Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer beställningar bildkonstläroinrättningar brev drycker ekonomi engelska franska kaféer kläder mat nationalepos restauranger ryssar sjukdomar språk studentliv studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet teater tyska ungrare viner

Paris den 26 Okt. 1894
Älskade Mamma!
Mammas bref (med underrättelserna om att Mam-
Ena skickat mig lakan och handdukar) gladde mig mycket.
Likasom strumporna, hvilka jag redan börjat begagn,
hvilken jag finner förträffliga, äro lakanen etc. en gåfva
som jag kommer att ha stor nytta af. Jag hoppas att
tullen ej skall bli dyr, om den alls kommer i fråga
Tusen tusen tack derför. – Om jag skulle karakt
aisera de olika epokerna af min pariservistelse gena
att ge dem namn efter personer som jag mest varit. En
sammans med, så skulle den sistförflutna veckan får
heta den Ledercreutzska. Jag har nästan alla dagar
blifvit af hemtad af Mille i Ecole des B. och derefter
dejeunerat med herrskapet C. gått med dem på Lod-
vren, Luxembourg, i Boulognerskogen och i färdin
beckinda hon. Mina eftermiddagar ha sålunda
gått bra förlorade, men då det är för den hederligt
prille skyld, så sörjer jag ej deröfver. Vidare har
jag varit på Tolies Bergeres theatern och på Ele-
sce Montmartre med Mille, och med frih. C. om aftnar
mig efter 7 (då jag kommit från skulpturskolan) att
han gånger gjort promenader på boulevardern
aller på kaféer o.d. Allt detta kostar mycket
pengar! Att C. ej betala theaterbiljen eller konson
dronerna på kaféer, det man går förderas skull anse
jag härröra endast af konfusion, ej af snället som

Filip F. menar. – De äro så utmärkt snälla och
Vi
vänliga och jag tycker så mycket om dem, och frih. C.
ett
des
tyckes iakttaga den största möjliga ekonom.
För alldel ej ett ord åt någon menniska
etek,
om hvad jag nu sagt. Ingen. Mille tycker
dertil
jag ändå bra mycket att han är ofta första
pagne
öfver att måste gå på theatern alla aftnar, ty
alla
hans Mamma har en mani för spektakel, och
vi 1
ansåg sig helt ledig då hans en afton fick vara
hr.
med Filip och mig. Emellertid ha de nu sett
ätet
bra mycket af Paris, ty Fich är outtröttlig i
man
att bese och beskåda. Som fick just kommit
och v
tet
från Schweilf der de träffat så många hyggliga tyskare
och i allmänhet är rätt tyckt sinnad, går hon dugtigt
temi
åt fransmännen. De ha stora fel, det är jag den första
domo
att erkänna, dessa fransoser, verldens första folk-
ter
I sista tisdags krakade jag från aftonskolan i
börjar
skulpte emedan Gérômes atelier då hade sin
afgå
middag (de ha (om sommarn och en vintern, den senare sen i
med G. som just på Palais Royal). Sommarfesten hade bon, p
blifvit uppskjuten emedan det ej fanns tillräckligt äfve
pengar i passan, som af inträdesafgifterns be la Ca
trider kostnaderna. Vi foro ut till Ville d'An nedty
vråg kl. 4 e.m. allesamman, gingo omkring, hoppa fått
de bock och pratade i den förtjusande skogen och bli
när mörkret kom och med detsamma kölder drogo den

och
vi oss i en restaurant der middag intogs vid
rik.
ett långt festbord. – Hvad det pratades och skratta
mi.
des åts och dracks! soppa, gigot, kyrkling, kalkon-
nske
stek, salade, blomkål, äpplen och drufvor, ost – och
tycker
dertill först bordeaux, sedan Bourgogne och sist Cham-
förarga
pagne. – Det denna briket existerar att det är
alla de nya som få betala Champagnen, men som
6
vi voro rätt många "nya" så steg det till 3 francs
el och
och vara
hr. Maria som vi gratis gjort en vacker resa och
sett
ätit en fin middag och haft en glad dag försonades
tlig
man med detta egendomliga bruk. – Det dracks skålare
emot
och hölls tal för Gérôme förkonsten, en Mr Man
tiet framsade tillfällighetsverser, och man frå-
tycker
e dugtigt
terniserade så mycket man orkade. Ett 50 tal ung-
bista
domar kunna nog roa sig! Efter middagen frambur
en bruleau, ljusen släcktes och en stor ringdant
t folk –
börjades omkring det blekblå eldskenet, under
hn i
A sin
afsjungandet af gamla slagdängor "Marlbough
len senare
s'en vart en querre" Oh qu'il fait temps bon temps
i hade bon, pour cueuillir des fraises, m.fl. Några började
llräckligt äfven med den förfärliga visan från 72 danson
son, du Casson
tens be la Carmaquole, vive les
men
l. d'An nedtystades ögonblickligen. Sedan hvar och en
jag hoppar fått sig vill del af bruleau, och klockan hunnit
och bli 10. plundrades ljuskronan (dock med vår-
drogo dens tillåtelse) och ett stort farhettåg arran-

gerades till bangården som låg en halftimmes väg
derifrån. Massiern, och Mme Courtois & Dagnan
som hvardera närma sig 30 talet och varit 10 år i
ateliern började tåget, som under afsjungandet af
flere lustiga marscher såsom
tudentmarschen:
halte la
vidare marsiella
du ne passe pas!
sen, Mourie pour
Quand les etudiants sont la
la patrie, och den
alvaciska hemska vaggvisan.
la patrouille allemande passe,
Baissez la voix mischers petits!
Parler français n'est plus permis
Aux enfants de l'Alsace
tladdrade fram i den stilla manljusa höst natten
Hvad det var förtjusande vackert. De höga
ek och poppelbeklädda bergen vid Ville d'Avray
St Cloud och Sèvres slöda i sin mörkgröna skrud
bakom oss, framför oss glittrade den vackra Seiner
som ett bredt silfverbatta och långst bort i
bakgrunden systes aftonhimlen röd af de hundra
tusende ljusen i det stora präktiga Paris!
En sådan promenad kommer man icke lätt.
Med en massa steaninfläskar efter de impro
viserade facklorna kalkades vi bangården, och
om en half timme voro vi i Paris, och Weir
Bates en Ferrand och jag gingo tillsammans
hem. – Det hade varit rigtigt gladt och ungdom
ligt och "les éléves de l'illustré Gérôme" hade

elar rätt ingenäma minnen från dement
färd. – – För dessa och de Cedercreutziska
minnena har jag alldeles glömt att arkitekter
Cavéen kommit hit för att stanna här hela
vintern. Han kom också och sökte mig på sko-
lan, och jag förbarmade mig öfver honom och
skaffade honom rum i närheten af Etole det A., ty
han kan ju alls ej franska ej ett ord. Han var uttan
tacksam och mycket glad att träffa mig, visste
ej hur han skulle traktera mig, och talade med så-
dan saknad om Pappa. Som Mamma vet har
han fått 3000 mk för att stydera arkitektur af öfver
stygelsen. – Det kommer 1 timma för sent. Då man
är betydligt öfver 30 år och ej kan språk blir det
svårt att göra framsteg. Dessutom vet jag ej om
Cavien (eller Caveeni som han trycker på sina
visitkort) har några stora anlag för att bli en
Bramante, Viscouti eller Schinkel. Han är
dock samma ärliga tavastländska själ som för-
dom och vill hela verlden endast godt. Härom
aftonen var han med oss på Tolies Bergères"
Jag har dessutom genom Weir skaffat honom
en lärare i franska, presenterat honom för W.
och Bates och Cavien var öfverlycklig att
träffa så hyggliga ungdomar. Som han talar
litet engelska går det för honom att un-

derhålla sig med dem. Bates talar dessutom
bra tyska och Cavien hjelper sig rätt bra
fram med samma språk. Han har redan till
bringat 2 aftnar med dem. – Han erkänner
sjelf att han alls intet förstår af arkitekter
ren som konst, och detta är ju redan en stor
förtjenst. Jag förde i går honom på Ecole dessa
der romarprisen i Arkitektur äro utställden
och fann Cavien dem mycket bra. måleri
tyckes han vara intresserad för åtminstone
har han noggrant gått igenom Luxembourg.
Fillp F. finner honom mycket typisk
Mille likaså, men alla komma öfverens om
att han är hjertligheten och personligheten sjelf.
Han skall nu så snart han blir språket magte
(han kan grammatik och skrifver ej så illa) gå
in i en privat atelier vid Rue de l'Ecole de medille
A propos sistnämnde gata, så har jag i den
der belägna skulptur och teckningskolan under
4 aftnar modellerat ett högst enkelt örna-
ment och ett litet lejonhufvud, som minsan
ej blifvo några mästerverk. Dock sade Millet
den store skulptören, att de voro "pas mal pour
un commencant". Från Gérômes atelier är der
utom mig en brasiliansk markis som modell
rar. – Talte jag om att jag vid concoursen
i de
9 de
hoppa
hon
gare
att
på A
de stu
pas
berg
skal
te g
sitta
hos
mera
står
och v
komm
komma
att
återi
att h
l gå
hall j
allt
och hy

sutom

till
iener
Ackte
stor
e det
ställska
leri
stone

ensom
n jag
magte
la gå
Medag
den
nder
vila.
ensam
Mille
l pour
är der
modell
i denna skola blef antagen såsom den
8de af 15. I morgon eller öfvermorgon
hoppas jag få veta utslaget i täflingen vid
Ecole des Beaux Arts som är vida strän-
gare. – Roligt att Mamma tycker
att min tafla vinner ju länge man ser
på den. – Gérôme har ej sagt mycket om
de studier jag gjort under de sista veckorna.
pas mal" eller något dylikt. I morgon
begynnes concours i måleri. Jag
skall försöka att få en passabel plats
ty deraf beror och jag under året får
sitta nära modellen eller ej, ty man ro-
pas upp och tager plats efter utslagsmin
mera i concoursen. – Till Atelier kom
förr
i går en ryss. Han var redan nära 30 år
och ville derföre hvarken sjunga eller göra
kommissionerna, såsom en nouveau till-
kommer. Häraf stort oväsen som slutats med
att Ryssen gick bort, och aldrig lofvade
återvända. I går kom han dock och menade
att han varit för häftig och linderkostade sig
de gamla vilkoren för en nouvean, om
han finge åter inträda. Han fick när och
allt är nu glömdt. Tyckes vara en stillsam
och hygglig karl. En ung ungrare, som

här ovanliga anlag för färgen har öfver
inträdt. Han var öfverlycklig att få någon
som talte tyska, och jag får hädanefter bli
hans tolk med Gérôme, då Schweitzarne
2 till antalet) ej äro tillstädes. Han var
förtjust öfver att höra det jag var "Snomi
ainen, kände till Kalevala, kanteletar,
Runeberg och Ekman och prisade finnarna
som ett utmärkt kraftigt och dugtigt folk,
nästan såg bussiga som mogyarerna. Förut
när han studerat i München och Wien men
tyckes ej älska tyskarna och tyska måleriet. –
På de sista tiderna har jag haft fler
utgifter tvätt 6 frcs. Cedercreutz, skreter
biljetter o.d. och af de 120 frcs som jag
nu har får i morgon det stora nöjet att
betala 63 frcs för hyran, och om några
dar 10 åt städerskan. – Om Mamma derför
ville vara så utmärkt snäll och om möjligt
skicka 100 mk, för att undvika en sådan
knipa som för en månad sen. Det är
med tungt hjerta jag ber derom! – Fullmagt
för lyftandet af stipendist skall jag skicka
om några dagar, – och sparar hvad jag
afseende a pristäfl. i konstförargen, utgång
gen af Concoursen o.s.v. har att sant till des

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev, för strumporna som han redan använder och för lakanen och handdukarna som hon ska sända.

  Alexandra Edelfelt
 • Hela veckan har Edelfelt umgåtts med familjen Cedercreutz; Mille (Emil) Cedercreutz hämtar honom vanligen i École des Beux Arts och eftermiddagarna har gått åt till att besöka Louvren, Luxembourg, Boulognerskogen och Jardin d'Acclimatation; på kvällarna efter hans lektioner på skulpturskolan har han gått med Mille och friherrinnan Emmy Cedercreutz på Folies Bergères-teatern och på Elysée Montmartre, gjort promenader på boulevarden, suttit på kaféer och dylikt, vilket har kostat mycket pengar; Edelfelt anser att anledningen till att Cedercreutz inte har stått för hans kostnader beror på konfusion snarare än på snålhet, som Filip Forsten menar; det som han skrivit får i detta fall inte föras vidare till någon, ingen!; friherrinnan Cedercreutz har en mani för "spektakel", och är också outtröttlig i att se sig omkring, de har sett mycket av Paris; i Schweiz träffade friherrinnan många "hyggliga" tyskar och är i allmänhet rätt tysksinnad och fäller därför hårda kommentarer om fransmännen.

  Paris Schweiz Louvren Bois de Boulogne Luxembourgpalatset École des Beaux-Arts Jardin d'Acclimatation Elysée Montmartre Folies Bergère Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz Filip Forstén
 • Senaste tisdag höll eleverna i Gérômes ateljé en av de två årliga middagarna (på vintermiddagarna i Palais Royal brukar Jean-Léon Gérôme delta som gäst); de åkte till Ville d'Avray och lekte omkring i den förtjusande skogen; när mörket trängde på gick de till en restaurang där det bjöds på soppa, gigot, kyckling, kalkonstek, sallad, blomkål, äpplen, druvor och ost till först bordeaux, sedan Bourgogne och sist Champagne, efter middagen fördes en flammande bruleau [brûlot] fram; det hörde till att de nya eleverna betalade för champagnen; det dracks skålar och hölls tal, en Monsieur Quartiet framförde "tillfällighetsverser"; klockan 10 plundrades ljuskronan för ett fackeltåg som leddes av massiern [ateljéföreståndaren] och Messieurs Gustave Courtois och Pascal Dagnan som varit längst i ateljén; medan de sjöng marscher gick de till bangården; det var förtjusande vackert i den stilla månljusa höstnatten, bakom dem fanns de ek- och poppelklädda bergen vid Ville d'Avray, St Cloud och Sèvres, framför dem bredde den vackra Seinen ut sig som ett silverbälte och längst bort lystes himlen röd av ljusen i Paris.

  Paris Saint-Cloud Ville-d'Avray Palais-Royal Seine Sèvres Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Frédéric Christol Quartiet
 • Edelfelt gick hem tillsammans med Julian Alden Weir, Dewey Bates och en Ferrand.

  Julian Alden Weir Dewey Bates Ferrand
 • Arkitekten Karl Alfred Caveen har anlänt och skall stanna hela vintern; Caveen sökte upp Edelfelt i Ecoles des Beaux Arts; han har med saknad talat om Carl Albert Edelfelt; som Alexandra Edelfelt vet har Caveen stipendium från Överstyrelsen för allmänna byggnaderna för att studera arkitektur; Edelfelt anser att stipendiet kommer för sent för en person som är betydligt över 30 år och inte kan språket; Edelfelt vet inte heller om Caveen har anlag att bli en Donato Bramante, Louis Visconti eller Karl Friedrich Schinkel; Caveen var häromkvällen med dem på Folies Bergères; Edelfelt har skaffat honom en lärare i franska och presenterat honom för Julian Alden Weir och Dewey Bates; Filip Forsten och Mille (Emil) Cedercreutz tycker Caveen är "typisk", men hjärtligheten och personligheten själv; han verkar intresserad av måleri, åtminstone gick han noggrant igenom Luxembourg; då Caveen lärt sig något av språket skall han gå in vid en privatateljé vid Rue de l'Ecole de Medicine.

  Luxembourgpalatset École des Beaux-Arts Folies Bergère Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Carl Albert Edelfelt Julian Alden Weir Dewey Bates Filip Forstén Karl Alfred Caveen Donato Bramante Louis Visconti Karl Friedrich Schinkel
 • Dewey Bates talar bra tyska.

  Dewey Bates
 • Vid skulptur- och teckningsskolan har Edelfelt modellerat ett ornament och ett litet lejonhuvud; Aimé Millet tyckte att det inte var dåligt för en nybörjare, "pas mal pour un commençant"; från Jean-Léon Gérômes ateljé är det också en brasiliansk markis som tar skulpturlektioner.

  Luxembourgpalatset skolan vid Rue de l'École de Médicine Jean-Léon Gérôme Aimé Millet
 • I concoursen [tävlingen] vid skulpturskolan blev Edelfelt antagen som den åttonde av 45; inom kort hoppas han få veta utslaget i tävlingen vid Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts skolan vid Rue de l'École de Médicine
 • Alexandra Edelfelt tycker att Calle Holms tavla vinner ju längre man ser på den.

  Alexandra Edelfelt Carl Holm
 • Jean-Léon Gérôme har inte sagt mycket om Edelfelts senaste studier, "pas mal" [inte dåligt] o.d.; följande dag börjar concours [tävling] i måleri; Edelfelt ska försöka få en "passabel plats" eftersom resultatet avgör hur nära man får sitta modellen under året.

  Jean-Léon Gérôme
 • En ryss har kommit till ateljén; han var nära 30 år och ville inte göra de intagningsuppgifter och -riter som tillkommer en "nouveau", nykomling; han avlägsnade sig men kom efter en tid tillbaka; det finns också en ny ungrare i ateljén; Edelfelt agerar tolk då ungraren, som talar tyska, behöver kommunicera med Jean-Léon Gérôme; ungraren var förtjust över att Edelfelt var "suomalainen" [finländare] och kände till Kalevala, Kanteletar, Johan Ludvig Runeberg och Robert Wilhelm Ekman; han har tidigare studerat i München och Wien.

  München Wien Johan Ludvig Runeberg Jean-Léon Gérôme Robert Wilhelm Ekman
 • Edelfelt har haft flera utgifter på sista tiden, tvätt, Cedercreutz och teaterbiljetter; följande dag skall hyran betalas och inom kort städerskan; han ber Alexandra Edelfelt sända pengar; *han hälsar alla, i synnerhet systrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *I ett brev från lilla Johan Wilhelm Brummer ser Edelfelt med häpnad och sorg att Axel Antells "flamma", fröken Hertzberg har lungsot.

  Axel Antell Johan Wilhelm Brummer Rosina Hertzberg
 • *Hälsningar från Mille (Emil) Cedercreutz, Filip Forsten och Karl Alfred Caveen.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Filip Forstén Karl Alfred Caveen