Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) osoitteet pohjoismaalaiset sairaalat

om d. 3 e tjent
Älskade Mamma
sig hörde just att fru Rune-
barg betta Fredrik underrätta
Mamma om att jag är sjuk. Oron
och ansträngningarna vid Hovinys
finkbadd äfven som ovanan vid
klimatet gjorde att jag fick feber
och Erhårdt har bedt mig ligga
till sängs. Jag bor nu via
Purificasione, men hoppas kom-
ma in på protestantiska hospe
talet der man har en utmärkt
skötsel. Jag ber Mamma
na vara vid vid godt mod
det är en profning men Gud
har väl någon mening med det


Waller, de Holm o. se ha alltjemn
varit inne hos mig och den
utmärkt vänliga Krohn (Gud
välsigne honom, låg här inne och
passade upp mig i natt.
De äro alla så vänliga och
goda. – Med Guds hjelp går
nog den ledsamma tid jag har
för mig. För ögonblicket känner
jag ej mycket till febern
men svag och matt ty jag får
ej sömn om nätterna. Nästan
alla af de nordiska konstnär
na här ha någon gång haft
denna feber, f. n. finnes en mig
dansk bildhuggare på hospelatet
Jag hade bra gerna velat
bespara Mamma ett bref
som detta, men granne skan

spår och Gud rar – och var atalien
resa har Sannerligen ej blifvit
en lusskur. Vill Mamma
skrifva till Runeberg så är
hans adress via della furificazio
ne 22. – De ha alla lofvat
pyssla om mig och jag är
dem hjertligt tacksam
derför. – Jag hoppas
till Gud att jag skall få
– Kyss Ellen
tala mod.
Anni o. Butti. Och sjelf
kysser Mamma tusen gänge
goda älskade saknade Mamma
Atte
Ännu intet bref från hemmet

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö