Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev dagstidningar korrespondenter pris (belöning) studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor teater utställningar väderlek

Antwerpen d 29 april 74.
Älskade Mammas
Jag är hjertligt glad öfver att till svar på
Mammas bref (och Morbrors) som jag fick i dag
morgse, kunna lemna ett fullständigt resultat
öfver konkursen. I dag inlemnade vi näml.
våra kartonger, och fingo omedelbart veta vår
platser. Jag kan fröjda mig åt ett utmärkt
godt resultat, mycket bättre än jag kunnat
tänka. – Tänk, att jag i alla brancher,
med undantag af expression är ibland
de 6 första, som att jag har det tredje
pris d'excellence, såsom jag i mitt förra
gret förmodade. Är det icke otroligt –
se här mina platser: målning 5ta, teckning
få komposition 5te (Expression 7 de såledessietet
hederium Anatomi!? Skelett 4 de 2° muskler 5
Serspektiv. Vi lemnar 2dra gå Pastell 6te Historia?
Eithetik Isla, kostioner och antiquiheter?
som sagdt allt detta är mycket, mycket
mera än jag förmodade, och isynnerhet
gläder det mig att jag har goda platser
i de tre hufvudaktigaste sakerna
teckning målning och komposition.
ett så godt resultat tror jag ännu ingen
utländing fått efter blott 1/2 års vistande i
akademin. – Se här ordningen för måla

ningen: ! De Beule v. Boudry. I Peeters,
4. Claus, 5 Edelfelt, 6 de Pape, (vidare expo-
neras ännu) 7 Adams, 8 Van Ryssel, 9 Steff
laar 10 Dubois. Är det icke lustigt att
jag är framför Adams, Van R. Steffelaar och
Dubois? Visserligen tror jag att detta
mycket berätt på tur d.v.s. att jag
nu råkat måla för konkursen det bättra
jag åstadkommit, och det gör mig derföre
ondt isynnerhet om Adams. –
I komposition: I Peeters, 2 Claus, 3
Anthonis, 4 de Beule, 5 Edelfelt, 6 Ada
En ung genialisk skulptör, en
bekant till Adams och mig Mr San-
beaux tröstade oss båda öfver att vi
voro den 50 6, och menade, att om också
våra kompositioner äfveko från de
akademiska reglerna, de dock hvar
originalitet och teckning beträffar
vore de första, samt att vi hade
säkrare utsigter att lyckas främdelen
i lifvet i komposition än de andra. –
I alla fall är jag naturligtvis
mycket nöjd med min plats, och
det gör mig endast onde att i komp
vara framför Adams, som verkligen
kan skomponera. – Att jag i teckning
är i bland de 6 första är verkligen
en ära, ty de öfriga 5 äro alla gamla

har
e
elever i naturklassen, alla hafva de varit
der åtminstone 2 år? – Pesthetch är
jag som sagdt den 15 Tack vara det långa
opus jag hopskref på 20 sidor! –
Som Mamma ser att jag hjertligt
glad öfver denna framgång, men betar
kar dock alltid, att jag fortfarande går
i skola, och att skolpriserna icke alltid
äro desamma som verlden utdelar.
Emellertid skall jag söka att gå framåt
det är min lifligaste önskan! Gud gif
mig energi och arbetskraft, ty har
man dem, så går det nog.
Kanske är det bäst att icke nämna
om mitt 3dje prix d'excellence för Schau
man eller någon annan som kunde
rätta det i tidningen. På Akademins
festdag d. 2 maj får jag tryckta kata
loger, och då kan jag skicka hem
en sådan. Det är ju mycket bättre, om
man i en sådan tidningsnotis stöder
sig på svart på hvitt an på blotta
sägner, om man öfverhufvud vill skrifva
derom. – De Keyser hade i dag om
min kartong att den var af Tresbon
ensemble" och då han sagt det våga
jag oförskräckt utställa den i Helsing
fors. – Nästa söndag, måndag och
tisdag exponeras de med heder om

nammelse sakerna således mina också mig undande
af pressioner) och man säger att min uppsats
i estheten såsom den första Antoniskar lika många
point som jag således båda under intriken den står
i asketet skulle komma att tryckas.
Till Brugge har jag ännu ej varit rest.
skulle gerna ville ha svar af Hen d. v. Scha
man angående lämpligaste säktet att afsända
målningar till Finland. – Vi ha här
fullkomlig sommar och olidligt varmt
det grader Calcius i skuggan, flere
träd fullkomligt utslagen, buskar och
gråsmattor gröna allt är var och
lif jag längtar mycket att få komma
till Paris. Jag är säker på att de
Keyser och Beaufaux bli ledsna då
jag afreser. – I lördags var jag af en
vän till Krika, en flamlandsk författar Du caja
inlöja den jemte S. på stora theatern der en pjes
af honom gafs. Mr Du Caja jag mig sedan pjå
sen tryckt. – Oh hvad det är varmt.
Precis som i hetaste sommaren. –
Och nu älskade Mamma ser jag Mamma
förlek att brefvet är kort och dåligt
Det innehåller in goda underrättelsen
alla fall. Adjö, helsa alla hjertligt från
Atte
P. S. Min de Correspondenstige draghet
hoppas jag få färdig i morgon. – Trol, stanna
Jag har till den 3 à 4de 1a). –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Resultatet från konkursen [tävlingen] har kommit och Edelfelt fick tredje platsens prix d’exellence; i alla kategorier, förutom i expression, placerade han sig bland de 6 främsta; i målning var placeringen: 1. Pieter Frans de Beule, 2. Aloïs Boudry, 3. Peeters, 4. Émile Claus, 5. Edelfelt, 6. Léon de Pape; tänk att han placerade sig före Sidney Adams, Jozef Van Rijssel, Nicolaas Staffelaar och Jules Dubois; en ung skulptör, Monsieur Lambeaux tröstade Edelfelt och Adams för deras 5:e och 6.e placering i komposition med att deras kompositioner avvek från de akademiska reglerna, men var de första i originalitet och teckning; som Alexandra Edelfelt ser är han hjärtligt glad över framgången; det är bäst att inte nämna om hans 3:je prix d'excellence för B.O.Schauman innan resultatet finns i svart på vitt i den tryckta katalogen.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman François [?] Peeters Sidney Adams Léon de Pape Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Aloïs Boudry Nicolaas Steffelaar Jef Lambeaux Jules Dubois
 • Nicaise de Keyser tyckte att Edelfelt med sin kartong lyckats få en mycket bra helhet; Edelfelt vågar därför ställa ut den i Helsingfors.

  Helsingfors Nicaise de Keyser
 • De arbeten som i tävlingen fick hedersomnämnanden kommer att ställas ut under tre dagar; man säger också att Edelfelts uppsats i estetik, som hamnade på delad första plats med Antonis, kommer att tryckas i katalogen.

  Anthonies
 • Edelfelt har inte besökt Brügge ännu.

  Brygge
 • Edelfelt skulle gärna vilja ha svar av B.O.Schauman om det lämpligaste sättet att skicka målningen till Finland.

  Finland Berndt Otto Schauman
 • Det är varmt som på sommaren och Edelfelt längtar till Paris; han är säker på att Nicaise de Keyser och Polydore Beaufaux blir ledsna över att han reser.

  Paris Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser
 • Edelfelt har varit på teater med pjäsförfattaren Du Caju och Karel Scriba.

  Karel Scriba Du Caju
 • Det är varmt väder; Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar till alla; han hoppas få färdigt sin andra korrespondens till Helsingfors Dagblad följande dag; han stannar på plats troligen till den 3 eller 4 maj.

  Alexandra Edelfelt