Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

staten (offentlig makt) svekomani livets mening personlighet gratulationer fennomania järjestöt Jumala kielet kritiikki luonteenpiirteet museot naiset näyttelyt nimipäivät ruotsin kieli suomen kieli taidekauppa taidenäyttelyt taideyhdistykset taiteilijat taiteilijuus tavaratalot tilaukset vaatteet venäjän kieli venäläiset yliopistot ystävät

Paris d 5 Maj 1882
Älskade Mamma
Mina hjertligaste gratulationer
på Mammas namnsdag. Att
jag önskar Mamma allt godt
på jorden behöfver jag ej säga.
Om jag också varit så slarfvig
att jag ej skrifvit något bref
som kommit fram just till
i dag så vet ju Mamma ändå
att jag är hos Eder med mina
tankar.
I går afsändes de begärda saker-
na från bon Marché. Jag är
bara förfärligt rädd att ha gjort
en dumhet, eller flere. Annis kläd-
ning borde vara bra, likaså anti-
macasserna och strumporna.
Bland "visiter" till de angifna prisen

fanns inga större öfver bröstet
än 1 m. 20. – dessutom voro de
alla besatta med stenkol, och
sågo för resten högst simpla ut.
Jag tog 1 svart som var tillräckligt
vid och derifrån perlorna lätt
kunna sprättas bort, samt en
mörkgrön, (nu kommer syndabekän-
nelsen), som jag tyckte vara mycket
chic och som nog kan bäras af
en äldre fru också – den kan släppas
ut 10 centimeter öfver bröstet så
den blir 135. – Skulle nu Mam-
ma alls ej vara nöjd med den
(det är det allra modernaste och
finaste emellertid) så finnas två ut-
vägar. Antingen att skicka koftan
tillbaka, då vi naturligtvis få betala

transporten eller och att ge
den åt någon bekant. Jag skall
om Mamma så tycker genast
efter ankomsten af försändningen
och innan ni reser till landet
bestyra om en ny.
Tre köpare ha anmält sig för
min tafla – en af dem franska
staten, för Luxembourg gallerie.
Väl har jag alltid vetat att 3000
frcs varit deras högsta pris, men
nu ha de bjudit 2000 för min,
hvilket dock är nedrigt litet. Jag
tror mig ej ha råd att skänka
bort 5 à 6 tusen för äran att sitta
i Luxembourg. En af dem som
skrifvit, tyckes, på namnet vara
ryss. Hvad Tritiakoff beträffar
få jag ej något svar. Jag litar

numera ofantligt litet på ryssar.
De lofva tre gånger mera än de
någonsin kunna hålla. Mam-
ma vet att jag begynt ta ryska
lektioner. Den der der frun som
jag började med är sjuk och har
hon i stället skickat en student
en medicinare. – Det är förfär-
ligt svårt och tråkigt. Jag tror
jag aldrig kan få någon rigtig
enthusiasm för ryskan. De
poesier, som jag med lexikon i
hand arbetat mig igenom, före-
falla mig banala i högsta grad.
Jag skulle dessutom borda höra
något ryska omkring mig, och det
gör jag ej.
I går var jag hela dagen på
salongen. Min tafla behagade
mig mindre än första gången.
Fonden med gubbarna är bäst

det tycka alla, figurerna i
första planet kunde ha litet
mera relief. Emellertid ger Salongen
mig en ofantligt lust att arbeta
igen, och jag skulle så gerna vilja
i lugn och ro egna mig åt
några taflor under några månader
men hvar finna ro i denna
jämmerdal. T.ex. på Haiko –
reser jag också tidigare, så kommer
kröningen och allt det andra
(som jag gerna gåfva till skänks
för det lugna arbetet) i augusti,
och så man man igen börja ryka
och ränna som ett torrt skinn,
och forsätta det förstöringsverk för
sin talang som jag nu redan börjat
– "Vous êtes décousu, voila votre
defaut" sade flera af mina vän-
ner och de bästa målarane nuför
tiden till mig här om aftonen. Jag
har varit på två artistiska midda

gar. en slags föreningar, beståen
de endast af 20 medlemmar hvar
och dit man efter mycket sträng
omröstning får inträde (en svart kula
på 19 gör inträdet omöjligt). I den
ena finnas Sargent, Gervex, Cazin
m.fl. i den andra Bastien, Sargent
också, Baude, Courtois, Dagnan o.s.v.
– Ungefär de bästa nuförtiden.
Under glasens klang sades många
sanningar. Ingen tviflan på min
talang, och jag tror t.o.m. att de
ha vänskap för mig, men alla
be mig för Guds skull ej smula
sönder mig, ej stanna på vägen,
utan gå framåt, lemna allt för
måleriet och icke vara nöjd förr
än jag fört något nytt med mig
till nutidens konst. Det är ändå
roligt att tala t.ex. med Sargent.
En menniska som ser allting
med en raffinerad konstnärs ögon

och genom den finaste mest
omfattande bildning. En menniska
som förenar hela vår tids scepti-
cism med en viss kall men ihärdig
enthusiasm för det sköna – en ovanlig
menniska med ett ord och ett måleriskt
snille som få. Dessa menniskor
smickra ej – men jag anser det vara
tiotusen gånger bättre att få höra
några stränga saker som kan
vara en till nytta. – Hvarföre
lefver jag – (utom för Mamma
och de mina) 1o för det allmänna
menskliga målet, att komma till
frihet, den största möjliga, andlig
och lekamlig genom det största
möjliga arbete. 2o för att dra
mitt halmstrå till stacken i mensklig-
hetens arbete. Således en route,
plus d'hesitations!
– Ofta har jag tänkt på min
tur att ändå ha kommit i
slang med bra framstående men-
niskor, intelligenta, med förmåga.

Det är eget att alla dessa jag
var tillsammans med för 7 à 8
år sedan, Sargent, Bastien, Dagnan
nu äro de 3 förnämsta inom
den moderna konsten – men så
äro de också "du bois dont on
fait les grands peintres". – Mån-
ne jag ändå ej vara född att
vara ett ljus i Helsingfors, i
språkstriderna och vid universite
tet – en slags Wasenius, Robert
Castrén? –
jag har gjort en aqvarell på 3
dagar som skall gå till London,
ett gammalt löfte. konsthandlar
ne ha alla något att fordra af mig.
Om det går framåt som hittils –
så tror jag jag ej behöfver svälta
ihjäl på den här banan.
Hur skall jag göra – skall taflan
säljas till Luxembourg – 10 år efter
min död kommer den då till Louvren.
– Tala ej om priset, tala blott om
äran. – Helsa alla hjertligt
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mina hjertligaste gratulationer på Mammas namnsdag. Att jag önskar Mamma allt godt på jorden behöfver jag ej säga. Om jag också varit så slarfvig att jag ej skrifvit något bref som kommit fram just till i dag så vet ju Mamma ändå att jag är hos Eder med mina tankar.

  Alexandra Edelfelt
 • I går afsändes de begärda sakerna från bon Marché. Jag är bara förfärligt rädd att ha gjort en dumhet, eller flere. Annis klädning borde vara bra, likaså antimacasserna och strumporna. Bland "visiter" till de angifna prisen fanns inga större öfver bröstet än 1 m. 20. – dessutom voro de alla besatta med stenkol, och sågo för resten högst simpla ut. Jag tog 1 svart som var tillräckligt vid och derifrån perlorna lätt kunna sprättas bort, samt en mörkgrön, (nu kommer syndabekännelsen), som jag tyckte vara mycket chic och som nog kan bäras af en äldre fru också – den kan släppas ut 10 centimeter öfver bröstet så den blir 135. – Skulle nu Mamma alls ej vara nöjd med den (det är det allra modernaste och finaste emellertid) så finnas två utvägar. Antingen att skicka koftan tillbaka, då vi naturligtvis få betala transporten eller och att ge den åt någon bekant. Jag skall om Mamma så tycker genast efter ankomsten af försändningen och innan ni reser till landet bestyra om en ny.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Tre köpare ha anmält sig för min tafla – en af dem franska staten, för Luxembourg gallerie. Väl har jag alltid vetat att 3000 frcs varit deras högsta pris, men nu ha de bjudit 2000 för min, hvilket dock är nedrigt litet. Jag tror mig ej ha råd att skänka bort 5 à 6 tusen för äran att sitta i Luxembourg. En af dem som skrifvit, tyckes, på namnet vara ryss. Hvad Tritiakoff beträffar få jag ej något svar. Jag litar numera ofantligt litet på ryssar. De lofva tre gånger mera än de någonsin kunna hålla.

  Luxembourgpalatset Pavel Michailovitj Tretjakov
 • Mamma vet att jag begynt ta ryska lektioner. Den der der frun som jag började med är sjuk och har hon i stället skickat en student en medicinare. – Det är förfärligt svårt och tråkigt. Jag tror jag aldrig kan få någon rigtig enthusiasm för ryskan. De poesier, som jag med lexikon i hand arbetat mig igenom, förefalla mig banala i högsta grad. Jag skulle dessutom borda höra något ryska omkring mig, och det gör jag ej.

  Alexandra Edelfelt Nikolaj Ivanovitj Pajevski
 • I går var jag hela dagen på salongen.

 • Min tafla behagade mig mindre än första gången. Fonden med gubbarna är bäst det tycka alla, figurerna i första planet kunde ha litet mera relief.

 • Emellertid ger Salongen mig en ofantligt lust att arbeta igen, och jag skulle så gerna vilja i lugn och ro egna mig åt några taflor under några månader men hvar finna ro i denna jämmerdal. T.ex. på Haiko – reser jag också tidigare, så kommer kröningen och allt det andra (som jag gerna gåfva till skänks för det lugna arbetet) i augusti, och så man man igen börja ryka och ränna som ett torrt skinn, och forsätta det förstöringsverk för sin talang som jag nu redan börjat – "Vous êtes décousu, voila votre defaut" sade flera af mina vänner och de bästa målarane nuförtiden till mig här om aftonen.

  Haikko
 • Jag har varit på två artistiska middagar. en slags föreningar, bestående endast af 20 medlemmar hvar och dit man efter mycket sträng omröstning får inträde (en svart kula på 19 gör inträdet omöjligt). I den ena finnas Sargent, Gervex, Cazin m.fl. i den andra Bastien, Sargent också, Baude, Courtois, Dagnan o.s.v. – Ungefär de bästa nuförtiden. Under glasens klang sades många sanningar. Ingen tviflan på min talang, och jag tror t.o.m. att de ha vänskap för mig, men alla be mig för Guds skull ej smula sönder mig, ej stanna på vägen, utan gå framåt, lemna allt för måleriet och icke vara nöjd förrän jag fört något nytt med mig till nutidens konst.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Henri Gervex John Singer Sargent Jean Charles Cazin
 • Det är ändå roligt att tala t.ex. med Sargent. En menniska som ser allting med en raffinerad konstnärs ögon och genom den finaste mest omfattande bildning. En menniska som förenar hela vår tids scepticism med en viss kall men ihärdig enthusiasm för det sköna – en ovanlig menniska med ett ord och ett måleriskt snille som få. Dessa menniskor smickra ej – men jag anser det vara tiotusen gånger bättre att få höra några stränga saker som kan vara en till nytta.

  John Singer Sargent
 • Hvarföre lefver jag – (utom för Mamma och de mina) 1o för det allmänna menskliga målet, att komma till frihet, den största möjliga, andlig och lekamlig genom det största möjliga arbete. 2o för att dra mitt halmstrå till stacken i mensklighetens arbete. Således en route, plus d'hesitations!

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Ofta har jag tänkt på min tur att ändå ha kommit i slang med bra framstående menniskor, intelligenta, med förmåga. Det är eget att alla dessa jag var tillsammans med för 7 à 8 år sedan, Sargent, Bastien, Dagnan nu äro de 3 förnämsta inom den moderna konsten – men så äro de också "du bois dont on fait les grands peintres".

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent
 • Månne jag ändå ej vara född att vara ett ljus i Helsingfors, i språkstriderna och vid universitetet – en slags Wasenius, Robert Castrén?

  Helsinki Robert Castrén Valfrid Vasenius (epävarma yhteys)
 • jag har gjort en aqvarell på 3 dagar som skall gå till London, ett gammalt löfte. konsthandlarne ha alla något att fordra af mig. Om det går framåt som hittils – så tror jag jag ej behöfver svälta ihjäl på den här banan.

  Lontoo
 • Hur skall jag göra – skall taflan säljas till Luxembourg – 10 år efter min död kommer den då till Louvren. – Tala ej om priset, tala blott om äran.

  Louvren Luxembourgpalatset
 • Helsa alla hjertligt från Atte