Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hov (samhälleliga system) amatörer (entusiaster) militärer (personer) personlighet dövhet te belgier (nutidsfolk) empire transportmedel handikapp skärgårdsbor aateli englannin kieli englantilaiset henkilökuvat italialaiset järjestöt joulu joululahjat Jumala jumalanpalvelus juomat kalastajat kalusteet keisarinnat keisarit kielet kirjeet kuninkaalliset lapset (perheenjäsenet) linnat matkat näyttelijät orientalismi päivälliset palatsit palvelusväki ranskan kieli rautatiet renessanssi rokokoo sanomalehdet sikarit suomalaiset taiteilijat tanskalaiset tanskan kieli teatteritaide tilaukset ulkonäkö uusivuosi valaistus vuotuisjuhlat

Gatschina d. 30 dec. 1881
Kejserliga slottet.
Älskade Mamma,
Kl. är 5, jag sitter på mitt rum och dödstystnad
råder här rundt omkring – Hvilken skilnad mot
förmiddagen, då alla uppvaktningar försiggå
då deputationer från alla håll komma, och
de stora borggårdarna äro fyllda af vagnar. –
I går morgse kom jag hit ut., men ville innan
jag kunde göra något träffa barnens vårdarin-
nor för att få något rigtigt besked. Jag träffa-
de då först en englsman M. Heath, tron-
följarens guvernör. Han bad mig vänta på
Madame Flotow, Kejsarinnans kammarfru,
som om en halftimme skulle komma. Under-
tiden bad Mr Heath mig komma och röka
en cigarr, inne hos sig. – Han är ifrig
amatör, aqvarellist och har specielt valt
Finland och Imatra att föreviga. Han hör
neml. till Neitsytniemi fiskklubb, och kände
derföre mycket väl Zilliacusen, samt höll långa
loftal öfver hela familjen, kvar i sin stad. Han
bad mig komma och besöka honom under
min sejour här. Snart kom Mme Flotow, en
60 års gammal dam med glasögon på näsan,
liten och röd. Som hon talade mycket god franska
tog jag henne för belgiska eller något dylikt. Hon
sade skrattande: Eh bien, vous avez vu l'Impé-
ratrice hièr, et je jure que vous ne savez pas
encore comment vous allez faire les portraits –
comme vous n'êtes pas pratique, vous n’avez
pas l'habitude de ces choses là. – Emellertid

förde Mr Heath mig in till tronföljaren,
som artigt steg upp och gaf mig handen.
Han är mycket liten till växten, men ser
ovanligt pigg och klok ut. – liknar Kejsarinnan,
för resten. Jag bads nu stiga in ett litet sido
rum, dit hennes Majestät strax skulle komma. –
Hon kom och tilltalte mig genast på danska
sade att hon ville att jag först skulle börja
de två yngsta storfnan Xenia 6 år och Michaïl 3 år
i grupp som Wladimirs barn. – Jag kunde i den
våning som upplåtits (Nikolais gemåls) rumste-
ra om hur jag ville för att göra fonden.
A propos sade hon, Deres billeder ære nu
her, jeg har allereden seet dem – De ær
dejlige, jeg syns så godt om den store,
de ære alle saa andægtige och der ær
saadanne udmærkede typer, jeg kenner dem
godt igjen. Och den lille röde pige, hvem ær
det? – Det är min lilla syster, Ers Majestät, –
"Saa har De en såe lille och saa blond Søster!
Jag gick nu upp i Helena Pavlovnas våning
dit hoffuriren (le fourrier de la coeur) skickades
till mig – en neapolitanare som pratade sju stu-
gor fulla – han hade varit hos Bomba, men ville
numera ej höra talas om Italien, sedan der icke
fanns någon aristokrati mera. Han lofvade
ställa till tre "boudoirer" som han kallade
dem för att välja på – En kinesisk, en
renaissance och en Louis XVI. Jag har i
mitt lif aldrig sett sådana kinesiska samlingar
som här. Tusen sinom tusen vaser, möbler
skärmar, dockor porsliner, uppstälda i ändlösa
gallerier – Utmärkt vackra saker i Empire
stil finnas här, litet i rococo (hvarpå Zar-
skoïe har öfverflöd) och likaså litet Louis XVI.
Dyrbara, dyrbara pjeser! Tills i dag mor

gon skulle allt vara i ordning, blommor
och växter skulle hemtas o.s.v. – Jag gick
nu igen (alltid följd af en lakej) ned till fru
Flotow, för att se barnen – De höllo på att
äta frukost på tumanhand. Den lilla prinsessan
liknar modren, är blyg och ser mycket snäll
ut. Lille Storfursten är blond och den vackraste
af barnen. Mme Flotow som tycktes vara mycket
svag för dem, bad mig att ej plåga dem
för mycket med seancer, och talte om
alla möjliga kungabarn i hela verlden som
hade suttit en qvart timme i sender för
David, Boucher, Mme Lebrun o.s.v. En rysk
målare Makaroff har just slutat deras porträtt
i bröstbild, alls ej illa. Jag frågade af lilla
storfurstinnan om hon förstod franska, men
det tycktes hon ej göra – Engelska tala de, och
ryska. Så frågte jag om de ej talte danska
"Ær De dansk?" sade madame Flotow med
den renaste Kjöbenhavnska accent – Ja hon
är så godt som danska, då hon är dotter
till ryska generalkonsuln i Kjobenhavn, och lefvat
der till 30 års ålder. – Och sedan talte vi bara
danska. "Jag ær saa glad at Di är Finlænder,
fordet daa ær De ju Kejserindens undersaate,
og jeg syns man maa holde sig til sine egne.
– På tal om taflorna bad jag henne säga mig
hvar de funnos, och jag fördes nu ned i
en sal på nedre botten, der mina taflor voro
mycket illa placerade i dålig dager. Jag bad
"le grand maître de la cour" grefve Narischkin, en
gammal hofman med ytterst distinguerade drag,
hjelpa mig. Han hoffuriren, 5 betjenter
och jag höllo just på att släpa dem i en
bättre dager, då jag hörde steg bakom
oss – "Sa Majesté" och alla bockade; Kejsa-
rinnan som händelsevis passerade, vände
sig till Narischkin och sade: N'est pas qu'ils

sont excessivement jolis les tableaux? Så såg
hon åter på dem, frågade om det var en
vanlig gudstjenst eller om någon
fiskare drunknat och detta var likpredikan
hvarpå jag svarade och gaf besked. – "Ja jag tänkte
det sade hon, de äro andäktiga utan att vara
sorgsna – det är just det jag tycker om. Och
så frågte hon igen om Bertha, hvad hon
heter, hur gammal hon är och sade att hon
var söt utan att vara regelbundet vacker, och
sade om Schura Manzeys ögon att de
voro magnifika. – Kejsarinnan har ett sätt
att se tvärs igenom en – der ligger något
melankoliskt, men så genomgodt i hennes blick.
På återresan satt jag i samma kupé som Madame
Flotow. Jag har glömt att säga att jag har en
hofvagn till min disposition – aldrig har jag åkt
så fint till och från en jernväg. Gumman talade
om allt möjligt – hvad det är intressant med
sådana menniskor som lefvat i de storas närmaste
omgifning. Hon reste nu till Pburg för att köpa
julklappar åt 2000 fattiga barn – Kejsarinnan
skall ge en julfest med gran och julklappar både
i Petersburg och här för soldaternas barn. – Ni kan
ej tro i Finland, hvad ni har för en skatt i denna
dynasti, Finland har alltid varit "l'enfant gaté"
såväl för den aflidne kejsaren som för denna, och
Kejsarinnan har så varma sympathier för Er" sade
hon. – Det är ändå en ofantlig skilnad på "la
grande cour" här och "la petite t.ex. i Zarskoïe.
Vakter, betjenter, granna uniformer, de tysta fjäten
de ändlösa salarna. I går i en korridor hejdades
jag af en ung officer – han var finsk gardist
och hette något som Vesander – han bad att
få besöka mig, och sade att det var roligt att träffa
en finne. De fyra finska gardisterna grinade vänligt.
– I går på aftonen var jag med Paul på

l'Etrangère, i fru Linders loge. Hennes
"diplomater" som hon alltid talar om kommo –
En furst Wolkonsky, en grefve Reder, tysk,
och några genraler – och de förde ett ovanligt
lätt språk med Madame. Det föreföll som de
kommit upp för att rigtigt prata ut.
En grefve Adlerberg, blind och litet döf, bror
till vår, var i logen – Man fick hela tiden
berätta pjesen för honom. Sarah var bra –
men de öfriga utusla – Jag tycker det är
rysligt pinsamt att se en sådan kontrast.
Och Sarah var i mina ögon alls ej densam-
ma som på theatre français – Der var hon
ofta inspirerad – här var det bara rutin.
– (senare
Just nu var jag hos min granne, löjtnant
Wesander, och bjöds af honom på thé och
fick Dagbladet. Han reser i afton till
Petersburg och tar detta bref med sig.
– Middagen är serverad. Utmärkt god
mat – kejserligt porslin och silfver. Hela
slottet upplyses nu, likasom parken
med elektriskt ljus – det gör ett egendomligt
intryck denna stillhet och det blåaktiga
skenet öfver snöfälten. I flygeln midt emot
äter nu den kejserliga familjen. Här skulle
bestämdt vara ett gladt lif i alla dessa
fest- och theatersalar, om tiderna ej vore
så dystra och familjen ej ha sorg. –
Då detta kommer fram är det slut
med 1881 – Godt nytt år önskar
jag Eder alla af hela mitt hjerta

Gud välsigne Eder alla. Huruvida
jag kan komma hem till ryska julen
vet jag ej säkert. Det beror på Kejsarin-
nan. Dock tror jag att jag kan få
4 dagars ledighet, och kommer i så
fall om thorsdag.
I dag var den lille opasslig; och
Kejsarinnan lät säga mig att han ej
kunde komma (kl. 2 först). Jag gick
och dref omkring och ordnade mina
tre fonder – får nu se hvad hon
väljer. Jag har tänkt göra flickan sittan
de och gossen stående och taflan på
höjden. Duken är något större än
Estlanders porträtt – möjligt att jag ännu
kommer att måla de två andra – men
de äro så upptagna. Deras lärare påstår
att de nästan öfveransträngas.
Om Mamma vill låta Schauman införa
notisen om beställningen och Vistelsen
här, så gör det. Ryska officiella tidnin-
gar lära redan talt derom, men redi-
gera då notisen med honom så att han
ej skrifver några dumheter Och nu
farväl och godt nytt år, ännu en
gång. Fru Etter reser om söndag till
Moskva, och jag far in för att ta afsked
af henne. Ännu inga pengar från Wla-
dimir Alexandrowitsch. – Atte
Madame Flotow har lofvat presentera mig här till höger och venster

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Kl. är 5, jag sitter på mitt rum och dödstystnad råder här rundt omkring – Hvilken skilnad mot förmiddagen, då alla uppvaktningar försiggå då deputationer från alla håll komma, och de stora borggårdarna äro fyllda af vagnar.

 • I går morgse kom jag hit ut., men ville innan jag kunde göra något träffa barnens vårdarinnor för att få något rigtigt besked. Jag träffade då först en englsman M. Heath, tronföljarens guvernör. Han bad mig vänta på Madame Flotow, Kejsarinnans kammarfru, som om en halftimme skulle komma. Undertiden bad Mr Heath mig komma och röka en cigarr, inne hos sig. – Han är ifrig amatör, aqvarellist och har specielt valt Finland och Imatra att föreviga. Han hör neml. till Neitsytniemi fiskklubb, och kände derföre mycket väl Zilliacusen, samt höll långa loftal öfver hela familjen, kvar i sin stad. Han bad mig komma och besöka honom under min sejour här. Snart kom Mme Flotow, en 60 års gammal dam med glasögon på näsan, liten och röd. Som hon talade mycket god franska tog jag henne för belgiska eller något dylikt. Hon sade skrattande: Eh bien, vous avez vu l'Impératrice hièr, et je jure que vous ne savez pas encore comment vous allez faire les portraits – comme vous n'êtes pas pratique, vous n’avez pas l'habitude de ces choses là.

  Suomi Imatra Maria Fjodorovna Marie von Flotow Charles Heath Nikolaj II Henrik Wilhelm Johan Zilliacus
 • Emellertid förde Mr Heath mig in till tronföljaren, som artigt steg upp och gaf mig handen. Han är mycket liten till växten, men ser ovanligt pigg och klok ut. – liknar Kejsarinnan, för resten.

  Maria Fjodorovna Charles Heath Nikolaj II
 • Jag bads nu stiga in ett litet sidorum, dit hennes Majestät strax skulle komma. – Hon kom och tilltalte mig genast på danska sade att hon ville att jag först skulle börja de två yngsta storfnan Xenia 6 år och Michaïl 3 år i grupp som Wladimirs barn. – Jag kunde i den våning som upplåtits (Nikolais gemåls) rumstera om hur jag ville för att göra fonden.

  Maria Fjodorovna Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj Michail Alexandrovitj Nikolaj I Vladimir Alexandrovitj Xenia Alexandrovna Helena Pavlovna
 • A propos sade hon, Deres billeder ære nu her, jeg har allereden seet dem – De ær dejlige, jeg syns så godt om den store, de ære alle saa andægtige och der ær saadanne udmærkede typer, jeg kenner dem godt igjen. Och den lille röde pige, hvem ær det? – Det är min lilla syster, Ers Majestät, – "Saa har De en såe lille och saa blond Søster!

  Berta Edelfelt Maria Fjodorovna
 • Jag gick nu upp i Helena Pavlovnas våning dit hoffuriren (le fourrier de la coeur) skickades till mig – en neapolitanare som pratade sju stugor fulla – han hade varit hos Bomba, men ville numera ej höra talas om Italien, sedan der icke fanns någon aristokrati mera. Han lofvade ställa till tre "boudoirer" som han kallade dem för att välja på – En kinesisk, en renaissance och en Louis XVI. Jag har i mitt lif aldrig sett sådana kinesiska samlingar som här. Tusen sinom tusen vaser, möbler skärmar, dockor porsliner, uppstälda i ändlösa gallerier – Utmärkt vackra saker i Empire stil finnas här, litet i rococo (hvarpå Zarskoïe har öfverflöd) och likaså litet Louis XVI. Dyrbara, dyrbara pjeser! Tills i dag morgon skulle allt vara i ordning, blommor och växter skulle hemtas o.s.v.

  Italia Tsarskoje Selo Bomba Ludvig XVI Helena Pavlovna
 • Jag gick nu igen (alltid följd af en lakej) ned till fru Flotow, för att se barnen – De höllo på att äta frukost på tumanhand. Den lilla prinsessan liknar modren, är blyg och ser mycket snäll ut. Lille Storfursten är blond och den vackraste af barnen. Mme Flotow som tycktes vara mycket svag för dem, bad mig att ej plåga dem för mycket med seancer, och talte om alla möjliga kungabarn i hela verlden som hade suttit en qvart timme i sender för David, Boucher, Mme Lebrun o.s.v. En rysk målare Makaroff har just slutat deras porträtt i bröstbild, alls ej illa. Jag frågade af lilla storfurstinnan om hon förstod franska, men det tycktes hon ej göra – Engelska tala de, och ryska. Så frågte jag om de ej talte danska "Ær De dansk?" sade madame Flotow med den renaste Kjöbenhavnska accent – Ja hon är så godt som danska, då hon är dotter till ryska generalkonsuln i Kjobenhavn, och lefvat der till 30 års ålder. – Och sedan talte vi bara danska. "Jag ær saa glad at Di är Finlænder, fordet daa ær De ju Kejserindens undersaate, og jeg syns man maa holde sig til sine egne.

  Kööpenhamina Maria Fjodorovna François Boucher Jaques-Louis David Marie von Flotow Ivan Kuzmitj Makarov Michail Alexandrovitj Elisabeth Vigée Le Brun Xenia Alexandrovna Peter Gerschau
 • På tal om taflorna bad jag henne säga mig hvar de funnos, och jag fördes nu ned i en sal på nedre botten, der mina taflor voro mycket illa placerade i dålig dager. Jag bad "le grand maître de la cour" grefve Narischkin, en gammal hofman med ytterst distinguerade drag, hjelpa mig. Han hoffuriren, 5 betjenter och jag höllo just på att släpa dem i en bättre dager, då jag hörde steg bakom oss – "Sa Majesté" och alla bockade; Kejsarinnan som händelsevis passerade, vände sig till Narischkin och sade: N'est pas qu'ils sont excessivement jolis les tableaux? Så såg hon åter på dem, frågade om det var en vanlig gudstjenst eller om någon fiskare drunknat och detta var likpredikan hvarpå jag svarade och gaf besked. – "Ja jag tänkte det sade hon, de äro andäktiga utan att vara sorgsna – det är just det jag tycker om. Och så frågte hon igen om Bertha, hvad hon heter, hur gammal hon är och sade att hon var söt utan att vara regelbundet vacker, och sade om Schura Manzeys ögon att de voro magnifika. – Kejsarinnan har ett sätt att se tvärs igenom en – der ligger något melankoliskt, men så genomgodt i hennes blick.

  Berta Edelfelt Maria Fjodorovna Alexandrine Manzey Emmanuel Narysjkin
 • På återresan satt jag i samma kupé som Madame Flotow. Jag har glömt att säga att jag har en hofvagn till min disposition – aldrig har jag åkt så fint till och från en jernväg. Gumman talade om allt möjligt – hvad det är intressant med sådana menniskor som lefvat i de storas närmaste omgifning. Hon reste nu till Pburg för att köpa julklappar åt 2000 fattiga barn – Kejsarinnan skall ge en julfest med gran och julklappar både i Petersburg och här för soldaternas barn. – Ni kan ej tro i Finland, hvad ni har för en skatt i denna dynasti, Finland har alltid varit "l'enfant gaté" såväl för den aflidne kejsaren som för denna, och Kejsarinnan har så varma sympathier för Er" sade hon.

  Suomi Pietari Maria Fjodorovna Alexander II Alexander III Marie von Flotow
 • Det är ändå en ofantlig skilnad på "la grande cour" här och "la petite t.ex. i Zarskoïe. Vakter, betjenter, granna uniformer, de tysta fjäten de ändlösa salarna.

  Gattjina Tsarskoje Selo
 • I går i en korridor hejdades jag af en ung officer – han var finsk gardist och hette något som Vesander – han bad att få besöka mig, och sade att det var roligt att träffa en finne. De fyra finska gardisterna grinade vänligt.

  Oskar August Wesander
 • I går på aftonen var jag med Paul på l'Etrangère, i fru Linders loge. Hennes "diplomater" som hon alltid talar om kommo – En furst Wolkonsky, en grefve Reder, tysk, och några genraler – och de förde ett ovanligt lätt språk med Madame. Det föreföll som de kommit upp för att rigtigt prata ut. En grefve Adlerberg, blind och litet döf, bror till vår, var i logen – Man fick hela tiden berätta pjesen för honom.

  Alexander Adlerberg Nikolaj Adlerberg Paul von Etter Reder Mikhail Sergejevitj Volkonskij Helène Linder
 • Sarah var bra – men de öfriga utusla – Jag tycker det är rysligt pinsamt att se en sådan kontrast. Och Sarah var i mina ögon alls ej densamma som på theatre français – Der var hon ofta inspirerad – här var det bara rutin.

  Théâtre-Français Sarah Bernhardt
 • (senare Just nu var jag hos min granne, löjtnant Wesander, och bjöds af honom på thé och fick Dagbladet. Han reser i afton till Petersburg och tar detta bref med sig.

  Pietari Oskar August Wesander
 • Middagen är serverad. Utmärkt god mat – kejserligt porslin och silfver. Hela slottet upplyses nu, likasom parken med elektriskt ljus – det gör ett egendomligt intryck denna stillhet och det blåaktiga skenet öfver snöfälten. I flygeln midt emot äter nu den kejserliga familjen. Här skulle bestämdt vara ett gladt lif i alla dessa fest- och theatersalar om tiderna ej vore så dystra och familjen ej ha sorg.

 • Då detta kommer fram är det slut med 1881 – Godt nytt år önskar jag Eder alla af hela mitt hjerta Gud välsigne Eder alla. Huruvida jag kan komma hem till ryska julen vet jag ej säkert. Det beror på Kejsarinnan. Dock tror jag att jag kan få 4 dagars ledighet, och kommer i så fall om thorsdag.

  Moskova Maria Fjodorovna
 • I dag var den lille opasslig; och Kejsarinnan lät säga mig att han ej kunde komma (kl. 2 först). Jag gick och dref omkring och ordnade mina tre fonder – får nu se hvad hon väljer. Jag har tänkt göra flickan sittande och gossen stående och taflan på höjden. Duken är något större än Estlanders porträtt – möjligt att jag ännu kommer att måla de två andra – men de äro så upptagna. Deras lärare påstår att de nästan öfveransträngas.

  Maria Fjodorovna Axel Gustaf Estlander Georg Alexandrovitj Michail Alexandrovitj Nikolaj II Xenia Alexandrovna
 • Om Mamma vill låta Schauman införa notisen om beställningen och Vistelsen här, så gör det. Ryska officiella tidningar lära redan talt derom, men redigera då notisen med honom så att han ej skrifver några dumheter

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • Och nu farväl och godt nytt år, ännu en gång.

 • Fru Etter reser om söndag till Moskva, och jag far in för att ta afsked af henne.

  Moskova Emilie von Etter
 • Ännu inga pengar från Wladimir Alexandrowitsch. – Atte

  Vladimir Alexandrovitj
 • *Madame Flotow har lofvat presentera mig här till höger och venster

  Marie von Flotow