Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bildkonstläroinrättningar brev ekonomi franska judar kaféer konstnärer kritik modeller (yrken) sångare sjukdom (tillstånd) stipendier studentnationer studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor väderlek

Paris d. L. November 1892
per
Fröken Granstedt från
sett
går på soiren
Älskade Mamma 13
Det är oförlåtligt af mig att icke förr ha svår
rat på Mammas kära bref med utklippa
gen från den Schaumanska kritiken. Det
var ju tirrtirr bom bom så att det håller
om min anspråkslösa tafla. Utblag
har jag fått numera i konkursen
och värde jag den 15 de af de 85 som
gingo igenom. Den första var en elev
af Cabanel och så äfven de öfrige 18
före mig (några dock elever af Pils och
Bouguereau och jag var således den
fönste af Gérômes elever. Min plats
var sålunda ganska god. Dock säges
det att G. varit om öfver att ingen
af hans elever fått bättre platser
och att så många blefvo refuserade.
Så vännerna Bates och Bowin, båda höga
snokna, juden passan, en har Schweitzare
och fransmän af mina bekanta. Weir gick
igenom som den 31sta också en god plats
I ateliern gratulerade man mig dagar
efter utslaget och påstad att jag
räddat l'honneur de drapeau. Hvad

an
nu täflingen i måleri beträffar, så
är denna vida mindre stränga än den.
det
Att
andra. Måleriern för verkar alla
skr
upp i en rad och Gérôme. Det går

med en kritbit och tecknar mig på
Art
dem, sedan han delat dem i sig senar
lar
Jag blef ställa i första sera endast
un
voro der) och fick N. 5. Dock då märka
ver
att inga medaljerade deltare i
och
täflingen och de gå upp till 4 elle
fet
i gå atelier. – Allt detta är således
dag
undanstökade och jag eleda dekorat
lan för naken modell, denna första som
ke
oler
anser vara den förnämsta i verlden
d
säkert är att den är det största erket
som
väst ordnade, har de bästa modeller
Ast
bästa upplysning och utrymma af alla
Denna vecka ha vi anlet i allt
an
och då gå vanligtvis de som kunna
sök
Kop
något ej dit utan ha der för
veir och jag tagit modells sett
Ene
atelier
Wer
da. Det är en ung stalienska
had
flor
bildskon (lika vacker fullt ut som
Hulda Berndtson). Vi har lagat
lag
ihop en slags improvesan romersk
antik poster, tänka måla bara hon

dd

at
sig

dens
d
hänga
igår
ierligt


el


hufvudet och halsen med en bit af
den röda togan. Häret à la Grique-
blir det bra så skickar hemhet
skrifver på någon latinsk kärleks-
bref från Horatius kallar taflan
till Lydia och hoppas på den såld
hos Edlund för en hundra eller
hundrafemtio mk. – Under sista
veckan led jag dugtigt af hosta
och en gång isynnerhet då jag var
rit ute med Mille och Cavien på
Café Suède kände jag det rigtigt
obehagligt, gick derföre till ett apotheket
der man går mig en senapsdag vidare
mixtra men framför allt studerthe
som skulle dricka på sången för att
åstadkomma svettning som klockan se
dan var 11 på aftonen och min Cousierge
således icke mera kunde besväras med the
kokandet bad mig den hederlige ça
veen mig komma till sig, der han
hade en koffekokare. Han drog
bort sin Madrass ur sången och
lågade mig en krägtig brits, sedan
dag protesterat mot att köra bort-
honom är hans egen säng. Sedan kan

de han på mig sina ullskjortor ullkalsonger
och en tjock samskrock, bäddade så in mig
med schalar, tacken 3 paletåer af er fötter
na (2 hans och 1 min), och lågade sedan
ett fläderthe som stoppade. När det
ej hyggligt af honom. Jag kom ganska
rigtigt till en grundligt svetlnig och
följande morgon var såväl febern
som hostan borta och nu är jag så
fullkomligt bra som jag någonsin varit
Det är icke under att jag förkylt mig
under dessa tider, då vädret är så
ofantligt omvexlande, och snart sagdt
hvarannan menniska har förkylt sig
Fröken Cedercreutz har haft kosta
och snufva, i Ecole des Beaux Arts
har hvarannan något ondt. – Jag
har lofvat att ge franska lektio-
ner två gånger i veckan åt Caveer
emedan han har så svårt med sin
läsan som ej kan tyska. Han har ta-
git sin första lektion hos mig, och
fann jag då att han har ganska.
stort ord förråd men är omöjligt hvad
uttalet beträffar, äfven då man
här de mest anspråkslösa preter

sioner. Han säger att han tycker
mycket om mig som lärare. Mille
och jag hafva träffats alla dagar
vid frukosten som jag intre i ant.
med honom ensam eller hans famla
häromdagen var jag utrest till
St Cloud) med herrskapet C. Der
var vackert som vanligt. St Cloud
är rigtigt min favorit och i närheten
af Paris. – I afton gå fröken
och frisk K. – på français men Mille
kommer till mig. Jag vänta derför
brodren M. hvar minut – – 10 mi-
nuter senare. Mille är har sitter
vid min sida, läser den Schauman
ska kritiken och har mycket roligt
åt "Sidenfasoner, omöjliga att be-
skrifva för icke kännare m.fl. Scha-
manismer. – Becker och Lindholm
stå ännu fast vid sitt beslut att
skrifva till Nyländska afdelningar
hufvudsakligen emedan de
mena att man bör smida medan
jernet är varmt, samt att stipen
diset ingålunda hundra mig att

att fara hem i nästa sommar eller hört,
samt att hufvudsaken är att få penga
na, man kan ju sedan låta dem ligga
ett halft är om man vill. De funde
ra på att få brefvet undertecknat
af Wahlberg Gegerfeldt och Salmstra
fiton dem sjelfva. – Härom ej ett
ord åt någon menniska! – Mille
ber mig mycket mycket helsa
Mamma. Om två veckor är han
säkert hemma, och har han lofva
att så fort som möjligt gå till
Mamma, och helsa från mig, och
grundligt besvära alla frågor.
Specielt om mitt lynne kan han
intyga att det är lika gladt som det
någonsin varit. Jag tackar Gud för att
jag fått Mammas gladtiga hu-
mör. Och nu älskade Mamma,
kyss och krama småsyrtionen
helsa alla, alla hjertligt från
Mamma
Atte
P.S min hyresvärd har ännu ej skick
mig någon räkning. – Här emellertid köpt
mig paraply – 6 fr. – ett staffli 6 fr.
samt nya färger och penslar för hösten

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev av Alexandra Edelfelts med utklipp av den gynnsamma Schaumanska kritiken av hans tavla; "Det var ju tirr tirr bom bom så att det håller om min anspråkslösa tafla".

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Resultatet från concoursen [tävlingen] har kommit; Edelfelt blev den 15:de av de 85 som gick igenom; alla som placerade sig före honom var elever till Alexandre Cabanel (några emellertid elever till Isidore Pils och William Bouguereau); ingen klarade sig bättre än Edelfelt av Jean-Léon Gérômes elever; Dewey Bates, Bowin och "juden" Bassan refuserades; Julian Alden Weir gick igenom som den 31:sta.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Dewey Bates Alexandre Cabanel Bowin Bassan William Bouguereau Isidore Pils
 • Tävlingen i måleri är inte lika sträng som antagningstävlingen; målerierna ställdes upp och Jean-Léon Gérôme bedömde ordningen; Edelfelt fick nummer 5 i första serien; tävlingarna är således överstökade och Edelfelt är elev i aftonskolan för naken modell, som anses vara den förnämsta i världen.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme
 • Julian Alden Weir och Edelfelt har tillsammans anlitat en modell, en ung italienska, bildskön som Hulda Berndtson; de har gjort en romerska antik kostym; Edelfelt tänker måla bara huvudet och halsen, håret à la Greque [i grekisk stil]; om det blir bra skriver han någon latinsk kärleksstrof av Horatius och kallar tavlan Lydia; han hoppas får den såld hos Gustaf Wilhelm Edlund.

  Julian Alden Weir Hulda von Born Gustaf Wilhelm Edlund Horatius
 • Edelfelt har lidit av hosta, i synnerhet då han varit ute med Mille (Emil) Cedercreutz och Karl Alfred Caveen på Café Suède; på apoteket ordinerades han fläderblomste; Caven lät honom komma till sig och skötte om honom; följande morgon var febern och hostan borta.

  Café Suède Emil Cedercreutz Karl Alfred Caveen
 • Vädret har varit så omväxlande att många har förkylt sig; fröken Hedvig Maria Cedercreutz har varit förkyld, liksom de flesta i Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Maria Cedercreutz
 • Edelfelt ska ge franskalektioner åt Karl Alfred Caveen två gånger i veckan.

  Karl Alfred Caveen
 • Edelfelt har träffat Mille (Emil) Cedercreutz varje dag; häromdagen åkte han med herrskapet Cedercreutz till St Cloud, som är Edelfelts favoritort i närheten av Paris; ikväll skall fröken Maria och friherrinnan Emmy Cedercreutz på Français, medan Mille kommer till Edelfelts; Mille läser den Schaumanska kritiken och har roligt åt B.O.Schaumans uttryck.

  Paris Saint-Cloud Théâtre-Français Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz Berndt Otto Schauman
 • Adolf von Becker och Berndt Lindholm står fast vid sitt beslut om att skriva till Nyländska studentavdelningen för att ordna stipendium åt Edelfelt; de anser att man bör smida medan järnet är varmt; de funderar på att be Alfred Wahlberg, Wilhelm von Gegerfeldt och Hugo Salmson att underteckna brevet med dem.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm Hugo Salmson Wilhelm von Gegerfelt Alfred Wahlberg
 • Mille (Emil) Cedercerutz hälsar till Alexandra Edelfelt; han har lovat söka upp henne när han kommer hem och besvara alla frågor hon har om Edelfelt; Edelfelt hälsar alla, särskilt småsyskonen.

  Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz
 • Edelfelts hyresvärd har ännu inte sänt någon räkning; istället har Edelfelt gjort andra införskaffningar för hösten.

 • *Filip Forstén har fått en utmärkt tenor till vän, en belgare de Mazy, som går sista året på konservatoriet; Edelfelt har aldrig hört en röst som hans, och belgaren hjälper Filip med sina hemarbeten.

  Filip Forstén de Mazy
 • *Rafael Hertzberg har ännu inte anlänt.

  Rafael Hertzberg
 • *Edelfelt har sett fröken Hilda Granstedt två gånger på Louvren.

  Louvren Hilda Granstedt