Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ateljeet isänmaallisuus kansallislaulut kirjeenvaihtajat laulelmat matkat mitalit musiikki naiset nationalismi näyttelijät näyttelyt opinnot palkinnot poliitikot politiikka ranskalaiset ranskalaisuus sanomalehdet taiteilijat talous tasavaltalaisuus täysihoitolat teatteritaide tilaukset tulevaisuus tutkinnot valokuvat ylioppilaat

Paris, tisdag d. 22 Juni 1895
Älskade Mamma
Mammas bref just före afresan till Johanniskig
och ett från Lulle dateradt sistnämnde ställe,
bringa mig underrättelsen att Ni nu i den stund
som är sittere med den gamla kära Borgå-staden
för ögonen, att ni nu åter befinnen Eder i vår
gamensamma hemtrakt. Det vill mycket till
för att hos Eder alla saknaden efter det för
alltid förlorade, kära Kiala skall kunna lindre
utplånas kan den ju ej, men Mammas raska
modiga glada och goda synne är en säker borgen
för att hvartkån 3 än ställen är hösa och
hvarkels i nedslan Edra bopålar, trefnad
glädje och kärlek alltid skola följa Eder
i spåren. Lulle skrifver i sitt bref! Jag
vet ej huru det kommer sig till att det
gamla, ruskiga Johannesberg, som från
landsvägsidan alltid presenterat sig mindre
fördelägtigt för mina ögon, nu med ens
ser så gladt och trefligt ut – jag är dock
nästan säker på, att detta tycke af sällhet
och trefnad kommer från dem, som nu
bygga och bo der. ". Hvad det skall bli
roligt att i sluta på sommaren, om
också blott på någon vecka komma det
ut till Eder) med Eder gå utåt den vackra
adalen och till Gamla Borgå. – Morbror

Anjust kan ju sjena som preteet för
de upprepade besök på Kiala jag tänker
anstalla. Hvar är Tajta sommar?
Jag förmodar på Johannesberg. – Morbrors
Gustafs flyttning till Hfors får jag väl
höra om i Mammas nästa bref. Mycket
bråk och ledsamheter medfölja sälla flyttningen
och denna som nu gäller allt – rubb och
stubb, torde ej bli bland de minst besvärk
ga. När Morbror väl installerat sig
i Hfors, ber jag Mamma vara god och
ge mig hans adress, på det jag må
kunna skrifva till honom.
Jag har ändtligen fått en medalj
i Ecole des Beaux Arts, i ornaments
teckning. Om den också ej är så arorik
som en i tecken efter modell varit, så är
dock mitt mål vunnet, det nämnligen,
att hädanefter utan concours de places
ha inträde i Cours de soir. Utom att
jag sålunda slipper att årligen för-
lora 2 à 3 veckor genom de gräsligt
tråkiga concourser, så har jag nu
för allan tid en temmeligen god plats
d.v.s. bland medaljesterna". Concouse
som försiggick förra veckan fr. 1-3
alla dagar gällde en stor utförd teckning
(perspektivisk, ej arkitektonisk) af en
de
Ou
con

ling
en
vår
af
stor grekisk vas med sockel, allt fullt
af reliefer, dansande nymper, blomster
kransar inskriptione o.d. – rätt tråkigt
att göra 4 af de 60 taflande fingo
medalj bland dem Quesnet, massier
i atelier Cabanel Carneiro en hygglig
portujisare också hos Cabanel, undertecknad
(den 2dra i ordningen) och sedan en som jag ej
mins namnet på. Kommer jag hit i nästa
är så skall jag försöka så en 3dje klassen
med. i teckning så en 2dra klassens och så
är jag nöjd, och sparar mina bemödanden
för Salongen. – Häromdagen (i lördags)
Tog jag mod på mig och gick med mina
halffärdiga teckningar till Julqvällen
till Boulanger. – Han var mycket
nöjd med dem, ehuru han kasserade
ett förslag till gamla pistol i stagan, och
gaf mig en massa råd i afs å ljus för-
delningen. Han sade ungefär detta: Ils
sont très-gentils vos petits croquis,
et en voit tout de suite ce qu'ils repre-
sentent, ce qui est un des plus grands
mérites de la composition; c'est une excel-
lente étude pour vous et vous y apprese
drez beaucoup. Votre composition ett
ore sincère, simple et naturelle, tacker
de ne pas perdre ces qualites-là,
Oui, mon amer, je vous en fais mes
compliments. – Sedan frågade jag honom

till rades visa vis trappidare, beskref
af jag hade en förläggare som låg efter mig
med den svåra uppgiften bra men inte
dyrt o. s. v. B. kände sjelf ej några tra
pavörer, men bad mig gå upp till en
af de bästa tecknarne på trä, M. Lavée
hans intim vän. (det är Lavée som
tecknat Reuvilles tafla på trå i den
gravyr jag skickat till Mamma, vidare
Cefalus och Prohris" ut en af de
illustrerade tidningar jag skickade till
Mamma under adress Johannes berg.
I dag var jag hos Lavée. Han är en ung
blond, mager herre arbetar i en högst
tarflig atelser uppe på Montmarter i
6te våningen. – Han gaf mig många
vigtiga råd. sade att jag för all del skulle
teckna tjusare, annars finge jag bara
"clair de lune" i träsvill, alldenstund
hvarje litet strack blir tjockare och svarta
re i tryck. Hvad mig, innan han kunde
rekommendera någon gravör, eller
kunde säga det ungefärliga priset, lecka
en plansch alldeles färdig på tra, hvar
efter han skulle säga sitt omdöme om
densamma. Alla menniskor här
säga, i afseende å priset i c'est celons
det beror på om man vill ha en planch
à la bilderack för barn eller ett

artistiskt arbete. Jag skall någon af dem
dagar gå och köpa trädplåt och sedan börja
på. – Olyckan vill att vi just denna
vecka i Ecole des Beaux Arts ser mycket
intressanta modeller både för och eftermiddag
och jag således ej vet om det blir så
mycket gjort förrän nästa vecka.
Jag är nu åter rik som Kresus,
A
det Antell gifvit mig 2 500 mkna. Han
mötte mig häromdagen i Salongen (der
han köpt 2 taflor en medelmåttig genre-
bild af Lix för 2, 800 och ett bra landskap
af en ung Damoye för 2000 frs.) och sade
sig snart göra en resa i Tyskland, hvarför
han frågade om jag ej nu ville ta pens
ne, ty för honom vore det nästan bättre
att ge dem nu. – Vi gingo till honom, de
jag en hel eftermiddag såg på han
förträffliga, stora fotografier efter
Rafaels tarnesina och Sextinska ha.
hellet museerna i storens, Neapel
och Venedig. – Jag skäms nästan att
ta emot pengar då jag ännu ej
kan något göra, af Antell tar jag
dem dock utan samvetsgaal de han
uttryckligen sagt, att han innan
1878 vill ha något af mig, och
att han gifvit mig pengarna

på förhand, emedan han ansåg mig ha
nu ha mera behof af dem än om
4 år. – Huru kommer det sig sett
att min korrestördans Anni ej varit
införd i dagbladet. Skulle man ej ha
tyckt om den. Kanske har dock
stridentmötet och referaterna från
detsamma helt och hållit upptaget
utrymmet. Jag har så noga sig göra
låter följt med jublet och glädjen
i Upsala och Stockholm. Hvad det
måtte ha varit utomordentligt roligt
Jag glädje mig åt alla de detaljer
rade berättelser jag får hära derom
i höst. Att finnarna så blifvit
hedrade var ej mera än sätt och hella
Heder åt ett land och ett folk som
under utländskt ok dock vetat att
bevara sin gamla sjelfständighet
och prägel, som frambragt ett det
rikaste likaså lif, som ännu i
des aldag, sina soner till en adel han
förelse – lefve Finland!
I sista onsdags var jag hos Jacqui
nots. – Sedan vi mycket resonnerat
om gamla franska visor, som
gått fram led till led blefvo vi till
g

till
slut så lifvade att vi alla unga
t.o.m Mademoiselle Suzanne som ännu
ej sjunger, stämde upp marsiljen
so accompagnerades med hänförelse
af Mlle Marguerite så man trodde
alla strängar skulle brista. Vi
sjöngo alla verserna, den ena mera
herrlig och hänförande än den andra –
det var en storartad stunde reputtskämst
grundrepublikansk hos Men Jacquinot
och alla voro derföre förtjusta. Under
det att intelligensen i Norden ofta
är konservatid är den här i Frank-
icke vanligtvis alltid republikanska.
Det låter derföre kanske egendomligt
i Edra öron, och alls ej som en rekom
mendation, då jag säger att unga frunting
mer t.ex. äro republikanskt sinnade, men
de kunna nog vara lika fina, lika bildade
like sannt qvinliga för det. – Efter
var stora konsert à là 72, tillade
Mme Jacquinot skrattande att hon
hästade att bli uppsågo af sin husvär-
denna en gammal grefvinna med gikt
och podager som borde utsax-intell.
Mlle Suzanne känner personligen
en massa deputerade af venstern.
Hennes far är mägte rik, och en
ch Protestanterna i Frankrike äro allas republikaner.

genom honom har hon blifvit bekant med
de deputerade från Barcle de och så unde
för under. Också Pasteur för sig att
passant, tala om att sade – till mig
Gambetta, Jules Ravre m.fl.
I morgon äro Filip och jag spengar
på middag till måla så under som
i dag skref till mig dero och det
ej bra snällt af henne. Man
känner sig så härnästan der, för
är gladt och intelligen och de
trefs man ju alltid. – Dessa bra egen
skaper äro bra allmänna i Frankrik
och derföre tycker jag om han svänner
Jag har ofta tänkt att såväl
Mammas som jag ändå är om den
synnen båda traf. – När skallifet
Antell kunna komma såg snart
skrifvit förder att orde honom
men afsänder i en
erför att han de får rätt var
nu goda Mamma på en fråga
Är Axel kandidat
far har ej till något vore sorten
i kedningarna. Det vore bra mötte
om jag då hans kommer gråter
lerade honom till en examen är
han ännu ej tagit.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt och Lulle (Julian) Serlachius; familjen torde nu vara på Johannisberg och sitter med den gamla kära Borgå-staden för ögonen; saknaden över att ha förlorat Kiala är svår att lindra, men Mammas modiga och glada lynne är en säker borgen för att trevnad, kärlek och glädje följer var än de slår ned bopålarna.

  Porvoo Kiala Johannisberg Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Lulle (Julian) Serlachius skriver att Johannisberg ger ett gladare intryck och att det säkert beror på invånarna.

  Johannisberg Alexandra Edelfelt Julian Serlachius
 • Edelfelt ser fram emot att i slutet av sommaren komma ut till familjen, gå längs den vackra ådalen och till Gamla Borgå; Morbror August Streng kan tjäna som förevändning till att besöka Kiala.

  Porvoo Kiala August Streng
 • Var är Tajta (Fredrika Snygg) i sommar? Edelfelt förmodar att hon är på Johannisberg.

  Johannisberg Fredrika Snygg
 • Edelfelt antar att han får höra mer om Morbror Gustaf Brandts flyttning till Helsingfors i nästa brev från Alexandra Edelfelt.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt har fått medalj i ornamentsteckning på École des Beaux Arts; det medför att han härefter har rätt att delta i kvällskurserna utan att behöva tävla om platserna; han kommer för all tid att ha en tämligen god plats, d.v.s. bland "medaljisterna"; fyra av de 60 tävlade fick medalj; de tre andra var Jules Quesnet som är massier [ateljéföreståndare] i Alexandre Cabanels ateljé, portugisen Carneiro, samt en som han inte minns namnet på.

  École des Beaux-Arts Alexandre Cabanel Jules Quesnet Carneiro
 • Nästa år ska Edelfelt försöka få medalj i teckning.

 • Edelfelt har visat teckningarna till Julqvällen för Gustave Boulanger, som var mycket nöjd, men kasserade ett förslag till gamla Pistol i stugan; Boulanger gav råd om ljusfördelningen, han sade också att kompositionen var innerlig, enkel och naturlig och hoppades att Edelfelt inte förlorade dessa kvaliteter.

  Gustave Boulanger Pistol
 • Gustave Boulanger rekommenderade Edelfelt att gå till hans vän Monsieur Jules Marie Lavée, som är en av de bästa tecknarna på trä, för att fråga råd om träsnidare; Lavée har tecknat Alphonse de Neuvilles tavla på trä i den gravyr som Edelfelt skickat till Alexandra Edelfelt, samt "Cefalus och Prokris" i en av de illustrerade tidningar som han skickade till Johannisberg; Edelfelt besökte Lavées ateljé i Montmartre och fick rådet att teckna ljusare, eftersom varje litet streck blir tjockare och svartare i tryck; priset är svårt att förutse och beror på vilken kvalitet man vill ha.

  Johannisberg Montmartre Alexandra Edelfelt Alphonse de Neuville Gustave Boulanger Jules Marie Lavée Kefalos Prokris
 • Edelfelt är åter rik som Kresus efter att Herman Frithiof Antell gett honom 500 mk för sin beställning; de träffades på Salongen där Antell köpt en medelmåttig genremålning av Frédéric Lix för 2 800 francs, och ett bra landskap av Pierre-Emmanuel Damoye för 2 000 franc; Antell skall snart fortsätta till Tyskland och tyckte det var bästa att Edelfelt tog pengarna nu.

  Saksa Herman Frithiof Antell Frédéric Lix Pierre-Emmanuel Damoye Krösus
 • Hos Herman Frithiof Antell har Edelfelt sett fotografier av Rafaels Villa Farnesina, Sixtinska kapellet och museerna i Florens, Neapel och Venedig.

  Firenze Venetsia Napoli Sikstuksen kappeli Villa Farnesina Rafael Herman Frithiof Antell
 • Edelfelts korrespondens har ännu inte införts i Helsingfors Dagblad.

 • Edelfelt har noga följt med jublet och glädjen i Uppsala och Stockholm vid studentmötet; han tycker det är rätt att Finland blivit hedrad, folket har trots att det är under utländskt ok vetat att bevara sin självständighet, vilket resulterat i ett rikt litterärt liv, som eldar landsmännen till ädel hänförelse.

  Suomi Tukholma Uppsala
 • Senaste onsdag var Edelfelt hos Madame Jaquinot; man diskuterade gamla franska visor som gått från generation till generation; till slut sjöng all unga marseljäsen, t.o.m. mademoiselle Suzanne som annars inte sjunger; Mademoiselle Marguérite ackompanjerade; hos Jaquinots är man grundrepublikansk och alla var därför förtjusta.

  Jacquinot Marguerite Jacquinot Suzanne
 • Intelligentian i Norden är vanligtvis konservativ, medan den i Frankrike är republikansk; *protestanterna i Frankrike är alla republikaner.

  Ranska Pohjoismaat
 • Unga fruntimmer är republikanskt sinnade, men kan vara lika fina och bildade, sant kvinnliga för det.

 • Fröken Suzanne känner personligen vänsterns deputerade från Bar le Duc; hon har talat med Léon Gambetta och Jules Favre.

  Bar-le-Duc Léon Gambetta Jules Favre Suzanne
 • Edelfelt och Filip Forstén är ikväll bjuden till Madame Jaquinot; han känner sig hemmastadd hos Jaquinots; man trivs alltid där folk är glada och intelligenta, vilket är två egenskaper som är allmänna i Frankrike; han har ofta tänkt att han och Alexandra Edelfelt har ett franskt lynne.

  Ranska Alexandra Edelfelt Filip Forstén Jacquinot
 • När kommer Axel Antell? Edelfelt ber Alexandra Edelfelt också svara på om Axel tagit kandidatexamen eller inte?

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • *Föregående dag var Edelfelt med Julian Alden Weir och Edouard Paupion, tidigare juris student som nu är elev till Jean-Léon Gérôme på Theatre Français; de såg Chez l'avocat, l'Ilote och Alfred de Mussets On ne badine pas avec l'amour; Sophie Croizette och Louis Delauney spelade mästerligt även om Croizette inte passade i Camilles roll.

  Théâtre-Français Sophie Croizette Louis Delaunay Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Alfred de Musset Edouard Paupion Camille
 • *Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa syskonen, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika Snygg); Morbror August Streng och Lulle (Julian) Serlachius.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Julian Serlachius Fredrika Snygg August Streng
 • *Edelfelt ska skriva till Lulle (Julian) Serlachius på Alexandra Edelfelts adress.

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius