Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

frimärken intyg stipendier studier (studieinnehåll) tavlor utställningar

Antwerpen då mars 14
Älskade Mamma.
Tusen tack för Mammas bref! Det
var ju egendomligt, att man nu
ändrat ansökningstiden för stipendie.
na! Det var således en lyckans skickels
att B. o. Schauman kommit till
Mamma, med underrättelse om rätta
förhållandet, ty annars hade jag försjung
mat tiden, och fått vänta ända till
hösten. – Det gör mig ondt att Mam-
ina, Leonard eller Mille kommer att ha
bråk för min skuld. Om jag kunde
skulle jag så gerna ville vedergälla den
godhet man visar mig. I dag stod
Beaufaux ej att träffa, men jag
skall söka honom i morgon, för att
fråga honom till råds. – Hvilken
otur att jag ej efter konkursen får
insända inlagan, då medföljd af
den tryckta kathalogen bestyrkande
att jag blifvit nämnd (om jag blir här
med heder i de eller de branchera
Dubois har sagt mig, att Beau-
faux ensamt ej utskrifver några

betyg, men att man genom ho-
hon kunde förskaffa sig ett sådana
utfärdadt af Akademin admini
stratien och undertecknade af
de Keyser! Är detta nog!
Mina anlag blifva denna gång
ointygade, men det är nästan
sjelffallet, att då man har ett
betyg som utvisar att man gjort
framstej, man i och med detsam
ma har bevisat sig ega anlag. –
Som sagdt, i morgon skall
jag tala med honom. – I den
trar, att stipendierna ej kunde
ensökas förrän i maj, har jag ej
skyndat mig att få någonting
färdigt som skulle åtfölja inla
gått, såsom målning, teckning m.m
d.., men af det formuler som
Mamma medskickade framgå
det ej, att något sådant prof (taflor
o.d) vore af snöden. – Inlagans
stilisering kommer jag ej rigtigt
ihag, dock skall jag i lördag skicka
ett försök, äfvensom ett blankt
papper, undertecknadt med mitt namn
för att fyllas om ordställningen
bör förändras, samt likaså fullmagt
Tills dess borde jag äfven ha fått
ei
hvar
jag e
hans
att
deje
äd
och
Anna
man
dag
att
om
mn

d
d lais
cia
ang
ett
ost
alen
t
en
ade
ge
tilig
Lilla
hr. är
loma
Att
stig
aller
skt
d känn
Ely
t
betyget af Akademin. – Utslaget
i komposition få vi redan i fre-
dag, men i de andra brascherna
först sedan kartongerna äro färdi-
ga, d.v.s. efter 2 à 3 veckor.
Dumt men sannt! Min fors blir
så der, dock kan mycket reparera
på de tre dagar vi ännu hafva.
I alla fall skickar jag hem den,
för att visa åt Mamma och Rein-
köld. Jag begriper ej hvarföre
den ej skulle kunna exponeras. –
Jag träder ju upp så anspråks-
bort som möjligt, och utställer en
studie helt enkelt, för att visa
hvad jag kan. Attirasdad har
jag börjar rika, men det går lång
samt framåt. Mamma kan väl inse,
att då man målat 6 timmar under
dagen med brinnande öfver, man då
är litet utmattad till själ och kropp,
och ej arbetar med samma far som
annars. – – Brefvet från Haik –
man & Comp, har jag ännu ej fätt-
Jag börjar allt med att tvifla på
att jag kommer att dröja har under
sommaren, emedan, som jag redan
omnämnt, de bästa eleverna fara bort

Fortsättning d. 25.. I dag på f.m. var
Jag hos Beaufaux, som emottog mig mycket
vänligt. Som professor har han ej rätt att
ensam utfärda betyg för en elev. Men han, lika
de låta med de K. och administratören för
att utverka ett officielt betyg af akademins
san beklagade att jag ej kunde vänta
tills efter konkursen, då jag sannolikt
skulle få ett mycket godt intyg stodt
på utgången af konkursen, sade han.
Emellertid lofvade han tala vackert för
mig nu redan. – Kl. 4 e. m. lät B. kalla
mig från klasseer och sade att han skrifvit
till både Administratorn och de Keyser, samt
att jag härefter hade att vända mig till den
förra. Denna har jag sökt 4, (säger fyra
gar i dag, utan att träffa honom. I morgon
hoppas jag dock få råka honom, samt inom nå-
gra dagar (1 eller 2 få intyget – Så snart
jag får det skall det afskickas. Naturligt
vis blir det ej sådana eleger som i fjol, men
hvad är att göra går det ej nu, så går
det väl i höst. – I dag har jag haft
ett vanligt bref af B. d. Schauman, den
han uppmanar mig att söka stipendiet
ille.
nu. – Jag hoppas att går bra, att
brefven komma i tid o. s. v. och tackar
Mamma hjertligt för allt bråk för min
a
andra kom skulle jag
Tacka Ellen för posten. – Se här några rumaniska. Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ansökningstiden för stipendierna har ändrat; det var en "lyckans skickelse" att B.O.Schauman informerade Alexandra Edelfelt om saken; det gör Edelfelt ont att Mamma, Leonard Serlachius eller Mille (Emil) Cedercreutz kommer att ha "bråk" [besvär] för hans skull.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Berndt Otto Schauman Leonard Serlachius
 • Edelfelt har sökt Polydore Beaufaux; det är otur att Edelfelt inte får sända in [stipendie]inlagan efter konkursen [tävlingen], då skulle det framgå om han blivit nämnd med heder i någon av kategorierna; Jules Dubois har sagt att Beaufaux inte ensam skriver ut betyg; det är konstakademiens administration som utfärdar dem och Nicaise de Keyser som undertecknar dem; Edelfelt sänder ett utkast på stipendieansökan till Alexandra Edelfelt.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Jules Dubois
 • Edelfelt skickar hem den tors som han målar under tävlingen för att visas åt Alexandra Edelfelt och Bernhard Reinhold; han begriper inte varför den inte skulle kunna exponeras [ställas ut].

  Alexandra Edelfelt Bernhard Reinhold
 • Edelfelt arbetar på Attilas död.

  Attila
 • Edelfelt har inte fått brevet från Hackman & co.

  Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt tvivlar på att han kommer att stanna på plats över sommaren; de bästa eleverna åker bort.

 • Brevet fortsatt den 25 mars 1874.

 • På förmiddagen var Edelfelt hos Polydore Beaufaux; Beaufaux lovade tala med Nicaise de Keyser och administratören om betyg; Beaufaux beklagade att Edelfelt inte kunde vänta till efter konkursen [tävlingen] eftersom han då sannolikt skulle ha fått ett mycket gott intyg baserat på resultatet i tävlingen; Beaufaux lovade emellertid "tala vackert" för Edelfelt redan nu.

  Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser
 • Edelfelt har fått brev från B.O.Schauman, som uppmanar honom att söka stipendiet; han tackar Alexandra Edelfelt för allt "bråk" [besvär] för hans skull.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Edelfelt tackar Ellen Edelfelt för frimärkena och skickar henne några rumänska.

  Ellen Edelfelt