Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

porträtt (konstverk) militärer (personer) ateljeet hotellit kartanot linnat mallit (ammatti) matkat puutarhat seuraelämä seurapelit taiteilijakodit talous tilaukset tulevaisuus vaatteet

Granläck d. 27 Aug. 72.
Älskade Mamma!
Som vi just nu ämna sätta oss i vagnare
för att kulla af till – Walléens eller Molerus,
jag vet ej ännu hvart, beder jag Mamma
förlåta mig att jag ej nu skrifver ett bref
med fina rader och och digert innehöll, utan
bergarna dessa minuter att hjertligen tacka
för Mammas och Ellens bref, och sedan i hast
draga upp en konturteckning af det märkvärde
gaste i denna vecka. Som jag häromdagen
skref till Morbror Gustaf, och i brefvet till honom
talade om Sales besök, borde Mamma dock ha
reda på ett och annat af hvad jag på senaste tiden
upplefval. – Som jag förut nämt, har jag, redan
från första stund jag kom till Könköping, önskat
se Hockerts atelier här. I tisdags blef denna
min önskar en verklighet. Tidigt på morgonen
vandrade jag af åstad till Pauli, som skulle
blifva min ciceron. Vi uppehöllos emellertid
på "Skuggan" ända till kl. 11 af en kadett

Moberger, som med ständiga galna historien
från Carlberg visste att fängsla vår uppmärksam
het. Då vi sedan vandrade till staden, och gingo
si hos Hockerts, blefvo vi på det vänligaste emottagen
af gamla fru H. och Hockerts syster kaptenskan Wallgrens
Hemmet är utmärkt trefligt, och man ser att en artist
har varit med ej spela. Gamla, sextonhundrataliska
mahogny och ek. skap, och fina, slufulla möbler.
isynnerhet voro de rum, som H. sjelf plågade be-
bo, då han var hemma vackra. Det ena, hans
sofrum, var inredt med grönt och fina guldlister
ateliern, det andra gråbrunet. Fru Wallgren var
utmärkt vänlig emot oss, lät mig bläddra i
genom alla bockerts skizzer och hela hans
bile trolken, der mycket intressanta saker i
kostymväg funnos. Hans skizzer och karrikatur
rer äro mästerliga. Bl. annat fäste jag mig
vid en, som han tecknat sista sommarn han
lefde. Det är en bit Marstrandslif: "La beaulie
de la ville, Laura Frenckell sitter (vacker och
mycket lik) värdslöst utsträckt i en fåtölj,
omgifven af sina beundrare. En rysk grefva
tyckes för tillfället hafva andrens hos
Hennes Majestät inom de skönas rike, och
alla
förbr
klist
reda p
Cross
han
lägar
drap
hur
men
ajs
Kejsa
eskis
öppn
sågo n
Muen
ute
som
lott
het.
och or
mej
af ho
Herst

störren
masken
gingo
mottagen
Halligen
alla
taliska
der

te
beaut
er och

git
las
och
alla de andra tilllledjarna äro mer eller mindra
förbittrade häröfva. Grefve Rosens fantastiskt
klädd, står och kryter handen fast om sitt olyckligt
ridspö, som han tyckes ha för afsigt att söndag
krossa, bakom den sköna; Hoifest sjelf ser
lande på Rosens ungdomliga, glödandes
låga, och tre svenska löjtnanter eller kaptener
draga sig skamllata undan. – – Staten
har förbehållit sig en del af hans teckningar
men dessa finnas ännu i modrens ege. – Vi
sågo hans "Grande médaille d'honneur" af
Kejsar Napoleon, hans diplom, och alla hans
eskisser till den verldsberömde tafla, som
öppnat vägen för honom till detta triumph
såg på konstens bana, som han, en som bland
venskar försökt, och jag kan ej neka till att
uti allt detta uttalade sig för mig detta! försök
som varit orsaken till så många glada luft-
slott, och så många stunder af tvekan och oviss
het. – Tin tahlgren visade mig den oväntade
och ovanliga artigheten att vid afskedel lemna
mig en lithografie gjord hos Limercier i Paris)
af hans lappkapell, såsom minne af mitt
besök i Hockerts atelier, och jag har dubbelt

anledning att vara tacksam, då den superbar
lithografin ej står att får i de svenska
boklådorna. – – Stols hos Doktorn –
Vi ämna oss om en stund till Hotellträd
gården, och under det herrarna spela brå-
de skrifver jag. – Ute på Granbach har
tante Leuhusen haft en symamsell för
att arrangera om host-toiletten, och Mam-
ma vet, huru allting är annorlunda, då
man har någotslags brådska i huset. För-
argligt är det för mig, att tante är så
upptagen af att ser, att hon ej kunnat
sitta för porträttet som jag påbörjat, och
jag kan ej begripa, huru det då kan
bli färdigt. – –
I mitt förra bref
tror jag att jag gaf en någorlunde klar
redovisning öfver min reskassa, men
Mamma måste dock hafva missuppfatta
något deri, då Mamma säger att jag
gjort af med tvåhundra mark här i Sveri
hvilket ej är fallet. Med 200 mk kom
jag hit, och har nu 75 qvar, och har
således ej, om jag ej får de utlofvade Calle
Holmska pengarna råd att fara till Grips-

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skall snart åka iväg till Walléens eller Mobecks och hinner därför inte skriva något långt brev; han tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Eljert Edvard Mobeck Theodor Walleen Anna Walleen Emilie Augusta Mobeck
 • Edelfelt har skrivit till morbror Gustaf Brandt om Faxes besök.

  Gustaf Brandt Arvid Gustaf Faxe Hilda Faxe
 • Tillsammans med Georg Pauli har Edelfelt nu sett Janne Höckerts ateljé, vilket han haft för avsikt ända sedan han anlände till Jönköping.

  Jönköping Georg Pauli Johan Fredrik Höckert
 • Edelfelt och Georg Pauli hade uppehållits av en kadett Harald Moberger, som berättade fängslande historier från Carlberg.

  Karlberg Georg Pauli Harald Gottfrid Moberger
 • Janne Höckerts mor och syster, kaptenskan Fredrika Wahlbeck, tog emot dem; Edelfelt fick bläddra igenom Höckerts alla skisser och biblioteket; skisserna och karikatyrerna är mästerliga, bl.a. en teckning från Marstrand "La beauté de la ville" [stadens skönhet] med Laura Frenckell och beundrare, bl.a. greve Georg Rosen och Höckert själv; de fick se Höckerts grande medaille d’honneur av kejsar Napoleons instiftade hederslegion, samt alla skisser till den världsberömda tavla [Drottning Kristina och Monaldeschi] som öppnat vägen för Höckerts triumftåg på konstens bana; fru Wahlgren har som minne gett Edelfelt en litografi (gjord hos Lémercier i Paris) av Höckerts lappkapell.

  Pariisi Marstrand Napoleon I Bonaparte Georg von Rosen Laura von Seüme Kristina Johan Fredrik Höckert Sophie Elisabeth Höckert Fredrika Maria Wahlbeck Gian Rinaldo Monaldeschi
 • Edelfelt ville liksom Janne Höckert försöka sig på en konstnärskarriär.

  Johan Fredrik Höckert
 • Brevet är fortsatt hos doktor Eljert Mobecks; de är på väg till Hotellträdgården; så länge herrarna spelar bräde skriver Edelfelt brevet.

  Eljert Edvard Mobeck
 • På Granbäck är tante Adelaide Leuhusen så upptagen av sin höstgarderob att hon inte har hunnit sitta modell; Alexandra Edelfelt vet hur annorlunda allting är då man har någotslags brådska i huset.

  Granbäck Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen
 • Edelfelt redogör reskassan för Alexandra Edelfelt; om han inte får de utlovade pengarna från Calle Holm har han inte råd att åka till Gripsholm.

  Gripsholm Alexandra Edelfelt Carl Holm