Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer besök beställningar brev drycker ekonomi fotografier hyresbostäder konstnärer magistrar mat mjöl modeller (yrken) post rodd ryssar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) utflykter utmärkelsetecken utställningar väderlek

Paris, tisdagsafton. 3 pani 1874.
Älskade Mamma!
Ännu har jag ej flyttat, såsom Mamma i
sitt bref, hvilket jag fick i dag kl. 4., tycka
förmoda. Dock har jag redan fört hälften af
mina saker till Rue Carrières 12, och skall
skaffa resten dit i morgon. Det är ju
ungefär detsamma om jag stannar här
några dagar längre eller ej, då jag betala
hyran ändå till om 9de Juni, och om för-
middagarna arbetat hos Gérôme, samt om
eftermiddagarne hos Becker så att jag
Nittils ej behöft måla hemma. – Mycket
roligt var det att få Ellens bref, och
höra om alla de presenter hon fått
på sin födelsedag och om det ståtliga
satt hvarpå hon i allmänhet blifvit
firad. Det var ju utmärkt snällt af
Gossarne S. (gossarne äro ett opassande ut-
tryck om filosofiskandidater) att ge Elle
brocken! Fret var förmodergen Gumma
Gadds gåfva den flere år. – Ändtli-
igen har vädret slagit om här, och vi
ha nu den mest brännande hetta, som
också icke är rigtigt bra, ty för mycket
och för litet skämmer allt. – Jag
är nu som sagdt, redan hemma stadd i

Gérômes atelier, der jag nu redan varit
en vecka, alla dagar från 7 till 2 12 f. m.
De andra äro i allmänhet mycket hyggl
ga, den otrefliga greken tiger, och det
enda obehagliga är att då och då
få springa drenden, men det vänja
man sig vid. – Ännu är G. sjelf ej hem
kommer från sin resa till Holland,
och vi ha derföre haft en annan må
lare som korrigerat. Hvad som hufvud
sakligast lägger än på, är en ytterst
noggran teckning och modellering
och i detta afseende har ju hvarje må-
lare så oändligt mycket att lära att
jag är glad att skilde kunna få studera
detta nu under någon tid. Vid expo-
sitionen i år har Gérôme fått högsta
belöningen (högre än kommendörskap
af hederslegioner d.v.s. den enda "me,
Daule d'honneur. Mamma må tro att
det var en glädje i ateliern, när mor-

gontidningarna berättade nyheten. –
visit
I söndags var jag med Lindholen
att
och en engelsman vid Geromis atelier
slade
ute i Saint Cloud, der det var kapp-
para
rödd på Seinen efter engelskt mon-
har
iser. – Hvad der ute är gudomligt
förde
vackert. Något så vackert som ut, kost.

sigten från Mont Valerien har jag
varit
älda i mitt lif sett. Vi voro vid Levoir
b f. m.
sågo porslinsfabriken, i Meudon, der
slags
den unga engelsmännen bodde och i st
tet
Cloud, sig vi de präktiga vattenkonston

det under kriget totalt förstörda slottet,
vingen
hvars nakna murar nu stå och tala
hem
om menniskors grymhet och dårskap,
3
och sist blefvo vi i Mindon inbjudna
till en vän till Mr Bowen, en Mr Ro-
tier
berts som bör i Meudow med sin fru på
tlerst
en liten villa, och der dracks vind. – Kl.
9 satte vi oss på tåget och rullade af
å må
till Paris, efter en af de allra ange-
att
nämaste dagar man kan tänka sig. –
tiden
Stackars Lindholm (hans lynne, än
e
nars så gladt, har blifvit betydligt ned-
slaget genom de sorger han haft med sin
ap
lilla gosse. Han är allt ännu lika sjuk,
oförbätterligt sjuk, ty han har tuberser
hjernan. – Paris omgifningar tyckas
mor
vara alldeles förtjusande, och jag skall
visst ej försumma att då solen komma
en
att kännas alltför brännande här i
eden
staden, för 50 och flytta mig ut til dessa
kapp-
paradisiska nejder. – Hos Becker
män
har jag nu slutat studiehufvudet
ddomligt
för C. Hs tafla; vi ha haft fyra sedan
er det kostande i hans stycket, alltså 10 frs.

för hvar och en af oss två. – På de sista
tiderna har jag dessutom haft andra
oförutsedda depenser, som gjort att min
börs magrat och magrat mot min vilja
och mot min ju. – Om det derföre ej före-
sakar alltför mycket bråk, så ber
jag Mamma vara så utmärkt god
och skicka pengar, huru mycket
det får Mamma sjelf bestämma. –
Jag har fått lof att köpa en färgläda (som
jag, märkvärdigt nog ombar i Antwerpen, hela
tiden) 15 frs, har vidare fått höra att man
måste betala 20 frcs för inskrifningen
i Beauxarts ehuru undervisningen för
resten är fri, får snart lof att köpa
en billig halmhatt (för 3 à 4 frcs) ty jag för-
gas och blir galen i hufvudet med fil
hallen, o.s.v. – När jag nu kommer
upp på Clichy, Elle de Carrières, kom-
mer jag att hushålla mycket bättre, ty
då får jag ej hur några större nödvändiga
utgifter, som jag hittils haft alltjemnt
till min stora förargelse. Jag dricker in
mera chokolad om morgnarne på ett
litet cremerie i närheter. Tänk, man
Jag en stor spillkar chocolad och ett
bröd (mera än hälften af ett fors franskt
bröd) alltsammans för 20 centime

Bra gerna ville jag vara med om
Serlachiernas magistervift, ty jag
ville lyckönska dem af hela mitt
hjerta, men jag får väl åthöja mig
med att skrifva till dem. Mammas
omtalade projekt att möjligen om
något år komma ut till Italien eller
Frankrike har gjort att jag gjort upp
för mig hela långa historier af.
sällhet och lycka. Ju mera jag tänker
på saken, desto lättare utförd tyckes
den mig. Jag är säker på, att den han
ej lefver värdshusligt, och ej företager
resor sedan man kommit till ort och ställe
man kan lefva i det närmaste för det
samma som i Hfors. Jag skulle bli allde-
les utom mig af förtjusning om det
t.ex. i nästa kommar skulle låta sig
göra. Florens t.ex.? Jag tror visst
ej att frih Wallensköld depenserar mig
det pengar, och hon gör dock en slags
rundresa för att se. Det vore att fråga
af fröken Lepsen, när hon kommer
hem, om förhållandena i Italien.
Talte jag om för Mamma att jag med sedan
var hos den utmärkte ryska unga må
laren Harlamoff. Denne här nu

fått telegram efter sig att komma till Ems för att
porträttera kejsaren. Är detta ej en tur? – H. har
särdeles stort anseende har bland de förnämsta
Parisermålarne. Hvad Ryssarne stå öfver oss i konst!

Huru jag skall arrangera C. As tafla, är för mig
ännu fullkomligt oklart. Jag har nog minsann funde-
rat hit och dit, både på "Bibelns qvinnan och moderna
fruntimmer, orientaliska skönheter o. a. men vet alls
ej hvad som jag kommer att välja. Jag får dessutom se
till att jag ej tar för mig något så svårt, att jag sedan ej har
gå i land dermed. – Kanske det kan roa Ellen att
se huru hennes affärsvän Henri Schnider ser ut,
och jag skickar derföre dennes porträtt, som jag nyss får
från A. Han är i konformationsdrägt, ty katoliken
konfirmeras redan vid 11 à 12 år. Mamma kan ju
sedan vid tillfälle skicka tillbaka det, eller behålla det,
huru Mamma vill. – Helsa Morbror G. nu som alltid
från mig, och säg att jag snart skall skrifva – när jag
får tid. Odr 18 med de långa distanserna här
i Paris. Derigenom förlorar man glupskt tid.
Helsa för resten alla bekanta, systranne
likaså, och förlåt detta bref, skrifvit sen på
aftonen i den rysligaste hetta, fastän båda
försterhalfvorna stå på vid gåfvel. – Godnatt
goda älskade Mamma.
Mammas egen
Atte.
Jag får nu lof att stiga upp på slaget som

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har ännu inte flyttat till Rue des Carrières 12, vilket Alexandra Edelfelt tycks förmoda i sitt senaste brev; hälften av sina saker har han fört till ateljén; det är ingen brådska då han har betalat hyra ända till den 9 juni, och han inte har behövt ateljén, eftersom han förmiddagar arbetat hos Jean-Léon Gérôme och eftermiddagarna hos Adolf von Becker.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt gladde sig åt Ellen Edelfelts brev och skildringen av hennes födelsedag; det var snällt av gossarna Serlachius att ge henne broschen; gumman Adèle Gadd gav ett ur.

  Adelaide Gadd Ellen Edelfelt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Vädret har slagit om, nu har de brännande hetta.

 • Efter en vecka är Edelfelt hemmastadd i Jean-Léon Gérômes ateljé; Gérôme är ännu inte tillbaka från sin resa till Holland och en annan konstnär har korrigerat deras arbeten; i ateljén gladde sig alla åt nyheten att Gérôme fått medaille d’honneur, den högsta belöningen vid expositionen (salongen).

  Holland Jean-Léon Gérôme
 • Tillsammans med Berndt Lindholm och engelsmannen Monsieur Bowen vid Jean-Léon Gérômes ateljé åkte Edelfelt till Saint Cloud för att se på kapprodd i engelsk still på Seine; han har inte sett något vackrare än utsikten från Mont Valérien; i Meudon såg de porslinsfabriken och de bjöds in till Bowens vän Monsieur Roberts; på kvällen tog de tåget till Paris efter en av de allra angenämaste dagar man kan tänka sig.

  Paris Saint-Cloud Meudon Seine Mont-Valérien Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Bowin Roberts
 • Berndt Lindholms gosse har tuberkler i hjärnan.

  Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Paris omgivningar tycks vara alldeles förtjusande, och Edelfelt ska när solen känns alltför brännande söka sig ut till dessa "paradisiska nejder".

  Paris
 • Edelfelt har målat studiehuvudet för Calle Holms tavla; modellen som han hyrde tillsammans med Adolf von Becker kostade honom 10 francs.

  Carl Holm
 • Oförutsedda depenser [utgifter] har lett till att Edelfelts börs magrat och han ber Alexandra Edelfelt skicka pengar; han måste betala 20 francs för att skriva in sig vid École des Beaux arts; när han kommer till Clichy och ateljén på Rue de Carrière kommer han bättra att kunna hushålla med pengarna; han har på morgnarna börjat dricka choklad och äta ett bröd (mer än hälften av ett Helsingforsiskt franskt bröd) förmånligt på ett litet crèmerie [mjölkbutik] i närheten.

  Helsingfors Clichy École des Beaux-Arts Crèmerie Richelieu Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle gärna vara med om bröderna Serlachius "magistervift", men får nöja sig med att sända sina lyckönskningar brevledes.

  Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Alexandra Edelfelt funderar på en resa till Italien eller Frankrike, vilket gläder Edelfelt; om man lever sparsamt vid resemålet, exempelvis Florens, borde levnadskostnaderna vara nästan de samma som i Helsingfors; friherrinnan Emilia Wallensköld torde inte göra av med mycket pengar under sin rundresa; det lönar sig att fråga fröken Constance Lepsen om förhållandena i Italien när hon kommer hem.

  Helsingfors Frankrike Italien Florens Alexandra Edelfelt Jeannette Lepsen Emilia Charlotta Wallensköld Constance Lepsen
 • Har Edelfelt redan talat om för Alexandra Edelfelt att han tillsammans med Adolf von Becker var hos den ryske målaren Alexej Harlamoff?; Harlamoff har nu fått en kallelse att komma till Ems för att porträttera kejsaren; Harlamoff har stort anseende bland målarna i Paris och ryssarna står högt inom konsten.

  Paris Ems Alexandra Edelfelt Alexander II Adolf von Becker Alexej Charlamov
 • Edelfelt vet inte hur han ska arrangera Calle Holms tavla.

  Carl Holm
 • Edelfelt skickar ett fotografi av Henri Schneider i konfirmationsdräkt, som han fått från Antwerpen till Ellen Edelfelt; Alexandra Edelfelt kan senare sända det tillbaka eller behålla det.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Henri Schneider
 • Edelfelt ska skriva till morbror Gustaf Brandt så snart han får tid.

  Gustaf Brandt
 • Distanserna [avstånden] i Paris är odrägligt långa och tidskrävande; han får nu lov att stiga upp på slaget 6 om morgnarna; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa alla bekanta och systrarna; *han kan inte förstå varför det är sådant "spektakel" med postportot, när alla andra finländare betalar bara 50 centime och posten ändå kommer fram.

  Paris Alexandra Edelfelt