Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

dagstidningar döden ekonomi fotografier historia kläder korrespondenter krig musik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skönlitteratur soldater språk stipendier studenter studentliv studentnationer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet teater tyska vår

Antwerpen d. 17 Juril 14.
Älskade Mamma.
med ledsnad ser jag i Mammas bref i dag på mor
gonen, att Mamma brönt sig för den Stackmanska
vexeln, som nu lyckligen anländt, som Mamma
vet, och med nöje fann jag åter att Mamma
tyckte om min korrespondens till H. D. – Egendom
ligt att fyra postpappersark som detta kunna upp
taga hela 2 12 spalt i tidningen. Lagerborg har
ej ändrat ett jota, deremot finnas några tryck –
fel så tex yttre omständighet hvilket var vara yttre
anständighet. I sista söndags hade jag bref från
I. deri han tackar mig och ber med fortsätta
då börjar lofvar det bästa. Är det icke ro-
ligt? – Hvad den Schaumanska natisen beträffar
så menar jag som Mamma att det vore fullkom-
ligt oklokt och onyttigt att dementera den, då
den i hufvudsak är rigtig. – Hvad concoursen
beträffar så går det nu bland eleverna
några för mig särdeles smickrande ryk
ten. Som Mamma vet, räknas alla punska
na i de skilda brancherna tillsammans
och den som har de flesta får guldmedaljen, de
öfriga 2, som äro närmast i ordningen
bli nämnda i katalogen vid sidan af
pristagaren under rubriken prix d'excel-
lence. Nu påstår man sig genom admig
nistratören ha fått veta att dessa tre

första i naturklassen om högsta vore: Peeters
Claus och jag. – Detta har mycket för
sig, ty Adams som personligen känner adr
ministratören, har fått veta att han ej är
ibland de tre första. Nu vet jag att t.ex. Van
Ryssel, de Deule, Boudry m. fl. gjort dåliga
prof i Esthetik, kostymlare, Anatomi o. d.
och således ej kunna komma i frågar – der
tes påstår vidare på sin ära, att jag
är bland de 6 första i målning, och jag
sjelf har af en händelse sett ett tryckt
korrektur till katalog, der jag såg mitt namn
Såsom det 2dra (tillsammans med Adams, så-
ledes jämngoda) i Esthetik, historia och antiga
teter. Adams är ej bland de 6 första i Mal-
ning. – Det kan således vara sannt, och
jag brinner af nyfikenhet att få be-
kräftelse derpå. Emellertid ber jag Mam-
ma att ej tala om detta för någon menni
ska, ty det vore ju förargligt om det
sedan ej vore sannt. I alla fall har
om underrättelsen bekraftar sig, allt
jag,
skäl att vara hjertligt glad, om också
det gör mig ondt och Adams. Han
sade i dag skrattande att han uppfodt
en orm vid sin barn då han undervisade
mig i vintras i anatomi perspektiv o.d.

(Det ungefärliga sinnehållet ej det vädeligen
onkomna klädet).
Han (d.v.s. Adams) Rende aldrig tro att Atte
kunde blifva en medtäflare och första heders –
nimmen vid täflingar. Stera juda gånger
har Atte varet med sin polkompos Fron Atte.
las död bestämd att Mickas till Hfors, hos
de Keyser, men han har ständigt haft så
mycket att ändra att Åter ej tror sig få
den färdig att skicka hit, han hade der.
före funderat på att välja ett annat
aime Gustaf Adols och de 70 vid ellerin,
som han äfven tror skulle bättre slaget
än här och har redan gjort en "esgreisen
dertill men han tycks tvifla på om
han hinner för den färdig. Utförandet
af hans för Antwerpen exposition besten,
der komposition, tar mycken tid och se
vackra varaftnarne lockar äfven ut
till promenaden. Här om dagen hade
han varit bjuden på soirée till
Mattheis i anledning af att de fått
resande freumaine, slägtingar från Bre

taque. Unga fröknad de St. Georges
och andra kisckas naisen han ej
rigtigt mindes. Der hade varit utniska
trefligt god och riklig traktering de
unga damerna mindre bliga och
risera bekanta än förr. Mycket
hade der unisicerets och Atte blef
slutligen tvungen att lätta sig till
Pianot och ljunga. Liksom en herden
na Ahre Amiargens vakna men
lilla med fl. andra, som de särdeles
tycka om få att de bedt honom skrif
ba ut noterna till dem, hvilket han
lefvat göra. Scriba hade alden varit
bjuden och han hade omtalet
Fänrik Ståls legues – hvarpå Åter
anträndigt hade blifvit om det att
(foots- följesioner,

Hans tyska farbröder satte sig deremot strängt
på tvären och han tvärgs att afgifva ett löfta
ätt aldrig bli militär hvarken i trank icke eller
Tyskland, – för att undvika splittring i familjen
Tänk dock på hvilket egendomligt förhållar
de: 2 kusiner på tysk och 3 på fransk sida
stupade under de ödesdigra 70-71. – Som
Matthai hade lust för ritning (ehuru ej att
jämföras med hans soldatlust) lät man ho-
nom hogen dragen välja en måla akademin
och valet föll på Antw. hvarföre familjen
som förut bort än här än der i Dresden, i denna
i Paris, slog med sina bopålar här. Systrarna
äro också så innerligen glada att se honom
sansad här i akademin, och småningon de
förhålliga officersplanerna slagna ur kigen
För resten här han, om någon skapad till sol-
dat. Han är frisk och stark, han är vacker,
han är rik – hvad behöfves det väl ine-
ra. – Emellertid hoppas jag ännu få se
M. före min afresa antingen här, eller vid från
gränsen, der han lofvat följa mig ett styra
emedan han just vid den tiden borde
vistas der hos en annan onkel. –
Scribar påstår att han får ledsamt efter mig
och vill förmå mig att stanna qvar. –
som han ville göra allt för att få mig

deklamera vårt land på tyska, emedan
Scriba förklarat att jag gjorde det så bra. –
Boken var för tillfället hos Matthæi och
jag läste. – Vårt land ansågs, och detta med
rätta som ett mästerstycker. – – Under
det min kära Fritz M. var utgången ställt
hans Mamma till mig en samvetsfrå-
gå d.v.s. om jag tyckte att hennes son
hade talent. Nu stor jag i strid med mig sjelf –
Artigheten sade ja, samvetet nej, och artiglig
ten legrade. – Då jag emellertid vet att Man
Skei är rik, och att hans Mamma är så
innerligt glad öfver att i framtiden få se
honom som artist, samt då han sjelf har
lust, och talenter kanske blott är alltför
försummad hittils, kunde jag ej gerna svå-
ra annorlunda. – Egendomlig förhållander
ha gjort M. till målare. – Ehuru uppfostrad
vid polytekniken i Hannover, tillbringade
Mr dock alla sina somrar hos sina mor-
bröder i Bretagne, och hans sympathier blef
fullkomligt franska. Såsom hannoveranare in-
såg kan dessutom det hjertligaste hat till
preussarne. – När derföre kriget utbröt
fick vår vän M. en omotsländlig läst (ehuru
då blott 18 år) att gå in som frivillig vid
franska armain, så mycket mer som hans
närmaste vänner voro officerare i Frankrike

a
till München skref han till en ung, sär-
des framstående eled hos Piloty C. Klimsch,
broder till den utmärkta tecknaren, att man bor-
de höra åt om det ej finnes möjlighet att
komma till den stora mästaren. Döm om
Scribas sorg, då det kom svar att adressaten,
en mycket god vän till honom vore död i ho-
lera för några dagar sedan. 20 år, begåfvad
med stora anlag för diktkonst, måleri och peu
rik, och bortryckt af döden, det är hårdt.
Det sorgliga budskapet från München,
som i hela den civiliserade verlden
mötts med djupaste bestörtning, har man
ma redan hört, jag menar Naulbachs
död. – Det tyckes gå sett till der ner
vid Isarstranden, och derföre reser jag
naturligtvis icke dit, i något fattre –
slår och i Frankrike och England har
man ännu ej det allra ringaste så
af epidemin, och vi skola hoppas att
den ej heller kommer. – Hvad min helsa
beträffar så är den ypperlig och har så
varit. Jag är ganska försigtig det kan
Mamma lita på. – Ej en enda dag un-
der månader jag varit här, har jag kännt
mig illamående. Det är dock en stor tycka
Tusen, tusen Tack för Mammas

spring hos Senatorerna. Måtte det lyckas. – Snart för
jag få svar i detta afseende. – – Mina nya kläder
har jag fått hem i veckan, de sitta förträffligt, och
sttalades kontant. – I morgon skall jag gå
till fotografer och borda således inom några
veckor kunna en iffig komma till Mam
ma. – Till Leonard och Lulle har jag
skam till sägandes icke kommit att skrifva
ännu. De vackra våraftnarna göra ofta, att
man drages ut att göra promenader i stället
för att skrifva som men borde. – Roligt
skall det bli att höra om nyländingar
nes fest. Att den ej var så lifvad som
i fjol det vill jag gerna tro. Att Eder
ol Hel K. talat bra och vackert derom är
jag öfvertygad, och önskade gerna höra nå
gra detaljer. Om Mamma träffar någon
af dem så bed dem skrifva litet om
årsfesten. Jag kan ej rigtigt begripa att
det är var, och man ändå intet ser några
hvila mössor eller hör studentsång.
Adjö helsa alla, älskade Mamma
från
Atte
P. S. Att jag ej skrifvit till Morbror ljust
gör att jag skäms ögonen är mig
På theatern har i
sätt. P. han aller sann har
parevre, utmärkt bra spelad af artister från Gymnase i

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt har oroat sig för den Hackmanska växeln, vilken Edelfelt redan i förra brevet meddelade att slutligen har anlänt.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt tyckt om korrespondensen i Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg har inte ändrat på någonting i texten; Edelfelt fick brev från Lagerborg, som bad honom fortsätta med korrespondenserna emedan början lovar det bästa.

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Edelfelt anser som Alexandra Edelfelt att det vore oklokt och onyttigt att dementera den Schaumanska notisen, då den till största delen är riktig.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Det går rykten om att Edelfelt är bland de tre bästa i hela concoursen [tävlingen]; den som har mest poäng när resultaten från de olika deltävlingarna räknas ihop får guldmedaljen, de två följande kommer att tillskrivas prix d'excellence; av administratören lär man ha fått veta att de tre första i den högsta klassen, naturklassen, vore Peeters, Émile Claus och Edelfelt; Sidney Adams lär inte vara bland de tre första; Jozef Van Rysel, Pieter Frans de Beule och Aloïs Boudry har gjort dåliga prov i en del av deltävlingarna; Peeters påstår att Edelfelt är bland de sex första i målning, och Edelfelt har sett ett tryckt korrektur där han tillsammans med Adams placerat sig på andra plats i estetik, historia och antikviteter; ryktet kan med andra ord vara sant; men Alexandra Edelfelt får inte ännu berätta det för någon annan; han är glad, men det gör honom ont om Adams, som häromdagen godmodigt sagt att han uppfött en orm vid sin barm då han undervisat Edelfelt i anatomi och perspektiv.

  Alexandra Edelfelt François [?] Peeters Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Aloïs Boudry
 • Ett blad av brevet är rekonstruerat av Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt
 • Adams hade inte trott att Edelfelt skulle kunna bli en medtävlare om första priset.

  Sidney Adams
 • Edelfelt har flera gånger varit hos Nicaise de Keyser med sin kolkomposition "Attilas död", men han har ständigt så mycket att ändra så han tror inte att han hinner få den färdig för utställningen i Helsingfors; han har funderat på att välja ett annat ämne, Gustaf Adolf och de 70 vid Demmin, som han tror att bättre skulle tilltala Helsingforspubliken; arbetet med kompositionen "Alexander den store på dödsbädden" för Antwerpen expositionen tar mycket tid och de vackra vårkvällarna lockar också till promenader.

  Helsingfors Antwerpen Demmin Nicaise de Keyser Attila Gustav II Adolf
 • Edelfelt var härom dagen bjuden på soaré hos Matthæis, som hade släktingar från Bretagne på besök, bland andra fröknarna de St Georges; systrarna Matthæi var mindra blyga och mera bekanta än tidigare; Edelfelt hade spelat piano och sjungit; Karel Scriba hade också varit bjuden och han nämnde Fänrik Ståls sägner; man bad Edelfelt deklamera "Vårt land" på tyska.

  Bretagne Karel Scriba Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi de St Georges Stål
 • Här börjar Edelfelts egen text igen.

 • Medan Fritz (Frédéric) Matthæi var utom hörhåll vände sig hans mor till Edelfelt och frågade om hennes son hade talang; Edelfelt stod inför ett dilemma – artigheten sade ja, samvetet nej; artigheten segrade; Matthæis väg till målare har varit egendomlig; Matthæi är uppfostrad vid polyteknikum i Hannover, men tillbringade somrarna hos sina morbröder i Bretagne, vilket gjort honom fransksinnad; han hyser "det hjertligaste hat" till preussare; då fransk-tyska kriget utbröt ville Matthæi ansluta sig till franska armén; hans tyska farbröder tvingade honom att lova att aldrig bli militär i varken Frankrike eller Tyskland; eftersom han visade lust för ritning, lät man honom i stället välja en målarakademi och valet föll på Antwerpen; familjen som tidigare bott i Dresden, Schweiz och Paris slog sig också ner i staden; systrarna är glada över att Matthæi har övergett sina officersplaner; Edelfelt tycker att Matthæi är som skapt för att vara soldat.

  Frankrike Paris Tyskland Schweiz Antwerpen Dresden Bretagne Hannover Kungliga konstakademien i Antwerpen Matthæi Frédéric Matthæi Matthæi Matthæi
 • Karel Scriba påstår att han kommer att sakna Edelfelt; därför har han skrivit till en ung, framstående elev till Carl von Piloty i München, C. [?] Klimsch (bror till tecknaren) för att höra om Edelfelt kunde bli elev hos Piloty; Scriba fick till sin sorg veta att Klemsch dött i kolera några dagar tidigare.

  München Karel Scriba Carl von Piloty Ludwig Klimsch Eugen Klimsch
 • Har Alexandra Edelfelt hört det sorgliga budskapet från München, att Wilhelm von Kaulbach är död; det tycks gå hett till vid Isarstranden, så Edelfelt tänker inte under några omständigheter åka till München; i Belgien, Frankrike och England har ännu inte märkts av någon epidemi; Edelfelt har inte varit sjuk en enda dag under sin vistelse.

  Frankrike England München Belgien Isar Alexandra Edelfelt Wilhelm von Kaulbach
 • Alexandra Edelfelt har sprungit hos senatorerna angående Edelfelts stipendium; svar borde snart komma.

  Alexandra Edelfelt
 • De nya kläderna sitter förträffligt och betalades kontant.

 • Följande dag ska Edelfelt gå till fotografen; inom kort borde han således in effigy [i bild] komma till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har ännu inte skrivit till Leonard och Lulle (Julian) Serlachius; de vackra vårkvällarna gör att man hellre vill vara ute än att sitta inne och skriva.

  Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Edelfelt vill gärna höra om Nylänningarnas fest; Alexandra Edelfelt får gärna be hans vänner skriva till honom; han är övertygad om att Axel Antell talat bra och vackert om årsfesten; Edelfelt tycks inte riktigt begripa att det är vår och han ser ändå inte några vita mössor eller hör studentsång.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • P.S. Edelfelt har inte skrivit till Morbror Gustaf Brandt och han "skäms ögonen" ur sig.

  Gustaf Brandt
 • På teatern har Edelfelt sett "le Roman d'un jeune homme pauvre"; den spelades utmärkt av artister från Gymnase i Paris.

  Paris Théâtre du Gymnase (Dramatique)