Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

amerikkalaiset helluntai huviretket kesä konsertit kukat kuninkaalliset laivat linja-autot linnat luennot marjat melankolia musiikki naiset näyttelyt parlamentit poliitikot politiikka posti puistot puut pyhäpäivät sanomalehdet seuraelämä syntymäpäivät talous täysihoitolat vaatteet vallankumoukset veneet vuokrahuoneistot ystävät

a
Paris d. 17 maj på aftonen
måndag pingst)
Älskade Mamma, och fortsätt onsdagen derpå
Mammas bref, med de glada, vänliga hjertliga
uppmaningarna att hålla mig vid godt kurage, gjorde
en ypperlig verkan. Jag blef med ens lycklig
från att ha varit nedslagen, jag kände mig få
dubbelt mod och kraft. Jag är derföre denna
afton på ett ypperligt lynne och skulle vilja
na hela verlden i famn. I går var jag icke för
att skaffa mig en svart rock i hasligheten, då
jag skulle fara ut till ville d. Array med Pauline
och sedan gå till Austins på aftonen. – Jag far
dock ingen passande i de närliggande maga.
sinerna, men köpte mig dock några par bomulls
strumpor och en hvit vårt (11 frs) som Mamma
vet att Pauline bor i andra ändan af verldsen
bandrade jag af till henne, ty att på pingot
dagen få plats på en ångbåt eller omni-
bus var ej att tänka. I det herrligaste väder
foro vi af till Ville de Svray, detta jordiska
paradis, Corots älsklingsort, der vis genom
eleder i höstas hade den roliga riften. Det
var stikande varmt (vi ha alla dagar.
haft 24, 25 d. 26 6 i skuggan) och det är

i allmänhet ingenting emot från Ville de Array
begåfvo vi oss till fots till St Cloud. här var musik, mycket
folk i parken med briljer mathorgar, rödbrusiga barne och glada
innen. – St Cloud och utsigten öfver Paris derifrån är
dock bland det vackraste man kan tänka sig. Vi
stego upp i det lilla tornet der man har likare att
le på städer med, och Pauline, som första gången var
här var alldeles hänryckt. – Hela taflan med
det sköna stora Paris i fonden, med Seinens blå
gördel och de lummiga ekarna och kastanjerna i
förgrunden – det glada folket den bli himmelen.
var falldeles förvånande. – Kl. 1 kommo vi herr
till Paris. – I dag, annandag pingst är, vädret lika
vackert. Vi äta smultron alla dagar (i dag har jag
t.o.m. köpt mogna körsbär) och frassa af doften från
liljekonvaljer, rosor, löfkojor och syrener (de sist-
nämnde börjar dock nu blomma ut. I dag på e.m.
roade jag mig att taga los mina studier från
ramarna för att skicka dem till Hfors. På afton
nen var jag med Lilip F. bjuden till Jagoniots!
men jag glömmer ju elakt att berätta,
det jag söndagsafton var hos Sargents
och passerade en utmärkt rolig qväll. Jag
praktade nästan hela tiden med miss Sarah och
hinnes yngre syster. De voro vada så vackra, så
roliga och glada att jag fullt förstod
racion
Mussets.
Combien peuvent sur nous, pour quérir
toute peine
Les biens sumaaux qui nans rendent le boscher
jeunesse du visage et jeunesse du coeur.
Vid afskedet sade Mme Sargents skrattare.
de, att hon gerna velat tala med mig om
Salongen, men att hon icke vågat stora mig
så jag tycktes ha så vigtiga saker att förkunna
hennes systerdottrar. – I dag var jag som
sagdt hos Jaquinots med Filip. Han sjöng mycket
med Mlle Broberg och jag fruktade med Miss suran
en mycket egendomlig flicka. Hvad som är säkert
är att hon har ett klingande godt hufvud.
och att hon är alldeles ofantligt framom sin
är (hon är endast 16 år upp fylda) –
onsdags efter
(Fortsättning 2 dagar derefter. Om
jag icke förr kunnat skrifva slut detta bref
så har det varit endast derföre att
såg
Att
vår

Lör
jag
med
för
ån
bilje
kom
i för
har st

ett
in
mig
hunn
om
museet
Suzan
säkert
hud
om sin
dast af
Der
bref
ä
et
jag icke haft en minut ledig sen sist
ty så snart jag kommit från det allra nöd-
vändigaste arbetet har Pauline slagit embar
go på min tid. – Som hon reser i nästa vecka
vill hon se mig alla dar. – Jag har, sanningen
att säga förlorat dugtigt tid med henne.
medvetandet att ej ha ett enda stund rigtigt
fri gör en redan olustig. Sedan 3 månader
har jag tillbragt mina söndagar med henne
(så när som på aftnarna då jag varit hos danska
ell. Sargents) och har dessutom träffat henne
regelbundet på Caros föreläsningar. Det har
ju visst varit utmärkt roligt, lärorikt
och bra på allt sätt för mig, men i bland
har jag dock med en suck sett emot söndagen
som jag ej kunde disponera öfver. – Nu har
jag varit på en utmärkt rolig excursion
med henne till Versailles, till National
församlingen, dit Mlle Suzanne, som
känner flere deputerade, skaffat oss
biljetter. Vi foro af i morgse kl. 11 och
kommo hem kl. 1. – Utmärkta platser
i första raden (Mmme vet att församlingar
har sina seaner i hoftheater i palatset.

diskussionen föga intressant, ang. cell-fängelser, det roligaste
att se alla gubbarna. – Först sökte vi naturligtvis
efter Gambella och fann honom lätt i yttersta vensterna
Jag betraktade honom länge med kikare och här honom
i denna stund för mig alldeles fullkomligt. Underberg
att se en sådan man! – Han påminner till
staturen mycket om Gosta Thilist Armfelt, är
alls ej längre och nästan lika fet, enogd som Mam-
ma vet (han har visst ett emeljaga, men man ser
dock att han har blott ett rigtigt). En utomordentlig
energi finns i hans ansigte, och fastän sorger
na, fortalet nedrigheterna som man ljugit på
honom redan vid 15 års ålder gjort hans här
gråsprängdt, ha de dock ej kunnat för lama
jernviljan och energin i hans blick. – Beedvid
honom satt Cremiels, Jules Ferry, Arago, alla
från 4 sept. Ett stycke derifrån Jules Favre
Pressense, Laboulaye m. fl. – alla i venstern
förstås. Hagern och Venstren skiljes åt af en
gång, såsom på H. fors theater. Af logerns
medlemmar kände jag blott igen – ytterst
till höger irkebiskopen af Orleans Mar Duper
coup, ofelbarhetsdogmens påfvedomets och
legitimitetens försvårare, de Fourtour f.
inrikesminister (i ministeren störtad d. 25
Fibr.) och krogsministern de Cissey. – Mamma
kan ej tänka sig ett sådant kulle och
nojs – Då det står i Hforsdagbl. i berättelser
na från Nationa församlingen: Munter
het, buller o.d. inom perenthes, så
är det ej något likverk. Har Mamma
hört normalskolisterna tjuta till då
de anfalla hvarandra i snäbolls krig
i Esplanaderna – Så är det i kationen
församlingen. – När t. ex. högern skickar
tris-bien och venstern "au vote" då

är det förfärligt. Tänk på att de äro 750 skrik
halser. Då blir talaren utom sig, ingen
menniska hör på honom, presidenten, hertig
af Audiffret-Pasquier (mycket lik senator
John Snellman) stiger upp står med
sin lineal i bordet, skinger med sin
stora silfverklocka och återkallar sina
gossar till ordningen. Sådant inträffade
mångfaldiga gånger under de 2 ½ tim-
ingick
me vi voro der i dag, och dock var diska
sionen likgiltigt ämne. Huru skall det då
vara då principfrågor afgöras. Sabou.
lage uppträdde också. Honom hörde de
på, men höjern började snart föra oljud
och han afbrots alltjemnt mot slutet.
Roligt vore det att höra t.ex. Gambetta tal
då tiga de nog vackert minsann. Alla
som hört honom äro alldeles förtjusta
i hans vältaliget. På de sista tiderna har
han spelat en ofantligt rôle. Det är egentli-
gen han som kunnat hålla venstern mig
och sålunda fick de konsistationela dagar
genomdrifna. Ett geni den karlen.
klokhet och energi, skraft och en klingar
då vältalighet – det är egenskaper
som ej ofta ses hos en och samma person

Efter nationalfors. voro vi mycket lifvade
Pauline och jag, gingo länge och litade efter
bollhuset, der P. varit, men som vi icke
nu fick tag i det ligger vid en aflägsen gula
i Versailles. Vi gingo en stund upp i slottet
sågo Marie Antoinettes sängkammare, dörren
der pöbeln den 6te Oktober mördade
Schweitzarer, gången genom hvilken Lafagien
näddade drottningen, balkongen der
hon tvingarts att visa sig för les dames
de la halle o.s.v. Hvilka minnen. –
Återkomma till Paris bjöd Pauline mig
på middag och proponerade att vi sedan
skulle gå till Champs Elysées på kon
sest, men som jag ville skrifva detta
bref och ej heller hade mycken lust,
afslog jag. Det är möjligt att P. stannar
har ännu en vecka. Det är nu hennes
fixa idé att Mamma och jag skola
komma till Stockholm i höst. Jag
har öfvertygat henne om att Mamma
icke skulle komma, och sjelf tror
jag, att då jag hafver mig i väg ger
vill komma så fort som möjligt
till mitt älskade hem utan kröka
fr
fr
de
M
och
ma
mens
bästa
ordes
ma
och s
skor
vars
Jag
vari

reska
a
cke
et
diet
ör
det
hit och det. Då Pauline i dag som van-
ligt klagade öfver sin olycka, sin ensam
het o. d kunde jag ej låta bli att säga
henne har otacksamt, orätt hon talade
Hon har allt herad en menniska han önska
sig i yttre matto. Frihet, pengar, helsa och
är dock ej nöjd. Ensam är hon visst men
det är hennes eget fel till stor del – Snar-
före söker hon ej att trifvas der hon är
Skall i hela Stockholm ej en enda mennisk
finnar, som är möjligt att trifvas med.
Jag sade henne att jag sett Mamma ha
stora sörjer och bekymmer och dock allti
med mod och förtörstan se emot framtiden,
och aldrig klaga och jämra sig, att äfven
Mamma haft stora pretentioner på
menniskorna, men vande sig att se dess
bästa sidor, äfven om de ne varit så utom
ordentliga, och sist att jag alltid hört mam-
ma säga att man med hjertlighet
och gör vilja ofta kan förbinda menni-
skor och ofta göra dem till verkligen
våraktiga vänner. – Detta tar skref.
Jag tycker ej såsom hon att min
vandrar i en öken. Tvertom tycker

jag man öfverallt ser skär af godhet, öfverallt
a
är jag dem i kanske har inskränkte vende
och saknar några dag 2 funder Kicki för
och frika vade göra slagat der jag kände, säga
veddeland denna Stligen.
och Annie
snardag det ellers födelse
R
är jag farligt i den godt skäggig med Paulien på
den beramagt att jag seglar jag att den
sonden och såg har jag Mamma, så stora Eller
oskuller ning dag och militen ä
kantaget.
fick affärde men för inner denna
koteket och åt på stilig af söndag
kändesom i tribelt för att han måste
piska ska det till Mamma. Mera
härom härnäst. Jag hoppas ungen
porträtt henne. Mlle exponerna i de
den 20 Juni stängde ju expositioner
Tag ser hvar Mamma skall känna
i sommare? Manne på samla förhatt
Hvar det är ledig af att länka på
dessa niga om der som måla
här. Nu goda älskar harna
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelts brev med de vänliga uppmaningarna att hålla sig vid gott kurage [mod] gjorde verkan.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tänkte skaffa sig en svart rock då han skulle med Pauline Ahlberg till Ville d'Avray och sedan på kvällen till Austins; han fann ingen passande, men köpte några par bomullsstrumpor och en vit väst.

  Ville-d'Avray Pauline Ahlberg Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • Edelfelt vandrade till Pauline Ahlbergs eftersom det inte var att tänka på att få plats på en ångbåt eller omnibus på pingstdagen; de åkte till Ville d’Avray, Camille Corots älsklingsort, där Jean-Léon Gérômes elever i höstas hade den roliga "viften"; det var mycket varmt; de gick till fots till St. Cloud där det var mycket folk i parken; utsikten därifrån över Paris är bland det vackraste man kan tänka sig, i förgrunden ser man Seinens blå gördel och de lummiga ekarna och kastanjerna.

  Pariisi Saint-Cloud Ville-d'Avray Seine Pauline Ahlberg Jean-Léon Gérôme Camille Corot
 • Annandag pingst är vädret lika vackert; Edelfelt äter smultron alla dagar (han har t.o.m. köpt mogna körsbär) och frossar i doften från liljekonvaljer, rosor, lövkojor och syrener.

 • Edelfelt har tagit lös sina studier från ramarna för att skicka dem till Helsingfors.

  Helsinki
 • På kvällen var Edelfelt bjuden med Filip Forstén till Jaquinots; men han glömmer nästan att berätta om föregående kväll hos Sargents; han pratade nästan hela kvällen med Miss Sarah Austin och hennes yngre syster Mary; de var båda så vackra, graciösa och roliga att han fullt förstod Alfred de Mussets rader om de två tvillingdygderna ungdom i ansiktet och ungdom i hjärtat; Madame Mary Sargent sade skrattande vid avskedet att hon inte hade vågat störa honom då han verkat ha så viktiga saker att säga hennes systerdöttrar.

  Filip Forstén Alfred de Musset Jacquinot FitzWilliam Sargent Sarah Austin Mary Austin Mary Sargent
 • Edelfelt var som sagt bjuden med Filip Forstén till Jaquinots; Forstén sjöng med Mademoiselle Marie Friberg, medan Edelfelt talade med Mademoiselle Suzanne.

  Filip Forstén Jacquinot Marie Friberg Suzanne
 • Brevet fortsatt två dagar senare, onsdag.

 • De senaste dagarna har Pauline Ahlberg tagit all hans lediga tid i anspråk, eftersom hon reser följande vecka; de tre senaste månaderna har han tillbringat söndagarna med henne (förutom de kvällar han har varit hos Austins eller Sargents) och har dessutom träffat henne på Elme Marie Caros föreläsningar; han har varit på en rolig exkursion med henne till Versailles, på Nationalförsamlingen, dit Mademoiselle Suzanne skaffat dem biljetter; som Alexandra Edelfelt vet har församlingen sina seancer i hovteatern i palatset; de såg Léon Gambetta (som påminner om Gösta Philip Armfelt), Adolphe Crémieux, Jules Ferry, Émmanuel Arago, Jules Favre, Edmond de Pressensé och Édouard Laboulaye på vänster sida; höger och vänster sida skiljs åt av en gång som på Helsingfors teater; av högerns medlemmar kände han bara igen ärkebiskopen av Orleans, Monseigneur Félix Dupanloup, samt tidigare inrikesministern Oscar Bardi de Fourtou och krigsministern Ernest de Cissey; om Alexandra Edelfelt har hört normalskolisterna tjuta till då de anfaller i snöbollskrig i Esplanaderna får hon en uppfattning om bullret och oljudet i Nationalförsamlingen, där presidenten, hertig af Audiffret-Pasquier (liknar senator Johan Vilhelm Snellman), försöker upprätthålla ordningen.

  Helsinki Esplanadin puisto Versailles Johan Vilhelm Snellman Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Jules Ferry Léon Gambetta Jules Favre Gustaf Philip Armfelt Elme Marie Caro Edmond de Pressencé FitzWilliam Sargent Elizabeth Austin Suzanne Mary Sargent Adolphe Crémieux Emmanuel Arago Félix Dupanloup Oscar Bardi de Fourtou Ernest de Cissey Ivers James Austin Édouard Laboulaye Gaston Audiffret-Pasquier
 • Pauline Ahlberg och Edelfelt gick länge och letade förgäves efter Bollhuset, som finns vid en avlägsen gata i Versailles; de gick upp till slottet och såg bl.a. Marie-Antoinettes sängkammare och gången genom vilken Gilbert de Lafayette räddade drottningen under franska revolutionen.

  Versailles Bollhuset i Versailles Pauline Ahlberg Marie Antoinette Gilbert de Lafayette
 • Då de återvände till Paris bjöd Pauline Ahlberg Edelfelt på middag och föreslog att de skulle gå till Champs Elysees på konsert, men han avböjde; Pauline har fått en fix idé om att han och Alexandra Edelfelt skall komma till Stockholm på hösten; Edelfelt tror inte att han vill göra några extra uppehåll på resan hem.

  Pariisi Tukholma Champs-Élysées Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Då Pauline Ahlbergs klagade över sin ensamhet och olycka svarade Edelfelt att hon talade otacksamt och orätt; hon hade allt vad en människa kan önska i yttre avseende: frihet, pengar och hälsa; det måste finnas någon människa i Stockholm som hon måste kunna trivas med; han hänvisade till Alexandra Edelfelt, som trots stora sorger och bekymmer alltid med mod och förtröstan såg på framtiden utan att klaga och jämra sig.

  Tukholma Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Ellen och Anni Edelfelt har snart födelsedag; Edelfelt skall i morgon på konsert med Pauline Ahlberg så han får troligen inte tid att skriva till dem; han ber Alexandra Edelfelt hjärtligt gratulera dem.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Idag sänder Edelfelt en låda med porträttet av Berndt Lindholms pojke och några studier till konsul Klingström i Lübeck för vidare befordran till Alexandra Edelfelt; han hoppas unge Lindholms porträtt hinner med på utställningen i Helsingfors.

  Helsinki Lyypekki Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Frans Oscar Klingström Ragnar Lindholm
 • Edelfelt undrar vart Alexandra Edelfelt hamnar i sommar, kanske till gamla Johannisberg? Det är ledsamt att tänka på dessa nya omsorger som Mamma har; Edelfelt önskar godnatt.

  Johannisberg Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt har beställt ett par byxor; någon svart rock har han ännu intet hittat; han har betalat conciergen [vaktmästaren] och Julian Alden Weir den hyra han var skyldig.

  Julian Alden Weir
 • *Edelfelt har tänkt på en korrespondens till Helsingfors Dagblad, men de vackra sommarkvällarna lockar inte till skrivande, i synnerhet då han ofta är borta hos Pauline Ahlberg och Austins.

  Pauline Ahlberg Elizabeth Austin Ivers James Austin
 • *Kamraterna börjar skingras; idag reste Eugène Burnand, Paul Robert och Evert Van Meyden; flera av amerikanerna reser till Schweiz; Carroll Beckwith är i Venedig.

  Sveitsi Venetsia Carroll Beckwith Paul Robert Eugène Burnand Evert van Muyden