Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) äktenskap ateljéer beställningar bildkonstläroinrättningar döden ekonomi fransmän helgdagar judar kaféer konstnärer krig Kristi himmelsfärd kungligheter kvinnor mat museer nordisk identitet olyckor opera (konstart) presidenter restauranger sällskapsliv studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor teater tyska tyskhet utställningar välgörenhet

Paris d. 15 maj 94.
Älskade Mamma!
slott
Nu har jag varit en vecka i Paris, och likväl tyckes
dit mig som jag väntals här oändligen länge. Allt det stora
sköna och underbart brokiga jag sett, går ännu om-
kring i mitt hufvud den ofantliga massa konstsaker,
det hvimlande lifvet den stora staden med sina
monumenter, allt bildar i mitt minne ett sådant kall
att jag rigtigt måste bråka för att få rätt på en
viss bild, på en bestämdt hogkomst. – Mamma
känner Paris, och vet huru underbart denna
stad fängslar genom sin storhet och allt det vacker
den har att bjuda på, och dock förefaller det
mig ofta som en stor åken, det är kanske i
börjar för stort, för mycket folk. – Att tänka mig
en vecka i Antwerpen utan att göra strå i
fors, är för mig omöjligt, och här har det verkligen
i gått, ty jag har nu endast sett och sett, och
ändå inte sett hälften af hvad här finnes att
se. – Salongen med sina tusentals taflor af
den franska konstens förnämste: Luxembourg, Louvre
den Rafael och Rubens, Expositionen i Corps Legista
af, för Elsass Lolkningarne, – redan detta är någ
got som tar tiden i anspråka på en rasan-
de lason. – Den sistnämnda utställningen är arran

gerad af en baron Taylor till formon för de Elland nom,
som ämna flytta till Algier hellre än att ställna
ga G
under Preussen. Alla Frankrikes rikare familjer
lärar
hafva skickat det det bästa de aft i konst eller
kom
konstindustri, och Mamma må tro att det vill
ej
säga något. Så har t. ex. blott en enda familj, baron
de
ger
Nathe. Rothschild fyllt en sal med de allra utsökte
dyrbarheter. I möbler, porsliner glas o. d. – Bland
afto
utan
porträtterna finnas flere skänkta till familjen
af t.ex. Marie Antoinette (en hel samling af
Atte
porträtter af henne) Napolen o.d. eller finnes
mig
der bilder som ha sin egen, icke så obetydlig
hon
ga historia, som Robespierres porträtt. – Och
Ete
sedan en massa taflor af den italienska, fransk
Att
och flamländska skolans verkan. T. o. m. Meisson
ända
bekantar Napoleons återtåg från Ryssland (som
öfver
1887 vann högsta belöningen vid verldsutställningar

finnes der. Salongen är så stor att man
bal
med möda hinner köpa igenom dess salar (en
der
dustripalatset vid Champs Elysén) på en dag, myck
och
här
mindre noga studera hvarje bild. – Redan
första gången jag besökte utställningen, ster
up
derade jag med lättfattlig nyfikenhet och
ne
ifver arbetena af Gérôme och Bonnat, de
et
två bästa lärarne i Paris som man har att
en
der
välja på. Ehuru jag kanske i början, förtjust
äti Bonnats färgprakt och mästerliga ut-
red
förande kände mig mera dragen sin ho-
här

Ellan s
sland
ger
est eller
vill
Laron
ehöll
sland
effera
128
enne
obetydlig
och
a frans
Meisser
(som
allningar
man
er till-
niga
den
Atte
och
Se de
är att
örgast
a ut.
ho-
nom, så tror jag dock att jag nu skulle föredra
ga Gérôme, den stränga tecknaren och utmärkte
läraren, emedan jag af honom kunde få ledning i
komposition och historiemålning. Mamma kan
ej tro huru jag varit villrådig i detta afseen
de och sedan huruvida jag öfverhufvudta
get borde stanna i Paris eller rike. Kära
aftonen (i förrgår tror jag satt jag med Wænerberg
utanför Café de la Regence. Jag ser Grefve Rosen
(som vistas här sedan hösten) passerad, han fixande
mig skarpt och kände genast igen mig, som
kom och satt sig vid det bord der jag var. –
Efter det han uttryckt sin förvåning öfver
att finna mig här, och gjort de första frågons an
ende resa o.d. – begynte han hålla en litania
öfver Paris som inte vår nådelig. – Jag bor-
de tyckte han, sedan jag sett Paris fara till
baka till Brüssel till Portaels, mente han.
Der i Belgien står konsten ännu allvarlig
och stor under det att den fullkomligt fallit
här i Paris och låtit handtverket totalt
uttränga idéerna. Han gick åt Gérôme, Born
nat och alla parisermålare alldeles ohyggligt
Hvad skall man nu tro? Jag fick
en sömnlös natt, det var följden –
Dock kan det hända, att Rosens öfva
het mot Paris kommer deraf, att man
har gjort alls ingen affär af honom, så

som fallet varit t. ex. i München. När R. kom till
Gérôme, för att på svenska konstakademins vagner
öfverraska till honom hedersdiplomet, frågade G.
då R. talade om konst o.d.: Jaså, sysslar grefvin
också med målning. hvilket naturligtvis ej kunde
smickra R. som trodde sig vara en bekant storhet också
här. – Han har icke utställt något allt här i år. –
Emellertid skall jag gå rygg till honom någon dag,
efter som han var så vänlig och bad mig sitta upp
med det snaraste. Jag funderade mycket på
Rosens förslag att resa tillbaka till Brussel
af ett högst talande skäl. I Belgien är det
mycket billigare än i det ohyggligt dyra
Paris. – Ja, efter kriget har här blifvit
rigtigt Helsingforsiskt dyrt. – Alla plaga
deröfver, och jag har nog minsann fått
känna af det redan på den kosta tid
jag varit här. Ehuru jag ätit på det bille
gaste stället i hela Montmutre (med W. och
Becke) så går dock en frukost (med vin)
alltid till 120 och middag till 2 frcs. – Utan
vill serveras ju ingen mat, icke ens i
den sämsta krog. I Quartier Latin har
jag ätit några gånger på de stora stu-
den restauranterna. Der får man frukost
för 1 fr. och diner för 1. 6. Jag bor f.n.
på ett litet hôtel vid Rue Toulaine
Nozy och betalar 35 fr. i månaden. Det

är det allra billigaste rummet i hela hu-
ret, mörkt litet och otrefligt. – Dessutom får
man betala skildt (3 fr. I man) för städning.
Mamma må ej tro att jag slösar eller
vill stora – nej det är verkligen saker
ohyggligt dyrt efter kriget. Kaffe dricka
jag aldrig hvarken morgon eller eftermiddag
på här blir det nog annat än de egyp
ska köttgrytorna i Antid. för 75 fr. i månader
Allt detta gjorde och gör ännu att jag är
ytterst obeslutsam. Jag ser ingen möjlighet
att komma fram med 1200 mk. I alla fall
måste det bli billigare när man litet kom-
mer sig in i förhållandena. Arthur, amerikanar

(nu bortrest) betalade 30 frcs i månaden med städern
på Hôtel Russie, Rue Racine – dumt att jag
ej visste af det förut. Gud låte mig få
förstånd och klarhet i detta afseende, så
att jag må kunna ställa till mitt lif billier
Jag tror att hvarken W. eller B. äro några
särdeles goda hushållare, fastän de skulle
vilja våra det, och derföre kommer jag
med deras goda råd ej långt. – Annars
är Becker utomordentligt snäll och
vänlig mot mig. Besluter jag mig för Gérôme,
(som troligt är) så skall han, genom sina
bekanta rotiondera mig hos honom, till Bonna
åter skulle han sjelf föra mig – Här finnes

en alldeles ohygglig mängd nordbor – ti o. m af finna
finnes här en försvarlig massa: Mellins, fr. Mechelin
en fr. Ingman, doktor Neovius med sin fru, mag-Lohl-
ström, Estlander (som jag träffat, nu lär han ha rest än
inen
ha
student Snellman, Mr f. m. fl. – I sista söndags på
aftonen voro de flesta af dessa samlade hos Mellens
der jag också var. De voro utmärkt vänliga och
artiga mot sina gäster. Helsingfors minnen, Helsingfors
prat, Helsingforssqväller. Stackars Mili Michelin
har nu genom en envis kosta förlorat sin röst på
en tid, känka för alltid, hon är ytterst bedröfvad
öfver detta förhållande och tänker med fara på fram-
tiden. Så snart jag kommer in på en atelier blir
det tvärt slut med umgänget med Nordbor och
landsmän (undant. Becker det är dyrt, det tar
tid, och är ej lärorikt. – I den mycket lilla,
trefliga restaurationen der vi ätit (ett ställe ute-
slutande för unga målare) har jag blifvit bekant
med tvenne unga svenskar och målar herrar Nillsam
och Josefson (denna senare jude samt fler norrning
Jocefion (vid mina år) har varit elev hos Ge-
rôme, samt i Ecole des Baux Arts, men var alls
ej nöjd, hvarföre han nu reser hem. – Detta
kommer mycket af den ljusa funderingen, att
Stockholm är ett sådant Eldorado också hvad hon
beträffar, samt att man kan lära lika bra
der som här. – Innersta orsaken är att Gérôme
kanske är en för sträng och allvarlig lärar
för
rôle
ded om
jag
des
Bee
ha
ater
s
jag
de
är

yt
Med
lan
och
At
ete
ho
all
min
mer
måte
bara
skad
le
borta

f finna
huleka
kl.
et
för Stockholms artisternas – han har rätt mycket arbete.
Ecole des Beaux Arts och derföre skulle jag gerna vilja komma
det om aftnarna, samt måla hos Gérôme om dagen. – Så snart
jag fattat något beslut skall jag skrifva till Mamma
derom. – Alla aftnar har jag varit tillsammans med
Becker, vanligtvis ha vi tillbragt dem helt stillsamt
på något kafé, en afton voro vi på Montmartette.
återn, der vi sågo "les Canotiers de la Seine" ett rysligt
skoj, mycket bra spelade. – Fröken Mellin tyckte att
jag nödvändigt skulle gå dit och det och dit till den eller
den theater eller operan, men det hinner jag ju
med när råden blir bättre. Kanske jag dock går
på théâtre français och ser på "le Sphine" der mad
Croizette skördar så lysande segrar genom sitt
ytterst realistiska sätt att dö. Hon har studerat
medicinskt (2 symptomerna vid förgiftning och
lärer återgifva prampen, vändan, stelheten
täcka
och den döda blicken på ett sådant sätt, som man
ännu aldrig sett på scenen, hvarjenste effekta
stegras ofantligt genom att hon med ens
på Scenen (genom några kemiska knip) blir
alldeles dödsblek. – Allt detta räcker endast 2
minuter. – Frök Mellin har besökt alla theater
mycket ifrigt, tagit lektioner i minick dekla-
mation och plastik samt sagt sig till dyr
bara kostymer för stora roler. Hvad hon
skall göra med denna garderade, när hon klar
Ekelunds fru, är svårt att inse. Antells äro
borta sedan länge: alla mena att fröknarna kanske icke

haft så roligt här i Paris emedan senatorn var så sjuk hela tiden.
Hed Becker gjorde jag i går på eftermiddagen (Kristi
himmelsfärdsdag) en mycket intressant promenad.
Vi ströfvade genom den äldsta delen af Paris. Lågo det
lilla gammalmodiga hus, der marat blifvit mördad, det
gamla Caféet der Voltaire och Rousseau i tiden brukar
gå, samt åto sist middag på det studentvärdshus i Quarti
Latin der Gambetta ätit och lefvat under hela sin studiativ
dag på morgonen var jag med Josephson i Pantheon"
och såg Voltair och Rousseaus grafvar, samt var med om
det vänliga spektaklet som ciceronen anställer åt
ställa till ett ohyggligt huller nere i kalakomberna, för
eckots skull. Det är verkligen ett den som vid ytter
stå domen. – B. har lofvat ta mig med någon dag till Ellan
timmes väg från Paris, för att presentera mig för Conture och Fren
hos hvilka han då och då aflägger besök. Det skall bli bra ro-
ligt att se en så stor målare som Conture, samt dessutom
hans hem, med dess dyrbara samlingar, parker o.d. – Lind-
holm är ännu ej återkommen, men väntar. Filip
Forsten är ej heller anländ. Då t. T. kommer, är jag
troligen redan midt opp i arbetet. Ecole des Beaux
har dumt nog ferier i Juni och Juli tror jag, och
då får jag använda tiden till att måla Calle Holms
tafla eller kopiera eller något dylikt. Apropos C. H. så
har jag sett Catharina af Medicis porträtt af
Rubens. – Det är sådant att jag ej tror det
skulle slå an i Finland. Det är Rubens,
kanske öfverdrifvet röd. – Nej, om C. H. ville
Litters tacka dem båda.

je vackra fruntimmersporträtt" så skulle han få sitt lystmäte här på salong
år finnes att knaporträtt af en fransk grefvinna, mycket enkelt i svart sammal
lädning ändå upp till halsen, mycket enkelt koifferad, men denna qvinna
så förtjusande vacker att det är ett nöjd att se på henne. Och sedan
ej köpet är det så utmärkt väl måladt, så, som endast en få
han kan måla. – Möjligen kommer jag att taga modell tillsam
med Becker för C. Kl. tafla. B. har näml. också en beställning på
en rigtigt vacker flicka" och då kunde vi ju arbeta tillsamma
med Bs har jag varit inne hos några målare hos Salmson,
svensk och hos en italienare, som hvad målningssättet beträffar
hade en frappant likhet med Reinhold. Det lärer vara ohyggligt det
att ha atelier här i Paris, hvarföre jag är rätt lycklig att
på några eller något är ännu icke behöfva ha denna
sorg. – Modeller, kostymer allt är här mycket dyrt, emedan
tilloppet af målare är så oändligen stort. – I Ecole des
séaux carts och hos Gérôme (som är professor der) är en
dervisningen fri, hos Bonnat kostar den deremot 25 frs i må
caden eller 100 frcs i året. – På hvardera stället är "le nou-
vjare, tvungen att bjuda hela sällskapet på vin, en rolig –
het som vanligtvis läser gå upp till 20 frcs. – Dessutom
näste "le nouveau" sjunga något, samt under de första da-
garna skringa och köpa såka för penslarne samt mera der
Detta allt hade i grund förargat posefson, som kom
likt.
hit med alla en Stockholmsartists inbillningar, och han lära
derföre ha varit illa utsatt förderas skämt under hela
tiden. Med fransmän duger det då icke det allra ungar
att vara värdig, der för man lof att ta allt från
den lustiga sidan, så går det nog – för att komma in
i aftonskolan (den bästa i Paris, kanske i verlden måste man göra
en concours i anatomi och perspektiv, hvilket jag med nöje
skulle underkasta mig, ty ännu har jag ej kunnat glömma så
fullkomligt min Antwerpener lärdom. – Att man verkligen
är i Paris märker jag bl.a. deraf att en stördel af Faubourg
St Antvine i dessa dagar brunnit ned, utan att jag visste af det
förr än efteråt genom tidningarne. Marskalk Mac-Mahon
var ned vid olyrkestället, och hans fru, som står i spetsen
för alla välgörenhetsinrättningar i hela Paris, har börjat en
stor insamling för de 100 familjer som nu äro hus villa.
Som Mamma vet vista det erkenötet Chambord i Versaille
för att vid första bästa tillfälle komma hit. – Hans porträtt
med kunglig krona och tre tiljor hänger i hvart boklådsfönster
redligt tillsammans med Napots med den kejserliga öfver
och alla republikanerna sl. Thiers o.a. sådana des från
männen. Några nöt leder folket, som med ett förunderligt
lättsinne låter leda sig hvart som helst. – Dock, kan man
hoppas att Mai-Mahons septinnat kommer att respekti-
raft så kan man väl också förmoda att under dessa
lje är de gamla royalistiska och bonapartistiska kon-
spiratörerna hinna då ut, och ett nytt republikansk
slägte uppvälar, som bättre vet att taga vara på friheter
är man nu gör det. – Rätt mycket tyska hör man här
Paris genom den massa ellassare om finneskär. Mr
tacks, der vi åter är en sådan min talar utmärkt ära franska
hent hälft talar ännu: Monsieur, foules jou manser tesà"
precis som en tyska. Dessutom lärer han finnas mycket tycka
redan som äro alldeles utan patriotism och garmanisk hederskan

(Fortsättning d. 16 maj). Då jag i dag på morgonen
var hos Becker för att höra efter bref hemifrån
fick jag (väl intet från Mamma men) ett helt paket
från Antwerpen: 1 fr. Scriba på vers, ifrån en
rie
koller
Boss, i från de Pape, 1 från Even, 1 från Desirée
Van Ganfeberger, alla uttryckande sin stora
ledsnad att se mig borta. – Hos Buker fick
la
äfven höra ett projekt, som helt och hållet
kommer att svänga om mina sam-planer.
Nilsson, den svenska målaren, reser hem i nästan
vecka, och kommer tillbaka i Sept. – Han har emella
tid redan hyrt Lindholms förra atelier Rue
des Carrières No 12. på år, och redan betalt den
Han ville nu att jag skulle ta denna 2ne rum
för att se efter hans skizzer och betala hälfter
för hela qvartalet betalar han 125 fr. Sål. 60
. för mig för tre månader, säger 20 fr. i månader
Du har jag atelier om jag vill måla något hem
Visserligen är det långt, men ominbusar gå hvad femla
minut, och för 15 Cut. Kan man åka hvart man
vill. – Det bästa är att jag ej behöfver be
tala förrän i Sept: eller Okt. när B. komm
tillbaka. – Hvad tycker Mamma derom. – Jag
tror visst jag kommer att antaga. Och nu älskar
de Mamma, har jag åter farväl skrif snart,
allt fortfarande under Beckers adress rue
de Donar 39, som jag skref sist. – Helsa alla
alla hjertlig från
d

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Paris är underbart fängslande; Edelfelt är yr av alla upplevelser; Alexandra Edelfelt känner staden; ofta känns Paris ändå som en öken, det är för stort, för mycket folk.

  Paris Alexandra Edelfelt
 • I Antwerpen skulle Edelfelt inte ha kunnat tänka sig att låta en vecka gå utan att "göra strå i kors"; så har det emellertid gått nu, i en vecka har han bara sett och sett, och ändå långt ifrån sett allt; han har besöket Salongen, Luxembourg, Louvren med Rafaël och Peter Paul Rubens, expositionen i Corps Legislatif för Elsass-Lothringarna;den sistnämnda utställningen är arrangerad av baron Taylor, till förmån för de Elsassare som tänker flytta till Algier hellre än stannar under Preussen; Frankrikes rikare familjer har bidragit, så Alexandra Edelfelt kan tänka sig att det är imponerande; det finns utställningsobjekt från Nathaniel Rotschilds samlingar; bland porträtten finns alster av Marie Antoinette, Napoleon och Robespierres; där finns också Ernest Meissoniers Napoleons återtåg från Ryssland.

  Frankrike Ryssland Antwerpen Louvren Elsass-Lothringen Preussen Palais Bourbon Luxembourgpalatset Alger Alexandra Edelfelt Ernest Meissonier Napoleon I Bonaparte Rafael Peter Paul Rubens Taylor Nathaniel de Rothschild Marie Antoinette Maximilien de Robespierre
 • Salongen är så stor att man knappt hinner igenom utställningen i Industripalatset vid Champs Elysées på en dag; Edelfelt har med iver och nyfikenhet studerat Jean-Léon Gérôme och Léon Bonnat, de bästa lärarna att välja på i Paris; Edelfelt skulle föredra att studera för Gérôme, eftersom han av honom kunde få ledning i komposition och historiemålning; Alexandra Edelfelt kan inte tro hur villrådig Edelfelt känner sig i valet av lärare.

  Paris Industripalatset i Paris Champs-Élysées Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat
 • Borde Edelfelt överhuvudtaget stanna i Paris eller inte?

  Paris
 • Edelfelt var med Thorsten Waenerberg på Café de la Regence då greve Georg von Rosen anslöt sig till sällskapet; von Rosen menade att Edelfelt borde åka till Brüssel och gå i lära hos Jean-François Portaels; i Belgien stod konsten ännu högt, medan den fullkomligt förfallit i Paris, hantverket hade totalt trängt undan idéerna; von Rosen gick ohyggligt åt Jean-Leon Gérôme och Léon Bonnet, men von Rosens avoghet kan bero på att han hos dem och i Paris överlag, inte har uppmärksammats lika som i München.

  Paris München Belgien Bryssel Café de la Régence Jean-Léon Gérôme Georg von Rosen Léon Bonnat Jean-François Portaels Thorsten Waenerberg
 • Edelfelt funderar på att åka tillbaka till Brüssel; i Belgien är det billigare än i det Helsingforsiskt dyra Paris; maten är dyr, Edelfelt har med Thorsten Wænerberg och Adolf von Becker ätit på det billigaste stället i Montmartre; han har också prövat studentrestaurangerna i Quartier Latin; han bor på ett litet hotell vid Rue Fontaine 29, som kostar 35 francs i månaden, plus 5 francs för städning; Alexandra Edelfelt kan vara övertygad om att det verkligen är så här ohyggligt dyrt efter kriget; det lär nog bli annat än de egyptiska köttgrytorna i Antwerpen om han stannar; amerikanen Robert Arthur betalar mindre på Hôtel Russie på Rue Racine; Becker och Waenerberg verkar inte vara några goda hushållare.

  Helsingfors Paris Belgien Antwerpen Bryssel Montmartre Quartier Latin Hôtel Russie Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Robert Arthur Thorsten Waenerberg
 • Adolf von Becker är utomordentligt snäll och kommer genom sina bekanta att rekommendera Edelfelt hos Jean-Léon Gérôme, om Edelfelt bestämmer sig för denne; väljer han Léon Bonnat följer Becker själv med honom dit.

  Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat
 • Det finns en försvarlig mängd finnar i staden; många var samlade hos Mellins förra söndagen, fröken Mili (Emilie) Mechelin, fröken Naëmi Ingman, doktor August Neovius med fru, Carl Gustaf Estlander, magister Gustaf Sohlström och student Karl Snellman; kvällen gick åt Helsingforsskvaller; Mili Mechelin har en envis hosta och har kanske förlorat sin röst; när Edelfelt kommer in på en ateljé blir det slut på umgänget med nordbor och landsmän, med undantag för Adolf von Becker, i och med att det är dyrt, tar tid och inte är lärorikt.

  Helsingfors Adolf von Becker Carl Gustaf Estlander Emilie Mechelin Wilhelmina Mellin August Neovius Matilda Sofia Neovius Gustaf Sohlström Karl Snellman Naëmi Ingman
 • Edelfelt har på restaurangen där han äter blivit bekant med svenskar och norrmän, däribland målarherrarna Severin Nilsson och Ernst Josefson; Josefson har studerat hos Jean-Léon Gérôme och i École des Baux-Arts, men var inte nöjd och reser därför hem; Gérôme är troligen för sträng för Stockholmsarkitekterna; så snart Edelfelt fattat ett beslut låter han Alexandra Edelfelt veta.

  Stockholm École des Beaux-Arts Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Severin Nilsson Ernst Josephson
 • En kväll var Edelfelt med Adolf von Becker på Montmartreteatern, där de såg "les canotiers de la Seine"; fröken Constance Mellin har rekommenderat honom flera teatrar och operor, men det får vänta tills han har råd; kanske kunde han gå på theatre français där Mademoiselle Sophie Croizette skördar lysande segrar genom sitt realistiska sätt att dö i "le Sphinx".

  Seine Théâtre-Français Montmartre-teatern Adolf von Becker Sophie Croizette Constance Ekelund
 • Fröken Constance Mellin har stort intresse för teater; hon har tagit lektioner och lagt sig till med en dyr scengarderob; Edelfelt har svårt att förstå vad hon ska göra med denna garderob när hon blir Mikael Ekelunds fru.

  Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund
 • Antells har rest; man menar att fröknarna Antell inte hade det så roligt i Paris då senator Samuel Antell var så sjuk hela tiden.

  Paris Samuel Antell Selma Antell Fanny Maria von Haartman
 • På Kristi himmelsfärdsdag gjorde Edelfelt en intressant promenad med Adolf von Becker; de strövade genom den äldsta delen av Paris och såg det hus där Jean-Paul Marat blev mördad, kaféet där Jean-Jaques Rousseau och Voltaire brukade samlas och åt middag på det studentvärdshus i Quartier Latin där Léon Gambetta ätit och bott under sin studietid.

  Paris Quartier Latin Voltaire Adolf von Becker Léon Gambetta Jean-Jaques Rousseau Jean-Paul Marat
 • Edelfelt var med Ernst Josephson till Pantheon och såg Voltaires och Jean-Jaques Rousseaus gravar.

  Panthéon Voltaire Jean-Jaques Rousseau Ernst Josephson
 • Adolf von Becker har lovat att ta med Edelfelt till Ecouen utanför Paris för att presentera honom för Thomas Couture och Pierre-Édouard Frère.

  Paris Écouen Adolf von Becker Thomas Couture Pierre-Édouard Frère
 • Filip Forstén har ännu inte anlänt, inte heller Bernt Lindholm har återkommit.

  Berndt Lindholm Filip Forstén
 • Ecole des Beaux-Arts har ferier [lov] i juni och juli, Edelfelt får använda tiden till att t.ex. måla Calle Holms tavla.

  École des Beaux-Arts Carl Holm
 • Edelfelt har sett Peter Paul Rubens porträtt av Catharina af Medici; Edelfelt tror inte att det skulle "slå an" i Finland; om Calle Holm vill se "vackra fruntimmersporträtt" skulle han få sitt lystmäte på salongen där ett enkelt porträtt av en fransk grevinna är förtjusande vackert.

  Finland Peter Paul Rubens Carl Holm Katarina di Medici
 • Möjligen kan Edelfelt anlita en modell tillsammans med Adolf von Becker för Calle Holms tavla.

  Adolf von Becker Carl Holm
 • Med Adolf von Becker har Edelfelt varit inne hos Hugo Salmson, och hos en italienare som målar som Bernhard Reinhold.

  Adolf von Becker Bernhard Reinhold Hugo Salmson
 • I Paris lär det vara ohyggligt dyrt att ha ateljé, likaså modeller och kostymer.

  Paris
 • På Ecole des Beaux Arts och hos Jean-Léon Gérôme är undervisningen gratis, medan den kostar hos Léon Bonnat.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme Léon Bonnat
 • Nykomlingen, "le nouveau", hamnar oftast att den första tiden lägga ut pengar på vin och såpa för penslar åt de andra, en behandling som förargat Ernst Josephson, som kommit med en stockholmsartists inbillningar och särskilt blivit utsatt för skämt.

  Stockholm Ernst Josephson
 • För att komma in på aftonskolan, École des Beaux-Arts (den bästa i Paris, kanske i hela världen), måste man göra en concours [tävling] i anatomi och perspektiv, vilket Edelfelt med nöje skulle underkasta sig; han har ännu inte hunnit glömma lärdomarna från Antwerpen.

  Paris Antwerpen École des Beaux-Arts
 • Edelfelt märker att han är i Paris av att han inte vetat om att stora delar av Faubourg St Antoine brunnit ner innan han läste om det i tidningarna; Marskalk Patrice de Mac-Mahon besökte olycksplatsen, hans fru har börjat en stor insamling för de "husvilla".

  Paris Faubourg Saint-Antoine Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon
 • Som Alexandra Edelfelt vet vistas Henri de Chambord i Versailles och väntar på första bästa tillfälle att ta över styret; i boklådsfönstren hänger hans porträtt tillsammans med Napoleon IV och republikaner som Adolph Thiers; sådana är fransmännen, de låter sig villigt ledas vart som helst av några "nöt".

  Versailles Alexandra Edelfelt Henri de Chambord Louis-Napoléon Bonaparte Adolphe Thiers
 • Mycket tyska hörs i Paris, det beror på de många elsassarna; Monsieur Fuchs, hos vilken de brukar äta är elsassare, men han talar utmärkt bra franska, vilket inte är fallet med hans fru som bryter på tyska; dessutom finns det mycket tyska judar, som saknar patriotism och germansk hedersskänsla.

  Paris Fuchs
 • Brevet fortsatt 16 maj.

 • Då Edelfelt gick till Adolf von Becker för att höra efter brev hade inget kommit från Alexandra Edelfelt, däremot ett helt paket från Antwerpen med brev från Karel Scriba, Hinderikus Boss, Léon de Pape, Even, Desirée Van Ganzeberger.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Karel Scriba Léon de Pape Hinderikus Boss Even Desere Van Ganzeberger
 • Severin Nilsson, som hyr Berndt Lindholms gamla ateljé på Rue des Carrières, reser hem; han vill att Edelfelt skall ta ateljén så länge han är borta; Edelfelt betalar hälften av hyran för tre månader; han ber om Alexandra Edelfelt åsikt, samtidigt som han ber henne hälsa alla och fortfarande adressera sina brev till Adolf von Beckers adress.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm Severin Nilsson
 • *Det är ohyggligt kallt; Edelfelt är säker på att vädret är lika bra eller bättre i Finland.

  Finland
 • *Edelfelt har fått Morbror Gustaf Brandts brev, som gjort en tur till Antwerpen; han har också fått Lulle (Julian) Serlachius brev.

  Antwerpen Gustaf Brandt Julian Serlachius