Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) bildkonstläroinrättningar döden flamländare fotografier franskhet namnsdagar nationalism pris (belöning) processioner skönlitteratur studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet utställningar

Antwerpen d. 24 maj 74.
m r

Älskade Mamma!
Som Mamma ser, så är jag ännu här, men
kommer ej att stanna länge ty i morgon bittida, på
Mammas namnsdag reser jag af. Först till Brüssel,
der jag stannar en dag och så fortsättningsvis till
Paris, troligtvis med nattåg, emedan man sålundra
kommer fram på morgonen, och vid dagsljus kan söka
rum, bekanta o.d. – Gerna skulle jag redan i går,
strax efter utdelningen
i kalatogerna vid pris-
2 på Mammas kära bra
belöningar, men jag väntade att i dag på morgonen
få mina fotografier, och sköt derföre upp. Här
medfölja fotografiporträtterna, men de torde komma
att göra Mamma föga nöje, enar de alls ej äro lyckade, –
så tycker åtminstone jag. Profkortet var bättre, men
nu har han retoucherat och förderfvat de öfriga. Skulle
jag icke ha poserat redan 4 ggr så skulle jag
väl försöka än en gång, och jag har hvarken tid
eller tillfälle dertill, nu då jag så snart reser af.
Prisutdelningen var ganska festlig. Guvernören
för provinsen Antwerpen, Borgmästaren. Fler andra
ordnar of han
dignitärer, hedersmedlemmarna af akademin m.fl.
voro tillstädes jämnte ett stort antal damer.
Efter det akademins arsberättelse blifvit upp

läst, begyntes prisutdelningen, hvilken
försiggick sålunda att den första i hvarje
klass besteg tribunen, der han af någon
bland hedersgästerna lagerkrontes och omhängdes
med Medalj, – (de fyra guldmedaljerna öfverräcktes
af guvernören med ett kort tal, de öfriga af de
Keyser eller någon af de äldre professorerna),
hvarefter de öfriga hedersrummen, såväl de
3 forta d'excellence, som och de 6 första i hvarje fransk
upplästes. – Vid hvarje Lagerkröning spelade mig
liken fanfärer och rubliken applåderade. – – På
eftermiddagen var jag ute med Scriba för att se
den stora procession af närmare tiotusen menni-
skor som vandrade till skalden van Ryssviks
graf, på 25 årsdagen af hans död. – De flesta
sångföreningar från hela landet voro represer
terade genom sina präktiga siden och sammetsstan-
därer. Det hela var en uttra-flansk demonstre
tion, ty Van Ryssisk var den flamländska rö-
relsens egentliga upphafsman, samt har skrifvet
stridskrifter emot de s.k. fransquillons" de
franskt sinnade flämerna. – – Skatalogen
skulle man tro att såväl Claus som
jag hafva fått medal, ty alla de tre för-
stå stå under rubriken: Medaille de ver-
meille, men så är likväl ej fallet.
Endast den första får medalj, de öfriga för
nöja sig med äran. – Dumt är det att man
icke
öppna
ligen
fall
bra
t. O
nått
jag s
tio
var
skett
de h
honom
och s
fris
mena
äro de
fann
kabar
tock
Emed
Aten
och m
äfven
och
ga, så
het e
ville

ken
får
hängdes
träcktes
(de
enna
ée de
age frans
ec min

att så
menni
weiska
e flesta
epuser
elsstan-
demonster
dska rö-
er skrifvit
v. de
alogen
om
te för
ver
st

man
icke allenast skrifvit Helsingfors utan äfven
uppgift de börja i Ryssland, ehuru jag uttrycket
ligen skrifvit i matribeln Finlande (kunie). I alla
fall kan det göra ungefär detsamma.
som hemorterna äro angifna kan ju alla
B. O. Schauman genast se till hvilka
nationaliteter eleverna höra, och behöfver
jag således ej orde derom. Att de allra flesta
äro flämer och holländare är klart. – I lördags
var jag på afskedsvisit hos De Keyser, Madame
Matteri och Van Loon, – Beaufaux var bortrest.
De Kejser var mycket vänlig och jag satt hos
honom 1/2 timme, han talade om sin ungdomstid,
och sade att det framförallt behöfves mod och
dristighet för att skapa sig ett namn. – Han
menade att de stora mästarna från 1830 var
äro döda, och någon storhet af allra första rangen
finnes nu ej i Paris, ehuru väl Gérôme och
Cabanel äro utmärkta målare. Han trodde
dock att Gérôme ej tar emot privatelever.
Emellertid rådde han mig på det högsta att
stanna någon tid i Paris för att se salonen,
och museerna, och icke allenast se, utan
äfven grundligt studera derjämnte. – Made Matthet
och Van Loon voro utmärkt artiga och vänlig
ga; jag tackade dem naturligtvis för den vänligt
het de visat mig och tog farväl. Mad. M.
ville nödvändigt att jag, på min resa till

Paris skulle vika in till Mons, der henne
son f.n. befinner sig på sin onkels landt godt,
och hon försäkrade att hennes bror, Mr de
Gorge endast skulle vara glad att göra mig
bekantskap. – – Mamma kan ej tro hvad
inpackningen förefaller mig tråkig och
svar. Förs och främst har jag för mycket
saker för den lilla kappsäcken, och för det
Andra har jag nu en massa stora studier
att inpacka, hvilket jag naturligtvis icke
hade de jag reste från Helsingfors. Jag har
rullat ihop mina målningar och de borda
då ett paket, snarlikt en krupps kanon,
verkligen högst komligt att han dera. –
Ehuru jag packat in hela lördagen,
så tycker jag mig dock ha allting
ögjort ännu. – – Det vackra vädret som
svarade här några veckor, är nu förbi, maj
har börjat kall och rut. Vill Mamma skrifva
nu redan förrän jag kan skicka min adress från
Paris så skrifs aux soins de Mr C. Scriba,
Rempart St Catherine d'Anvers" så komma
brefven mig följande dag tillhanda. – Och
nu, älskade Mamma, tager jag farväl af
Mamma kanske för ästa gången på Belgisk
jord (kanske är jag redan thorsdagsmorgon kl.
16 i Paris), och ber Mamma hjertligt helsa
alla från
Atte.
Iobs. Leonards bref har jag fått tacka hos

Rousseau, prof. i esthetik här i marginalen af
mitt ämne i och för concoursen skrifvit: Mérite le
Maximum de points-Composition très-remarquible
L'auteur a non seulement parfaitement com-
pris les leçons ici-données, mais il ajoute
encore les reflexions personnelles, qui sont
justes et trés-originales, et ses exemples
sont trés bien chaisis" förde öfriga har
han mest antecknet: Bonne composition, mars

de developpement, de clairté" eller nå-
got dylikt. – Såsom det 1sta kommer detta
änne att stanna i akademin. Öfversätter
gen är mycket väl gjord af bibliothekaren
för stadsbilliotheket i Antw. Förargligt att
Anthonis, som har flere point mindre än
jag dock också får ett första rum, en hon har
mer än 15 poents. Och så börjar hans namn med
A, så att jag får stå efter honom i katalyr

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Följande dag, på Alexandra Edelfelts namnsdag reser Edelfelt till Paris via Brüssel.

  Paris Bryssel Alexandra Edelfelt
 • I dag fick Edelfelt fotografierna han väntat på; de blev inte så lyckade men han sänder dem till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Prisutdelningen var festlig, med Antwerpens provinsguvernör, borgmästaren och flera andra dignitärer närvarande; den första i varje klass kröntes med en lagerkrans och medalj av någon bland hedersgästerna; Nicaise de Keyser eller någon av de äldre professorerna överräckte de mindre ädla medaljerna; de 3 första "d'excellence" och de 6 första i varje deltävling lästes upp.

  Antwerpen Nicaise de Keyser
 • Edelfelt och Karel Scriba såg den stora processionen som vandrade till skalden Theodoor Van Ryswijks grav, på 25-årsdagen av hans död; det hela var en ultra-flamsk demonstration, i och med att Van Ryswijk var den egentliga upphovsmannen till den flamländska rörelsen; han hade skrivit stridsskrifter mot de s.k. "fransquillons", de fransksinnade flamländarna.

  Karel Scriba Theodoor van Rijswijck
 • I katalogen står både Émile Claus och Edelfelt under rubriken "medaille de vermeil" [medalj av förgyllt silver], men det är bara den första som får medalj, medan de två andra får nöja sig med äran; det grämer Edelfelt att inte bara hans hemort stavats fel, Helsingford, i katalogen, utan även att det anges ligga i Ryssland, fastän han uttryckligen skrivit Finland (Russie) i matrikeln; han behöver inte skilt sända de olika elevernas nationalitet till B.O.Schauman i och med att hemorten är angiven i katalogen.

  Helsingfors Finland Ryssland Berndt Otto Schauman Émile Claus
 • Edelfelt har varit på avskedsvisit hos Nicaise De Keyser, Polydore Beaufaux var bortrest; De Keyser menade att det inte mera fanns några riktiga storheter i Paris, även om Jean-Léon Gérome och Alexandre Cabanel är utmärkta målare; han uppmanade Edelfelt att ändå stanna en tid i Paris för att se salongen och grundligt studera museernas samlingar.

  Paris Jean-Léon Gérôme Polydore Beaufaux Nicaise de Keyser Alexandre Cabanel
 • Edelfelt gjorde avskedsvisit hos Joseph Van Loon och Madame Matthæi; den senare uppmanade Edelfelt att på vägen till Paris vika in till Mons och hälsa på Frédéric Matthæi, som befann sig på sin morbrors lantgods; morbrodern Monsieur de Gorge skulle endast bli glad över besöket.

  Paris Mons Joseph van Loon Frédéric Matthæi Matthæi de Gorge
 • Packandet har känts tråkigt och svårt; Edelfelt har mer saker och skisser än då han reste från Helsingfors; det vackra vädret har förbytts till köld och regn; om Alexandra Edelfelt vill skriva innan Edelfelt har en adress i Paris så kan hon sända dem till Karel Scribas adress i Antwerpen; Edelfelt säger farväl för kanske sista gången på belgisk jord och ber Mamma hälsa alla.

  Helsingfors Paris Antwerpen Alexandra Edelfelt Karel Scriba
 • Edelfelt har fått Leonard Serlachius brev.

  Leonard Serlachius
 • Jean Rousseau, professorn i estetik, har i marginalen på Edelfelts uppsats i estetik för concoursen [tävlingen] skrivit att hans svar förtjänar högsta poäng; uppsatsen visar att Edelfelt tagit till sig undervisningen och dessutom utvecklat ämnet genom personliga reflektioner; uppsatsen översattes av bibliotekarien på stadsbiblioteket i Antwerpen; det är förargligt att Edelfelts namn på grund av den alfabetiska ordningen står efter Anthonies, som delade första platsen men fick lägre poäng.

  Antwerpen Anthonies Jean Rousseau