Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet album sjukdom (tillstånd) förälskelse häät henkilökuvat Jumala juutalaiset kirjailijat kirjeet kuvitus lääkärit matkat naiset näyttelijät näyttelyt rakkaus seuraelämä suomalaiset syntymäpäivät taidekauppa taidenäyttelyt taiteilijat talous taulut teatteritaide tilaukset toimittajat vierailut viikkolehdet viuhkat ystävyys

d. 2 februari
Älskade Mamma,
Jag kan ej begripa hur jag kommit
att söla så förskräckligt med svar på
Mammas 2 sista bref. Hade jag ej skrifvit
några ord till Anni så vore jag alltför
skamflat. Jag tror att jag fick det
första brefvet för mer än en vecka
sedan – säkert är att jag skäms
dugtigt.
Mamma har ju hört hvilken briljant
effekt solfjädern gjort. Jag fick till
min stora öfverraskning och glädje
bref från både mor och dotter, alldeles
förtjusande, vänliga bref. Mamma
frågar hvad hon skrifver – och
Jag finner ingen bättre utväg än att
citera fröken Sophies bref in extenso:
"Merci, Monsieur Edelfelt, merci cent fois!
Comment vous temoigner toute ma reconnais

sance, comment vous dire combien
je suis enchantée de mon évantail!
Si vous pouviez
saviez
quel effet i a produit,
comme tout le monde le trouve ra-
vissant! Si vous pouviez entendre
les éloges qu'on fait de l'artiste, de
son talent, de son goût, de son idée,
de son "imagination vive" (Bornskt uttryck,
ifall Mamma mins) Et moi, je suis toute
fière de savoir que ce chef d'oeuvre
m'appartient et j'ai grande envie de
rire en regardant cet heureux couple
et la figure moqueuse d'Iris (ämnet måladt
på solfjädern) – Il m'était permis
de vous écrire deux mots seulement,
aussi je vous quitte. Croyez, Monsieur
Edelfelt à ma sincère reconnaissance
et à l'amitié que je vous porte
S. M. "
Detta var ju en utmärkt snäll och
vacker tacksägelse för en present.
Hade den kommit från – hvem skall
jag säga – Minette Munck, Bertha
Forsman eller någon annan, hade jag

blott ansett den som ett artighets
bevis, men voro dessa rader,
skrifna med en hög spetsig, ännu
något ung flicks-stil, kapabla att
försätta mig i ett tillstånd af glädje
och tacksamhet, som hade intet
att göra med "les exigeances du monde"
Om jag också ej försökt att döda
en hel hop känslor som jag under
sista hösten erfor, så har jag dock
resonnerat betydligt och sett många
omöjligheter. Skilnaden i nationali-
tet, vanor, uppfostran har ofta stått
för mig som ett oöfverstigligt hinder –
För resten är jag ej säker på mig
sjelf. Vi träffades under exceptionella
omständigheter, bland sympathiska
menniskor, i en vacker natur, hon
lössläppt för första gången i sitt lif,
Jag omgifven af det jag hade kärast
på jorden, Vi voro alla glada, roliga
re än vi äro i hvardagslag, och
lätt böjda att se lifvet i rosenrödt
Men lifvet är möda och arbete – är
det sagdt att leendet qvarstannar ännu
då dagens tunga och hetta begynner?

Jag vågar ej tänka på framtiden
utan lägger den i Guds hand, och
för att vara fullt upprigtigt, litar
Jag ännu ej på mina känslor, efter-
som jag kan sitta och anatomisera
och resonnera mina intryck minnen
och planer. Fru Etter har skrifvit
mig om Mm Pasca. Jag tror egentli-
gen ej så mycket att Mm P begärt
min och Berndtsons adress för att ta
reda på mig som ej mera för att ändtli-
gen få ett portrett som Wolkoffs skickat
med Bson men som denne ännu ej fram-
fört emedan han 3 gånger sökt henne
förgäfves och personligen vill öfverlemna
paketet Jag kan dock ej rigtigt
förstå hennes mening. Slog hon ej
sjelf efter Michel W. Huruvida hon
är skild från sin man vet jag ej – det
lär vara någonslags storskojare hvars
bedrifter gjort att giftermålet förklarats
af intet värde. – Emellertid är jag
naturligtvis beredd att emotta den stora
skådespelerskan; i intet fall skulle
Jag på minsta sätt ha kompromotterande

hvem det vara må.
Jag är rigtigt lycklig öfver fru
Jacobsons tillfrisknande, ehuru
Jag ej känner henne. Det hade
varit rysligt hårdt om fru Etter,
denna den älskvärdaste menniska
på jorden, ännu fått denna stora
sorg att dras med. Hon är verkligen
bra älskvärd fru Etter, och då jag
skrifver t.ex. "cette amitié qui m'honore"
så är det alls ingen fras. Jag känner
det som en heder att ett stöd att ha
en sådan persons vänskap – om också
brorslotten kommer på Mammas del.
– M. Hubert, redacteur för Monde
Illustré har vändt sig till Bastien
och mig för att vi skulle teckna några
porträtt efter naturen till hans tid-
ning. Han begärde af mig Gou-
nod och Croizette. Jag skall bör
ja med den senare, som nyligen
spelat titelrolen i Dumas (nästan
uthvisslade) pjes Princessan af Bagdad.
Spelet lär dock ha varit alldeles
öfverlägset, och man hyssjade mest

åt miousequenserna i stycket,
som lära vara många. Jag är trött
åt Dumas evigt samma thema.
Han måtte, med sin stora talang,
ändå vara en inskränkt natur. Hans
evigt samma ämne, hans trånga
idékrets, der ingenting annat än
falska och onaturliga bilder röras, äro
ej tecken på någon stor ande. Med
alla sina öfverdrifter och galenskaper
var dock fadren en större natur,
det var mera Schwung i honom.
Emellertid skall det bli ganska intressant
att göra Mlle Croizettes bekantskap
likasom Gounods. Ännu har det varit
fråga om Dumas; Mlle Barettas och
Bartets porträtter, får se huru det
går.
Hvad konsthandlare beträffar, så har
Jag haft några förargelser. En hade
af mig beställt eller så godt som beställt
ett litet hufvud, som han sedermera
lär med sin fru vara rest till Stockholm på bröllopsresa.

ej tog. Såväl detta opus som
Sommarlif äro nu hos en annan
konst-jude. Får se huru det går med dem.
1000 frcs tror jag jag ej får för den senare
taflan. – Dagnans porträtt blir bra
tror jag. Jag har börjat på med en
tafla efter Mme Troubetskojs klädning
och den behagar mycket. Courtois
råder mig t.o.m. att göra detta färdigt
för Salongen och utställa det jemte
Dagnans porträtt. Först den 18 mars
beger jag mig till Spanien. Benja-
min Constant har rest i dessa
dagar, och stannar der blott i 14
dagar. En Girardet, elev till Cabanel
kommer kanske att resa samtidigt
med mig.
Ändtligen har jag kunnat realisea
en älsklingsidé, den att på den
5te februari öfverräcka åt fru
Runeberg ett album med teckningar
af alla de närvarande finska
målarne. Jag har bestyrt om
albumet, utmärkt vackert inbun
afsändes, utom bref som förut blifvit skickade. Krohn

det i japanesiskt läder. Wetterhoff
skall skrifva en dedikation på
vers. Visserligen borde äran egentli-
gen tillkomma Walter, men jag
tycker att artigheten bjuder att
ge presenten åt frun. De äro
ändå så gästfria och vänliga att
denna gärd af tacksamhet är
en pligt. Jag har tecknat Lind-
ströms bisin i albumet, men
kommer sannolikt att teckna
äfven en allegori öfver den 5te
februari, något som direkt har
att göra med dagens betydelse.
En massa finnar, Berndtson
jag
, Standert
skiölds, en pianist Dahlberg, Antell
några finska läkare och konstnärer
ha bjudit in Runebergs på middag
d. 5te då äfven albumet kommer
att öfverräckas. –
Om söndag är Jag bjuden till M. Pasteur
fadren, och är ej särdeles förtjust
deröfver. – Och nu farväl, älskade
Mamma, tusen, tusen helsningar
till alla från
Atte.
På Krohns bröllopsdag hade vi, Bson Runebergs och jag festmiddag – 3 depecher

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag kan ej begripa hur jag kommit att söla så förskräckligt med svar på Mammas 2 sista bref. Hade jag ej skrifvit några ord till Anni så vore jag alltför skamflat. Jag tror att jag fick det första brefvet för mer än en veckasedan – säkert är att jag skäms dugtigt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Mamma har ju hört hvilken briljant effekt solfjädern gjort. Jag fick till min stora öfverraskning och glädje bref från både mor och dotter, alldeles förtjusande, vänliga bref. Mamma frågar hvad hon skrifver – och Jag finner ingen bättre utväg än att citera fröken Sophies bref in extenso: "Merci, Monsieur Edelfelt, merci cent fois! Comment vous temoigner toute ma reconnais sance, comment vous dire combienje suis enchantée de mon évantail! Si vous saviez quel effet i a produit, comme tout le monde le trouve ravissant! Si vous pouviez entendre les éloges qu'on fait de l'artiste, de son talent, de son goût, de son idée, de son "imagination vive" (Bornskt uttryck, ifall Mamma mins) Et moi, je suis toute fière de savoir que ce chef d'oeuvre m'appartient et j'ai grande envie de rire en regardant cet heureux couple et la figure moqueuse d'Iris (ämnet måladt på solfjädern) – Il m'était permis de vous écrire deux mots seulement, aussi je vous quitte. Croyez, Monsieur Edelfelt à ma sincère reconnaissance et à l'amitié que je vous porte S. M. "

  Alexandra Edelfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Hanna von Born
 • Detta var ju en utmärkt snäll och vacker tacksägelse för en present. Hade den kommit från – hvem skall jag säga – Minette Munck, Bertha Forsman eller någon annan, hade jag blott ansett den som ett artighets bevis, men voro dessa rader, skrifna med en hög spetsig, ännu något ung flicks-stil, kapabla att försätta mig i ett tillstånd af glädje och tacksamhet, som hade intet att göra med "les exigeances du monde"

  Sophie Manzey Vilhelmina Munck Berta Forsman
 • Om jag också ej försökt att döda en hel hop känslor som jag under sista hösten erfor, så har jag dock resonnerat betydligt och sett många omöjligheter. Skilnaden i nationalitet, vanor, uppfostran har ofta stått för mig som ett oöfverstigligt hinder – För resten är jag ej säker på mig sjelf. Vi träffades under exceptionella omständigheter, bland sympathiska menniskor, i en vacker natur, hon lössläppt för första gången i sitt lif, Jag omgifven af det jag hade kärast på jorden, Vi voro alla glada, roligare än vi äro i hvardagslag, och lätt böjda att se lifvet i rosenrödt Men lifvet är möda och arbete – är det sagdt att leendet qvarstannar ännu då dagens tunga och hetta begynner? Jag vågar ej tänka på framtiden utan lägger den i Guds hand, och för att vara fullt upprigtigt, litar Jag ännu ej på mina känslor, eftersom jag kan sitta och anatomisera och resonnera mina intryck minnen och planer.

  Sophie Manzey
 • Fru Etter har skrifvit mig om Mm Pasca. Jag tror egentligen ej så mycket att Mm P begärt min och Berndtsons adress för att ta reda på mig som ej mera för att ändtligen få ett portrett som Wolkoffs skickat med Bson men som denne ännu ej framfört emedan han 3 gånger sökt henne förgäfves och personligen vill öfverlemna paketet Jag kan dock ej rigtigt förstå hennes mening. Slog hon ej sjelf efter Michel W. Huruvida hon är skild från sin man vet jag ej – det lär vara någonslags storskojare hvars bedrifter gjort att giftermålet förklarats af intet värde. – Emellertid är jag naturligtvis beredd att emotta den stora skådespelerskan; i intet fall skulle Jag på minsta sätt ha kompromotterande hvem det vara må.

  Emilie von Etter Alexis Pasquier Gunnar Berndtson Michail Sergejevitj Volkov Pasca
 • Jag är rigtigt lycklig öfver fru Jacobsons tillfrisknande, ehuru Jag ej känner henne. Det hade varit rysligt hårdt om fru Etter, denna den älskvärdaste menniska på jorden, ännu fått denna stora sorg att dras med. Hon är verkligen bra älskvärd fru Etter, och då jag skrifver t.ex. "cette amitié qui m'honore" så är det alls ingen fras. Jag känner det som en heder att ett stöd att ha en sådan persons vänskap – om också brorslotten kommer på Mammas del.

  Alexandra Edelfelt Emilia Venjaminovna Jacobson Emilie von Etter
 • M. Hubert, redacteur för Monde Illustré har vändt sig till Bastien och mig för att vi skulle teckna några porträtt efter naturen till hans tidning. Han begärde af mig Gounod och Croizette.

  Jules Bastien-Lepage Sophie Croizette Charles Gounod Édouard Hubert
 • Jag skall börja med den senare, som nyligen spelat titelrolen i Dumas (nästan uthvisslade) pjes Princessan af Bagdad. Spelet lär dock ha varit alldeles öfverlägset, och man hyssjade mest åt miousequenserna i stycket, som lära vara många.

  Bagdad Sophie Croizette Alexandre Dumas
 • Jag är trött åt Dumas evigt samma thema. Han måtte, med sin stora talang, ändå vara en inskränkt natur. Hans evigt samma ämne, hans trånga idékrets, der ingenting annat än falska och onaturliga bilder röras, äro ej tecken på någon stor ande. Med alla sina öfverdrifter och galenskaper var dock fadren en större natur, det var mera Schwung i honom.

  Alexandre Dumas Alexandre Dumas
 • Emellertid skall det bli ganska intressant att göra Mlle Croizettes bekantskap likasom Gounods. Ännu har det varit fråga om Dumas; Mlle Barettas och Bartets porträtter, får se huru det går.

  Blanche Barretta Sophie Croizette Charles Gounod Alexandre Dumas Julia Bartet
 • Hvad konsthandlare beträffar, så har Jag haft några förargelser. En hade af mig beställt eller så godt som beställt ett litet hufvud, som han sedermera ej tog.

 • Såväl detta opus som Sommarlif äro nu hos en annan konst-jude. Får se huru det går med dem. 1000 frcs tror jag jag ej får för den senare taflan.

 • Dagnans porträtt blir bra tror jag. Jag har börjat på med en tafla efter Mme Troubetskojs klädning och den behagar mycket. Courtois råder mig t.o.m. att göra detta färdigt för Salongen och utställa det jemte Dagnans porträtt.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Elisabeth Trubetskoj
 • Först den 18 mars beger jag mig till Spanien. Benjamin Constant har rest i dessa dagar, och stannar der blott i 14 dagar. En Girardet, elev till Cabanel kommer kanske att resa samtidigt med mig.

  Espanja Jean-Joseph Benjamin-Constant Alexandre Cabanel Jules Girardet
 • Ändtligen har jag kunnat realisea en älsklingsidé, den att på den 5te februari öfverräcka åt fru Runeberg ett album med teckningar af alla de närvarande finska målarne. Jag har bestyrt om albumet, utmärkt vackert inbundet i japanesiskt läder. Wetterhoff skall skrifva en dedikation på vers. Visserligen borde äran egentligen tillkomma Walter, men jag tycker att artigheten bjuder att ge presenten åt frun. De äro ändå så gästfria och vänliga att denna gärd af tacksamhet är en pligt. Jag har tecknat Lindströms bisin i albumet, men kommer sannolikt att teckna äfven en allegori öfver den 5te februari, något som direkt har att göra med dagens betydelse.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Karl Wetterhoff Lindström
 • En massa finnar, Berndtson jag, Standertskiölds, en pianist Dahlberg, Antell några finska läkare och konstnärer ha bjudit in Runebergs på middag d. 5te då äfven albumet kommer att öfverräckas.

  Lina Runeberg Johanna Standertskjöld-Nordenstam Gunnar Berndtson Walter Runeberg Herman Standertskjöld-Nordenstam Herman Frithiof Antell Dahlberg
 • Om söndag är Jag bjuden till M. Pasteur fadren, och är ej särdeles förtjust deröfver.

  Louis Pasteur
 • Och nu farväl, älskade Mamma, tusen, tusen helsningar till alla från Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *På Krohns bröllopsdag hade vi, Bson Runebergs och jag festmiddag – 3 depecher afsändes, utom bref som förut blifvit skickade.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • *Krohn lär med sin fru vara rest till Stockholm på bröllopsresa.

  Tukholma Pietro Krohn Emilie Krohn