Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) bildkonstläroinrättningar brev engelska fotografier franska frimärken gudstjänst katolicism kläder konstnärer kungar kvinnor kyrkor mässa (gudstjänst) museer påvar politik protestantism religion (fenomen) språk städer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor tyska utställningar världsmedborgarskap

Antw. torsdag d. 30 Amics
94.
Älskade Mamma
hjertligt glad blef jag i dag på morgonen öfver mår
mas bref. Då jag i går (vanlig brefda) ej fick
några underrättelser, tänkte jag redan att Mamma
möjligen skrifvit till Paris, och var således beredd
att vänta ännu en vecka eller mer på bref.
Jag stannar här ännu till måndagsmorgonen,
för att öfvervara akademiens prisutdelning, och
sålunda skaffa mig kataloger för att skicka hem.
Hvad som dock bekymrad mig är att min trött
som jag utgifvit i dag ej blir färdig till söndagen. –
Jag har tänkt stanna 2 dagar i Brüssel för
att med Dubois, som nu har egen atelier der,
ännu genomse museum. – – Mycket ledsamt
är det att Lindholm ej är i Paris. Jag får
nu förklaring på det egendomliga faktnin, att
jag nyligen skrifvit 2 bref till honom utan
att få svar. – Tråkigt blir att alldeles en
sam komma till "le petit village" som fransmän
nen säga. – Jag tror dock att jag får direkt till
Hôtel Russie, Rue Racin, der min vän, ameri-
kanaren Arthur logerar. I alla fall kan man
jag några dagar bo på hotell, om det också
blir dyrare. Dumt nog, vet jag ej Beckers
Adress. – Så snart jag anländer trol. torsdag
eller fredag, skall jag skicka en adress till
Mamma. – Hvarföre i all verlden skrifva

ej Schauman huru jag bör afsända kurtongen.
I sitt första bref bad han att få den utställd.
och jag skref derföre till honom och bad att
få våta huru jag skulle bära mig åt, hvart
jag skulle arkessera packlade o. s. v. – Intet
svar! – Jag tager derföre såväl denna
kartong som och torsen med till Paris, der
ja ver Becker om ett godt råd. Visserligen
komma dessa saker sålunda först i slutet af
Maj till Hfors, men det är ju detsamma. Här
hafva de varit exponerade 4 dagar. Folket säger att
Adams och min karton voro de bästa af de sex
tant mieux! Mamma må tro att det ser
ut här i min kammarer mina skizzer
och målningar, som förut ståtligt hängt på
väggarne, äro nu sköningslöst nedrifna, klär
der ligga framma, i och för det tråkiga
inpackningsarbetet, som jag dock måste
börja på med; Hela årgånger af Hfors
dagblad ligger uppstaplad för att finna
ett sorgligt slut i lagorna; – ja det ser verkli-
gen "digt" ut, som Tajta säger. – I dag ännu
jag gå till De Keyser, för att visa min skizz
Gustaf Adolf, och tillska taga farväl. Jag
har verkligen fruktan för besöket hos Beaufue
Om han är sig lik, kommer han ej det ring
att vara nöjd med min afresa, ty hans åsigt
är, att man så länge som möjligt bör stanna
vid akademin. – Adams stor och syster
n
hör
jag
från
lester
med
man,
i ty
de
hu
de

longen.
tställd
ar att
vard
helt
här
er att
de sex
det ser
esser
ligt ha
a klä
ega
åtte
är
verkl
Ainna
en sten
ålef
skan hos
ledning
åsigt
orten
syster
(den sensam om tid vacker just som
kusin äro här för att se utställningen och tillska
Belgien, dock har jag ännu ej sett dem. –
Vænerbergs och S. Forstens vistelse i de
ris kunna icke ersälla Lindholms. – Hvad de
båda yngre artisterna W. o. L. S. beträffar,
så äro de båda mycket beskedliga och ange-
nama menniskor, men den förre saknar talett
Schwung och den senare allvar, hvarföre
deras sällskap ofta kan vara mera distra –
perande än uppbyggeligt. Jag tänker så mycket
som möjligt hålla mig till Becker och Adam
för att komma i sällskap med flitiga och
allvarligt sträfvande figur målare, helst
utländingar. Morbror G. har fullkomligt
rätt deri, att man har nog af landsman
nen derhemma. Också har jag ej det ringa
saknat sådana här i A. –, ty jag anser
att gemensamna idéer, sympathie sträfvar
står tusen gånger högre än språket, de
äro föreningslankar som slå öfver vatte
naliteterna. Dessutom lär man språk endast
hör främmande och alls ej sett eget. Det har
jag sjelf sett här. Om jag också ännu talar
franskan styft och dåligt, så har jag en
lertid flere gånger efter längre räsonnerna
med tyskar blifvit tager för en deras land.
man, hvilket bevisa att jag gjort framsteg
i tyskan. I Paris skall jag på det sorg.

fälligaste undvika andra språk än franska
och engelska, som jag om tiden medgifver skall
börja studera. Tänk om Adams skulle kunna
skaffa mig plats hos Gérôme, en af samta
dens största målare. Det vore icke illa!
Adams känner mycket bra Mr Gudin man
målare, upphoffman bl. a. till originaler till de

apolitonska
a
venetianska lithografier, ur hänga i vår
sal) och denne är en ungdomsvär till Gi-
rôme. De Keyser har sagt Adams att
Gérôme vore den utmärktaste lärare han
visste, och var mycket glad öfver att Ada
tänkt gå till honom. – Emellertid vågar jag
Alls ej hoppas derpå. Är det emellertid
så oförskämdt dyrt i Paris, (som alla
säga) att jag ej kan existera der så komma
jag kanske tillbaka till Brüssel eller fult
näpen. Portaels i B. är en utmärkt.
målare och god lärar. Becker får ge mig
råd. Jag är riktigt ledsen öfver att
nu på vecka gå och göra ingenting
och vill för ingen del komma ur den
goda arbetstakt som jag varit mig vid
här i Antwerpen. I Paris vill och
måste jag arbeta, så fort som möjligt
annars blir det dag drifver. Också
i detta fått sympathiserar jag med Idag
som tänker bråka och arbeta allt hvad
tygena håller vid Seinens strande

Resan till Brügge har verkligen företagit
I sista lördags kl. 7 på morgonen reste jag
af och kom till Brügge (via Gent) kl. 16
Hvilken egendomligt gammal stad: full
af kanaler, gothiska kyrkor och kloster,
lummiga packer och stackra trädgårdar
Det är något särdeles stillsamt (dödt
hade jag så när sagdt) i denna stad, som något
påminner om våra s.k. städer derhemma
I alla fall räknar B. mer än 60,000 insin-
nare. De Pape var min oåtskiljeliga
ledsagare, vi besågo Memlingsmuseet (i ett
minnekloster o. hospital, det M. i tiden blifvit
vårdad kyrkorna, museet (obetydligt) rådhu
set, "Salle du Franc. der den allra vackraste
tradskulptur fr. 1550 talet finnes, stego upp
i tour de la Halle derifrån man ser hafvet,
Ostende Blankenberg och Courtray, och
hela den bördiga Vestflandern med tusentals
byar, kyrkor, kanaler, allser äkrar och angår
med ett ord, vi besågo allt hvad Brügge
har att bjuda på. Påle lördagsaftonen
och söndagsmiddagen var jag bjuden till
De Pape, och gjorde då bekantskap med hans
Mamma och två bröder. Hans får har i tiden
ministyrmålar, frun tyckes ha förmögenska
Det är ett mycket vänligt men alldeles
uistrakatolskt hem. – Den ändra brodren,

nu en höglärd gymnasist i en af de högre
ar
le i
latinklasserna, skall om några år gå in i
ett prestsemenaren, den yngre, Ellens affärs-
fin
vän, är en vacker och mycket pratsam ung-
on
dom om 13 år, också i Colliger. – För våra
geno
nordiska öron förefaller det så egendomligt
(hva
att med sådan innerlig kärlek höra talas om
en de
den Hel. fadren, hvilken vanligtvis tjenar till
vara
en
drift hos oss. – Söndagsmorgonen var jag i messar
den
i Notre Dame (der finnes en Maria af MichelAngel
och Carl den djerfves graf) och hörde en kort predika veta
och bön om hafvens och hafvedomets seger öfver stämt
hel
de fiender dom i senaste tider ställt sig upp.
ut
mot kyrkan. Efter messan företogo vi en lång herr
promenad i stadens omgifningar; det är egen Nap
domligt att se denna slätt, der hvarje hand dinga
bredd jord är odlad och som tyckes sträcka på
sig i oändlighet, alldeles ofantligt bördigt ste fr.
och rikt ser det ut. Härr och seren, äppel lungs
och parontran stodo i full blom, doftande kom-
violer och vattentiljor spridde vallukt öfverallt sade
och solen bränder het. Vi rasonnerade mycket bröst
och ifrigt i afseende å en bok som jag läst skap
och som de Pape fann förträfflig. Chaliments och
terribles des revolutionaises et des enne – är ej
mis de la sainte église, således likaså
tillst
mycket politisk som theologisk. Jag opp – det
skap
nerade mig mot uttryck sådana som t. ex
ta in

Luther, cet être satanique" "Voltaire,
le véritable successeur de Luther" "le
ii s
fin de la vie infame de Roussien, o. s. v.
fflars.
ung-
samt menade, att man just visade sig stor
ära
genom att skönsamt behandla sina fiender,
änligt
hvaremot man genom oförsynthet och hat
om
endast gifver till känna, att den sak man för
till
svarar är sjuk. Hela boken, utgifven af
messan
en fransk prest detta år, går ut på att få
elskar
Henri 7 till kung, samt låter bl. a. verlden
predikar
veta, att Louis Philippe, i dödsångesten fram
stammat: Henri V. L. doit regner la France"
er öfver
Uslingarne Ludvig XIVs och Carl X göras till
upp
En
heroer och troshjeltar, Lauis Philippe och
är eger Napolea, samt alla frihetsvänner till de elän
hand dingaste syndare, och sålunda går författaren
acka på 500 pagina igenom. Detta är den modern
bördigt ste franska litteraturens skaplynne. Underverk,
äpper Jungfru Maria i Lourdes, profetior o.d. före
ade komma ymnigt. Emellertid talade jag så sen-
öfverallt sadt som möjligt, fastän harmen brände i mitt
mycket bröst. Frankrike har nu det som det sjelf
jag läst skapat åt sig i fanatism, galenskap, olycka
ements och sorg, men må man hoppas, att detta dock
enne – är ett öfvergångsstadeum, som för till ett bättre
asa
tillstånd. Hvad Frankrika vore lyckligt om
g opp – det vore protestantiskt! Då skulle galen.
1er
skaperna försvinna, och det bästa i den religis-
så rörelsen, längtan efter Gud, verkligen bär

ra friskt. – Den 6 – 10 maj firas i Brügge en stor
fest, det in. 4000 pilgrinser från Frankrike och
20000 fr. Belgien skola komma, för att bedja för
Pafven, och återställandet af hans verldsliga
magt. – Kl. 4 på söndagseftermiddagen reste jag
af och kom hit tillbaka kl. 7. Antwerpen var allde
les makalöst vackert från St Annika, der vi slags
af för att sättas öfver Schelde med ångförja. Den
stora floden med sina tusentals båtar och skepp
de gröna träden, de ålderdomliga husen och sist
den makalösa tornspiren som höjde sig mot
den blå aftonhimmelen. – Mina fotografia
får jag i lördag. Jag har nu blifvit af tagen 4
ggr. men blifvit ytterst misslyckad, den sista
gången dock skapligare. – Jag har åt en skrä
re som har en bod för gamla kläder gifvit för att sälja
2 par bipor och min gamla paletå. Mycket får jag
viss ej för dem, ty konkursensen är särdeles
stor får jag några frans så är jag nöjd. Så snart
jag får några dugliga fotografier skall jag
skicka hem dem, och kommer Mamma så
ledes att ännu få några rader från mig
å medfölja
från Anti. – Postmarken till Eller från
lilla de Pape, som ber mig framföra "ses
compliments respectueux till henne. –
Adjö älskade Mamma, helsa alla hjertig
från
Atte
Brefvet är slarfvigt till oläsligt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt; han hade redan hunnit tro att hon börjat sända breven till Paris.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt stannar fram till konstakademiens prisutdelning; han är bekymrad att tvätten inte ska hinna bli färdig till dess.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har tänkt stanna två dagar i Brüssel med Jules Dubois.

  Bryssel Jules Dubois
 • Det är ledsamt att Berndt Lindholm inte är i Paris, vilket förklarar varför han inte svarat på Edelfelts två brev; tråkigt blir det att ensam komma till "le petit village" [den lilla byn], som fransmännen säger.

  Paris Berndt Lindholm
 • Edelfelt åker troligen direkt till Hotel Russie på Rue Racine, där hans amerikanske vän Robert Arthur bor; tyvärr känner han inte till Adolf von Beckers adress; så fort Edelfelt anländer ska han sända en adress till Alexandra Edelfelt.

  Hôtel Russie Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Robert Arthur
 • Varför skriver inte B.O.Schauman om hur Edelfelt ska sända tavlorna?; han tar med kartongen och torsen till Paris och ber Adolf von Becker om råd; försändningen kommer därför först i slutet av maj till Helsingfors.

  Helsingfors Paris Adolf von Becker Berndt Otto Schauman
 • Folk säger att Sidney Adams och Edelfelts kartonger var de bästa av de sex kompositioner som fick hedersomnämnande.

  Sidney Adams
 • Edelfelts kammare är alldeles full med saker som ska packas ner; det ser verkligen "ödigt" [stökigt] ut som Tajta (Fredrika Snygg) skulle säga.

  Fredrika Snygg
 • Edelfelt ska gå till Nicaise de Keyser för att visa sin skiss Gustaf II Adolf och samtidigt ta farväl; han fruktar för besöket hos Polydore Beaufaux, som anser att man så länge som möjligt ska stanna vid konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Gustav II Adolf
 • Sidney Adams mor och vackra syster är tillsammans med moderns kusin i Belgien för att se utställningen; Edelfelt har ännu inte sett dem.

  Belgien Sidney Adams Adams Adams
 • Torsten Wænerberg och Filip Forsten är i Paris, men de kan inte ersätta Berndt Lindholm; den första saknar schwung, den senare allvar; Edelfelt tänker hålla sig till Adolf von Becker och Sidney Adams; Morbror Gustaf Brandt har rätt i att man har nog av landsmän därhemma; i Antwerpen har han inte saknat sådana; gemensamma idéer, sympatier och strävan förenar mer än språk och står över nationaliteterna.

  Paris Antwerpen Adolf von Becker Gustaf Brandt Berndt Lindholm Sidney Adams Thorsten Waenerberg Filip Forstén
 • Även om Edelfelt ännu talar franskan "styft" och dåligt så har umgänget med tyskarna gjort att man till och med misstagit honom för tysk; i Paris ska han försöka undvika andra språk än franska och engelska.

  Paris
 • Edelfelt hoppas att Sidney Adams skulle kunna skaffa honom plats hos Jean-Léon Gérome, via Monsieur Théodore Gudin som känner dem båda; Nicaise de Keyser har till Adams sagt att Gérome är den mest utmärkta lärare han känner till.

  Jean-Léon Gérôme Nicaise de Keyser Sidney Adams Théodore Gudin
 • Om Paris är för dyrt kommer Edelfelt kanske tillbaka till Brüssel eller Antwerpen; Jean-François Portaels är en god lärare; han får fråga Adolf von Becker om råd.

  Paris Antwerpen Bryssel Adolf von Becker Jean-François Portaels
 • Edelfelt vill inte komma ur den goda arbetstakt som han vant sig vid i Antwerpen; i Paris måste han komma i arbete så fort som möjligt, annars blir det till dagdriveri; även Sidney Adams ska "bråka" [stå i] och arbeta allt vad han kan vid Seines strand.

  Paris Antwerpen Seine Sidney Adams
 • Edelfelt har varit i Brügge med Léon de Pape som ledsagare; de såg Memlingsmuseet och såg allt vad Brügge hade att erbjuda; i Tour de la Halle kunde man se havet, Ostende, Blankenberg, Courtray och hela det bördiga Västflandern.

  Brygge Ostende Blankenberge Kortrijk Västflandern Memling-museet Léon de Pape Hans Memling
 • Edelfelt var bjuden hem till Léon de Pape och träffade hans mor och två bröder; det är ett vänligt men mycket katolskt hem; den äldre brodern skall söka in till prästseminariet; den yngre brodern, Ellen Edelfelts affärsvän, är en "vacker och mycket pratsam ungdom om 13 år"; i Edelfelts öron lät det egendomligt att med sådan innerlig kärlek höra talas om den "Helige fadren" [påven], som man vanligtvis bara driver med i nordiska förhållanden.

  Ellen Edelfelt Léon de Pape J. de Pape de Pape Pius IX de Pape
 • På söndag morgon gick Edelfelt i mässa i Notre Dame, där det finns en Maria av Michelangelo och Carl den djärves grav.

  Notre Dame-kyrkan i Brygge Michelangelo Maria Karl
 • Efter mässan tog de en lång promenad i stadens omgivningar; Edelfelt hade läst ”Chatiments terribles des revolutionnaires et des ennemies de la Sainte église” som Léon de Pape fann förträfflig; Edelfelt tyckte inte om hur författaren gav negativa epitet åt Martin Luther, Voltaire och Jean-Jaques Rousseau; bokens syfte var att få Henri V till kung; Louis Philippe skall på dödsbädden ha yttrat att Henri V måste regera över Frankrike; "uslingarna" Ludvig XVIII och Carl X görs till hjältar, Louis Philippe och Napoléon till de eländigaste syndare; ymnigt förekommer underverk, jungfru Maria i Lourdes och profetior; Edelfelt försökte tala så sansat som möjligt fastän harmen brände i bröstet; vad Frankrike vore lyckligt om det vore protestantiskt; i maj firas en stor kyrklig fest i Brügge, dit pilgrimmer från Frankrike och Belgien kommer för att be för påven och för att denne skall återfå sin världsliga makt.

  Frankrike Belgien Brygge Lourdes Voltaire Napoleon I Bonaparte Léon de Pape Henri de Chambord Maria Martin Luther Jean-Jaques Rousseau Louis Philippe I Ludvig XVIII Karl X Pius IX
 • Antwerpen var sagolöst vacker när de anlände till St Annika för att med ångfärja ta sig över Schelde; den makalösa tornspiran höjde sig mot den blå kvällshimlen.

  Antwerpen Schelde Vårfrukatedralen i Antwerpen
 • Edelfelt får sina fotografier på lördag; han ska sända dem hem, så Alexandra Edelfelt får ännu några rader från honom från Antwerpen; han ska försöka sälja en del av sina gamla kläder hos en skräddare.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt sänder frimärken till Ellen Edelfelt från lilla de Pape och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han avslutar med att konstatera att brevet är slarvigt och oläsligt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt J. de Pape