Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar ekonomi fotografier frimärken kläder korrespondenter sällskapsliv studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor väderlek

Antwerpen, lördag d. 8 Mars
Älskade Mamma! Mitt rek. bref har
Mamma väl fått??)
Ehuru jag ännu ej fått bref af Mamma ser
dan jag sist skref angående stipendiet, kan
såg dock ej motstå trestelsen att nu
genast, på färsk gerning berätta den för
mig glada nyheten, att jag är en af
de i första i komposition, som af åkade
min blifvit utsedda att utföra kartom.
går afton, sedan målningen var slut
tad, kom Akademins administratör i
klassen och förklarade på direktionens
vägnar att följande sex (i alphatelisk ordning
ty först om några, kanske 3 veckor få vi veta
hummerföljden) voro de utvalda näml.
Ma Adams, Anthonis, Claus, de Beule
edufelt och Peeters. – Jag får såle
des lof att stanna här ännu några
veckor och jag gör det gerna, emedan
jag bestämdt kommer att lära mycket
dervid. – Med min målning är jag ganska
nöjd, ty den torr jag målat i och för con-
coursen är bestämdt det bästa jag gjort
här. – Under de närmast följande
veckorna ämnar jag på lediga stunder
(efter 4 e.m) arbeta på den komposition
jag tänkt skicka till Helsingfors –
I går reste Dubois till Brüssel för
att icke mera återkomma. Jag följde

E
honom till bangården, och han var mycket
trist vid vår skiljsmessa. Han förklarade
jag e
Atte
att komme att säkera mig o.s.v. och lofvade
att komma till Paris i sommar. Emellertid
Att
uels
skulle vi i alla fall korrespondera, om
vi också skulle vara på skilda orter. –
åt
Att tänka mig sommarn här i akades.
tid
min utan Claus, Adams, Peeters Dubois
Albe
och kanska utan Scriba är allt annat än
tid p
roligt, och jag tror nästan att jag ej komma
enta
tillbaka. – – Skiljsmessan från Scriba om
kom
några veckor blir allt litet svår.
81ta
är
En person, med hvilken man sympathise-
rar och som man dagligen och stundligen
min
varit tillsammans med under 3 månaders
hon
tid, och ej ett ögonblick haft ledsamt i hans
jag g
sällskap, är dock ledsamt att lemna för att
vida
att kanske aldrig mera återse. –
Fortsättning den 29. För en stund sedan
man
inga
fick jag Mammas bref, och jag sätter sitt
dler
ur genast ned att besvara detsamma
den
Ännu ej, (den 27) har jag fått någon
penningsförsändning, fastier jag enligt skan
någo
mas bref borde ha fått den redan för
skil
en vecka. Möjligt är att man hos
sak
komma rådet Hartman glömt af hela
jag
historien. – Mamma tyckes vara af
kul
Morbror Gustals, åsigt i den Eklöfska
kun
har
frågan. – Då tacksam jag än är för

ycket
es vänlighet måste jag dock säga att
jag ej kan inse huru jag skall få
tid till något arbete för hans räkning.
ar
Såväl Mamma som Morbror Gustaf
artid
el
veta ju, att jag måste måla något
åt Calle Holm, och den första lediga
skade
tid jag får måste användas till detta
bois
arbete. – Att utförsta ungefär 1 månade
t att
tid för en ung man som studerar vid
orin
en akademis som ämnar se till att han
kommer in på en atelier (der man arbete
a om
8 (säger 24 timmar dagligen), och som endast
tilisen
är nybörjare i konsten, förefaller mig
minst sagdt obegripligt. Ville deremot
edligen
konsul Eklöf hålla sina pengar tills
ader
hans
jag får tid, så är jag så villig som skylder
a för att gå in på hans förslag. Och allra
underbarast förekommer det mig att
man af mig vill ha en historienskning
sedan
ungefär med så många personer som
er sig
des kompositioner jag i kol utfört i alla-
kemin. – – Nu vill jag ej skicka hem
något uselt, och kan ej till Juni
tittan
skicka hem något dugligt. Hvad är
för
således att göra. Med godt samvete han
jag derföre ej stå emot 500 mk af hon-
sul Eklöf, emedan jag ej ser utsigt att
a
fska
kunna uppfylla hans vilkor. – Huru
har han bestämdt tiden utan att först
frå

skrifva ett halft ord till mig. Redan i vintrat
då det var fråga om denna sak, yttrade
jag ju farhågor att ej så snart få tid till
detta arbete. – Vill han äter en kopia
så ber jag i alla fall att åtminstone
få se mig om t.ex. i Paris hvad som jag
ville kopiera, – rådgöra med Becker o.s.v.
Det går icke så fort att måla som man
tror. – Jag kommer då icke på en
månad eller så i Paris att söka mig en
på en atelier, utan skall sitta på Louveen
eller Luxembourggauerie och kopiera. –
När jag tänker på allt det jag har att
göra gör det omkring i mitt hufvud –
Jag ber Mamma taga saken i betraktar
de också från min ståndpunkt, och jag
tror, att Mamma skall inse det jag ej
os
Emellertid
har så orätt.
hoppas jag att saken låter arrangera
sig, ty här är ju intet fråga om t. ex.
ett par stöflar som man måste ha på
bestämd jag och tid för att slippa gå bar-
fola, utanom en tafla. – Komma
pengarna, så kan jag visserligen ej
skicka dem tillbaka, men jag håll dock
skrifva till E. och bedja honom ge mig
uppskof. –
Jag har i går skrifvit koncert
till min första korrespondens till

Dagbladet. Den handlar om den flamlände
frågor, flamländska theatern och den
klerikala striden. – Jag har räknat att det
borde bilda ungefär 200 rader i Dagbladet
d.v.s. 2 hela spalter eller 3 öfver strecket
Till min andra korrespondens tager jag
till ännu konsten förr och nu hos flamlar
darne, Brüssels museer o.s.v. –
Formen kan jag ej bedöma; jag har skrifva
utan anspråk, ungefär så som i ett
vanligt bref. Är L. icke nöjd der med
och
så kan kan ju korrigera stryka hvad
han vill. – Caja korrespondens plå-
gar mig. Sedan jag skrifvit om en hel
hop saker till Mamma till kamrater
na och nu sist till Dagbladet, känner
jag mig så utpumpad att jag ej har lust
att skrifva för Borgåpubliken. Jag får vill
lof att göra det i alla fall. –
Halffärdigt har jag dessutom nu ett
bref till B. o. Ss angående museet
här i A. – Hans bref var som jag
redan sista gången nämnde särdeles
vänligt och artigt. – – Berättelserna
om sällskapsspektaktet i Hfors
roade mig mycket. Hvad jag är tyckte
öfver att vara så långt borta från
alla dessa roligheter som förstöra
ens tid, föda dum egenkärlek och

egentligen icke gagna till något. –
I Hfors måste man vara litet artist, litet
vetenskapsman, litet aktör, litet sångare,
litet kurtisör, litet danskavaljer, litet po-
litikus o.s.v. och man slutar, om man
fortfar på detta sätt att bli liten allt-
igenom. – Det gör så innerligen godt
att komma ut i verlden och få se huru
oändligen litet egentligen dilettantisme
betyder. Den har aldrig frambringal nå-
grå storverk det är det envisa trägna
arbetet, den glödande ihärdiga kärleken
till sin konst, sina vetenskap, eller sitt and.
som endast kan lemna ett spå efter
sig i mensklighetens, i folkens historia
Också tror jag mig ha fått en helt anna
uppfattning af konsten nu, sedan jag kom-
met ut. – Det är icke något lekverk, ty
konsten är svår, allvarlig och skön, och
man bör ej drifva gärt med den. –
Vädret är åter fult och regnigt.
Jag tror nästan ni kan det bättre i Helsa
singfors, om det också är en smula
varmare här. – Så snart jag får
pengarna skall jag beställa mig kläder
och sedan låta fotografera med. – Någon
utländska att har jag, som jag tror ej
fått, ty här äro menniskorna, så fullkom-
ligt de samma som hos oss. – Helsa alla lys
ligt från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt har väl fått det rekommenderade brevet?

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte motstå frestelsen att genast berätta nyheten att han placerat sig bland de 6 första i komposition och därför utsetts av konstakademien att utföra kartong av kompositionen; den inbördes ordningen är ännu oklar men de andra som placerat sig bäst är Sidney Adams, Anthonis, Émile Claus, Pieter Frans De Beule och Peeters; han måste således ännu stanna några veckor, men han kommer "bestämdt" att lära sig mycket.

  François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Anthonies Pieter Frans de Beule
 • Torsen för concoursen [tävlingen] är den bästa målning han gjort under studierna.

 • På sina lediga stunder kommer Edelfelt att arbeta på den komposition han kommer att skicka till Helsingfors.

  Helsingfors
 • Jules Dubois har rest till Brüssel för att inte komma tillbaka; Dubois hoppas träffa Edelfelt i Paris i sommar; de kommer åtminstone att upprätthålla kontakten med brev.

  Paris Bryssel Jules Dubois
 • Edelfelt kommer troligen inte tillbaka till konstakademien; det är inte roligt att tänka sig sommaren på akademien utan Jules Dubois, Émile Claus, Sidney Adams och Peeters; han kommer i synnerhet att sakna Karel Scriba.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Karel Scriba François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Jules Dubois
 • Brevet fortsatt den 29 mars 1974.

 • Edelfelt skyndar sig att svara på Alexandra Edelfelts brev och meddelar att han ännu inte har fått penningförsändelsen; möjligen har man hos kommerserådet Johan Friedrich Hackman glömt hela saken.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Alexandra Edelfelt tycks vara av samma åsikt som morbror Gustaf Brandt i den Eklöfska frågan; Edelfelt vet inte hur han skall få tid för August Eklöfs beställning då han först måste måla något åt Calle Holm; det förefaller honom obegripligt att få en månad på sig att måla en tavla och samtidigt studera vid en akademi och försöka komma in på en ateljé; om konsul Eklöf går med på att behålla sina pengar fram till att Edelfelt får tid, så går han med på förslaget; Eklöf vill ha en historiemålning med många personer, vilket han hittills bara gjort i kol på konstakademien; han vill inte skicka hem något uselt och kan inte till juni få hem något dugligt; om Eklöf vill ha en kopia ber Edelfelt att åtminstone få se sig om i Paris och först rådgöra med Adolf von Becker; han skulle i så fall inte direkt kunna söka sig till en ateljé, utan få lov att sitta på Louvren eller Luxembourggalleriet och kopiera.

  Paris Louvren Luxembourgpalatset Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gustaf Brandt August Eklöf Carl Holm
 • Edelfelt har skrivit ett utkast till den första korrespondensen för Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg får redigera innehållet om han inte är nöjd; korrespondenserna till Cajus (Viktor Leonhard Cajander) för Borgåbladet plågar Edelfelt, som känner sig utpumpad av att först skriva till Alexandra Edelfelt, till hans kamrater och nu senast till Dagbladet.

  Borgå Viktor Leonhard Cajander Robert Lagerborg
 • Edelfelt har ett halvfärdigt brev till B.O.Schauman om konstmuseet i Antwerpen; brevet från BOS var vänligt och artigt.

  Museum voor Schone Kunsten Berndt Otto Schauman
 • Berättelserna om "sällskapsspektaklet" i Helsingfors roade; Edelfelt är glad över att befinna sig långt från dessa roligheter som förstör ens tid, göder "dum egenkärlek" och egentligen inte gör någon nytta; i Helsingfors måste man vara lite av varje, vilket kan leda till att man blir liten alltigenom; det har gjort honom gott att komma ut i världen och inse hur lite dilettantismen egentligen betyder; det är "det envisa trägna arbetet, den glödande ihärdiga kärleken till sin konst, sin vetenskap, eller sitt land", som föder storverk; hans uppfattning om konsten har också ändrats, den är inte något "lekverk" utan svår, allvarlig och skön.

  Helsingfors
 • Vädret är "fult och regnigt", troligen sämre än i Helsingfors; så snart Edelfelt får pengar ska han beställa kläder och låta fotografera sig; han tror inte att han fått några utländska "air" [fasoner].

  Helsingfors
 • *Nästa gång får Ellen Edelfelt postmärken [frimärken].

  Ellen Edelfelt