Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) akatemiat ammattitaitokilpailut ateljeet kaiverrus kartat kirjeet kirkkokunnat konsertit kuvataideoppilaitokset kuvitus matkat musiikki näyttelyt opinnot posti protestantismi ranskan kieli sanomalehdet taiteilijaseurat taiteilijat talous tanssiaiset taulut tittelit viikkolehdet

1sta dagarna talte
Älskade Mamma
ät
Just nu hemkommen från en protestantisk tyske här i här
heberg, sätter jag mig med att svara på Mammas bref. Olyckligt
det är Lagus redan längesedan höra, och hans frus bref
det första fick han, som Mamma väl för således göra en
resa till Finland tillbaka. Jag har nu också ändtligen
kåpet Morbror Gustafs plan af Paux och skams verkligen
öfver att jag dröjt så länge dermed. Under ockan har jag
så morgnarna ritat örningent för "concours de Placede och
det är gräsligt tråkiga morgon börja vi mig perspektivt
och i onsdag ha vi anatomin. Det ena just lika så troligt
som det ändra. När det ej tid en hellers arbete om ofta
jag, så skulle jag bestämdt ej göra hela denna taflan Weir,
som nu är så återstäld att hon går nu, och fått sitt goda gång
igen, går ej concoursen. Hon skall en till sedagen göra
försig en tafla för att skicka den till en exposition
negjort och arbeta der sig få färskarna lifvet. Jag har
ftermiddagarna mig det en förd till en stackar jag gjort
Om
leten turen. Sakna den nu serad gosser
herband
har jag satt trän kan sjelf atter på en gång
mal marmor bänk, blommor och gras i frigren
den. Lindholen som gifvit mig godt råd
vid målningen kastad att denna bild
alls
kommer att sentans i Helsingfors.
Det ha hur är det så ovanligt, att inga

att ingen kan uppskatta dess värde, eller så-
gå, om det är bra eller illa gjordt, och då
ingen idé ligger i mitt opus, hvilket ej
heller bör betraktas som annat än en studer
så trodde han, Linskoi, att herrar, konstedo-
mare bara skulle rynka på näsan och
men, att jag helt och hållet gått förlorar
här i Paris. Emellertid tänker jag, såvida
det blir någon möjlighet är bli färdig
i måsta onsdag d. 24 skickad af så-
väl denna, som några andra studier
med posten. Becker påstår att det
går ang. Annars har man ju mycket
svåragheter, då man skickar sakerna
öfver Petersburg. Der skall man ha en
kommissioner o.s.v. I alla fall mina
Becker och Lindholm att jag bör söka
utvecka mig tillåtelse af Calle
Holm att tafla med taflan har ni
nom. Jag hinnas lutet derföre elle
bref till C. fl. som jag var man
ma vara god och läsa igenom
och om det behöfves förra mig
commentarier. Vore det icke
bäst att be Morbror Gustaf eller

af
dajander eller någon annan beställa
en låda af okyftade bräder, och sedan
öfvervara sinpackningen hvarvid damen
bör om lindas med papper och sedan
med klossar underslodjas så att den
ej skafvas. Månne C. Holm blir
ledsent deröfver? Då jag ej har några
särdeles medtäflare att frukta vore
det ju allt skäl att deltaga i tafling
isynnerhet som taflan redan förut från
med ett visst erkännande i Hfors. Men
nu ett stort Nota Bena. Om det blir
tid derför. Detta bref borde komma
fram den 26 te ett bref till Borgå d.
28de 2 dagar för låda och inpackning.
så skulle taflan kunna vara i
Hfors d. 2 der Mars. – Jag har tänkt på
samma sätt med studierna. Jag skicka
af dem de 24 således borde de vara i
Hfors der första dagarne af Mars
Jag öfverlemnad helt och hållit åt.
Mammas omdöme att afgöra huru vida
allt detta går för sig eller ej. Om kostna
derna skulle komma att stiga till 30
à 40 frcs, men man får väl lof att

kasta på sig denna summa. Jag ber Mamma
vara god och af draga alla hafva om
kostnader frans der Armfeltska 800
märkerna, ty jag vill ej att Mamma
skall ge ut en henne för min skull.
Måtte allt detta gå bra, och snälla
inga hinder mörka. Olyckligtvis har
jag kommit att sköta upp härmer
ändå tills sista ögonblicket och vi
ha ej mera tid att förlora. Månne
Morbror Gustaf skulle bli ledsen
öfver att jag besvärar honom
Han kunde ju skicka in inspekta
resa till staden för att bestyra
om inpackning (och franskort till
hangården. Jag skulle säkert.
besvära de mina med bråk för
min skull om vi hos oss, som öfver
allt annorstädes i verlden hade agenter
emballeurer, kommissionerar o.d.
I går var jag med Pauline. Alla
berg på Cercle artistique, (kalla
Cercle des Mirlitons) Bace Venderne,
der det förnärvarande är en exposition
af modern konst. Många granna

nena, stora kolen. Henne, farson satten bad
Dubufe, Detalte Viller m. fl. men det hela
är icke något särdeles mest småsaker
så obetydliga som möjligt. Munkaser,
den ungerska målaren, upphofsmannen
till den utmärkt taflan en lifdömde
sista stunder, och en massa scener ur
dom ståls och längelse-verlden, har nu
målat ett fruntimmers porträtt, som är
långt ifrån hvad man kunde vänta
af en på talentfull målare det är afsky
dande, klumpigt, svart och vulgäst.
Gérôme har der en liten, medelmåtte
tafla hästar framför en post i Cand.
– Den 1 mars är bara in-
tåg ming vid franska akademin
Deras har varit i dessa dagar och
Ni ha troligen läst derom i de min
garne, om hans och grefve de Hansson
viller tal. Då har blir intagon
tänka Pauline – och jag på sin
got sätt skaffa oss inträdeskost
hvilket likt vara omöjligt för
främlingar lyckas det så var
man då åtminstone höra ut.

merika tal och har deruten hyrt och se en
massa af Frankrikes och hela verldens
utmärkte män. Faiers, Victor Hugo,
de Broglie, der de Lumale m. fl. –
I går fick jag af min atelier.
van Bourghen åter sin fribiljetter
sin en koncert på Brasiate, der
den utmärkta arkanska orkesten
spelar. Arban Jamnföras med Strasser
och gungl. Utom en massa
onverturer, valsen o.d. förekom
också citer solo och dus på De silfver
pligter. I dag då hvarken Men
seller jag hade lust att gå på
bal dersamma städes, fastan-
ej hade biljetter af samma
hederlige Bourguen, gaf jag
biljetterna åt Cancen och Mille-
vina som jag kanske omtalat
gaf jag för någon tid sedan
en af mina studier åt Bon
guin och kanskapen är derföre
s träfflig oss emellan. Hvarje
gång redaktioner för Chari
man och farna. Amman

beskrifver biljetter till någon begretter
ej
bal-concert, bjuden B. dem af mig,
eller åt någon annan af hans
vänner. – Nu tänker jag likväl
att det kanske är krokare att skrif
direkt till Calle Holm, jag skall gå
omnämna i brefvet att han sjelf
ej från der minsta bråk eller alle-
nog af taflans bortförande och
inpackning. Likaså skall jag i
morgon skrifva till Morbror Gustaf
och afsända den åskade planen
af Pard. – Hvad Armfelts
bref beträffar så stod der conseiller
acclique Paulicus af antag gemål
och var det Hertzbergs lärare i franska
som hade sagt att geheimerad så skull
öfversättas. Dock hade kanske intime
varit bättre. Skonseigneur, är en
mycket artig form som man använ-
der till franska ministrar
under monarkins tider numera
skrifver man blott Monsieur le mi-

nistren. – Hvad den föreställde för-
cursen i perspektiv och Anatomi
förargade mig. Jag har åker starderat
dessa eviga historier om point de
viga point de distance, ligger de finte
och le soleil är dess en tebleau
le salent än dela der tableau sa
Salent dans de tableau tråkigt.
Tackar om mycket för hennes
bref. Snart skall dag skrifva till
ben också. Jag vet ej om Mam-
ma kan läsa detta pappret är
fullständigt genomskenligt, och
gör skriften svårläst och nu
Farväl älskade Mamma, helsa
alla hjertligt från mig. – Måtte
Tante Gadds ögon bli bra. Skrif
nu, älskade Mamma och uttäkta
mig hos Morbror för det bråk jag
kommer att förorsaka
Fick om en vecka.
fte.

Jag ville bra gerna att Mamma skulle se
i färger den förträffliga taflan luterdikt
aplaurens, hvaraf jag skickat en mera
dater gravyr. Hans andra "exkommiss
Karson, är om möjligt ännu mer gripan
Beundra Bouguereaus vackra
flig –
Madonna, den är alldeles utmärkt i
försen.
– Vibert och Formen Gerard, sed
s
a
à gouterade genre målare. Hans
5 år
exponerade tafla "myran och syrsan" är

ändå bra qvick, inte sannt. Just då myran
säger
Vous chantiez, en suis fort aise,
Eh bien danser maintenant!
är
i mitt tycke mästerligt illustrerad gaf
Vibert. Ville Mamma vara god och tage
vara på dessa träsnitt och ej låta
dem förfäars, vore jag mycket.
å tacksam. – Ack om jag fått
gå blott en enda gång på Salon
med Mamma. o. Jag är öfvertyga
om att Mamma skulle tyckt om Bretons "med-
sommarn ti

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt kommer från en protestantisk kyrka i närheten.

 • Edelfelt svarar på Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Wilhelm Lagus har redan rest, hans frus andra brev (som Alexandra Edelfelt vet fick han det första) får således sändas tillbaka till Finland.

  Suomi Alexandra Edelfelt Wilhelm Lagus Kristina Vilhelmina Lagus
 • Edelfelt har äntligen köpt en karta över Paris åt morbror Gustaf Brandt.

  Pariisi Gustaf Brandt
 • Under veckan har Edelfelt ritat ornament för "concours de places" [tävling om platser]; följande dag börjar de med perspektiv och på onsdag har de anatomi; det är tråkigt och Edelfelt skulle stå över tävlingen om inte det gällde platserna för ett år framåt i aftonskolan.

  École des Beaux-Arts
 • Julian Alden Weir, som är frisk igen, gör inte concoursen [tävlingen]; han arbetar för "pinkära" livet för att få färdig en tavla till en utställning i New York.

  New York Julian Alden Weir
 • Edelfelt har målat bakgrund till en studie han målat hos Jean-Léon Gérôme: en spelande faun; han har satt träd bakom den nakna pojken, som sitter på en gammal marmorbänk, blommor och gräs i förgrunden; Berndt Lindholm som gett råd, säger att den inte alls kommer att förstås i Helsingfors; nakenheten och bristen på idé skulle få herrar konstdomare att rynka på näsan och säga att Edelfelt gått förlorad för konsten i Paris.

  Pariisi Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm
 • Edelfelt tänker skicka hem studien och några andra med posten, Adolf von Becker säger att det går an; det är mycket svårare att skicka dem via Petersburg.

  Pietari Adolf von Becker
 • Adolf von Becker och Berndt Lindholm tycker att Edelfelt ska be Calle Holm om att få tävla med hans tavla; Edelfelt sänder med ett brev till Calle Holm, som han ber Alexandra Edelfelt läsa igenom; Morbror Gustaf Brandt eller Cajander kunde hjälpa till med inpackningen; eftersom Edelfelt inte har några medtävlare att frukta vore det skäl att delta i tävlingen, i synnerhet som tavlan redan vunnit ett visst erkännande i Helsingfors; allt hänger på om allt går att ordna i tid från Borgå.

  Helsinki Porvoo Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gustaf Brandt Berndt Lindholm Carl Holm Viktor Leonhard Cajander
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt dra av alla omkostnader från de Armfeltska 800 markerna; han hoppas att Morbror Gustaf Brandt inte blir ledsen över att Edelfelt besvärar honom med att sköta tavelsändningen.

  Alexandra Edelfelt Alexander Armfelt Gustaf Brandt
 • Med Pauline Ahlberg var Edelfelt på Cercle artistique (Cercle Mirlitons), Place Vendôme, där det är en exposition med modern konst; där finns namn som Tony Robert-Fleury, Jean-Léon Gérôme, Mihály Munckascy, Édouard Dubufe, Édouard Detaille och Jehan Georges Vibert, men verken utgörs av obetydliga småsaker.

  Place Vendôme Pauline Ahlberg Édouard Detaille Jean-Léon Gérôme Mihály Munkácsy Tony Robert-Fleury Édouard Dubufe Jehan Georges Vibert
 • Den ungerske konstnären Mihály Munkascys "fruntimmersporträtt" är långt ifrån vad man kunde vänta sig av en så talangfull målare; Jean-Léon Gérôme har en medelmåttig tavla som föreställer två hästar framför en port i Cairo.

  Kairo Jean-Léon Gérôme Mihály Munkácsy
 • Den 11 mars är Elme Marie Caros intagning vid franska akademin.

  Elme Marie Caro
 • I tidningarna där hemma har de troligen läst om Alexandre Dumas och greve Jospeh d'Haussonvilles tal.

  Joseph d' Haussonville Alexandre Dumas
 • Pauline Ahlberg och Edelfelt tänker försöka skaffa sig inträdesbiljetter till då Elme Marie Caro blir intagen i Franska akademien; om det lyckas får de se en massa av Frankrikes och hela världens mest utmärkta män: Adolphe Thiers, Victor Hugo, Albert de Broglie och duc d’Aumale.

  Ranska Pauline Ahlberg Victor Hugo Adolphe Thiers Elme Marie Caro Albert de Broglie Henri d' Orléans
 • Edelfelt har av ateljévännen Gustave Bourguin fått två fribiljetter till en konsert på Frascati, där Jean-Baptiste Arbans orkester spelar; Arban jämförs med Johann Strauss och Joseph Gungl; Edelfelt hade också fått balbiljetter, men varken han eller Julian Alden Weir hade lust att gå så de gav dem till Rafael Hertzberg och Karl Alfred Caveen.

  Café Frascati Julian Alden Weir Rafael Hertzberg Karl Alfred Caveen Gustave Bourgain Jean-Baptiste Arban Johann Strauss Joseph Gungl
 • Sedan Edelfelt gav en av sina studier åt Gustave Bourguin har deras vänskap varit förträfflig; varje gång redaktionen för Charivari och Journal Amusant inte behöver biljetter till någon bal eller balkonsert bjuder Bourguin ut dem till Edelfelt eller någon annan av hans vänner.

  Gustave Bourgain
 • Edelfelt tänker att det ändå är klokare att han skriver direkt till Calle Holm om tavlan; han ska också skriva till Morbror Gustaf Brandt och sända med kartan över Paris.

  Pariisi Gustaf Brandt Carl Holm
 • I brevet till Alexander Armfelt skrev Edelfelt på inrådan av Rafael Hertzbergs lärare i franska "conseiller aulique" (aulicus av aula, gemak), men kanske det skulle ha varit bättre att översätta geheimeråd med "conseiller intime".

  Alexander Armfelt Rafael Hertzberg
 • Den förestående concoursen [tävlingen] i perspektiv och anatomi förargar Edelfelt; det är tråkigt att än en gång behöva studera perspektivlära.

 • Edelfelt tackar för Annie Edelfelts brev; han ska snart skriva till Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt hoppas att brevet är läsbart fastän pappret är "fullständigt genomskinligt"; han hoppas tante Adèle Gadds öga blir bra; han hälsar alla och ber Alexandra Edelfelt skriva till Morbror Gustaf Brandt och ursäkta för allt besvär Edelfelt kommer att förorsaka.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt
 • Edelfelt ville gärna att Alexandra Edelfelt skulle se Jean Paul Laurens tavla "Interdikt" i färger, men han sänder den nu i dålig gravyr; han vill att hon skall beundra William Bouguereaus Madonna; Jehan Georges Vibert och François-Marie Firmin-Girard är två "gouterade" genremålare; om Edelfelt ändå fått gå med Alexandra Edelfelt på Salongen; hon skulle säkert ha tyckt om Jules Bretons "Midsommarnatt".

  Alexandra Edelfelt Jean Paul Laurens Maria Marie-François Firmin-Girard William Bouguereau Jehan Georges Vibert Jules Breton
 • Vad tyckte Alexandra Edelfelt om korrespondensen till Helsingfors Dagblad?

  Alexandra Edelfelt