Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider danstillställningar ekonomi fastetid framtid illustration kläder konst konstnärer kungar museer stipendier studier (studieinnehåll) teater utställningar väderlek

Antwerpen d. 16 mars 14.
Älskade Mamma,
I Mammas kära bref tyckes Mamma vara
rädd för att jag skall öfveranstränga mig. Ingen
fara, ty de värsta concourserne äro nu
öfver och jag har redan i halfannan
veckas tid, om icke lättjats, så dock är.
betat temmeligen måttligt. Om aftnarna
ha vi haft conveus i teckning och om dagar
har jag kapierat i museet. Små skizzer
har jag gjort af Rubens Christus nedtagen från
korset och St François sista nattvard. – Acku
mycket som vi Adams, de Pape och jag målat,
lika mycket ha vi gått omkring och betrakter
taflorna. – Hvad Rubens och Van Dyck dock
äro stora. Man måste grundligt studera
dem för att rigtigt komma underfund
med deras sättelska konstfärdighet i komposition
teckning och framförallt i färgen. – –
I fredags hade jag glädjen att få bref
från Becker och Lindholm i Paris. De äro
båda ändå bra hyggliga och vänliga karlar
Jag gick just i skrifvastankar till Estlan-
der, men finner nu, sedan jag fått brefvet, att
det ej skulle tjenat till någonting att genom honom
säga reda på L. och B. – Lindholm säger näm
med en viss bitterhet i sitt bref, att de Lo B.
några gånger händelsevis råkat tillsamman

på kaféer med Estlander, men att denna vi
sat sig så likgiltig, att han icke ens tagit reda på
deras adress. – Becker tyckes vara mycket nyfiken
att få se mina etuder hvilka, som han tror,
skola utvisa särdeles stora framsteg, (Ack om
det vore så!), samt hoppas att få se mig i
Paris i början af Mag. L. omnämner att B. o. s.
skrifvit till honom, och varnat honom att locka
mig till Paris, men icke destomindre anser
Lindhol
kan det vore utmärkt bra för mig att
komma dit under Salongen), som afvifvelaktig
är den bästa exposition i verlden, är öppen
(från och med den 1sta maj). Han lofvar dessutom
på allt sätt söka ställa så till, att det blir
mig så billigt som möjligt. Jag behöfver blott
angifva stunden för min ankomst och han
är mig till mötes, visar mig väg och hjelper
mig. – – Mycket ofta tyckas dessa herrar vara
tillsammans med familjen Antell, hvilken
äfven genom dem skickat många helsningar
till mig. Med Senatorn hade L. mycket talat om nöd-
vändigheten att förstöra stipendierna, och likaså
rasonnerat om förlängning för mig. – Att de
skulle vilja öfvertala mig att stanna dra-
ris öfver sommaren och fortfarande, framgå
ej i ringaste mon är deras bref. Båda
uppmana mig att arbeta flitigt, och L. en
mig om Contures sanna ord. För att blifva
en god konstnär, måste man först vara en god
arbe
atte e
de fr
gör e
ej se
skull
icke
som d
under
den
Ada
från
lig
att G
var
ell o
Allmä
läre
till
så må
på et
På af
tock
Somm
och
plat
lest
Etter
bero

aner

liken
tror
kom
i
B.O.S.
ett lock
anser
att
fvelsk
önnen
dessutom
s blir
blott
har
leer
vara
vilken
engar
En nöd
hasa
de
kol
amgå
eda
L. en
fva
alt
arbetare. – Såsom Mamma i tidningarna
sett, arbeta båda dessa målare på taflor, ämna
de för Pariserexpositionen. – På Mammas från
gör om mina närmaste framtidsplaner kan
jag svara likasålitet som Mamma sjelf. Gerna
skulle jag stanna här öfver sommaren, om jag
icke hört, att sommarkursen icke vore så god
som den under vintern. Så t.ex. målare man
under sommaren mest hufvuden, sällan forser.
Dessutom gå flere af de bästa eleverna ss.
Adams, Peeters, Claus, Dubois o. s. v. bort
från Akademin, och jag hade således bra litet att
lära af de qvarblifvande. – Hvilken skada
att Gallait i Brüssel ej antager några ett
ver. Se det vore en lärare. – Att komma
till Piloty i München är, enligt hvad man
allmänt säger, nästan omöjligt för en nybör
jare. Dubois tycker att jag borde komma
till Brüssel till Portaels t. ex. – jag man får
så många råd att man slutar med att icke höra
på ett enda utan vänta tills tiden kommi och
då afgöra. – Sanningen att säga skulle det
dock bli temmeligen trist för mig här under
Sommaren. Adams far till Paris, Claus, Peeters
och Dubois stanna ej i akademin, Scriba får en
plats i Brüssel o. s. v. – Att såväl De
Keyser som Beaufaux skulle råda mig att
stanna här vid akademin i evinnerliga tider
derom är jag öfvertygad, emedan jag känner

deras åsigter i den vägen. De spå alltid ånger
åt den som lemnar akademin i förtid. – Natter
ligtvis tänker jag ingenting säga förrän jag är
resfärdig. – För expositionen. Hfors har jag
påbörjat en kolkomposition. Attilas död. –
Ämnet mycket enkelt. Under Atteles bröllops
fest saknade kunnarna länge dagens hjelte. Slut
ligen bröto der sig in i brud kammaren och finns
der den unga drottningen nedböjd vid kunnar –
herrskarens blodiga lik. – – Sedan jag under
några af har arbetat på utkastet gick jag
dristigt till de Keyser, medtagande sjämna
väl: de sjutto vid Demmin (en liten teckning
som jag gjort. De Keyser var utmärkt vänlig
och artig. Han korrigerade noggrannt kom
positionen (som han var temmeligen nöjd med
sade att jag gjort framsteg, och bad mig
så fort som möjligt återkomma. I morgon
skall jag begynna den tredje teckningen
med de K. rättelser och åter gå till honom.
De Keyser korrigerar endast genom att
ge goda råd, ej genom att rätta småsaker
eller röra vid ritningen. Så t.ex. rädde ha
mig att genom några ljuseffekter upplifva
den eller den skuggan, söka mera koncer.
trera intresset på Attilas person, o. s. v.
De sjuttio vid Demmin var han intresse
rad af, och menade som jag, att Gustaf Adolf
stora, ridderliga karaktär, hans manliga

figur och minnesvärda bragder kunde ge
stoff till en massa historiemålningar.
Han rådde mig äfven att icke lemna aqvar
rellen, såsom ett så ypperligt medel att snabba
och karakteristiskt återgifva sina tankar.
Jag har tänkt utföra "Attilas död, i
så stor skall att figurer bli ungefär en för
länge. Snart skall jag skicka en skizz af
detta försök i komposition. Måtte blott med
fors lyckas! – Vore det så att torsen blefve
skaplig hade jag sålunda två saker att
skicka hem. Strunt prat af en publik och
några recententer som ej förstå något, som
jag mig ej om, om blott personer som
begripa något, om minoriteten, finner det
bra som jag skickar hem. – Emellertid är
jag mycket rädd för att målningen ej lycka
modellen är mycket vacker men har en hos
blek färg som är ytterst svår att träffa. –
Så ungefär är ställningen.
Visserligen kommer de allra
flesta att alls icke se på en
naken karl" af Edelfelt, men
om det finnes någon som vet
t
huru man lärer sig målarkonst
Så skall han säkert fästa sig vid om min
studie är väl eller illa målad. Mennisko-
kroppen är dock det svåraste och vackraste
man kan måla, och en målares halt dömes

lättast efter det sätt, hvarpå de de nakna parte
äro framställda. – – I Lördags afton beslöt jag
att, som jag tyckte mig behöfva en förströelse, går
upp på midfastabalen i Vanitetheatern. Jag värsta
de en rolig afton, ty Scriba och Adams hade
lofvat komma med. I detta afseende blef jag
dugtigt narrad, båda voro förhindrade, och jag
gick omkring med de Pape och hade tråkigt.
hjertligt ångrade jag nu mina utgifna 2 fr. 30.
Vädret som i sista veckan lofvade bli
så vårlikt och vackert har nu åter slagit om
till fullkomligt vinter, och snö har fallet tre
dagar å rad. – Man säger, att våren kommer
hit med ens ej medlet af April eller så,
och att det under sommaren är olidligt
varmt här. – Helsa Lulle och säg att jag
håller på att skrifva till honom äfven
till Axel Antell. – I öfvermorgon börjar
målningen. Nya utgifter: duk (annars måla vi
på oljadt papper) färger etc. – Under aftnarna
skall jag arbeta på kompositionen. – Och
nu tager jag åter farväl af Mamma på
en vecka, ber Mamma hjertligt helsa sysko
nen och alla bekanta från Mammas
Atte.
P. S. Jag har köpte mig en ny kärldulia
för 2 frcs, emedan de, jag hemtade med mig.
redan äro alldeles slitna i kanterna. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Edelfelt skall överanstränga sig, de värsta concourserna [deltävlingarna] är nu över; om kvällarna har han concours i teckning och om dagarna har han kopierat i konstmuseet; han har gjort små skisser av Peter Paul Rubens Christus nedtagning från korset och St. Francois sista nattvard; han, Sidney Adams och Léon de Pape har också ägnat mycket tid åt att gå omkring och betrakta tavlorna; "Vad Rubens och Van Dyck dock är stora!"

  Museum voor Schone Kunsten Alexandra Edelfelt Peter Paul Rubens Anthonis van Dyck Sidney Adams Léon de Pape Franciskus av Assisi Kristus
 • Edelfelt har fått brev från Adolf von Becker och Berndt Lindholm; han behöver därför inte skriva till Carl Gustaf Estlander, som det visade sig inte bemödat sig om att känna till de bådas adresser; B.O.Schauman har skrivit och varnat Lindholm för att "locka" Edelfelt till Paris; Lindholm anser att det vore "utmärkt bra" om han kom till Paris i maj under Salongen, som "är den besta exposition i verlden"; Lindholm lovar också att hjälpa honom till rätta och ordna det så billigt som möjligt; Becker och Lindholm verkar umgås mycket med familjen Antell; Lindholm har resonerat med senator Samuel Antell om att förstora konstnärsstipendierna och om att Edelfelt borde få förlängning; Lindholm uppmanar Edelfelt att arbeta flitigt och påminner om Thomas Coutures ord: "för att blifva en god konstnär, måste man först vara en god arbetare.

  Paris Adolf von Becker Carl Gustaf Estlander Berndt Lindholm Berndt Otto Schauman Samuel Antell Thomas Couture
 • Edelfelt meddelar Alexandra Edelfelt att han inte vet något om sina närmaste framtidsplaner; sommarkurserna på konstakademien är inte lika goda som vinterkurserna; Sidney Adams, Émile Claus, Peeters och Jules Dubois som är de bästa eleverna reser bort; det är synd att Louis Gallait i Brüssel inte tar elever; Dubois rekommenderar Jean François Portaels; det lär vara nästan omöjligt för en nybörjare att få komma till Carl von Piloty i München; Claus åker till Paris; Karels Scriba har fått en plats i Brüssel; Nicaise de Keyser och Polydore Beaufaux skulle råda honom att stanna vid akademin om han frågade dem.

  Paris München Bryssel Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Karel Scriba Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Carl von Piloty Jean-François Portaels Louis Gallait
 • Edelfelt har börjat på kolkompositionen Attilas död för expositionen i Helsingfors; Nicaise de Keyser har gett honom råd om kompositionen.

  Helsingfors Nicaise de Keyser Attila
 • För Nicaise De Keyser visade Edelfelt också teckningen De sjuttio vid Demmin; De Keyser menade liksom Edelfelt att Gustaf Adolfs person kunde ge stoff till en massa historiemålningar; De Keyser rådde honom också att inte lämna akvarellen.

  Demmin Nicaise de Keyser Gustav II Adolf
 • Edelfelt tänker sända Attilas död och sin tors från concoursen till utställningen därhemma; han bryr sig inte om ifall publiken och några recensenter inte förstår hans tavlor, bara de personer som begriper något tycker att det som han sänt är bra; de som vet hur man lär sig målarkonst kan avgöra om "en naken karl" av Edelfelt är väl eller illa målad; den nakna kroppen är det svåraste och vackraste man kan måla.

  Helsingfors
 • Edelfelt gick på midfastebalen i Varietéteatern; han väntade sig en rolig afton med Karel Scriba och Sidney Adams, men båda hade förhinder så han gick omkring med Léon de Pape och hade tråkigt; han ångrade att han lagt ut utgifter på denna förströelse.

  Karel Scriba Sidney Adams Léon de Pape
 • Vädret har de sista dagarna slagit om till fullkomlig vinter, snö har fallit i tre dagar i rad; våren lär komma på en gång i mitten av april; sommaren lär vara olidligt varm.

 • Edelfelt håller på att skriva till Lulle (Julian) Serlachius och Axel Antell.

  Axel Antell Julian Serlachius
 • Om två dagar börjar målning; det medför nya utgifter för duk och färg; under kvällarna ska Edelfelt arbeta på kompositionen; han ber Alexandra Edelfelt hälsa åt syskonen och alla bekanta.

  Alexandra Edelfelt
 • P.S. Edelfelt har köpt en ny halsduk för 2 francs, i och med att de gamla var alldeles slitna i kanterna.