grand Vefour dagen derpå. Jag
kommer troligen att vara med på
både. Båda dessa tillställningen skola
äljas af dens. – I afton är jag bjuden
på middag till br Portalis. Häromdagen
sist skref, tisdagen tror jag det var
är jag
hade först Walter Runeberg en sjusjunga
de frukost för Törngren, hånadshöfdingar.
Berndtson, feron och jag, sedan var jag
på middag hos Payen med Portalis och
tal baron de Savigny en goddag
pilt, ganska lustig och godmodig, och sista
dansade jag på aftonen hos M. Rapiaf
Hvar jag kommer att vara på julafto
nen (vet jag ej, troligen hos Rune-
bergs.
Naturligtvis skall mattan göras
ren, dummet och fläckarne skola bort.
Hvad nu skönheten beträffar anser
den vara vacker, och i afseende
e
ä rärheten gors alls ej sådana mattor
mera sedan ungefär 50 år. De moderna
orientaliska äro vida mera brokiga
och simpla. Dock skall jag mot våren
skickar en annan, som bättre går ihop
med salens möbler. – Fru Hornborgs
omdöme borde väl ändå ej gälla allt-
för mycket, men jag fruktar att det
delas af Mamma sjelf. Låt då den
matta vara i något annat rum, så
skall jag skaffa en annan till Salongen

Jag har mycket tänkt på att skick
en en
julklappar åt flicko
Utat på att Mamma af de Hackmanska
pengarne tar hvad Mamma tycker för
att göra julen så treflig som möjligt.
Den lucka som sålunda uppstår i
byggnadsfonden skall jag snart
fylla. Det är rigtigt roligt att höra
att Lewin verkligen börjat med arbe-
tet och att vi således får var gamla
träkåk-snygg och fru till nästa som
mar. Jag håller så mycket af Haiko,
och ångrar nu att jag icke bestyrde
om en atelier tillbyggnad strax. Jag
får lof att låta utföra att provisoriskt
skjut i nästa sommar ifall jag vill
måla. Jag har nu näml. en rigtigt
brinnande lust att åter göra något större
på Haiko – icke sorgligt utan gladt,
sommarvarnet, ljust i dessa skära
jungorligt rena och fina soner som
karakterisera vårt sommar hem.
Gud välsigne Eder och gifve Eder.
en glad och god helg. Jag är med
Eder i tankarne och är ledsen
öfver att ej kunna vara det i verklig
Tusen helsningar till
. M
heten
alla från
Atte
Vi ha allt fortfarande det herrligaste
väder, jag skrifver vid öppna fönster.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har just lagt sista handen vid Sophie Manzeys solfjäder och hela "det artistiska grannskapet, areopagen" Gustave Courtois, Charles Édouard Delort och Beer har funnit den mycket bra; det är skada att han måste montera den.

  Sophie Manzey Gustave Courtois Charles Édouard Delort Beer
 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev och tidningsurklippet; han har samma dubier som Mamma om korrespondensens bonne foie [ärlighet]; det är en rå figur som heter Janson som kom upp till Edelfelt efter en vift; Edelfelt blev sötsurt överraskad då han såg att denne gjort en korrespondens av besöket; Edelfelt kan inte förlåta honom att han skrivit om sin tilltänkta resa till Moskva; han hade nämnt resan i samband med att resan till Spanien kom upp.

  Moskva Spanien Alexandra Edelfelt Johan Janzon
 • Monsieur Jean Baptiste Pasteurs artikel har inte kommit ut ännu; han skickar tillräckligt många exemplar till Alexandra Edelfelt och ber henne översätta den för Helsingfors dagblad och sända in den med originalet.

  Alexandra Edelfelt Jean Baptiste Pasteur
 • Edelfelt har ännu inte fått något brev från Paul von Etter.

  Paul von Etter
 • Föregående dag fick Edelfelt provkorten för hans fotografi; han var inte nöjd med sin pretentiösa fältherreställning; han blir tvungen att sitta på nytt för fotografen som han har lust att vrida halsen av då denne besvärar med ställningen, sitt halsjärn, sina stenbänkar och fonder.

 • Julen står för dörren, och detta blir Edelfelts sista julhälsning; Runebergs står i spetsen för en julmiddag på Palais Royal annandag jul; Georg Sibberns och en massa affärsmän står för en mera storartad julmiddag hos Grand Vefour dagen därpå; båda tillställningarna följs av dans.

  Palais-Royal Grand Véfour Lina Runeberg Walter Runeberg Georg Sibbern
 • I kväll är Edelfelt bjuden på middag till baron Roger de Portalis.

  Roger de Portalis
 • På tisdagen ordnade Walter Runeberg en ”sjusjungande frukost” för häradshövding Adolf Törngren, Gunnar Berndtson, William Feron och Edelfelt.

  Gunnar Berndtson Walter Runeberg William Féron Adolf Törngren
 • Sedan var Edelfelt på middag hos Ennemond Payen med Roger de Portalis och en gammal baron de Savigny.

  Ennemond Payen Roger de Portalis de Savigny
 • På kvällen dansade Edelfelt hos Monsieur Napiat.

  Napiat
 • Edelfelt tillbringar troligen julafton hos Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Mattan ska naturligvis göras ren; Edelfelt tycker den är vacker och sällsynt i och med att de moderna orientaliska mattorna är mera brokiga och simpla; han ska mot våren sända en annan matta som bättre går ihop med salongsmöblerna; fru Hornborgs omdöme borde inte spela så stor roll, men Edelfelt fruktar att det delas av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Rosina Hornborg
 • Alexandra Edelfelt ska ta av de Hackmanska pengarna till julklappar; Edelfelt fyller luckan som uppstår i byggnadsfonden.

  Alexandra Edelfelt Wilhelm Hackman
 • Det är roligt att Lewin börjat arbetet med deras "gamla träkåk"; Edelfelt ångrar att han inte genast ordnade med en ateljé på Haiko; han får lov att uppföra ett provisoriskt skjul nästa sommar.

  Haiko Villa Edelfelt Levin
 • Edelfelt har en brinnande lust att på nytt göra något större på Haiko; han vill göra något glatt, sommarvarmt, ljust i de skära jungfruligt rena och fina toner som karaktäriserar deras sommarhem.

  Haiko Villa Edelfelt
 • Edelfelt önskar dem Guds välsignelse och en god helg; han är med dem i tankarna och ville också vara med dem i verkligheten; det är fortfarande härligt väder, han skriver vid öppna fönster.