Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bildkonstläroinrättningar brev dagstidningar dans dansställen ekonomi fennomani franska inredningar kläder kvinnor möbler polacker politik restauranger serber språk statyer stipendier studentnationer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tobak tyska väderlek vänner

Paris, måndagen d. 3 Oktober
9
Älskade Mamma! (kl. 5 e. m.
Vanligtvis brukar jag genast, samma dag
besvara Mammas bref, men har nu 2 dagar
kjutit upp med att besvara det sista. Jag
gick derföre ut för att köpa papper och –
döm om min flathet och outsägliga glädje
då jag efter 5 minuters borta voro kom hem och
fick se ett nytt bref från Mamma. Tusen
miljoner tack för brefvet och vexeln.
Den sistnämnde kom mig särdeles väl till
pass. – Jag är för närvarande midt uppe
i concoursen. Ateliern har öppnats i dag och
från kl. 2 tu. 3 hade vi täfling i ornaments
teckning. – Skulle olyckan så föga att jag
icke skulle gå igenom examin, så har jag
det redan klart för mig att jag med Weir
skulle gå i en af de två privata teckning
skolorna "Ecole suisse" eller "Ecole de medicine
(så kallad för att den ligger vid Rue de l'Ecole de M.). –
som sagdt finnes det omkr. 200 som göra
concoursen (tänk en sådan ryslig mängd)
och endast 60 platser lediga. Bättre karla
än jag ha blifvit refuserade, men jag
hoppas dock att det skall gå bra. –
Becker har fått prolonigation, och kom-

mer således att stanna här hela vintern. Jag är
kun
hjertligt glad deröfver, ty han kommer nog
so s
att ge mig många goda råd. Filip F. och klienska
ella
ha varit i samma belägenhet som jag under
kick
de sista veckorna (d. v. s. park. Det har varit rigtigt raros
löjligt då vi varit tillsammans, vi ha vara
jerra
ligtvis användt vår tid till de mest djupsin
dan
niga kalkyler öfver hvar man kan få äta för
pren
15 kons, och har också träffat på ett ypper-
käpa
ligt ställe Rue Lafayette. Skada att det är
und,
Så långt från mig. I sista onsdags på
dig si
aftonen voro vi tre bjudna till polacken.
geme
på thé, smörgåsar och vin. Det var alldeles
halte
förfärligt hvad han är narragtik, M. Rolle
däck
stein. Philip dref med honom förskräckligt
yck
(med bästa vilja i verlden kan man ej göra
ner
annat. Han spelade flöjt hela aftonen och be-
så d
rättade sina reseafventyr i turkiet. Så har
Com
går hans berättelse ungefär: Wissen Vie, wisser
tivil
ick hålle mal ein Abentheurer, des var dock famnt
att j
Nun – ja, 10 komme icke in eine Wirthschaft, so
Anne
wissen sie eine jerbische wirthelhaft, ute man
Anse
in serbischer Spracke "kolokodoschnaja" mennt.
dler
Nun – jag så kommit de sin kerl. "Kak stoboja
At
primodareskoje blodanje" säga icke ehur, Das
och e
heiset: Was Wollen sie" in deutscher Sprachi
bestä

är
hun – så komme der karl, und nimnt mich, so-
nog
so vi ick jetit den fjerna Forsten nehme, so-
Ahrens
una naturlick, polrdonnersvetter, ich värde banga
under
Nicht wah? Dann schreie ick "Liftorne plåga
et rigtigt raromkoje durakski" – des verstaken dit
ha vara
Gerren, nicht wahr? das ist ungefehr wie russi
ippen
Dann kommit der Wirthherein – so-so (nu
k för
springer han som en fång omkring, med en
per-
käpp i händen, föreställande en serbisk sabel)
år
und sagt: Gospodino? – Dann errakte och

die sache, und halte immernoch den hunds-
släcken
jemeinen karl so-vie ick den herrre Forsten
alldeles
halte, – der verdammte Spitzbube – –
o. s. v
n. Rolle
i oändlighet med lifliga gester och miner.
räckligt
mycket beskedlig är han i alla fall, det kan
göra
ej nekas, och då han kan dåligt franska, är har
och de
så öfverlycklig att få någon att sällskapa med
Afår
som talar tyska. – Häromaftonen (i förrgår
e vesten
bjödo Kleineh och Philips sig hit till mig för
famat.
att passera aftonen. Warden hade på ett
e
angenämt sätt prevenerat gästerna att trakta
man
ringen skulle blifva ingen, hvaremot på
henne.
hyggligt bemötande ej skulle sparas. –
ktober
Kl. 8 kommo de. Som blott en stol finnes,
det
och vi alla hylla "liberte égoliti, fraternste
beslöts att ingen skulle få sitta på stöten
äcke

utan drogs min ilkal frans, och dessutom sängs
tacket, i misten placerades smakfullt 2 ljus
och vi togo sedan plats rundtomkring. Vi voro
alla på det mest briljanta humör, mitt rum
beundrades (det är verkligen mycket beqvämt
bra, vi skuttade sjöngo i chör jag har
och
inga grannar) berättade historier och hade mycke
roligt fastän hela undtagnaden bestod i papy
rosser och i centimes cigarrer. Hvad man
ändå kan ha roligt när man är ung. Huru
lefve ungdomen. En gång i sista ver han föll
tafalle,
det oss in att gå till Moulin de
Nock så ofta beskrifna
detta åt Paul
nu bal som kostar 25 cent-
ställe. Der är
inträdes afgift, och det samlas alla stilla
borgartösen och små arbeterskor från Mont-
Jag dansade polka flere gånger,
maitre
à quadrillen, der jag med
men varade ej
mina plumpiga styfva fasoner troligen skulle
na blifvit utskrattad. Filip och Kleinel
ransade deremot vis-àvis och påstodo
deras damer att det gick, utmärkt
som Mamma vet är den franska quadrillen
alls ej som vår, françaisk, turerna äro ännu
lunda, och så dansar och skuller man här, under
det man går derhemma. – Det är annars igen
tus att man i allmänhet känner
med
sig så ogenerad här; det kommer af det ljufv
medvetandet att ingen känner en. Går man
e till fru-
tt en kopp kaps
en dag och åter i
kort och en näfve kastanjer till så angår
det ingen. Will man en annan gång äta
finare än vanligt och går, in på ett bättre
a
restaurant, så är man fri att göra det
och kläder! Huru fri är man ej i detta afse
ende. Mamma skulle se weir, som ser så elega
när han är uppklädd i dag! Han var sig
ljustan! en gammal komisk håll, men det
som mest roade mig var hans rock som här
appet men så ille att jag tror jag skulle
sjelf
göra det bättre. Weir är dock en förmogen på
cole des Beaux fils finnes det
en stor exposition af 20 skilda utkast till
Lamartine, som skall uppresa
en staty.
hans födelsestad maron i Bourgique.
tänkte lifligt på en blifvande Runebergs
utställningen. – En allde-
staty då jag.
ung skulptör har fått andra priset.
honom.
det måtte vara bra roligt
En M. Lalguière förstå, den bekante Carrier.
Nu då jag är
Belleuse 13 dje.

förmogen karl, skall jag efter att ha ta
skrifven af vet esten
talt mina skilder Lindholm, Nilson, 1800
hyresvärden, lägga mig till stolar, 4 tror jag
dem kan jag få för 2 frs stycket, vidare
gardiner för alkoven som fås för
frcs. en jernställning för tvättfat, (som ej
kan bli dyr och så blir jag småningon
i ordning. Ett har byxor af billigaste
slag (10 frcs) kommer senare. – Det har
ändå till de sista dagarne varit rigtigt
sommarhett, men nu, i går och i dag börjar
det att kännas litet höst likt. Lindholm
har jag varit hos en gång sedan jag
sist skref. Han är ändå alldeles ovar
ligt hygglig. Nu vill han tvärt tillsam-
mans med Becker skrifva en epistel
till Nyländska afdelningen, att den
gifver mig det Kisileffska stipender
eller någon del deraf. Detta är ju
mycket snällt, men jag tycker att
man först borde se åt om det är kloka
Raure har jag ju ännu stålsanslag till
nästan maj. 2° har jag hopp att kunna
na sälja något åte. För 200 frs under
vintern. De kan jag, om det rigtigt
kniper alltid mot våren ta ihop med

den Hackmanska beställningen. Dessutom
tycker jag, att då jag kommer att resa
hem i nästan Juli, Augusticeller Septer
ber som jag förmodar, om icke förr, och då
stanna hemma minst ett halft eller
ett är det vore eget att begära stiper
dinna af afdelningen för så kort tid
isynnerhet som jag har af staten. Dessa
tom har jag mina egna skål. Jag tycker
att om Becker och L. nu skrefve nå
got dyl. Så säga det ut som om jag sätt
det i dem, hvilket icke det ringaste är
fallet. Stipendiet är ju alltid qvar, och
vore det ju mycket bättre att få det
då man ej har något annat, då
jag skulle resa ut för att måla
taflor, och icke nu blott för att göra
undan förstudier. Tycker ej Mam-
ma så. Vidare vill jag minnas, att
då Kisiliffska arfvet kom, flere
inom af detninger redan varit så
goda och talt om mig såsom en
möjligt stipendiat, alltså vore det i
varit att försämma saken genomått
liksom pocka på en godhet som är
alldeles oförtjent. Jag förstår
ie
var

Att
der
ha
sig
än
gods
tack
mig
Lul
min
ka
u

essutom
ett resa
siter
och de
eller
stiper
tit
. Dessa
ycker
när
att
– är
och
ä
är
så utmärkt bra Beckers och Lindholms
stora vänskap för mig och är tacksam
derför för hela mitt lif, ty dessa två
hafva dagligen och stundliga bevisat
sig vara verkliga vänner. För resten
kan jag ej klaga att jag lidit brist på
goda vänner. Jag har många, och jag
tacka, Gud derför. Scriba skref till
mig häromdagen följa lakoniska bref:
Lenbar Ivaund. Han de mig staff
nin tator mig nvef dam Manna dur-
Stat. Das mis judan varnar Doiof ift.
njuradat så beunrifs Daina Jailan, via
it hon jo loinoja uras vinte, mil
Carnojar varantfoelkan! – Darn
Att jag naturligtvis skref ett långt
bref, med många ursägter var ju klart.
Scribas bref äro annars så lustiga och
glada, att jag icke för mycket godt ville
gå miste om dem. – Hvad den
Lindholm Beckerska propositionen
beträffar så ber jag Mamma ej
säga till någon menniska derom
icke ens till kamraterna. Det skulle
bara ge anledning till reflexioner

af hvarjehande slag inom af delning
Man låter saken ha sin jämma
gång det tror jag är bäst. Jag tycker
det nu ej är värdt att antila dem
ressurs, då jag har så många andra
det kommer nog tid då den behöfva
tagas i anspråk. – Af Mamma
bref och tidningarne ser jag att der
äter varit fennomangräl i Helsingfors
vanligt vinternöje. – Tusen tack
för Annis och Buttis pappersdock
de beundrades upprigtigt af Philis
Förstår och amerikanaren Devey Batis
som hos mina systrar spårade
anlag till blifvande Rosa Boucheur
och Angelika Kauffmannen.
Jag tror verkligen att de ega
talent. – Förlåt detta rysliga
slarf, helsa hjertligt Morbror
Gustaf, såg att jag ofta har honom
i tankarne med allt hans bråk
kyss småsyskonen och helsa
för öfrigt alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vanligtvis brukar Edelfelt besvara Alexandra Edelfelts brev genast; nu har han väntat två dagar och hann få ett andra brev, som innehöll en välbehövlig växel.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är mitt uppe i concoursen [tävlingen], idag hade de ornamentsteckning; ifall han inte kommer in tänker han tillsammans med Julian Alden Weir gå i en av de privata teckningsskolorna "Ecole Suisse" eller "École de Médicine" (ligger vid gatan Rue de l'École de Médicine).

  École Suisse skolan vid Rue de l'École de Médicine Julian Alden Weir
 • Adolf von Becker har fått prolongation [förlängning] och stannar hela vintern.

  Adolf von Becker
 • Även Filip Forsten och Oscar Kleineh har varit panka de senaste veckorna; de har hittat ett ypperligt billigt matställe på Rue Lafayette.

  Filip Forstén Oscar Kleineh
 • Philip Forsten, Oscar Kleineh och Edelfelt var bjudna till polacken Rothstein, som var förfärligt "narraktig"; han spelade föjt hela kvällen och berättade om sina reseäventyr i Turkiet; Rothstein kan dåligt franska och är därför överlycklig över att få sällskapa med någon som talar tyska.

  Turkiet Filip Forstén Oscar Kleineh Rothstein
 • Oscar Kleineh och Philip Forsten bjöd in sig till Edelfelt häromkvällen: eftersom de alla hyllar "liberté, égalité, fraternité" [frihet, jämlikhet och broderskap] använde ingen den enda stolen utan de satte sig på golvet och tog del av "undfägnaden" som bestod av papyrosser och billiga cigarrer; vad man kan ha roligt när man är ung; en gång gick de på Moulin de la Galette, som ofta beskrivs av Paul de Kock; där har de bal som samlar alla "stilla borgartöser och arbeterskor"; Edelfelt dansade polka men vågade sig inte på quadrillen [kadrilj].

  Moulin de la Galette Filip Forstén Paul de Kock Oscar Kleineh
 • Det är underligt hur ogenerad man känner sig i Paris; det beror på att ingen känner en; man kan äta hur lite eller hur fint som helst utan att det angår någon; klädseln är också friare; Julian Alden Weir var uppklädd idag, men hade samtidigt en dåligt lappad rock, fastän han är en förmögen pojke.

  Paris Julian Alden Weir
 • I École des Beaux Arts finns för närvarande en exposition av förslag till staty av Alphonse de Lamartine, som skall resas i hans födelsestad Macon i Bourgogne; en ung skulptör fick andra pris, en Monsieur Alexandre Falguière första pris och den bekante Albert-Ernest Carrier-Belleuse tredje; Edelfelt tänkte på en blivande Runebergsstaty när han såg utställningen.

  Bourgogne École des Beaux-Arts Mâcon Johan Ludvig Runeberg Alphonse de Lamartine Alexandre Falguière Albert-Ernest Carrier-Belleuse
 • Med pengarna från växeln ska Edelfelt betala sina skulder till Berndt Lindholm och Severin Nilsson och sedan köpa möbler och senare kläder; vädret har de senaste dagarna blivit höstlikt.

  Berndt Lindholm Severin Nilsson
 • Adolf von Becker och Berndt Lindholm vill ordna så att Edelfelt får Nyländska avdelningens Kiseleffska stipendium; Edelfelt är inte lika övertygad i och med att han har statsanslag, hoppas kunna sälja någonting för 200 francs under vinter, och om det riktigt kniper kan ta itu med den Hackmanska beställningen; är inte Alexandra Edelfelt av samma åsikt?

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm Johan Friedrich Hackman Feodor Kiseleff
 • Edelfelt kan inte klaga att han lidit brist på goda vänner; häromdagen fick han ett brev av Karel Scriba; han ber Alexandra Edelfelt inte säga något om Berndt Lindholms och Adolf von Beckers förslag till kamraterna på nyländska avdelningen; det är bäst om man låter saken ha sin "jämna gång".

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Berndt Lindholm Karel Scriba
 • Av Alexandra Edelfelts brev och tidningarna att döma har det i Helsingfors varit fennomangräl, d.v.s. gräl i språkfrågan.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tackar för Anni och Butti Edelfelts pappersdockor; de beundrades av Philip Forsten och Dewey Bates, som ansåg att systrarna har anlag att bli nya Rosa Bonheur och Angelika Kauffmänner; han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt hälsa åt Morbror Gustaf Brandt och alla övriga.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Dewey Bates Filip Forstén Rosa Bonheur Angelica Kauffmann