Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet judendom morer religion (fenomen) aikakauslehdet espanjalaiset gootit (kansat) jumalanpalvelus juutalaiset katolisuus kaupungit kirjeet kirkkokunnat kristinusko legendat mallit (ammatti) matkat musiikki puutarhat sää suositukset taidenäyttelyt taiteilijat taiteilijuus tulevaisuus vaatteet vappu vuotuisjuhlat

Toledo d. 30 april 1881.
Älskade Mamma,
Jag lofvade så stort i förrgår att
fortsätta mitt bref dagen derpå
och hade så mycket mer bordt
hålla mitt löfte, som jag i går hade den
stora glädjen att få Mammas bref
(Svaret på mitt andra från Madrid. Tusen, tusen
tack; jag var så glad och upprymd hela
dagen i går, och kände mig så arbets-
för som någonsin, allt till följd af de
kära raderna från hemmen. – Den Becker,
ett sådant nöt! Hans insinuationer
kunna väl dock ej skada mig så mycket.
– Det var ett spektakel med den lilla
barnklädningen som Adde Brandt nu
har! Den är köpt af Konny för hans
afkomma, och han lofvade underrätta
Visen derom, på det att hon måtte slå embar
go på presenten. Som han var samti-
digt med mig på BonMarché, skickades

den i samma paket. Felet var
visserligen delvis mitt, ty jag hade
också lofvat att prevenera Mamma,
men Konni borde framförallt ha gjort
det. Huru reparera saken? I det
virrvarr hvari jag lefde de 3 sista
dagarna i Paris, glömde jag totalt
af hela historien. Jag är så villig
som skyldig att köpa ungdomen
Zilliacus en ny klädning. Måtte nu
blott ej detta misstag väcka ond blod.
Jag tycker hvad Mamma och Tante
Gadd grubblade öfver ändamålet
med denna lilleputiska kostym!
Jag har arbetat dugligt här, men
beklagligtvis ej kommit längre än
till studier och obetydliga croquiser.
Toledo är bland det mägtigaste man
kan se – och genom Sr Moreno
har jag haft tillträde till flere
privat-gårdar (patios, de flesta
arabiska) fått en och annan tiggar
gubbe att stå o.s.v. – Men jag har

tänkt att åtminstone anlägga
en tafla i det makalöst vackra
klostret San Juan de los Reyes,
hvad ämnet blir vet jag ännu
ej – Om jag kan skaffa mig så
mycket studier att jag kan fullbor
da taflan i Paris så vore jag nöjd
Boît reser i öfvermorgon och
Noël och jag stannar ännu här
en vecka. – Det var till en del
Boits fel att vi lemnade Anda-
lucien så der hals öfver hufvud.
För att förstå denna hans brådska
vill jag presentera mannen. Han är
42 år, och är sedan 15 år gift med
en charmant fru, har 4 döttrar, och
har genom sitt giftermål fått en stor
förmögenhet – han depenserar 150 tusen
om året. Sargent har sagt mig att
hans hem är bland det finaste
och mest konfortabla man sett.
Han är en fulländad gentleman, och
jag kan så väl förstå den känsla hos
honom som drifva honom till
ett så ytterst reguliert och träget ar-
bete. I det hela taget arbetar

och säljer han mest för att ingen
skall kunna säg att han lefva
på sin frus pengar. Han säljer mycket
isynnerhet i Amerika. Denna resa
till Spanien är uteslutande företagen
för att göra aqvareller, och så snart
en stads förråd på arkitektoniska
vyer är uttömdt reser han sin väg.
Toledo är det rikaste i den vägen,
och derföre har han drifvit på allde-
les obarmhertigt. Som vi ej ville
skiljas från honom, ha vi som besked-
liga barn följt med. Han har hela
tiden saknat sitt hem ofantligt
likasom ock komforten der. Jag har
lyckligtvis inga vanor, och finner
mig temmeligen bra öfverallt. Om
måndag reser han som sagdt, medfö-
rande en rik skörd aqvareller, 50
tror jag, hvaraf många äro mycket
bra. – Noël har sedan sin fars
död för 11 år sedan, varit vandrings
man – han är rik också, och har varit
litet hvarstans, i Amerika, Orienten
o.s.v. och reser mera för att se och
få tiden att gå än för att måla.

Don Matias Moreno hade först
ej igenkänt mitt namn i Madra-
zos rekommendationsbref, men
såg närmare efter och kom då under-
fund med att han följt med min
verksamhet i 3 år, och omfamnade
mig, kallandes min tafla från i fjol
"precioso" "bonito" utvisande "muchis-
simo talente" o.s.v. Han bad mig att
få presentera mig för en "poet" och en
artilleri officer här, som båda egde
reproduktioner af min "likfärd" och
som öfverhopade mig med kompli-
manger – Tänk att jag var känd i Toledo!
I går målade jag en liten 15 årig
flicka och denna studie är bland det
bästa jag få med mig, i dag har jag
tecknat åtskilliga tiggare, och i mor-
gon, söndag, 1sta Maj, hvila vi för
att på e.m fara ut till en stor
religiös fest på bergena på andra
sidan Tajo, der man lofvat att
vi skulle få se guld under och mirakel.
Denna, som alla kyrkofester här, blir
väl helt verdslig med buller och bång, men
I samma häfte af l'Art der min tafla finnes, påträffas en
teckning af dn Matias Morenos tafla i fjolårets salong.

ur rent målerisk synpunkt tror jag
den blir mycket intressant. –
(Efter några timmar) – till min stora
ledsnad ser jag att jag låtit posttimmen gå
utan att afsända brefvet. Mamma får
vänta 2 dagar i stället för en. Man
är verkligen i valet och qvalet då det
gäller att måla här, ty alla gathörn
äro pittoreska. Något som jag ej förstår
är att de 18 000
(fordom öfver 200 tusen)
innevånare i Toledo
(icke så många som Åbos) kunna fylla
så pass bra denna stora väldiga stad
med dess enorma, fästningslika hus. Toledo
har ett så hofv kungligt utseende,
att jag först här rigtigt har förstått
hvad den spanska monarkin engång
varit. – Mamma vet att denna är en
af de äldsta städer i verlden. Den säges
vara grundlagd af judar som
flydde
under
babyloniska fångenskapen. Namnet
Toledoth är hebraiska och betyda
slägternas stad emedan alla Juda

stammar voro representerade vid
emigrationen. Under hela medel-
tiden fingo judarne hålla synagoga
här i motsats till förhållandet i andra
länder, detta också till följd af en legend,
enl. hvilken Caïphas, innan han dömde
Kristus rådfrågade alla judar i alla
länder (!) och judarne i Toledo voro
de ende som röstade emot döds-
domen öfver Frälsaren. Legender
om romare, judar, wisigother, morer
och spanjorer existera här i mängd
och massa. Häromdagen, då jag målade
i en "patio" berättade en 80årig kärring
någonting om en mohrisk prinsessa
som de andra mycket andägtigt hörde
på. Jag var mycket ledsen öfver att
ej förstå. – Nu just spelas det gui-
tarr här nedanför på gatan. Musikanter
na tyckas ha en särdeles eklektisk smak
ty de mest underbart vackra, sorgliga
spanska "peteneras" och "boleros" omvexla
med le beau Nicolas och "Du bist verlicht
mein Kind". –
1 sta Maj på morgonen. Vädret
är förtjusande och ifrån mitt fönster

hör jag mycket tydligt orgeln från
en af Toledos 110 kyrkor. Vi skola
gå i högmessan i katedralen och sedan
stryka omkring tills tiden blir att gå
till festen utanför staden.
Jag tänker i dag så mycket på Paris
(le jour du vernissage) och på Helsingfors
der studenterna just nu sjunga i Kajsa-
niemi – – Jag har ofta tänkt på
att jag sällan känt mig så lycklig och
frisk till själ och kropp som under den-
na resa, och nu mera än någonsin mär-
ker jag att "anch'io sono pittore". Älska-
de Mamma, drif på mig under sommaren,
drif på mig idkeligen, jag vill och jag skall
gå framåt – om jag blott ej försöker
att spela snobb och verldsman och får en
massa dum fåfänga att trängas åt sidan.
Jag tänker vi äro i Madrid omkr. den
7 stannar der 4 dagar och sedan möjligen
dröja i Burgos 1 dag. Sål. omkr. d. 12 à
15 i Paris. Helst skulle jag vilja komma
hem redan omkr. d. 15 juni, får se
om jag det kan. – I alla fall stanna
jag så länge i Finland att jag kan få
en god tafla med mig från Haiko,
dröjde det också från Juni till No-
vember. Och nu farväl, tusen
helsningar till alla, alla från Atte
Jag vet ej huru många grader vi ha, men vädret är mycket behagligt, hvarken
för kallt eller för varmt

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag lofvade så stort i förrgår att fortsätta mitt bref dagen derpå och hade så mycket mer bordt hålla mitt löfte, som jag i går hade den stora glädjen att få Mammas bref (Svaret på mitt andra från Madrid. Tusen, tusen tack; jag var så glad och upprymd hela dagen i går, och kände mig så arbetsför som någonsin, allt till följd af de kära raderna från hemmen.

  Madrid Alexandra Edelfelt
 • Den Becker, ett sådant nöt! Hans insinuationer kunna väl dock ej skada mig så mycket.

  Adolf von Becker
 • Det var ett spektakel med den lilla barnklädningen som Adde Brandt nu har! Den är köpt af Konny för hans afkomma, och han lofvade underrätta Visen derom, på det att hon måtte slå embargo på presenten. Som han var samtidigt med mig på BonMarché, skickades den i samma paket. Felet var visserligen delvis mitt, ty jag hade också lofvat att prevenera Mamma, men Konni borde framförallt ha gjort det. Huru reparera saken? I det virrvarr hvari jag lefde de 3 sista dagarna i Paris, glömde jag totalt af hela historien. Jag är så villig som skyldig att köpa ungdomen Zilliacus en ny klädning. Måtte nu blott ej detta misstag väcka ond blod. Jag tycker hvad Mamma och Tante Gadd grubblade öfver ändamålet med denna lilleputiska kostym!

  Pariisi Bon Marché Alexandra Edelfelt Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth Anna Helena Louise Zilliacus (epävarma yhteys) Adelaide Brandt Edvard Zilliacus
 • Jag har arbetat dugligt här, men beklagligtvis ej kommit längre än till studier och obetydliga croquiser. Toledo är bland det mägtigaste man kan se – och genom Sr Moreno har jag haft tillträde till flere privat-gårdar (patios, de flesta arabiska) fått en och annan tiggar gubbe att stå o.s.v.

  Toledo Matías Moreno
 • Men jag har tänkt att åtminstone anlägga en tafla i det makalöst vackra klostret San Juan de los Reyes, hvad ämnet blir vet jag ännu ej – Om jag kan skaffa mig så mycket studier att jag kan fullborda taflan i Paris så vore jag nöjd

  Pariisi San Juan de los Reyes
 • Boît reser i öfvermorgon och Noël och jag stannar ännu här en vecka.

  Edward Boit Albert Noël
 • Det var till en del Boits fel att vi lemnade Andalucien så der hals öfver hufvud. För att förstå denna hans brådska vill jag presentera mannen. Han är 42 år, och är sedan 15 år gift med en charmant fru, har 4 döttrar, och har genom sitt giftermål fått en stor förmögenhet – han depenserar 150 tusen om året. Sargent har sagt mig att hans hem är bland det finaste och mest konfortabla man sett. Han är en fulländad gentleman, och jag kan så väl förstå den känsla hos honom som drifva honom till ett så ytterst reguliert och träget arbete. I det hela taget arbetar och säljer han mest för att ingen skall kunna säg att han lefva på sin frus pengar. Han säljer mycket isynnerhet i Amerika. Denna resa till Spanien är uteslutande företagen för att göra aqvareller, och så snart en stads förråd på arkitektoniska vyer är uttömdt reser han sin väg. Toledo är det rikaste i den vägen, och derföre har han drifvit på alldeles obarmhertigt. Som vi ej ville skiljas från honom, ha vi som beskedliga barn följt med. Han har hela tiden saknat sitt hem ofantligt likasom ock komforten der. Jag har lyckligtvis inga vanor, och finner mig temmeligen bra öfverallt. Om måndag reser han som sagdt, medförande en rik skörd aqvareller, 50 tror jag, hvaraf många äro mycket bra.

  Amerikka Toledo Espanja Andalusien John Singer Sargent Edward Boit Mary Louisa Boit Florence Boit Jane Boit Mary Louisa Boit Julia Boit
 • Noël har sedan sin fars död för 11 år sedan, varit vandringsman – han är rik också, och har varit litet hvarstans, i Amerika, Orienten o.s.v. och reser mera för att se och få tiden att gå än för att måla.

  Amerikka itämaat Albert Noël
 • Don Matias Moreno hade först ej igenkänt mitt namn i Madrazos rekommendationsbref, men såg närmare efter och kom då underfund med att han följt med min verksamhet i 3 år, och omfamnade mig, kallandes min tafla från i fjol "precioso" "bonito" utvisande "muchissimo talente" o.s.v. Han bad mig att få presentera mig för en "poet" och en artilleri officer här, som båda egde reproduktioner af min "likfärd" och som öfverhopade mig med komplimanger – Tänk att jag var känd i Toledo!

  Toledo Federico de Madrazo (epävarma yhteys) Matías Moreno Ricardo de Madrazo y Garreta (epävarma yhteys) Eugenio de Olavarría
 • I går målade jag en liten 15 årig flicka och denna studie är bland det bästa jag få med mig, i dag har jag tecknat åtskilliga tiggare,

 • och i morgon, söndag, 1sta Maj, hvila vi för att på e.m fara ut till en stor religiös fest på bergena på andra sidan Tajo, der man lofvat att vi skulle få se under och mirakel. Denna, som alla kyrkofester här, blir väl helt verdslig med buller och bång, men ur rent målerisk synpunkt tror jag den blir mycket intressant.

  Tajo
 • (Efter några timmar) – till min stora ledsnad ser jag att jag låtit posttimmen gå utan att afsända brefvet. Mamma får vänta 2 dagar i stället för en.

  Alexandra Edelfelt
 • Man är verkligen i valet och qvalet då det gäller att måla här, ty alla gathörn äro pittoreska. Något som jag ej förstår är att de 18 000 (fordom öfver 200 tusen) innevånare i Toledo (icke så många som Åbos) kunna fylla så pass bra denna stora väldiga stad med dess enorma, fästningslika hus. Toledo har ett så kungligt utseende, att jag först här rigtigt har förstått hvad den spanska monarkin engång varit. – Mamma vet att denna är en af de äldsta städer i verlden. Den säges vara grundlagd af judar som flydde under babyloniska fångenskapen. Namnet Toledoth är hebraiska och betyda slägternas stad emedan alla Juda stammar voro representerade vid emigrationen. Under hela medeltiden fingo judarne hålla synagoga här i motsats till förhållandet i andra länder, detta också till följd af en legend, enl. hvilken Caïphas, innan han dömde Kristus rådfrågade alla judar i alla länder (!) och judarne i Toledo voro de ende som röstade emot dödsdomen öfver Frälsaren.

  Turku Toledo Alexandra Edelfelt Kristus Kajafas
 • Legender om romare, judar, wisigother, morer och spanjorer existera här i mängd och massa. Häromdagen, då jag målade i en "patio" berättade en 80årig kärring någonting om en mohrisk prinsessa som de andra mycket andägtigt hörde på. Jag var mycket ledsen öfver att ej förstå.

 • Nu just spelas det guitarr här nedanför på gatan. Musikanterna tyckas ha en särdeles eklektisk smak ty de mest underbart vackra, sorgliga spanska "peteneras" och "boleros" omvexla med le beau Nicolas och "Du bist verlicht mein Kind".

 • 1 sta Maj på morgonen. Vädret är förtjusande och ifrån mitt fönster hör jag mycket tydligt orgeln från en af Toledos 110 kyrkor. Vi skola gå i högmessan i katedralen och sedan stryka omkring tills tiden blir att gå till festen utanför staden.

  Toledo Katedralen i Toledo
 • Jag tänker i dag så mycket på Paris (le jour du vernissage) och på Helsingfors der studenterna just nu sjunga i Kajsaniemi

  Helsinki Pariisi Kajsaniemi
 • Jag har ofta tänkt på att jag sällan känt mig så lycklig och frisk till själ och kropp som under denna resa, och nu mera än någonsin märker jag att "anch'io sono pittore". Älskade Mamma, drif på mig under sommaren, drif på mig idkeligen, jag vill och jag skall gå framåt – om jag blott ej försöker att spela snobb och verldsman och får en massa dum fåfänga att trängas åt sidan.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag tänker vi äro i Madrid omkr. den 7 stannar der 4 dagar och sedan möjligen dröja i Burgos 1 dag. Sål. omkr. d. 12 à 15 i Paris.

  Pariisi Madrid Burgos
 • Helst skulle jag vilja komma hem redan omkr. d. 15 juni, får se om jag det kan. – I alla fall stanna jag så länge i Finland att jag kan få en god tafla med mig från Haiko, dröjde det också från Juni till November.

  Suomi Haikko
 • Och nu farväl, tusen helsningar till alla, alla från Atte *Jag vet ej huru många grader vi ha, men vädret är mycket behagligt, hvarken för kallt eller för varmt

 • *I samma häfte af l'Art der min tafla finnes, påträffas en teckning af dn Matias Morenos tafla i fjolårets salong.

  Matías Moreno