Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

nihilism donationer kvällstidningar Pariskommunen sorgkläder henkilökuvat Jumala keisarit kirjeet kuolema matkat murha museot Ranskan suuri vallankumous taulut vaatteet ystävät

Paris d. 16 Mars 1881
Älskade Mamma,
Fastän det nu redan är tre dagar
sedan det ohyggliga kejsarmordet i
Petersburg egde rum, utgör denna
olycka ännu det enda samtalsämnet
här i Paris likasom troligen i hela verlden.
Afsky och en viss oro för hvad som
komma skall läsas i alla sinnen.
Ack hvad jag längtar att få Mammas
bref för att få veta huru saken kom-
menteras i Helsingfors. Strax på morgo-
nen då underrättelsen spridit sig i vidare
kretsar, kom Walter Runeberg hit och
vi reste tilsammans till ambassaden för
att inskrifva våra namn i condoléance
registret. Mitt namn lär också ha varit
upptaget i någon aftontidning bland de mån-
ga som citerades. Det var ändå ett
förfärligt slut, och man tycker att då
Vår Herre på ett så underbart sätt flere
gånger räddat Kejsar Alexanders lif
dessa nidingar småningom skulle ha tröttnat.
Roligt att Schauman var nöjd med taflan som jag
gaf till Cygnæi villa

Huru många stora förändringar såväl
i Ryssland som hos oss bli icke följden
af regementsförändringen! Att den
andra Adlerberg tagit afsked såg jag
i gårdagens tidning, och vår torde
väl ej heller dröja med saken.
Boulevarden har i dessa dagar varit
öfverfyld af menniskor som kommen-
terat händelsen och man slukar allt fort-
farande alla möjliga notiser om denna
ohyggliga sak. –
Mina taflor begynna nu att taga
en litet bättre touryr – vädret är herrligt,
men jag har naturligtvis ej tid att gå
ut; i alla fall är humöret godt. –
Båt-taflans försäljning blir väl
nu uppskjuten på längre tid igen
efter Kejsarmordet. Jag ångrar
nästan att jag skickat den till
Petersburg; under dylika omständig
heter befattar sig ingen menniska
med konst. – Bastien, Gervex m.
fl. anse Dagnans porträtt vara
bra, den andra taflan, som ännu
ej är färdigt (hufvudet som jag

ändrat på 100 olika sätt, är mycket
svårt i halfdagern) har vissa partier
som t.ex. klädningen och en del af
fonden, som också behaga.
Jag har gått ihop med Aublet,
min gamla kamrat och vän att
nu realisera sitt projekt att
göra en resa i Spanien. Han är
mycket lifvad att komma med
mig, men vet ej om detta går ihop
med en massa påbörjade porträtt.
Det vore utmärkt roligt att få
honom till reskamrat – att resa
ensam är tråkigt vore man äfven
i Andalusiens sköna nejder. –
Kejsarsorgen! – ack jag som tänkte
skaffa flickorna rosenröda eller
ljusblå sommarkostymer, visserli-
gen med den egoistiska tanken
att låta dem stå modell då och
då! Sorgligt blir det att se alla
menniskor i svart. – Nu vore det
att tänka på Dagmars porträtt.
Om jag gör lycka i Moskva
och om jag får förespråkare i Pburg
är detta kanske icke en

omöjlighet. Antagligt är dock
att nihilisterna dra hela
publikens uppmärksamhet till
sig, och att man föga befattar
sig med konst under dessa
hemska tider. Tänk ändå på
i hvilken upprörd tid vi lefva.
Hvad voro Gustaf III mord och
franska revolutionen mot
nihilisterna och kommunen
hvad gräslighet beträffar.
Om söndag, då jag slipper af
med taflorna, blir jag som en an-
nan menniska. Då jag nu dessu-
tom om aftnarne tecknat ett
porträtt af Gounod, har jag lefvat
i sträng sysselsättning och ej haft
tid till korrespondans eller annat,
derföre får mamma äfven osam
manhängande och telegrafiska bref.
Och nu farväl för denna gång –
Jag är mycket nyfiken att få
bref ang. sinnesstämningen i Finland
och likaså att få underrättelser från
Etters i P.burg. Tusen helsningar
till flickorna från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Fastän det nu redan är tre dagar sedan det ohyggliga kejsarmordet i Petersburg egde rum, utgör denna olycka ännu det enda samtalsämnet här i Paris likasom troligen i hela verlden. Afsky och en viss oro för hvad som komma skall läsas i alla sinnen. Ack hvad jag längtar att få Mammas bref för att få veta huru saken kommenteras i Helsingfors. Strax på morgonen då underrättelsen spridit sig i vidare kretsar, kom Walter Runeberg hit och vi reste tilsammans till ambassaden för att inskrifva våra namn i condoléance registret. Mitt namn lär också ha varit upptaget i någon aftontidning bland de många som citerades. Det var ändå ett förfärligt slut, och man tycker att då Vår Herre på ett så underbart sätt flere gånger räddat Kejsar Alexanders lif dessa nidingar småningom skulle ha tröttnat. Huru många stora förändringar såväl i Ryssland som hos oss bli icke följden af regementsförändringen! Att den andra Adlerberg tagit afsked såg jag i gårdagens tidning, och vår torde väl ej heller dröja med saken. Boulevarden har i dessa dagar varit öfverfyld af menniskor som kommenterat händelsen och man slukar allt fortfarande alla möjliga notiser om denna ohyggliga sak.

  Helsinki Pariisi Pietari Venäjä Alexandra Edelfelt Alexander Adlerberg Nikolaj Adlerberg Alexander II Walter Runeberg
 • Mina taflor begynna nu att taga en litet bättre touryr – vädret är herrligt, men jag har naturligtvis ej tid att gå ut; i alla fall är humöret godt.

 • Båt-taflans försäljning blir väl nu uppskjuten på längre tid igen efter Kejsarmordet. Jag ångrar nästan att jag skickat den till Petersburg; under dylika omständig heter befattar sig ingen menniska med konst.

  Pietari Alexander II
 • Bastien, Gervex m.fl. anse Dagnans porträtt vara bra, den andra taflan, som ännu ej är färdigt (hufvudet som jag ändrat på 100 olika sätt, är mycket svårt i halfdagern) har vissa partier som t.ex. klädningen och en del af fonden, som också behaga.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Henri Gervex
 • Jag har gått ihop med Aublet, min gamla kamrat och vän att nu realisera sitt projekt att göra en resa i Spanien. Han är mycket lifvad att komma med mig, men vet ej om detta går ihop med en massa påbörjade porträtt. Det vore utmärkt roligt att få honom till reskamrat – att resa ensam är tråkigt vore man äfven i Andalusiens sköna nejder.

  Espanja Andalusien Albert Aublet
 • Kejsarsorgen! – ack jag som tänkte skaffa flickorna rosenröda eller ljusblå sommarkostymer, visserligen med den egoistiska tanken att låta dem stå modell då och då! Sorgligt blir det att se alla menniskor i svart.

  Berta Edelfelt Alexander II Alexandra Edelfelt
 • Nu vore det att tänka på Dagmars porträtt. Om jag gör lycka i Moskva och om jag får förespråkare i Pburg är detta kanske icke en omöjlighet. Antagligt är dock att nihilisterna dra hela publikens uppmärksamhet till sig, och att man föga befattar sig med konst under dessa hemska tider.

  Moskova Pietari Maria Fjodorovna
 • Tänk ändå på i hvilken upprörd tid vi lefva. Hvad voro Gustaf III mord och franska revolutionen mot nihilisterna och kommunen hvad gräslighet beträffar.

  Gustav III
 • Om söndag, då jag slipper af med taflorna, blir jag som en annan menniska. Då jag nu dessutom om aftnarne tecknat ett porträtt af Gounod, har jag lefvat i sträng sysselsättning och ej haft tid till korrespondans eller annat, derföre får mamma äfven osammanhängande och telegrafiska bref. Och nu farväl för denna gång – Jag är mycket nyfiken att få bref ang. sinnesstämningen i Finland och likaså att få underrättelser från Etters i P.burg. Tusen helsningar till flickorna från Atte

  Suomi Pietari Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Edelfelt Paul von Etter Charles Gounod
 • *Roligt att Schauman var nöjd med taflan som jag gaf till Cygnæi villa

  Cygnæi galleri Fredrik Cygnaeus Berndt Otto Schauman